Descargas

o645 (112 KB)
Resolución do 16 de xuño de 2005, da Dirección Xeral de Transportes, pola que se convocan probas de constatación da capacitación profesional para o exercicio das actividades de transportistas por estrada, axencia de transportes de mercadorías, transitario e almacenista-distribuidor.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 122 L Luns, 27 de xuño de 2005

http://

[ Descargar ]

<< Voltar >>