Descargas

o324 (140 KB)
Resolución do 11 de marzo de 2005, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se abre prazo de presentación de solicitudes para a elaboración de diversas listas reguladas polo Decreto 217/2003, do 11 de abril, polo que se regula o nomeamento do persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia, correspondentes aos corpos superior de Administración da Xunta de Galicia (grupo A) escala superior de finanzas e de xestión de Administración da Xunta de Galicia (grupo B) escala técnica de finanzas.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA -No 59 L Martes, 29 de marzo de 2005

http://

[ Descargar ]

<< Voltar >>