Descargas

o216 (188 KB)
Orde do 31 de xaneiro de 2005 pola que se establecen as bases que regulan, para o exercicio do ano 2005, as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación con órganos e organismos das administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro para a contratación de traballadores desempregados beneficiarios do Programa Labora xuventude con experiencia e beneficiarias do Programa de fomento da inserción laboral de mulleres vítimas de violencia doméstica, e se procede á súa convocatoria.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA
No 24 L Venres, 4 de febreiro de 2005

http://

[ Descargar ]

<< Voltar >>