Descargas

o718 ()
Orde do 24 de febreiro de 2005 pola que
se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a substitución de guindastres-torre desmontables para obras na Comunidade Autónoma de Galicia, no ano 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 157 L Mércores, 17 de agosto de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>