Descargas

o664 ()
Resolución do 17 de xuño de 2005 pola
que se aproban os tipos de xuro máximos
que as entidades financeiras aplicarán
durante o segundo semestre do ano 2005
aos préstamos en vigor dos convenios de
axuda financeira ás Pemes dos anos
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003 e 2004-2006 e do convenio
de apoio financeiro ao sector pesqueiro
de Galicia.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 124 L Mércores, 29 de xuño de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>