Descargas

o649 ()
Resolución do 20 de xuño de 2005 pola que se publica o tipo de xuro de referencia para o segundo semestre de 2005 para as operacións acollidas ao programa de préstamos para financiar producións audiovisuais na Comunidade Autónoma de Galicia.
122 L Luns, 27 de xuño de 2005 DIARIO OFICIAL DE GALICIA


[ Descargar ]

<< Voltar >>