Descargas

r488 ()
Resolución do 25 de abril de 2005, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se modifican as datas dos exames correspondentes á convocatoria de xuño 2005 para a obtención do carné profesional de operador de guindastre móbil autopropulsado.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 92 L Venres, 13 de maio de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>