Descargas

r460 (256 KB)
Resolución do 25 de abril de 2005 pola que se fai público o acordo do Consello de Dirección deste instituto que establece un programa de préstamos para financiar proxectos en materia de innovación tecnolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 84 L Martes, 3 de maio de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>