Descargas

o457 ()
Orde do 21 de abril de 2005 pola que se regulan as axudas para investimento de centros que prestan servizos para a atención a menores dependentes de entidades de iniciativa social e se procede á súa convocatoria.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA- No 83 L Luns, 2 de maio de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>