Descargas

o399 (216 KB)
Orde do 21 de abril de 2005 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia a través do cheque infantil en centros de atención á primeira infancia non sostidos con fondos públicos e se procede á súa convocatoria.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA -No 82 L Venres, 29 de abril de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>