Descargas

o347 (248 KB)
Orde do 1 de abril de 2005 pola que se regula o réxime de subvencións ás agrupacións de voluntarios de protección civil.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA - No 69 L Martes, 12 de abril de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>