INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
 
Ficha de Axuda
* Aviso: A información contida neste resumo ten únicamente efectos informativos, cómpre consultar a orde publicada no DOG para obter a información completa.
   
FICHA EN WORD
VIXENCIA * LEXISLACIÓN

Xerar documento de Word imprimible.

A data de vixencia da axuda é 30/11/2006
Resolución do 14 de maio de 2004 (DOG Nº100 do 26/05/2004) - Resolución inicial
Corrección de erros - Resolución do 14 de maio de 2004 (DOG Nº106 do 03/06/2004)
Resolución do 17 de decembro de 2004 (DOG Nº252 do 29/12/2004) - Convocatoria 2005
Texto completo da axuda
ORGANISMO
IGAPE- Instituto Galego de Promoción Económica
1. TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA
APOIO FINANCEIRO 2004-2006 AO SECTOR DO TRANSPORTE PÚBLICO POR ESTRADA DE GALICIA PARA A RENOVACIÓN DA FLOTA DE VEHÍCULOS
2. FINALIDADE / OBXECTIVO
Proxectos de novo investimento en elementos de transporte, dirixidos a mellorar a competitividade das pemes.
3. TIPOS DE APOIO
Subsidiación ao tipo de xuro dos contratos de arrendamento financeiro.
4. BENEFICIARIOS POTENCIAIS
As empresas pertencentes ó sector do transporte público que estean dadas de alta nalgún do seguintes epígrafes do I.A.E.:
- 721.3: Transporte de viaxeiros por estrada
- 722: Trasnporte de mercadorías por estrada

5. SECTORES INCENTIVABLES
Transporte de viaxeiros ou mercadorías por estrada.
6. REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO
- Investimento subvencionable: mínimo 60.000 €.
- Importe do contrato de arrendamento financeiro: mínimo 60.000 € e máximo 3.000.000 €.
- O importe con dereito a subsidiación dos contratos de arrendamento non poderá superar o 95% do investimento considerado subvencionable.
- O beneficiario deberá facer unha entrega a conta do total a financiar mínima do 5%.
- Duración dos contratos: Mínima de 2 anos e máxima de 7 anos.
- Tipo de xuro: prazo entre 24 e 36 meses, fixo. Prazo entre 37 e 84 meses, fixo ou variable. Fixo: 3,85% para operacións formalizadas en 2005. Variable: 3,35% para operacións formalizadas en 2005. Próximos exercicios: Euríbor 6 meses + ata 1,15. Comisións: ata o 1% por todos os conceptos.
- Os bens deberán manterse durante a vixencia do contrato e por un período mínimo de 5 anos dende a formalización do contrato de arrendamento financeiro e a empresa beneficiaria deberá comprometerse a exercer a opción de compra á expiración do contrato subsidiado.
- Se a solicitude de axuda financeira para proxectos de investimento por importe a subsidiar é superior a 800.000 €, deberán cumprir, ademais, as seguintes condicións de estabilidade laboral en relación aos centros de traballo radicados en Galicia:
- Empresas existentes: que polo menos o 40% do cadro de persoal correspondente á data de solicitude teña contratos por tempo indefinido.
- Empresas de nova creación: deberán comprometerse a acadar, como mínimo, o 40% de estabilidade laboral.
7. CUALIFICACIÓN REQUERIDA DO PROXECTO
Non se require cualificación específica.
8. INVESTIMENTOS E/OU GASTOS COMPUTABLES
Os conceptos de investimento subvencionable deberán realizarse en inmobilizado material novo que se materialice en:
Elementos de transporte destinados á substitución dun vehículo usado de similares características (excluido o IVE e outros tributos do coste de adquisición).

9. CONTÍA DAS AXUDAS
Para as solicitudes presentadas no 2005, a subsidiación será de 3 puntos, sendo o tipo de xuro resultante para o beneficiario non inferior ao 1%.
10. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
O prazo de presentación de solicitudes de subsidiación nas entidades financeiras finalizará de acordo ao establecido a continuación:
Para operacións solicitadas con cargo á cantidade asignada á entidade de crédito para o ano 2005, ao 30 de novembro dese ano.
Para operacións solicitadas con cargo á cantidade asignada á entidade de crédito para o ano 2006, ao 30 de novembro dese ano.
11. INCOMPATIBILIDADES
Non poderán acollerse ás axudas aqueles proxectos que se vaian financiar, en todo ou en parte, mediante créditos, préstamos ou contratos de leasing que teñan calquera tipo de subvención encamiñada a mellorar as condicións financeiras respecto ás normais do mercado.
12. REFERENCIA LEXISLATIVA
Resolución do 14 de maio de 2004 (DOG Nº100 do 26/05/2004)
Corrección de erros - Resolución do 14 de maio de 2004 (DOG Nº106 do 03/06/2004)
Resolución do 17 de decembro de 2004 (DOG Nº252 do 29/12/2004)

13. INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN
Tramitación: As solicitudes presentaranse nas entidades financeiras colaboradoras.
Información: Oficinas do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
Teléfono: 902 300 903 www.igape.es informa@igape.es

14. OBSERVACIÓNS
-
 
 
IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica - * Aviso Legal