INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
 
Ficha de Axuda
* Aviso: A información contida neste resumo ten únicamente efectos informativos, cómpre consultar a orde publicada no DOG para obter a información completa.
   
FICHA EN WORD
VIXENCIA * LEXISLACIÓN

Xerar documento de Word imprimible.

A axuda está vixente na actualidade
Texto completo
ORGANISMO
IGAPE- Instituto Galego de Promoción Económica
1. TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA
REGULACIÓN DE AVAIS.
2. FINALIDADE / OBXECTIVO
Prestación de avais a empresas beneficiarias diante das entidades de crédito ou establecementos financeiros legalmente establecidos. Os avais terán algunha destas finalidades:
Avais para apoiar plans de viabilidade de empresas.
Avais para apoiar accións que sexan consecuencia de plans e programas sectoriais de competitividade, así como aquelas que, con igual finalidade, poñan en marcha empresas ou grupos empresariais de especial interese socio-económico para Galicia.
Avais para o apoio e promoción de novas empresas ou ampliación das existentes.

3. TIPOS DE APOIO
Avais.
4. BENEFICIARIOS POTENCIAIS
Poderán ser destinatarios dos avais as pequenas e medianas empresas privadas, participadas ou non polo Igape que, tendo o domicilio no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, destinen integramente os créditos e liñas de financiamento que se avalan á creación, ampliación, reconversión e reestruturación delas, dentro do plan económico-financeiro para o efecto elaborado.
As pequenas e medianas empresas non domiciliadas en Galicia poderán ser apoiadas para estas finalidades se destinan integramente as operacións obxecto de aval ás unidades produtivas situadas en Galicia.
Aquelas empresas que, sen ter a condición de peme, pertenzan a un sector considerado prioritario ou sexan obxecto dun plan de viabilidade segundo acordo en ambos os casos da Comisión Delegada para Asuntos Económicos.
Poderán avalarse as empresas polas operacións ou actividades que resulten de especial interese socio-económico para Galicia, segundo acordo da Comisión Delegada da Xunta de Galicia para Asuntos Económicos.
O Igape poderá reavalar, ante as sociedades de garantía recíproca domiciliadas en Galicia, o risco que estas asuman como primeiras avalistas por aquelas operacións acollidas aos programas de fomento empresarial que para tal efecto se aproben.

5. SECTORES INCENTIVABLES
Todos.
6. REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO
A duración dos avais que conceda o Igape non excederá dos seguintes prazos:
5 anos nos casos de reconversión e reestruturación de empresas, así como nas operacións ou actividades que resulten de especial interese socio-económico para Galicia, segundo acordo da Comisión Delegada da Xunta de Galicia para Asuntos Económicos.
7 anos para os supostos de creación ou ampliación de empresas.
As garantías outorgadas polo Igape consistirán na prestación de aval ás empresas beneficiarias perante as entidades de crédito ou establecementos financeiros de crédito legalmente establecidos.
Os avais teñen carácter subsidiario.
O contrato de aval establecerá as condicións específicas e garantías que se lle esixirán á empresa avalada, xa sexan dos seus socios, doutras persoas ou da propia empresa. As garantías estableceranse en función do tipo e a natureza das operacións avaladas.
Os avais prestados polo Igape producirán unha comisión da que se determinará o importe en función da contía e prazo do aval, así como do custo dos avais no mercado financeiro. En todo caso, a comisión anual non será superior ao 1% do importe do aval.

7. CUALIFICACIÓN REQUERIDA DO PROXECTO
Presentar un plan económico-financeiro, elaborado por unha auditoría independente, para facer viable a continuidade das empresas.
8. INVESTIMENTOS E/OU GASTOS COMPUTABLES
Poderanse avalar créditos e liñas de financiamento para a creación, ampliación, reconversión e reestruturación das empresas.
Operacións ou actividades que resulten de especial interese socio-económico para Galicia.
Tamén se poderá reavalar o risco que asuman as sociedades de garantía recíproca domiciliadas en Galicia, como primeiras avalistas por aquelas operacións acollidas aos programas de fomento empresarial que, para o efecto, sexan aprobados.

9. CONTÍA DAS AXUDAS
Os avais axustaranse aos seguintes límites:
Non excederán para cada caso do 5% da contía global establecida na lei de orzamentos de cada ano para os avais do Igape.
Poderán garantir ata o cen por cento do principal dos créditos e demais liñas ou operacións financeiras destinadas a reconversión ou reestruturación de empresas e ata o setenta por cento dos destinados á creación ou ampliación. Respecto dos xuros, aplicarase o que se determine no contrato do aval.

10. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Estas bases terán vixencia indefinida ata que non se publique a súa derrogación expresa.
11. INCOMPATIBILIDADES
Non se indican.
12. REFERENCIA LEXISLATIVA
Decreto 284/1994, do 15 de setembro de 1994 (DOG do venres 30 de setembro de 1994).
Decreto 132/1995, do 10 de maio de 1995 (DOG do luns 15 de maio de 1995).
Resolución do 10 de xullo de 1995 (DOG do martes 18 de xullo de 1995).
Decreto 302/1999, do 17 de novembro de 1999 (DOG do xoves 25 de novembro de 1999).

13. INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN
Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).
Teléfono: 902 300 903
www.igape.es, informa@igape.es

14. OBSERVACIÓNS
-
 
 
IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica - * Aviso Legal