INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
 
Ficha de Axuda
* Aviso: A información contida neste resumo ten únicamente efectos informativos, cómpre consultar a orde publicada no DOG para obter a información completa.
   
FICHA EN WORD
VIXENCIA * LEXISLACIÓN

Xerar documento de Word imprimible.

A axuda está vixente na actualidade
Texto completo
ORGANISMO
IGAPE- Instituto Galego de Promoción Económica
1. TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA
AXUDAS DE SALVAMENTO E REESTRUTURACIÓN A EMPRESAS EN CRISE.
2. FINALIDADE / OBXECTIVO
Favorecer a volta á viabilidade técnica e económica das empresas galegas que se atopen nunha situación de crise, mediante a concesión de axudas de salvamento e/ou reestruturación.
3. TIPOS DE APOIO
Garantías e axudas a tempo perdido.
4. BENEFICIARIOS POTENCIAIS
Empresas galegas que, atopándose en situación de dificultade e sendo incapaces de reestruturarse cos seus propios recursos ou con fondos obtidos dos seus accionistas ou acreedores, pretendan acometer un plan de reestruturación que asegure a súa viabilidade futura. En xeral, os beneficiarios serán pemes.
5. SECTORES INCENTIVABLES
Todos os sectores.
6. REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO
Poderán ser beneficiarias as empresas que cumpran polo menos un dos seguintes requisitos:
Se é unha sociedade de responsabilidade limitada: que teña desaparecido máis da metade do seu capital subscrito e que se teña perdido máis dunha cuarta parte deste nos derradeiros 12 meses.
Se é unha sociedade de responsabilidade ilimitada: que teñan desaparecido máis da metade dos seus fondos propios, de acordo coa súa contabilidade, e que teñan perdido máis dunha cuarta parte dos mesmos nos derradeiros doce meses.
Para todas as formas de empresa:
Que reúna as condicións establecidas no ordenamento xurídico para someterse a un procedemento de quebra ou insolvencia.
Non poderán acollerse a estas axudas as empresas de nova creación (aquelas nas que a data de constitución ou inicio de actividade sexa inferior a un ano), nin as que xurdan da liquidación ou da absorción de activos doutra empresa distinta.

7. CUALIFICACIÓN REQUERIDA DO PROXECTO
Plan de Reestruturación: é requisito indispensable para a concesión de axudas de reestruturación a validación polo Igape do plan de reestruturación presentado pola empresa.
8. INVESTIMENTOS E/OU GASTOS COMPUTABLES
Axudas de salvamento:
Concesión de garantías sobre préstamos ou créditos a curto prazo, que sexan necesarios para o mantemento operativo da actividade da empresa mentres se elabora o seu plan de reestruturación.
Axudas de reestruturación:
Garantías de como máximo o 70% sobre préstamos ou créditos.
Subvencións a fondo perdido dos gastos financeiros de préstamos destinados á cancelación de pasivos a curto prazo ou á ampliación de capital necesarios segundo o plan de reestruturación.
Subvencións a fondo perdido dos gastos de consultoría ou contratación dunha xerencia profesionalizada, necesarios para o desenvolvemento de actuacións dirixidas a mellorar a súa capacidade competitiva e cando así se indique no plan de reestruturación.

9. CONTÍA DAS AXUDAS
Ver apartado anterior.
10. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Estas bases terán vixencia indefinida ata que non se publique a súa derrogación expresa.
11. INCOMPATIBILIDADES
Estas axudas son incompatibles con calquera outra das reguladas polo Igape. Non obstante, cando o Plan de Reestruturación conteña actuacións dirixidas a recuperar a capacidade competitiva da peme, e unha vez acometido o proceso de reestruturación, o dito plan poderá servir de base para a solicitude de axudas do Igape reguladas nas bases de apoio aos proxectos empresariais de investimento ou de apoio á continuidade e mellora competitiva da peme galega.
Estas axudas serán compatibles con calquera outra das establecidas por calquera Administración pública, institución ou ente público sempre e cando non se superen, en termos de subvención neta equivalente, os límites máximos de axuda previstos na normativa comunitaria para as empresas en crise.

12. REFERENCIA LEXISLATIVA
Resolución do 13 de xullo de 2001 (DOG 23/07/01).
13. INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN
Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).
Teléfono: 902 300 903
www.igape.es, informa@igape.es

14. OBSERVACIÓNS
AA contía das axudas de reestruturación avaliarase baixo os seguintes criterios:
Localización da empresa.
Sector de actividade.
Impacto estimado do peche da empresa sobre a actividade económica e o emprego da súa zona de influencia.
Necesidade de apoio para asegurar a súa viabilidade en relación cos recursos propios achegados pola solicitante.

 
 
IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica - * Aviso Legal