INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
 
Ficha de Axuda
* Aviso: A información contida neste resumo ten únicamente efectos informativos, cómpre consultar a orde publicada no DOG para obter a información completa.
   
FICHA EN WORD
VIXENCIA * LEXISLACIÓN

Xerar documento de Word imprimible.

A data de vixencia da axuda é 31/12/2006
Texto completo
ORGANISMO
IGAPE- Instituto Galego de Promoción Económica
1. TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA
INCENTIVOS ECONÓMICOS REXIONAIS.
2. FINALIDADE / OBXECTIVO
Fomento do desenvolvemento económico rexional a través do apoio financeiro á implantación de proxectos empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, co obxecto de correxir os desequilibrios territoriais existentes.
3. TIPOS DE APOIO
Subvención a fondo perdido.
4. BENEFICIARIOS POTENCIAIS
Sociedades mercantís que vaian implantar un proxecto de investimento en Galicia.
5. SECTORES INCENTIVABLES
Industrias extractivas e transformadoras, especialmente as que apliquen tecnoloxías avanzadas ou utilicen enerxías alternativas.
Industrias agroalimentarias, de acuicultura e de transformación e conserva de produtos pesqueiros.
Servizos de apoio industrial e os que melloren significativamente as estruturas comerciais da zona.
Establecementos de aloxamento hoteleiro, campamentos de turismo, aloxamentos de turismo rural e instalacións complementarias de ocio de especial interese, así como ofertas para o turismo especializado con incidencia no desenvolvemento na zona.

6. REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO
Inversión mínima de 600.000 €.
Viabilidade técnica, económica e financeira.
Autofinanciación mínima do 30% da inversión aprobada.

7. CUALIFICACIÓN REQUERIDA DO PROXECTO
Acta de presenza: en data posterior á presentación da solicitude de subvención, o interesado deberá levantar acta notarial que reflicta a non iniciación dos investimentos para os que solicita a axuda ou o estado da súa execución.
8. INVESTIMENTOS E/OU GASTOS COMPUTABLES
Adquisición dos terreos necesarios para a implantación do proxecto.
Traídas e acometidas de servizos.
Urbanización e obras exteriores adecuadas ás necesidades do proxecto.
Obra civil.
Bens de equipo.
Traballos de planificación, enxeñería de proxecto e de dirección facultativa dos proxectos.
Outros investimentos en activos fixos materiais.

9. CONTÍA DAS AXUDAS
Os incentivos rexionais que poderán concederse non poderán sobrepasar a porcentaxe máxima do 40% sobre o investimento aprobado.
10. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
O prazo de vixencia da presente zona promocionable, aos efectos de solicitar os incentivos, finalizará o 31 de decembro de 2006.
11. INCOMPATIBILIDADES
Esta axuda é compatible co resto dos Programas de Axuda do Igape.
12. REFERENCIA LEXISLATIVA
Lei 50/1985 do 27 de decembro, de incentivos rexionais para a corrección de desequilibrios económicos interterritoriais.
Real decreto 1535/1987, do 11 de decembro.
Real decreto 302/1993, do 26 de febreiro.
Real decreto 2315/1993, do 29 de decembro.
Real decreto 78/1997, do 24 de xaneiro.
Real decreto 568/1988, BOE do 8 de xuño de 1988.
Orde do 23 de maio de 1994, BOE do 8 de xuño de 1994.
13. INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN
Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) – Ministerio de Economía
Teléfono: 902 300 903
www.igape.es, informa@igape.es

14. OBSERVACIÓNS
A porcentaxe de subvención gardará relación coa contía total do investimento aprobado, co número de postos de traballo creados, e valorarase especialmente a utilización de factores produtivos da zona, a taxa do valor engadido e, se é o caso, o incremento de produtividade, a incorporación ao proxecto de tecnoloxía avanzada e o carácter dinamizador do proxecto para a economía da zona.
 
 
IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica - * Aviso Legal