INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
 
Ficha de Axuda
* Aviso: A información contida neste resumo ten únicamente efectos informativos, cómpre consultar a orde publicada no DOG para obter a información completa.
   
FICHA EN WORD
VIXENCIA * LEXISLACIÓN

Xerar documento de Word imprimible.

A axuda está vixente na actualidade
Resolución do 24 de marzo do 2003 (DOG Nº63 do 31/03/03)
Resolución do 3 de maio de 2005 (DOG Nº97 do 23/05/2005) - Modificación
Resolución do 20 de xuño de 2005 (DOG Nº122 do 27/06/2005) - Modificación do tipo de xuro
Texto completo da axuda
ORGANISMO
IGAPE- Instituto Galego de Promoción Económica
1. TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA
PRÉSTAMOS PARA FINANCIAR PROXECTOS EMPRENDEDORES.
2. FINALIDADE / OBXECTIVO
Contribuír ao financiamento de proxectos emprendedores e iniciativas innovadoras na Comunidade Autónoma de Galicia.
3. TIPOS DE APOIO
Préstamo directo.
4. BENEFICIARIOS POTENCIAIS
Persoas xurídicas que presenten un proxecto previamente cualificado como “Emprendedor” de acordo co establecido na base 5ª das bases reguladoras de axudas do Instituto Galego de Promoción Económica para o Programa Emprendedores, e que o dito proxectorequira para a súa maduración e viabilidade unha achega financeira en condicións favorables, dentro do período de vicencia da citada cualificación.
5. SECTORES INCENTIVABLES
Serán subvencionables as actividades económicas seguintes:
A extracción, procesamento, transformación ou comercialización das producións agrícolas, pesqueiras, gandeiras, forestais, minerais, produtos enerxéticos e os seus derivados.
A industria manufactureira, o comercio, o turismo, a construción, a artesanía ou os servizos.
A creación de redes de abastecemento, transporte, distribución e comercialización.
As actividades de electrónica, biotecnoloxía, robótica, audiovisual, telemática, telecomunicación, e calquera outra de avanzada tecnoloxía, así como os procesos de creación intelectual propios das ditas actividades.
A fabricación ou comercialización de bens de equipo ou unidades produtivas relacionadas con calquera das actividades sinaladas anteriormente.
6. REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO
Importe: mínimo 25.000 € e máximo 600.000 €.
Ata o 50% do presuposto do proxecto.
Tipo de xuro: Euríbor 6 meses (2o. semestre 2005: 2.144) + 0,50 p. p.
Prazo de amortización: ata 7 anos.
Garantías: o Igape tomará as garantías que considere adecuadas segundo as características de cada operación.

7. CUALIFICACIÓN REQUERIDA DO PROXECTO
Cualificación de “Emprendedor”, outorgable polo Igape.
8. INVESTIMENTOS E/OU GASTOS COMPUTABLES
Activos fixos materiais necesarios para o inicio da actividade empresarial: terreos, urbanizacións e acometidas de servizos, obra civil, maquinaria, bens de equipo e traballos técnicos necesarios para a implantación produtiva.
Activos de carácter intanxible: propiedade intelectual e industrial, incluíndo licenzas de fabricación, patentes e o canon fixo de franquías no seu primeiro ano.
Aprovisionamentos necesarios para o inicio e posta en marcha do proxecto.

9. CONTÍA DAS AXUDAS
Préstamo directo. Ver apartado de Requisitos principais do proxecto.
10. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Estas bases terán vixencia indefinida ata que non se publique a súa derrogación expresa.
11. INCOMPATIBILIDADES
Non se indican.
12. REFERENCIA LEXISLATIVA
Resolución do 24 de marzo do 2003 (DOG Nº63 do 31/03/03)
Resolución do 14 de decembro do 2004 (DOG Nº247 do 22/12/2004)
Resolución do 3 de maio de 2005 (DOG Nº97 do 23/05/2005)
Resolución do 20 de xuño de 2005 (DOG Nº122 do 27/06/2005) - Modificación do tipo de xuro


13. INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN
Servizos Centrais do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Subdirección de Xestión de Incentivos á Dinamización Económica.
Teléfono: 902 300 903
www.igape.es, informa@igape.es


14. OBSERVACIÓNS
As solicitudes serán resoltas polo Consello de Dirección do Igape.
O plan de reembolso do capital establecerase para cada operación de acordo coas características do proxecto.

 
 
IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica - * Aviso Legal