INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
 
Ficha de Axuda
* Aviso: A información contida neste resumo ten únicamente efectos informativos, cómpre consultar a orde publicada no DOG para obter a información completa.
   
FICHA EN WORD
VIXENCIA * LEXISLACIÓN

Xerar documento de Word imprimible.

A axuda está vixente na actualidade
Resolución do 11 de marzo do 2005 (DOG Nº 58 do 28/03/05) - Base 6ª
Corrección de erros - Resolución do 11 de marzo de 2005 (DOG Nº 114 15/06/2005)
Texto completo das Bases de Mellora Competitiva
ORGANISMO
IGAPE- Instituto Galego de Promoción Económica
1. TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA
PLAN DE CONSOLIDACION E COMPETITIVIDADE DA PEME (BASE 6ª) - PROXECTOS PROPOSTOS POR PEMES INDIVIDUAIS: REDES INTEREMPRESARIAIS DE COOPERACIÓN
2. FINALIDADE / OBXECTIVO
Promover e incentivar proxectos de cooperación destinados á sinatura de acordos de cooperación entre empresas xuridicamente independentes cun obxectivo identificado que, aproveitando sinerxias, reciprocidades ou complementariedades lles permita ás Pemes galegas mellorar a competitividade.
3. TIPOS DE APOIO
Subvención a fondo perdido.
4. BENEFICIARIOS POTENCIAIS
As pequenas e medianas empresas que cumpran os seguintes requisitos:

a) Ter radicado o centro da súa actividade ou algún centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Realizar algunha actividade económica nas epígrafes recollidas no anexo IX a estas bases.
5. SECTORES INCENTIVABLES
En xeral, os sectores de industria, construción, comercio e servizos.
Quedan excluídas as actividades de produción, primeira transformación ou comercialización por xunto de producións agrícolas, gandeiras, pesqueiras ou forestais.
6. REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO
-
7. CUALIFICACIÓN REQUERIDA DO PROXECTO
Non require cualificación específica pero os proxectos poderán incluír unha análise de viabilidade do acordo, estudo de alternativas xurídicas para a súa formalización e legalización do mesmo.
8. INVESTIMENTOS E/OU GASTOS COMPUTABLES
Consultoría externa (técnica, económica e xurídica), gastos notariais e rexistrais necesarios para a formalización de acordos, na parte proporcional correspondente ás pemes beneficiarias respecto do total das participantes no acordo de cooperación.

Poderán ser subvencionables os gastos realizados dende o 1 de xaneiro do ano no que se solicite a axuda sempre que o proxecto non estea finalizado no momento da presentación da solicitude. Só serán subvencionables os investimentos realizados dende a data de presentación da solicitude da axuda.
9. CONTÍA DAS AXUDAS
Subvención de ata o 50% dos custos dos servizos (sen IVE).

10. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Estas bases terán vixencia indefinida ata que non se publique a súa derrogación expresa e ata o límite de crédito dispoñible.
11. INCOMPATIBILIDADES
Serán compatibles con calquera outra axuda das establecidas por calquera Administración pública, axustándose aos límites anteriores.
12. REFERENCIA LEXISLATIVA
Resolución do 11 de marzo do 2005 (DOG Nº 58 do 28/03/05)
Corrección de erros - Resolución do 11 de marzo de 2005 (DOG Nº 114 15/06/2005)
13. INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN
Información e tramitación: Oficinas do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
Teléfono: 902 300 903 www.igape.es informa@igape.es

14. OBSERVACIÓNS
-
 
 
IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica - * Aviso Legal