INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
 
Ficha de Axuda
* Aviso: A información contida neste resumo ten únicamente efectos informativos, cómpre consultar a orde publicada no DOG para obter a información completa.
   
FICHA EN WORD
VIXENCIA * LEXISLACIÓN

Xerar documento de Word imprimible.

A axuda está vixente na actualidade
Resolución do 11 de marzo de 2005 (DOG Nº 58 do 28/03/2005)
ORGANISMO
IGAPE- Instituto Galego de Promoción Económica
1. TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA
MELLORA COMPETITIVA DA PEME GALEGA - BASE 4ª - INICIATIVAS EN MATERIA DE DIFUSIÓN E DIVULGACIÓN DE TÉCNICAS DIRIXIDAS Á MELLORA COMPETITIVA DAS PEMES
2. FINALIDADE / OBXECTIVO
Iniciativas dos organismos intermedios en materia de difusión e divulgación de técnicas dirixidas á mellora competitiva das Pemes, tales como xornadas, seminarios, ciclos de conferencias, congresos, etc.
3. TIPOS DE APOIO
Subvención a fondo perdido.
4. BENEFICIARIOS POTENCIAIS
Organismos intermedios que presten con carácter habitual servizos ás Pemes que teñan radicado o centro da súa actividade ou algún centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia.
Entenderase por organismo intermedio aquelas entidades de carácter público, semipúblico ou privado, con persoalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro nas súas actividades.

5. SECTORES INCENTIVABLES
-
6. REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO
a) Ser realizadas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Complementar claramente as accións de difusión en materia de técnicas dirixidas á mellora competitiva das Pemes desenvoltas polo Igape ou por outros axentes de promoción e non interferir con ningunha outra ctividade prevista.
c) Xustificar o interese e a novidade da proposta de difusión, e a relevancia da iniciativa en termos da súa repercusión.

7. CUALIFICACIÓN REQUERIDA DO PROXECTO
Non require cualificación específica.
8. INVESTIMENTOS E/OU GASTOS COMPUTABLES
Gastos de publicidade, difusión, impresión e distribución dos relatorios ou publicacións directamente vinculadas á iniciativa aprobada.
O IVE formará parte da base subvencionable aprobada cando o solicitante acredite a exención total do imposto; no caso de solicitantes suxeitos á regra de pro rata, o custo efectivamente soportado calcularase con base na pro rata definitiva do último exercicio pechado antes da concesión da axuda, sendo responsabilidade do solicitante incluír o resultado final na liquidación das súas obrigas fiscais.

9. CONTÍA DAS AXUDAS
A contía da contribución do Igape será do 80% dos gastos de publicidade, difusión, impresión e distribución dos relatorios ou publicacións vinculadas á iniciativa aprobada, sen que en ningún caso supere as seguintes cantidades:
-Iniciativas de ámbito local ou comarcal: 3.000 euros.
Poderán ser subvencionables ata un máximo de 6 convocatorias anuais da mesma iniciativa.
-Iniciativas de ámbito provincial: 6.000 euros.
Poderán ser subvencionables ata un máximo de 3 convocatorias anuais da mesma iniciativa.
-Iniciativas de ámbito autonómico: 15.000 euros.
Unicamente será subvencionable unha convocatoria anual da iniciativa.
-Iniciativas de ámbito nacional: 30.000 euros. Unicamente será subvencionable unha convocatoria
anual da iniciativa.
-Iniciativas de ámbito internacional: 60.000 euros.
Unicamente será subvencionable unha convocatoria anual da iniciativa.

10. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Estas bases terán vixencia indefinida en tanto non se deroguen expresamente e ata o límite de crédito disponible.
11. INCOMPATIBILIDADES
Serán incompatibles con aqueloutras reguladas polo Igape.
Sen prexuízo dos límites específicos establecidos nas bases e con carácter xeral serán compatibles con calqueroutra das establecidas por calquera Administración pública, institución ou ente público.

12. REFERENCIA LEXISLATIVA
Resolución do 11 de marzo de 2005 (DOG Nº 58 do 28/03/2005)
13. INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN
Información e tramitación: Oficinas do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
Teléfono: 902 300 903 www.igape.es informa@igape.es

14. OBSERVACIÓNS
-
 
 
IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica - * Aviso Legal