INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
 
Ficha de Axuda
* Aviso: A información contida neste resumo ten únicamente efectos informativos, cómpre consultar a orde publicada no DOG para obter a información completa.
   
FICHA EN WORD
VIXENCIA * LEXISLACIÓN

Xerar documento de Word imprimible.

A data de vixencia da axuda é 30/11/2006
Resolución do 27 de xaneiro de 2004. Contido do convenio
Resolución do 11 de marzo de 2004. Engadese unha entidade financeira.
Resolución do 12 de xullo de 2004 (DOG Nº 151 do 05/08/2004) - Nova entidade
Resolución do 15 de novembro de 2004. Addenda ó convenio.
Resolución do 14 de decembro de 2004 (DOG Nº247 do 22/12/2004) - Tipo de xuro para operacións de anos anteriores
Resolución do 27 de decembro de 2004 (DOG Nº252 do 29/12/2004) - Modificación e tipo de xuro para o 2005
Corrección de erros - Resolución do 27 de decembro de 2004 (DOG Nº4 do 7/1/2005)
Texto completo da axuda
ORGANISMO
IGAPE- Instituto Galego de Promoción Económica
1. TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA
APOIO FINANCEIRO 2004-2006 ÓS INVESTIMENTOS DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO FINANCEIRO.
2. FINALIDADE / OBXECTIVO
Proxectos de novo investimento en activos fixos, dirixidos a mellorar a competitividade das pemes.
3. TIPOS DE APOIO
Subsidiación ao tipo de xuro dos contratos de arrendamento financeiro.
4. BENEFICIARIOS POTENCIAIS
As empresas radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan a consideración de peme e que desenvolvan actividades cualificadas como incentivables no anexo I da resolución.
5. SECTORES INCENTIVABLES
Actividades económicas relacionadas no anexo I da resolución.
6. REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO
Investimento subvencionable: mínimo 60.000 €.
Importe do contrato de arrendamento financeiro: mínimo 60.000 € e máximo 3.000.000 €.
O importe con dereito a subsidiación dos contratos de arrendamento non poderá superar o 95% do investimento considerado subvencionable.
O beneficiario deberá facer unha entrega a conta do total a financiar mínima do 5%.
Duración dos contratos: Mínima de 2 anos e máxima de 7 anos.
Tipo de xuro: prazo entre 24 e 36 meses, fixo. Prazo entre 37 e 84 meses, fixo ou variable. Fixo: 3,85% para operacións formalizadas en 2005. Variable: 3,35% para operacións formalizadas en 2005. Próximos exercicios: Euríbor 6 meses + ata 1,15. Comisións: ata o 1% por todos os conceptos.
Os bens deberán manterse durante a vixencia do contrato e por un período mínimo de 5 anos dende a formalización do contrato de arrendamento financeiro e a empresa beneficiaria deberá comprometerse a exercer a opción de compra á expiración do contrato subsidiado.
Se a solicitude de axuda financeira para proxectos de investimento por importe a subsidiar é superior a 800.000 €, deberán cumprir, ademais, as seguintes condicións de estabilidade laboral en relación aos centros de traballo radicados en Galicia:
Empresas existentes: que polo menos o 40% do cadro de persoal correspondente á data de solicitude teña contratos por tempo indefinido.
Empresas de nova creación: deberán comprometerse a acadar, como mínimo, o 40% de estabilidade laboral.

7. CUALIFICACIÓN REQUERIDA DO PROXECTO
Non se require cualificación específica.
8. INVESTIMENTOS E/OU GASTOS COMPUTABLES
Os conceptos de investimento subvencionable deberán realizarse en inmobilizado material novo adquirido a terceiros e dirixidos á mellora da competitividade das pemes, e serán, exclusivamente, os que se materialicen en:
Maquinaria e as súas instalacións técnicas (agás plantas de coxeración de enerxía).
Ferramentas.
Mobiliario e equipos de oficina.
Equipos para procesos de información.
Aplicacións informáticas, sempre que non superen o 25% do investimento total subvencionable.
Elementos de transporte interno.
Elementos de transporte externo, unicamente para empresas de transporte público, e só os activos que supoñan unha renovación dos existentes.

9. CONTÍA DAS AXUDAS
Para as solicitudes presentadas no 2005, a subsidiación será de 3 puntos para empresas de nova creación, empresas que creen 3 ou máis empregos, empresas que realicen un proxecto de investimento nalgún dos municipios que se relacionan no anexo X ou empresas nas que a actividade principal sexa o transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada e acometan proxectos de renovación da flota dirixidos á súa modernización e mellora ambiental, e de 2 puntos para o resto dos casos, sendo o tipo de xuro resultante para o beneficiario non inferior ao 1% ou ao 2% respectivamente.
Para as solicitudes presentadas nos seguintes exercicios a subsidiación será como máximo de 3 puntos (actividade subvencionable 1,5 puntos / preferente 2 puntos / creación de emprego 1 punto), sendo o tipo de xuro resultante para o beneficiario non inferior ao 3%, agás para aqueles proxectos de investimento preferentes por actividade e que creen emprego, no que será non inferior ao 2%.

10. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
O prazo de presentación de solicitudes de subsidiación nas entidades financeiras finalizará de acordo ao establecido a continuación:
Para operacións solicitadas con cargo á cantidade asignada á entidade de crédito para o ano 2005, ao 30 de novembro dese ano.
Para operacións solicitadas con cargo á cantidade asignada á entidade de crédito para o ano 2006, ao 30 de novembro dese ano.

11. INCOMPATIBILIDADES
Non poderán acollerse ás axudas aqueles proxectos que se vaian financiar, en todo ou en parte, mediante créditos, préstamos ou contratos de leasing que teñan calquera tipo de subvención encamiñada a mellorar as condicións financeiras respecto ás normais do mercado.
12. REFERENCIA LEXISLATIVA
Resolución do 27 de xaneiro de 2004 (DOG Nº20 do 30/01/04)
Resolución do 11 de marzo de 2004 (DOG Nº 61 do 29/04/2004)
Resolución do 12 de xullo de 2004 (DOG Nº 151 do 05/08/2004)
Resolución do 15 de novembro de 2004 (DOG Nº230 do 25/11/2004)
Resolución do 14 de decembro de 2004 (DOG Nº247 do 22/12/2004)
Resolución do 27 de decembro de 2004 (DOG Nº252 do 29/12/2004)
Corrección de erros - Resolución do 27 de decembro de 2004 (DOG Nº4 do 7/1/2005)

13. INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN
Tramitación: As solicitudes presentaranse nas entidades financeiras colaboradoras.
Información: Oficinas do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
Teléfono: 902 300 903 www.igape.es informa@igape.es

14. OBSERVACIÓNS
Concellos de localización prioritaria:
Concellos da Costa da Morte:
-Muros, Carnota, Cee, Dumbría, Corcubión, Fisterra, Muxía, Camariñas, Coristanco, Laxe, Cabana de Bergantiños, Ponteceso, Malpica de Bergantiños, Carballo, A Laracha, Zas e Vimianzo.
Concellos da provincia de Lugo:
-Ribadeo, Barreiros, Foz, Mondoñedo, Lourenzá, Trabada, Begonte, Rábade, Outeiro de Rei, Lugo, O Corgo, Sarria, O Incio, Bóveda, Monforte de Lemos e A Pobra de Brollón.
Concellos da provincia de Ourense:
-Carballiño, Leiro, Beade, Ribadavia, Xunqueira de Ambía, Sarreaus, Xinzo de Limia, Allariz, Carballeda de Avia, Melón, Arnoia, Paderne de Allariz, Taboadela, Baños de Molgas, Sandiás, A Gudiña, A Mezquita, Riós, Verín.
 
 
IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica - * Aviso Legal