Diario Oficial de Galicia
martes, 4 de setembro de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

171


Páxina do Dog:

14.692


Data da Disposición:

29 de agosto de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL


Rango:

Orde


Título:

Orde do 29 de agosto de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a dotación das explotacións gandeiras con sistemas de almacenamento de animais mortos e se convocan para o ano 2007.Orde do 29 de agosto de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a dotación das explotacións gandeiras con sistemas de almacenamento de animais mortos e se convocan para o ano 2007.

O Regulamento (CE) 1774/2002, do 3 de outubro, do parlamento e do Consello da Unión Europea establece as normas sanitarias aplicables aos subprodutos de orixe animal non destinados a consumo humano, prohibindo a súa entrada na cadea alimentaria. Este regulamento foi desenvolvido polos regulamentos (CEE) 917/2004 da Comisión, do 29 de abril, e 1484/2004, do 20 de agosto.


O Real decreto 1429/2003, do 21 de novembro, regula as condicións de aplicación da normativa comunitaria en materia de subprodutos de orixe animal non destinados ao consumo humano. Neste texto lexislativo amplíase a obriga xa existente da destrución de cadáveres de animais ruminantes nas condicións indicadas no devandito regulamento incluíndo novas especies animais.


Pola Orde do 23 de decembro de 2004 establecéronse as axudas para a implantación dun sistema de recolla de subprodutos animais nas explotacións agrarias. Máis concretamente auxiliábase a adquisición de contedores e conxeladores que facilitasen as condicións sanitarias e de respecto ao ambiente en que se facía a recolla de animais mortos das especies cunícola, aviar e porcina.


Dado que moitos dos beneficiarios se acolleron tan so á subvención para a adquisición do contedor, a recolla dos animais das especies aviar e cunícola faise en moitos casos nunhas condicións en que é moi custoso a súa recolla e, asemade, aínda que se cumpre a regulamentación existente, non se fai nas debidas condicións de salubridade e respecto ao ambiente. Faise logo preciso estimular a adquisición dos conxeladores a aqueles beneficiarios que non os adquiriron na anterior convocatoria, como paso previo a facelos obligatorios para poder subscribir o seguro de recolla de cadáveres de animais non bovinos para Galicia, no caso das especies aviar e cunícola.


O Regulamento (CE) nº 1857/2006 da Comisión, do 15 de decembro de 2006, sobre a aplicación dos artigos 87 e 88 do tratado das axudas estatais para as pequenas e medianas empresas dedicadas á produción de produtos agrícolas e polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 70/2001, contempla no seu artigo 4º a posibilidade de outorgar axudas para auxiliar investimentos nas explotacións sempre que se respecten os condicionamentos do citado artigo, podendo acadar nas condicions especificadas na alínea e un 75% en zonas desfavorecidas e un 60% no resto das zonas.


Nesta orde terase en conta o disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.


En virtude do exposto, e de conformidade co artigo 30.1º 3 do Estatuto de autonomía de Galicia, e no uso das facultades que me confiren os artigos 78 e 79 do Decreto lexislativo 1/1999, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,


DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas para a dotación das explotación gandeiras con sistemas de almacenamento de animais mortos e a súa convocatoria para o ano 2007.


Sección primeira
Bases reguladoras das axudas

Artigo 2º.-Obxecto.

Esta sección ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras das axudas para a dotación das explotacións gandeiras con sistemas de almacenamento de animais mortos, con destino ás explotacións inscritas no Rexistro de Explotacións Gandeiras (en diante Rega) da Dirección Xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalimentaria.


Artigo 3º.-Principios de concesión e beneficiarios.

1. As axudas e subvencións reguladas nesta orde concederanse en réxime de concorrencia competitiva e, en todo caso, con suxeición aos principios de publicidade, concorrencia e obxectividade, e estarán supeditadas á existencia de crédito adecuado e suficiente nas correspondentes partidas orzamentarias.


2. Poderán ser beneficiarios destas axudas:

1. As personas físicas ou xurídicas titulares de explotacións de gando aviar ou cunícola inscritas no Rega da Dirección Xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalimentaria, que na anterior convocatoria non fosen beneficiarios dunha axuda para a adquisición dun conxelador.


2. As personas físicas ou xurídicas titulares de explotacións de gando aviar ou cunícola inscritas no Rega da Dirección Xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalimentaria, que na anterior convocatoria foron beneficiarios dunha axuda para a adquisición dun conxelador, pero acrediten que na actualidade son titulares doutra unidade produtiva separada fisicamente da anterior e identificada con outro Rega, que non foi beneficiaria da axuda.


Artigo 4º.-Clase e contía das axudas.

As axudas previstas nesta sección consistirán nunha axuda para a adquisición dun conxelador. O máximo investimento subvencionable será de 2,5 euros por litro de capacidade do conxelador, sen superar o seu custo, excluído o IVE.


A axuda consistirá nunha subvención de ata o 75% do investimento subvencionable para o caso de zonas desfavorecidas ou de montaña e dun 60% no resto das zonas sen superar os 375 euros de subvención por conxelador e ata un máximo de tres unidades, cando o beneficiario sexa titular de polo menos tres explotacións identificadas no Rega da Dirección Xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalimentaria, con diferente identificación e separadas fisicamente de forma que se faga necesario un conxelador individual para cada unha delas.


Artigo 5º.-Compromisos dos beneficiarios.

Os beneficiarios das axudas deberán cumprir os seguintes compromisos:

1. Non allear o conxelador por un período de cinco anos desde a súa adquisición.

2. Dedicalo en exclusividade para a recolla e almacenamento de cadáveres.

3. Mantelo nun adecuado estado de conservación.

Artigo 6º.-Requisitos do conxelador.

Deberan ter unha capacidade mínima de 140 litros e estar dotados de regulación de temperatura de xeito que se poida optimizar o seu consumo enerxético e un deseño que facilite a súa hixienización periódica. Deberán ser de clase enerxética A ou superior.


Artigo 7º.-Solicitudes e documentación complementaria.

Os interesados en acceder ás axudas previstas nesta orde deberán presentar unha única solicitude axustada ao modelo do anexo I, á cal xuntarán:


1. Certificado orixinal da conta bancaria.

2. Factura proforma do conxelador.

3. Declaración doutras axudas solicitadas para a mesma finalidade.

4. Copia do NIF do solicitante.

No caso de solicitar axudas para varias unidades produtivas, farase constar na cabeceira da solicitude aquela en que se desenvolve a maioría da actividade produtiva e á cal se lle adxudicará desde o punto de vista administrativo a subvención.


Procederase á revisión das solicitudes e comprobarase que reúnen os requisitos e que conteñen a documentación exixida. De apreciarse algún erro ou omisión, requerirase ao solicitante que presente a documentación que falte ou emende o erro da solicitude nun prazo de dez días, facéndolle saber que, de non facelo, se entenderá que desiste da súa petición.


A presentación da solicitude comportará a autorización do solicitante para que o órgano concedente obteña de forma directa a acreditación do cumprimento das súas obrigas tributarias co Estado, coa comunidade autónoma e coa Seguridade Social a través de certificados telemáticos, polo que queda liberado o solicitante de presentar a correspondente certificación.


Artigo 8º.-Tramitación e resolución.

O órgano de instrución dos expedientes destas axudas será a Dirección Xeral de Produción, Industrias, e Calidade Agroalimentaria. Por proposta desta dirección xeral logo da avaliación das solicitudes por un órgano colexiado presidido polo subdirector xeral de Produción Agraria Sustentable e Fomento Asociativo e integrado por tres funcionarios desa mesma subdirección xeral con categoría non inferior a xefe de negociado, un dos cales actuará como secretario, o conselleiro do Medio Rural resolverá sobre as solicitudes presentadas no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria. Transcorrido ese prazo sen que se ditase e notificase a correspondente resolución, o interesado poderá entender desestimada a súa solicitude por silencio administrativo.


Artigo 9º.-Criterios de selección.

Para a avaliación das solicitudes presentadas empregaranse os seguintes criterios xerais de selección:


1. Por estar en zona desfavorecida ou de montaña: 3 puntos.

2. Por tratarse dunha explotación prioritaria: 2 puntos.

3. Por ter contratado un seguro de recolla de cadáveres de animais das especies non bovinas: 3 puntos. Para acreditar este último requisito xuntarase copia da póliza do seguro en vigor.


Artigo 10º.-Execución do programa e certificación.

1. Unha vez realizados os investimentos previstos, os interesados deberán comunicar a finalización da execución do investimento antes do prazo indicado na resolución aprobatoria, por escrito, preferentemente nas oficinas agrarias comarcais ou nas delegacións provinciais da Consellería do Medio Rural. Coa dita comunicación xuntaranse os xustificantes do investido.2. As facturas acreditativas dos investimentos deberán ter unha data posterior á da resolución da concesión da axuda, cumprindo, en xeral, as exixencias que establece a Axencia Tributaria (Real decreto do 1496/2003), acompañándose do xustificante que verifique o pagamento efectivo delas, a sinatura e «recibín» ou «pagado» da entidade que facture, ou ben o comprobante da transferencia bancaria selado.


3. A falta de comunicación ou de realización dos investimentos con posterioridade á data prevista entenderase como renuncia ás axudas concedidas, quedando sen efecto a resolución de concesión da axuda.


Artigo 11º.-Concorrencia e acumulación de axudas.

1. As axudas reguladas nesta orde serán incompatibles con calquera outra das outorgadas polas distintas administracións públicas, referidas aos mesmos investimentos e, en particular, coas axudas para a mellora e modernización das estruturas de produción das explotacións agrarias, agás aquelas referidas á eficiencia enerxética dos electrodomésticos. Se no momento da certificación se acreditara unha axuda por desmantelamento dun conxelador vello, minoraríase o importe da axuda na mesma contía da axuda percibida por este concepto.


2. Ademais do previsto no número 3 do artigo 7º desta orde respecto da declaración que se vai presentar coa solicitude de axuda, os beneficiarios presentarán coa xustificación da execución do investimento e, en todo caso, antes do pagamento final da axuda, unha declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas, tanto aprobadas ou concedidas como pendentes de resolución, para o mesmo proxecto, das distintas administracións públicas competentes ou de calquera dos seus organismos, entes ou sociedades.


Artigo 12º.-Obriga de facilitar información.

Ademais da documentación complementaria que durante a tramitación do procedemento lle poidan exixir os órganos competentes da Consellería do Medio Rural, os beneficiarios das axudas teñen a obriga de facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas públicas, así como a que lles sexa solicitada por calquera órgano de inspección ou control da Unión Europea.


Artigo 13º.-Modificación da resolución de concesión.

1. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión das axudas previstas nesta orde e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.


2. Así mesmo, poderá acordarse a modificación da resolución de concesión, por instancia do beneficiario, sempre que se cumpran as condicións previstas no artigo 12 do Decreto 287/2000, do 21 de novembro.


Artigo 14º.-Reintegro das axudas.

Procederá o reintegro total ou parcial do importe da axuda e os xuros de demora producidos desde o pagamento no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión e, en todo caso, nos supostos previstos no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.


Artigo 15º.-Recursos administrativos.

As resolucións expresas ou presuntas dos expedientes tramitados en aplicación desta orde ou da respectiva orde de convocatoria esgotan a vía administrativa e contra elas cabe interpoñer os seguintes recursos:


1. Potestativamente, recurso de reposición ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou de tres meses, contados a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, segundo os casos, de conformidade co establecido nos artigos 107, 116 e 117 da Lei 30/1992, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999.


2. Directamente, recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, se é expresa.


Artigo 16º.-Infraccións e sancións.

Seralles de aplicación aos beneficiarios das axudas reguladas nesta orde o réxime de infraccións e sancións en materia de subvencións previsto no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.


Sección segunda
Convocatoria para o ano 2007

Artigo 17º-Obxecto.

Esta sección ten por obxecto a convocatoria para o ano 2007 das axudas para a dotación das explotación gandeiras con sistemas de almacenamento de animais mortos, segundo as bases reguladoras establecidas na sección primeira desta orde.


Artigo 18º.-Presentación de solicitudes.

As solicitudes de axuda para a convocatoria para o ano 2007 presentaranse no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde, preferentemente nos rexistros das oficinas agrarias comarcais ou das delegacións provinciais da Consellería do Medio Rural, sen prexuízo dos outros medios previstos no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.


Artigo 19º.-Financiamento para o ano 2007.

As axudas reguladas nesta orde estarán financiadas no exercicio 2007 con cargo á aplicación orzamentaria 2007 11 03 713E 7703, da Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007, por un importe de 300.000 euros, sen prexuízo de poder utilizar outros remanentes dispoñibles.


Disposicións adicionais

Primeira.-Os beneficiarios destas axudas están exentos de acreditar non ter pendente de pagamento ningunha débeda por calquera concepto coa Administración da comunidade autónoma, así como de estar ao día nas súas obrigas tributarias estatais e coa Seguridade Social segundo permite a alínea g) do artigo 41 da Lei 14/2006, do 29 de decembro, de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007.


Segunda.-No non previsto nesta orde aplicarase o disposto nos artigos 78 e 79 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.


Terceira.-De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, a Consellería do Medio Rural publicará na súa páxina web oficial as concesións das axudas reguladas nesta orde, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e da súa publicación na citada páxina web.


Disposición derrogatoria

Queda derrogada a Orde do 23 de decembro de 2004 (Diario Oficial de Galicia nº 252, do 29 de decembro) pola que se establecen as bases e se convocan as axudas para a implantación dun sistema de recolla de subprodutos animais nas explotacións agrarias para o ano 2006.


Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase o director xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalimentaria para ditar as instrucións precisas para a execución do disposto nesta orde.


Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.


Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2007.

Alfredo Suárez Canal
Conselleiro do Medio Rural
Ver referencia pdf "17100D004P012.PDF"


[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es