Diario Oficial de Galicia
luns, 24 de setembro de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

185


Páxina do Dog:

15.642


Data da Disposición:

17 de setembro de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA


Rango:

Orde


Título:

Orde do 17 de setembro de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para a mobilización, dinamización e sistematización da innovación, e se procede á súa convocatoria.Orde do 17 de setembro de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para a mobilización, dinamización e sistematización da innovación, e se procede á súa convocatoria.

A Constitución española, no seu artigo 44.2º, obriga os poderes públicos a promover a ciencia e a investigación científica e técnica en beneficio do interese xeral. Ademais establece no artigo 149.1º.15 que o fomento e a coordinación da investigación científica e técnica son competencia exclusiva do Estado.

O Estatuto de Galicia recolle no seu artigo 27.19º que lle corresponde á Comunidade Autónoma galega a competencia do fomento da cultura e da investigación en Galicia, sen prexuízo do establecido no artigo 149.2º da Constitución.

A Lei 12/1993, do 6 de agosto, de fomento de investigación e desenvolvemento tecnolóxico de Galicia, no seu artigo 1º, establece como obxectivo xeral, o fomento da investigación científica e a innovación tecnolóxica para promover o desenvolvemento económico, social e produtivo de Galicia. Como unha ferramenta encamiñada ao logro deste obxectivo, a citada lei, no seu capítulo II, crea o Plan galego de investigación e desenvolvemento tecnolóxico. O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 21 de setembro de 2006, aprobou o Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica 2006-2010 (Incite) (en diante, PGIDIT-INCITE).

De acordo coa Lei 12/1993, do 6 de agosto, PGIDIT-INCITE) está integrado por tres tipos de programas: os programas horizontais, os programas xerais e os programas sectoriais. Dentro dos programas horizontais, o PGIDIT-INCITE conta con tres programas: o de Recursos Humanos (RHS), o de Articulación do Sistema Galego de Innovación (ART) e o de Comunicacións e Sensibilización Social (CSS).

No Decreto 231/2006, do 23 de novembro, polo que establece a estrutura orgánica da Consellería de Innovación e Industria, indícase que á Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación correspóndelle a ordenación, planificación, coordinación, execución e seguimento das competencias en materia de fomento da investigación que ten atribuídas a Comunidade Autónoma de Galicia en virtude do establecido no artigo 27.19º do Estatuto de autonomía de Galicia, así como o Decreto 232/2006, do 23 de novembro, polo que se distribúe a competencia para o exercicio da potestade sancionadora entre os órganos da Consellería de Innovación e Industria e se determinan normas de tramitación dos procedementos sancionadores nas materias da súa competencia, na Lei estatal 13/1986, do 14 de abril, de fomento e coordinación xeral da investigación científica e técnica, e na Lei galega 12/1993, do 6 de agosto, de fomento da investigación e desenvolvemento tecnolóxico de Galicia; así como a elaboración, xestión, coordinación e control do Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica.

O novo Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica 2006-2010 (Incite), configúrase como unha actuación estratéxica que busca vertebrar o sistema e desenvolver dunha maneira eficaz e completa o potencial investigador e innovador do noso país de xeito que repercuta cualitativamente e cuantitativamente no desenvolvemento económico e no benestar social.

O Incite estrutúrase en programas e actuacións dirixidos aos distintos axentes que conforman o Sistema Galego de Innovación. As empresas, e en particular as Pemes, son un destinatario preferente de actuacións do Incite, que pretende incrementar e potenciar a súa participación na dinámica innovadora. Un instrumento de particular relevancia para acadar este obxectivos son os proxectos de I+D+I, pero para que as Pemes teñan capacidade de xerar un fluxo continuo de proxectos e consigan extraer o máximo partido destes proxectos de I+D+I é necesario que previamente existan na empresa certas dinámicas de traballo e formas organizativas (cultura innovadora e capacidade de xestión da innovación).

O obxectivo desta orde é sensibilizar sobre a importancia dunha adecuada xestión da innovación e ir creando dinámicas e competencias que permitan tanto o óptimo aproveitamento dos recursos de innovación como o acceso a socios e colaboradores que faciliten os procesos de cambio na empresa.

Nesta misión teñen un papel especialmente importante dous tipos de organizacións diferentes que poden dar apoio e cobertura as Pemes:

-Os organismos de intermediación e representación empresariais, que aglutinan colectivos sectoriais e/ou xeográficos de empresas, e que ademais dunha función de representación do colectivo teñen unha importante capacidade de intermediación, ao seren percibidos como unha organización propia que facilita o acceso a servizos de asesoría, sensibilización, difusión e capacitación en asuntos de interese para os seus asociados.

-Os especialistas privados en xestión da innovación que a través do seu labor de asesoría especializada, capacitación e desenvolvemento, complementan capacidades de xestión de innovación nas Pemes.

Polo que antecede, esta consellería,
DISPÓN:
Artigo 1º.-Convocatoria e bases reguladoras.
1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das subvencións da Consellería de Innovación e Industria para a mobilización, dinamización e sistematización da innovación (código de procedemento: IN828A), que se inclúen como anexo I.

2. Esta orde ten por obxecto financiar proxectos de mobilización, dinamización e sistematización da innovación que acheguen a estrutura e o clima básico necesarios para unha implantación sistemática da innovación nas Pemes e para desenvolver un maior grao de cooperación entre axentes do Sistema Galego de Investigación e Innovación (SGII):

-Sensibilizando e mobilizando as empresas a prol da necesidade dunha xestión sistemática e profesionalizada da innovación.

-Implantando metodoloxías de traballo que redunden nunha maior eficacia dos procesos de innovación que teñen lugar na empresa.

-Favorecendo o traballo conxunto de distintos axentes do SGII, o seu mutuo coñecemento e o desenvolvemento de actividades en cooperación especialmente Pemes ou colectivos de Pemes con axentes xeradores de coñecemento.

-Contribuíndo á xeración de proxectos de I+D+I e en particular de proxectos colaborativos.

-Fomentando a transferencia de coñecemento, resultados de investigación e tecnoloxía.

-Complementando e rendibilizando a utilización doutros programas do Plan galego de I+D+I.

3. Así mesmo, por medio desta orde convócanse as devanditas subvencións para o ano 2007.

Artigo 2º.-Solicitudes.
1. Para poder ser beneficiario das subvencións deberá presentarse unha solicitude axustada ao modelo normalizado que se inclúe como anexo II desta orde, que irá acompañada dos documentos que se especifican no artigo 4.2º das bases reguladoras.

2. A solicitude de subvención (anexo II) e os demais anexos que a acompañan (do III ao VIII) se poderanse obter a través do enderezo do internet http://www.conselleriaiei.org/dxidi, ou http://www.xunta.es/servizos.

Artigo 3º.-Lugar e prazo de presentación das solicitudes.
1. As solicitudes presentaranse preferentemente nos rexistros da Consellería de Innovación e Industria, así como nos de calquera outro órgano da Administración xeral do Estado, das comunidades autónomas ou das entidades que integran a Administración local, sempre que neste último caso se teña subscrito o oportuno convenio, ou polos restantes medios previstos no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 4º.-Prazo de duración do procedemento de concesión.
Unha vez rematado o prazo para a presentación de solicitudes, estas serán tramitadas e valoradas de acordo co procedemento establecido nas bases reguladoras, que non poderá ter unha duración superior a seis meses.

Artigo 5º.-Información aos interesados.
1. Sobre este procedemento administrativo, que ten o código IN828A, poderase obter documentación normalizada ou información adicional na Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, a través dos seguintes medios:

a) Páxina web oficial da consellería (www.conselleriaiei.org), na súa epígrafe de axudas e na oficina virtual.

b) O teléfono 981 95 73 00 da devandita dirección xeral.
c) O enderezo electrónico info.segapi@xunta.es
d) Presencialmente.
2. Así mesmo, para cuestións xerais sobre este ou outro procedemento, poderá facerse uso do teléfono de información xeral da Consellería de Innovación e Industria, que é o 981 54 43 41.

Disposicións derradeiras
Primeira.-Habilitación para o desenvolvemento.
Facúltase o director xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación para que dite as resolucións que sexan precisas para o desenvolvemento e aplicación desta orde.

Segunda.-Entrada en vigor.
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2007.
Fernando Xabier Blanco Álvarez
Conselleiro de Innovación e Industria
ANEXO I

Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para a mobilización, dinamización e sistematización da innovación.

Artigo 1º.-Obxecto e réxime das subvencións.
1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o financiamento de actuacións destinadas a:

-Sensibilizar e mobilizar as empresas acerca da importancia da innovación e da necesidade dunha xestión sistemática e profesionalizada desta.

-Ensaiar e implantar procedementos de sistematización dos procesos de innovación na empresas que redunden nunha maior eficacia destes.

-Desenvolver dinámicas de utilización continuada de servizos externos para a xestión da innovación como unha actividade habitual da empresa.

-Fomentar o desenvolvemento dunha cultura e estrutura empresarial proclives á innovación.

-Fomentar a cooperación entre axentes do sistema de innovación
i. Favorecendo o traballo conxunto de distintos axentes do SGII, o seu mutuo coñecemento e o desenvolvemento de actividades en cooperación especialmente Pemes ou colectivos de Pemes con axentes xeradores de coñecemento.

ii. Contribuíndo á xeración de proxectos de I+D+I e en particular de proxectos colaborativos

iii. Fomentando a transferencia de coñecemento, resultados de investigación e tecnoloxía.

2. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva, e quedará suxeito ao Regulamento (CE) nº 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro de 2006, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do tratado das axudas de minimis.

3. En concreto, consideraranse actuacións subvencionables:
a) Xornadas, seminarios e obradoiros sobre a importancia da innovación e a súa aplicación sistemática e profesionalizada. Terán a consideración de gastos subvencionables os seguintes:

-Pagamentos a conferenciantes.
-Gastos de desprazamento, manutención e aloxamento de conferenciantes.
-Aluguer de salas ou instalacións.
-Dedicación de persoal propio da entidade organizadora do evento, sempre que non supere o 20% do orzamento total da acción.

No caso de xornadas e seminarios de sensibilización valorarase especialmente a capacidade de convocatoria e impacto sobre un elevado número de destinatarios.

No caso de obradoiros de innovación priorizaranse aqueles dirixidos a grupos reducidos de empresas, orientados a desenvolver accións concretas con cada empresa participante.

b) Accións de dinamización da innovación en colectivos empresariais de ámbito xeográfico e/ou sectorial e proxectos piloto de implantación de sistemáticas de innovación en Pemes en particular:

i. Implantación de metodoloxías e sistemas de xestión da innovación.
ii. Adecuación das estruturas organizativas para facilitar a implantación, dinamización ou sistematización dos procesos de innovación.

iii. Creación e dinamización de equipos/grupos de traballo de innovación na empresa.

Terán a consideración de gastos subvencionables os seguintes:
-Gastos de persoal propio ou contratado dedicado directamente ás actuacións do proxecto que se presente. En caso de persoal propio deberá especificarse que tarefas desenvolverá este persoal no proxecto e xustificar a experiencia e capacitación para o desempeño destas tarefas. As taxas horarias de persoal deberan ser acordes co nivel de competencia e retribución na empresa; a intensidade de dedicación o proxecto deberá ser coherente coa función desempeñada polo persoal na empresa.

-Gastos de asesoría, consultoría, titoría ou formación realizadas por entidades consultoras externas.

-Outros gastos, sempre que a súa necesidade e pertinencia estea debidamente xustificada.

-Con carácter xeral non se admitirán gastos en material inventariable. Só en casos excepcionais, debidamente xustificados poderíase considerar o financiamento deste tipo de gastos.

4. Estas subvencións terán unha única anualidade; polo tanto só se admitirán aqueles gastos, dos relacionados no punto anterior, que fosen realizados dentro do período comprendido entre o 1 de xaneiro e a data de xustificación establecida no artigo 16.1º destas bases.

5. Quedan expresamente excluídas do ámbito de aplicación desta orde as actuacións seguintes:

a) Estudos de viabilidade de proxectos de I+D e diagnósticos tecnolóxicos e de innovación para empresas realizados de xeito individualizado tal como están formulados na orde de subvencións para o Fomento da Innovación do Incite.

b) Realización de estudos de innovación de ámbito sectorial ou xeográfico e diagnósticos de tecnoloxías críticas para determinados sectores.

c) Desenvolvemento de páxinas web e ferramentas informáticas para a xestión da innovación.

Artigo 2º.-Financiamento e concorrencia.
1. As subvencións imputaranse ás aplicacións orzamentarias que se indican no seguinte cadro, expresadas todas en euros, nas que existe crédito axeitado e suficiente no orzamento da Comunidade Autónoma galega para o ano 2007, sen prexuízo de ulteriores variacións producidas como consecuencia da existencia dunha maior dispoñibilidade orzamentaria. A aplicación orzamentaria 10.02.741A.771.0 está cofinanciada con Fondos Feder e FCI.

Aplicación orzamentaria Crédito anualidade 2007
10.02.741A.771.0 1.000.000
10.02.741A.781.0 1.000.000
Total 2.000.000
2. A axuda a conceder asume a forma de subvención a fondo perdido e a súa contía será o 100% dos gastos subvencionables, sempre que exista crédito na partida correspondente ao tipo de beneficiario.

3. Así mesmo, o importe da subvención non poderá exceder, xunto coas demais axudas amparadas pola cláusula de minimis percibidas polo beneficiario no último período de tres anos fiscais, o límite de 200.000 euros, agás para as empresas que operen no sector do transporte por estrada que será de 100.000 euros. Estes límites aplicaranse independentemente da forma da axuda de minimis ou do obxectivo perseguido e indistintamente de se a axuda concedida está financiada total ou parcialmente mediante recursos de orixe comunitario.

4. As subvencións reguladas nestas bases serán incompatibles con calquera outra axuda outorgada, para os mesmos gastos, por calquera outra Administración, organismo ou ente público ou privado.

Artigo 3º.-Beneficiarios.
Poderán ser beneficiarios das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos nestas bases, os axentes de intermediación, organizacións colectivas de empresas e expertos privados en xestión de innovación, que teñan o seu domicilio social ou algún centro de traballo na Comunidade Autónoma galega, en particular:

a) Organizacións sen fin de lucro, con personalidade xurídica propia, que teñan entre os seus obxectivos o fomento da investigación e a innovación e presten de forma habitual servizos de apoio ás empresas. Poderán ser de organizacións de ámbito xeográfico autonómico, provincial ou local tanto de carácter xeral como sectoriais ou de especialización tecnolóxica.

b) Empresas consultoras con especialización e experiencia demostrable na xestión da innovación e no fomento de accións de articulación do Sistema de Innovación.

Entenderase por axentes de intermediación aquelas organizacións sen fin de lucro, empresas consultoras, organizacións colectivas de empresas, expertos privados e outras entidades que teñan como cometido a dinamización da cultura de innovación nas empresas mediante a transferencia de coñecemento e de tecnoloxía, que teñan como obxectivo a sensibilización do tecido produtivo galego da importancia de xestionar a innovación como proceso estratéxico de negocio, que estean dedicados á transferencia e difusión de tecnoloxía para converter o coñecemento en valor económico nas empresas e contribúan á competitividade, modernización e diversificación da economía produtiva.

Artigo 4º.-Solicitudes.
1. As solicitudes para participar no procedemento de concesión das subvencións presentaranse na forma e prazo que se indiquen na convocatoria.

2. Xunto coas solicitudes deberá achegarse a seguinte documentación:
a) Copia compulsada do CIF do solicitante ou do NIF en caso de empresario individual.

b) Copia compulsada do documento público acreditativo do poder co que actúa o seu representante e do seu DNI (en caso de poder mancomunado deberán achegarse copias compulsadas dos DNI de todos os representantes).

c) Declaración de axudas obtidas ou solicitadas, para os mesmos gastos, en calquera outra Administración, organismos ou entes públicos ou privados, que haberá de formularse segundo o modelo recollido no anexo IV desta orde. Se é o caso, para as axudas concedidas deberá presentarse copia da resolución de concesión.

d) Declaración de axudas, amparadas pola cláusula de minimis, obtidas ou solicitadas durante os últimos tres anos, en calquera outra Administración, organismos ou entes públicos ou privados, que haberá de formularse segundo o modelo recollido no anexo V desta orde. Se é o caso, para as axudas concedidas deberá presentarse copia da resolución de concesión.

e) Declaración de cumprimento dos requisitos de beneficiario que haberá de formularse segundo o modelo recollido no anexo VI desta orde.


f) Certificados acreditativos de atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias estatais e coa Seguridade Social e que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia. No caso de non presentarse estes certificados, e en aplicación do establecido no artigo 5.1º destas bases, serán solicitados polo órgano concedente.

g) Cadro de gastos, que haberá de formularse segundo o modelo recollido no anexo III desta orde, no que deberán detallarse os gastos.

h) Memoria libre, composta polo menos polas seguintes epígrafes:
-Resumo do proxecto.
-Obxecto, obxectivos e destinatarios do proxecto.
-Descrición do plan de traballo.
-Descrición das capacidades da empresa e do seu persoal para desenvolver as accións descritas.

i) Calquera outro documento que se requira, en orde á determinación e comprobación dos datos en virtude dos cales deba formularse a proposta de resolución.

Artigo 5º.-Consentimentos e autorizacións.
1. A presentación da solicitude implica o coñecemento e a aceptación destas bases reguladoras. De conformidade co artigo 43 da Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007, a presentación da solicitude de concesión da subvención comportará a autorización do solicitante para que o órgano concedente obteña de forma directa a acreditación do cumprimento das súas obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social, a través de certificados telemáticos.

Igualmente, de conformidade co mesmo artigo, se o solicitante indica que certa documentación que se deba usar neste procedemento xa está en poder da Administración, a presentación da solicitude implica a autorización ao órgano instrutor para acceder a ela. Para estes efectos, a documentación debe manterse vixente e identificarase no formulario de solicitude o procedemento administrativo para o que foi presentada.

2. De acordo co establecido na disposición adicional primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, de creación dos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións da Xunta de Galicia, a persoa solicitante da subvención consentirá expresamente a inclusión e publicidade dos datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas, no devandito rexistro, feito que terá lugar agás nos supostos legalmente establecidos

3. De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, esta consellería publicará na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a súa publicación na citada páxina web, coas excepcións previstas nas leis.

Artigo 6º.-Órganos competentes.
A Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación será o órgano competente para a instrución do procedemento de concesión da subvención, correspondendo ao conselleiro de Innovación e Industria ditar a resolución de concesión.

Artigo 7º.-Instrución dos procedementos.
1. De conformidade co establecido no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, se a solicitude non reúne algún dos requisitos exixidos nestas bases reguladoras ou na correspondente convocatoria requirirase o interesado para que, nun prazo de dez días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de que, se así non o fixese, terase por desistido na súa petición, logo da correspondente resolución.

Este requirimento de emenda tamén se fará se das certificacións obtidas de conformidade co artigo 5.1º resulta que o solicitante non se atopa ao corrente de pagamento das súas obrigas tributarias e sociais co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social.

2. Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, poderá requirirse o solicitante que achegue cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento.

3. Unha vez revisadas as solicitudes e as emendas feitas, aqueles expedientes administrativos que reúnan todos os requisitos e a documentación necesaria serán remitidos á comisión encargada da súa valoración, de acordo co establecido no artigo seguinte.

4. Os expedientes que non cumpran as exixencias contidas nestas bases ou na normativa de aplicación, ou que non conteñan a documentación necesaria, quedarán á disposición do órgano instrutor para que formule a proposta de resolución de inadmisión, na que se indicarán as causas desta.

Artigo 8º.-Comisión de valoración.
1. A comisión de valoración será o órgano colexiado encargado de valorar as solicitudes de acordo cos criterios obxectivos fixados no artigo seguinte, así como de propoñer a concesión ou denegación das subvencións aos interesados.

2. A composición da comisión de valoración será a seguinte:
a) Subdirector/a xeral de Innovación Empresarial da Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación ou persoa en quen delegue, que actuará como presidente.

b) Xefe do Servizo Galego de Propiedade Industrial Innovación ou persoa en quen delegue.

c) Un xestor do Programa de Fomento da Innovación Empresarial.
d) Xestor/a do Programa de Articulación.
e) Un funcionario da Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, que actuará como secretario con voz e voto.

3. Na proposta de concesión que formule a comisión figurarán de xeito individualizado os solicitantes propostos para obter a subvención, especificándose a avaliación que lles corresponde segundo os criterios recollidos no artigo seguinte. Así mesmo, indicarase o importe da subvención para cada un deles, ata esgotar o crédito dispoñible.

4. O resto das actuacións subvencionables quedará en reserva para seren atendidos ben co crédito que quedase libre de producirse algunha renuncia ou modificación nos proxectos inicialmente subvencionados, ben co incremento dos créditos orzamentarios destinados a estas subvencións. Para estes efectos poderán realizarse sucesivas propostas de resolución conforme o sinalado neste artigo.

Artigo 9º.-Criterios de valoración.
1. Os proxectos ou actuacións que se presenten deberán ser técnica, económica e financeiramente viables, adecuándose aos obxectivos da orde.

2. Na valoración realizada pola comisión de valoración teranse en conta os seguintes criterios (máximo 100 puntos):

a) A relevancia e a oportunidade dos obxectivos do proxecto para favorecer a sensibilización e mobilización das Pemes cara á innovación, á implantación sistemática desta e á articulación do Sistema Galego de Innovación (15 puntos).

b) Descrición e coherencia do plan de traballo. (15 puntos).
c) Concordancia entre as accións propostas, o orzamento e o impacto previsible (15 puntos).

d) Carácter innovador da proposta (10 puntos).
e) Achegamento de recursos propios para a realización do proxecto (10 puntos).
f) Capacidade de representación e mobilización da organización propoñente así como experiencia no ámbito da innovación (no caso de organizacións de intermediación), e experiencia da empresa no ámbito da innovación e equipo de traballo proposta (10 puntos).

g) Impacto e implicación directa na acción dos destinatarios finais, en particular as Pemes (10 puntos).

h) Coherencia global da proposta (5 puntos).
i) Aplicación do principio de igualdade de xénero (5 puntos).
j) Compromiso de utilización da lingua galega en todas as relacións que o interesado manteña coa Administración autonómica, de acordo co establecido no artigo 6.3º da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística (5 puntos). Este compromiso acreditarase mediante a presentación, debidamente asinado, do modelo que se inclúe como anexo V.

Artigo 10º.-Audiencia.
1. Instruído o procedemento, e inmediatamente antes de redactar a proposta de resolución, porase de manifesto aos interesados para que, nun prazo de dez días, poidan formular alegacións e presentar os documentos e xustificacións que consideren pertinentes.

2. Porén, poderase prescindir do trámite ao que se refire o punto anterior cando non figuren no procedemento nin se vaian ter en conta na resolución outros feitos nin outras alegacións ou probas que as aducidas polo interesado.

Artigo 11º.-Resolución e notificación.
1. Unha vez concluído o trámite de audiencia, a comisión de valoración formulará a proposta de resolución, que se elevará, a través do órgano instrutor, ao conselleiro.

2. O conselleiro, á vista da proposta, ditará a correspondente resolución, que deberá estar debidamente motivada e expresará, cando menos, a actuación que se subvenciona e o seu custo, así como a subvención concedida e a súa contía, ou, se é o caso, a causa de denegación.

3. En ningún caso o importe das subvencións concedidas poderá superar o custo da actividade a desenvolver polo beneficiario, ou, se é o caso, a porcentaxe máxima do investimento subvencionable legalmente establecido.

4. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución ao interesado será de seis meses contados a partir do seguinte ao da publicación da orde de convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Se transcorrese o prazo máximo para resolver sen que recaese resolución expresa, os interesados poderán entender desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo.

5. Todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Non obstante, e de conformidade co establecido no artigo 59.6º b) da indicada lei, no caso das subvencións concedidas poderase substituír a notificación individual pola publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Consellería de Innovación e Industria. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada. As solicitudes desestimadas notificaranse individualmente, con indicación das causas da desestimación.

Artigo 12º.-Réxime de recursos.
As resolucións ditadas ao abeiro da correspondente orde de convocatoria poñerán fin á vía administrativa e contra elas poderán interpoñerse os seguintes recursos, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Innovación e Industria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, se esta fose expresa, ou de tres meses contados a partir do seguinte a aquel no que se produza o acto presunto.

b) Recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da notificación da resolución, se esta fose expresa, ou de seis meses contados a partir do seguinte a aquel no que se produza o acto presunto.

Artigo 13º.-Modificación da resolución.
1. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

2. Poderase acordar a modificación da resolución de concesión a instancia do beneficiario, sempre que estea presente a solicitude de modificación con anterioridade á data de finalización do prazo de xustificación do investimento obxecto de subvención e se cumpran os seguintes requisitos:

a) Que a actividade, conduta ou modificación do proxecto estea comprendida dentro da finalidade das bases reguladoras.

b) Que se acredite a inexistencia de prexuízo a terceiros.
c) Que os novos elementos e circunstancias que motiven a modificación, de ter concorrido na concesión inicial, non supuxesen a denegación da subvención.

3. O acto polo que se acorde ou se denegue a modificación da resolución será ditado polo conselleiro de Innovación e Industria logo da instrución do correspondente expediente no que se lle dará audiencia ao interesado nos termos previstos no artigo 10º desta convocatoria.

Artigo 14º.-Aceptación e renuncia.
1. Sen prexuízo dos recursos que procedan contra a resolución de concesión, transcorridos quince días naturais desde a notificación ou publicación desta sen que o interesado comunicase expresamente a súa renuncia á subvención entenderase que a acepta, e desde ese momento adquirirá a condición de beneficiario. A renuncia á subvención poderase facer axustándose ao modelo que se inclúe como anexo VIII, así como por calquera outro medio que permita a súa constancia, de acordo co establecido no artigo 91 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. No caso de que se comunicase a renuncia en prazo, o conselleiro ditará a correspondente resolución nos termos do artigo 42.1º da mesma lei.

Artigo 15º.-Obrigas dos beneficiarios.
Sen prexuízo das demais obrigas que resulten da disposición adicional segunda do Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, os beneficiarios das axudas quedan obrigados a:

a) Proceder ao reintegro, total ou parcial, da subvención percibida no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión.

b) Someterse ás actuacións de comprobación que deba efectuar o órgano concedente, ás de control financeiro que corresponde á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma en relación coa subvención concedida, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas e, se é o caso, ás dos servizos financeiros da Comisión Europea e do Tribunal de Contas Europeo, e achegar canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

c) Comunicarlle ao órgano concedente a obtención de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

Artigo 16º.-Xustificación da subvención.
1. Para cobrar a subvención concedida, o beneficiario deberá presentar nos lugares sinalados no artigo 3º desta convocatoria, e na data límite do 15 de novembro de 2007, un exemplar da seguinte documentación:

a) Un resumo da execución do investimento no que conste o concepto subvencionable, o provedor, o importe (IVE excluído) e a data de cada un dos xustificantes presentados agrupados por conceptos de gastos.

b) Xustificación do investimento: copia compulsada das facturas en relación cos gastos subvencionados, emitidas dentro do período comprendido entre a data de inicio e a data límite de xustificación da anualidade correspondente.

c) Xustificación do pagamento: transferencia bancaria, certificación bancaria ou extracto de pagamento. En ningún caso se admitirán xustificantes de pagamento con data posterior ao 31 de decembro do exercicio correspondente. Nestes documentos deberán estar claramente identificados o receptor e o emisor do pagamento e a satisfacción do importe total da factura.

d) Para cada un dos gastos de consultoría ou servizos externos que superen os 12.000 euros, ou cando de forma excepcional se considera o financiamento de material inventariable, deberán achegarse:

-Un mínimo de tres ofertas de diferentes provedores, salvo que polas especiais características dos gastos non exista no mercado suficiente número de entidades que fagan esas subministracións ou presten eses servizos, ou salvo que o gasto se realizase con anterioridade á presentación da solicitude de subvención. Se é o caso, estas excepcións deberán xustificarse.

-Unha memoria xustificativa cando a elección non recaia na proposta económica máis vantaxosa.

e) No caso dos custos de persoal, tanto propio como adicional contratado, destinado ao proxecto, deberá achegarse:

-Certificación emitida polo responsable de persoal co visto e prace do xerente ou director da empresa, consistente nunha relación detallada por meses do persoal dedicado ao proxecto que deberá incluír os seguintes datos: sinatura do traballador, DNI, nome, apelidos, posto na empresa, retribución bruta mensual, data de pagamento das retribucións, importe da Seguridade Social con cargo á empresa, data de pagamento da S.S. e custo total imputado ao proxecto (retribucións + S.S.). Poderanse requirir xustificantes de pagamento relativos aos datos que figuran na devandita certificación.

f) No caso de gastos de viaxes deberá achegarse:
-Certificación emitida polo responsable do proxecto co visto e prace do xerente ou director da empresa, consistente nunha relación das viaxes realizadas polo persoal asignado ao proxecto que deberá incluír os seguintes datos: DNI, nome, apelidos e posto na empresa das persoas desprazadas, xustificación da necesidade da viaxe, lugar de destino, data de ida, data de volta, e conceptos e custos imputados.

-Xustificantes da realización e pagamento dos gastos imputados para cada unha das viaxes relacionadas nesta certificación.

g) Certificación expedida pola entidade bancaria de titularidade da conta onde se debe realizar o pagamento da subvención, na que conste a razón social e o CIF/NIF do titular, así como o código de banco, código de sucursal, díxito de control e código de conta corrente.

2. Transcorrido o prazo indicado sen que o beneficiario presentase a documentación solicitada poderase entender que renuncia á subvención. Neste caso, o conselleiro ditará a oportuna resolución, nos termos do artigo 42.1º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 17º.-Pagamento.
1. Recibida a documentación xustificativa da subvención, os órganos competentes da consellería, antes de proceder ao seu pagamento, poderán realizar as actuacións de comprobación oportunas para verificar o cumprimento da actividade subvencionada.

2. Poderán realizarse pagamentos parciais á conta da liquidación final nas condicións establecidas na normativa vixente.

Artigo 18º.-Incumprimento, reintegros e sancións.
1. O incumprimento das obrigas contidas nestas bases reguladoras, na convocatoria ou na demais normativa aplicable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan na resolución de concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de demora correspondentes.


2. Para facer efectiva a devolución á que se refire o punto anterior tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no artigo 78.10º do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e ao recollido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencions de Galicia, e nas súas normativas de desenvolvemento.

3. Aos beneficiarios das subvencións reguladas nestas bases seralles de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento.

Artigo 19º.-Control.
1. A Consellería de Innovación e Industria poderá levar a cabo as actividades de inspección que considere oportunas para controlar o cumprimento das subvencións.

2. Ademais do anterior, as subvencións estarán sometidas á función interventora e de control financeiro exercido pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos que establece o Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencions de Galicia, e as súas normativas de desenvolvemento. Así mesmo, estará sometida ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas.

Artigo 20º.-Publicidade.
1. No prazo máximo de tres meses contados desde a data de resolución da concesión publicarase no Diario Oficial de Galicia a relación das subvencións concedidas con indicación da norma reguladora, beneficiario, crédito orzamentario, contía e finalidade da subvención.

Artigo 21º.-Remisión normativa.
Para todo o non previsto nestas bases haberá que aterse ao previsto no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencions de Galicia, no relativo, segundo a disposición transitoria primeira, aos procedementos de control financeiro, reintergro e revisión de actos, e no Regulamento (CE) 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro de 2006, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do tratado das axudas de minimis e na restante normativa que resulte de aplicación.

Ver referencia pdf "18500D007P010.PDF"[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es