Diario Oficial de Galicia
martes, 25 de setembro de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

186


Páxina do Dog:

15.769


Data da Disposición:

17 de setembro de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA


Rango:

Orde


Título:

Orde do 17 de setembro de 2007 pola que se convocan axudas ao alumnado que inicie durante o curso 2007-2008 ensinanzas de formación profesional de grao medio en familias profesionais non vocacionais demandadas polo mercado laboral.Orde do 17 de setembro de 2007 pola que se convocan axudas ao alumnado que inicie durante o curso 2007-2008 ensinanzas de formación profesional de grao medio en familias profesionais non vocacionais demandadas polo mercado laboral.

O artigo 31 do Estatuto de autonomía de Galicia asígnalle á comunidade autónoma a competencia plena na regulación e na administración da ensinanza en toda a súa extensión, os seus niveis e graos, as súas modalidades e especialidades, no ámbito das súas competencias e sen prexuízo do disposto no artigo 27 da Constitución e nas leis orgánicas que o desenvolven.

O Real decreto 1763/1982, do 24 de xullo, traspasalle á Comunidade Autónoma de Galicia funcións e servizos da Administración do Estado en materia de educación.

Nas conclusións do Consello Europeo de Lisboa de 2000 defínese a aprendizaxe permanente como toda actividade de aprendizaxe útil realizada de xeito continuo con obxecto de mellorar as cualificacións, os coñecementos e as aptitudes. Esta definición desenvólvese posteriormente no memorandum sobre a aprendizaxe permanente.

O memorandum pretende, entre as súas finalidades, lograr niveis xerais de educación e cualificación máis altos en todos os sectores, garantir que se ofreza educación e formación de alta calidade e, ao mesmo tempo, asegurar que os coñecementos e as capacidades dos cidadáns se axusten ás transformacións dos requisitos laborais, á organización dos lugares de traballo e aos métodos de traballo.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, ten por obxecto a ordenación dun sistema integral de formación profesional, cualificacións e acreditación que responda con eficacia e transparencia ás demandas sociais e económicas a través de diversas modalidades formativas. A oferta de formación sostida con fondos públicos ha favorecer a formación ao longo de toda a vida, acomodándose ás distintas expectativas e situacións persoais e profesionais.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no artigo 39.2º que a formación profesional no sistema educativo, ten por finalidade preparar o alumnado para a actividade nun campo profesional e facilitar a súa adaptación ás modificacións laborais que poden producirse ao longo da vida, así como contribuír ao seu desenvolvemento persoal e ao exercicio dunha cidadanía democrática.

O Real decreto 1538/2006, do 15 de decembro, establece no seu artigo 2 que a formación profesional no sistema educativo ten por finalidade preparar os alumnos e as alumnas para a actividade nun campo profesional e facilitar a súa adaptación ás modificacións laborais que poden producirse ao longo da súa vida, así como contribuír ao seu desenvolvemento persoal, ao exercicio da cidadanía democrática e á aprendizaxe permanente.

Na súa virtude, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,
DISPÓN:
Artigo 1º.-Obxecto.
Convócanse axudas destinadas ao alumnado que inicia no curso académico 2007-2008 algún ciclo formativo de grao medio ou módulo experimental nos centros que se indican no anexo I.

Artigo 2º.-Requisitos.
Estar matriculado por primeira vez no curso 2007-2008 nalgún ciclo formativo de grao medio ou módulo experimental dos que se especifican no anexo I e nos centros que nel se indican.

Seguir a avaliación continua polo menos no 70 por cento dos módulos do ciclo durante o curso 2007-2008.

Queda excluído destas axudas o alumnado que curse o segundo ano do ciclo formativo ou módulo experimental e o alumnado repetidor, así como quen estea matriculado en oferta modular.

Artigo 3º.-Contía das axudas.
As axudas serán concedidas con cargo ao concepto orzamentario 09.03.422M.480.1 da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, por un importe total máximo de 150.000 euros.

A contía das axudas individuais será única e poderá ascender ata un máximo de 450 euros por persoa beneficiaria.

Na concesión das axudas procederase ao rateo entre os beneficiarios da subvención do importe global máximo destinado á axuda.

A percepción destas axudas é compatible coa doutras de carácter xeral con cargo a fondos públicos.

Artigo 4º.-Solicitudes.
1. O alumnado que reúna os requisitos para participar nesta convocatoria presentará a seguinte documentación no centro onde vaia realizar os estudos de formación profesional, sen prexuízo de poder acudir a calquera dos rexistros do artigo 38.4º da Lei 30/1992:

-Solicitude de axuda segundo o modelo que se recolle no anexo II desta orde.
-Fotocopia do DNI.
-Xustificante bancario en que consten os datos da entidade e o código da conta en que o beneficiario desexa que se lle faga efectivo o pagamento. Nesta conta, o beneficiario debe figurar necesariamente entre os titulares.

-Anexo III desta orde, relativo á declaración do conxunto de todas as solicitudes de axudas efectuadas ou concedidas, para esta mesma finalidade, das distintas administracións públicas competentes, para o curso 2007-2008, de acordo co establecido nos artigos 8.4º e 15.4º do Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Para os efectos do disposto na disposición adicional do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, os solicitantes deberán autorizar expresamente a Administración concedente a incluír e facer públicos, nos rexistros regulados no citado decreto, os datos relevantes referidos ás axudas recibidas.

A reserva que o peticionario poida facer no sentido de non autorizar a obtención de datos ou a publicidade dos datos nos rexistros, que en todo caso terá que expresar, poderá dar lugar á exclusión do proceso de participación para obter a axuda ou subvención ou, noutro caso, á revogación do acto de outorgamento e, se procede, ao reintegro do importe concedido.

Artigo 5º.-Prazo e lugar de presentación de solicitudes.
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

As solicitudes dirixiranse á secretaría do centro onde o alumnado vaia cursar os estudos de formación profesional.

As secretarías dos centros enviarán a documentación, nos cinco días naturais seguintes ao remate do prazo de presentación de solicitudes, á Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais (edificio administrativo San Caetano, 15781 Santiago de Compostela).

O alumnado que, excepcionalmente, se matricule con posterioridade ao prazo sinalado disporá de cinco días naturais, contados a partir da data de matriculación no ciclo, para presentar a solicitude na secretaría do centro. En todo caso, a data límite de presentación de solicitudes será o 31 de outubro. Nos cinco días naturais posteriores a esta data, o centro educativo remitirá a documentación deste alumnado á Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais.

Artigo 6º.-Comisión de selección.
A selección das peticións levaraa a efecto unha comisión integrada polas seguintes persoas:

-O subdirector xeral de Formación Profesional, que actuará como presidente.
-O xefe do Servizo de Formación en Empresas e Orientación Profesional.
-O xefe do Servizo de Formación Profesional.
-Un inspector ou inspectora de educación designado/a pola Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo.

-Un director ou directora dun IES que imparta ensinanzas de formación profesional, nomeado pola Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais.

-Un funcionario ou funcionaria da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, que se ocupará da secretaría, con voz e sen voto.

Artigo 7º.-Adxudicación das axudas.
Vistas as solicitudes presentadas e o crédito dispoñible, a comisión de selección elaborará a proposta de adxudicación das subvencións e enviaralla á conselleira de Educación e Ordenación Universitaria, quen resolverá o que proceda.

Artigo 8º.-Comunicación.
A concesión ou a denegación da axuda será publicada no Diario Oficial de Galicia. Contra esta resolución, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición perante a conselleira de Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial Galicia, de acordo co disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Artigo 9º.-Aceptación das axudas.
Nos quince días naturais seguintes ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, as persoas beneficiarias deberán presentar no centro educativo a documentación seguinte:

-Anexo IV desta orde, asinado polo alumno beneficiario da axuda, relativo á aceptación previa da subvención concedida, así como o compromiso de cumprir os requisitos exixidos na convocatoria.

Ao remate do prazo sinalado, o centro educativo remitiralle á Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais os citados anexos xunto cunha certificación do director conforme o alumno do centro que figura como beneficiario da axuda segue a avaliación continua polo menos no 70 por cento dos módulos, durante o curso 2007/2008.


De non presentarse a citada documentación no prazo establecido entenderase que o beneficiario renuncia á axuda concedida, polo que se procederá ao arquivo do expediente.

As solicitudes entenderanse desestimadas de non ditarse resolución expresa no prazo de seis meses desde a finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Artigo 10º.-Pagamento das axudas.
As axudas efectuaranse nun só pagamento, a través de conta ou cartilla de aforro abertas a nome da persoa beneficiaria.

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución da concesión.

Artigo 11º.-Perda da axuda.
O incumprimento total ou parcial de calquera das condicións establecidas nesta orde constituirá causa determinante de revogación da axuda e do seu reintegro pola persoa beneficiaria ou solicitante, segundo o disposto no artigo 78.10º do texto da Lei de réxime financeiro e orzamentario, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

A falsidade dos datos ou a falsificación de documentos que se presenten, calquera que sexa o momento en que se demostre a inexactitude, terá como consecuencia a perda de todos os dereitos do solicitante e a correspondente devolución da cantidade total percibida, sen prexuízo doutras responsabilidades a que houber lugar, logo da apertura do correspondente expediente.

Artigo 12º.-Información.
As direccións dos centros educativos arbitrarán as medidas necesarias para que esta orde sexa coñecida por todos os membros da comunidade educativa e para que as persoas beneficiarias cumpran cos requisitos establecidos. Así mesmo, o servizo de inspección educativa asesorará os centros na tramitación desta orde e velará polo seu estrito cumprimento.

Artigo 13º.-Adaptación.
Esta orde adáptase ás normas básicas do texto articulado da Lei 38/2003, do 17 de novembro (BOE do 18 de novembro), xeral de subvencións, e ás do seu desenvolvemento, así como aos artigos 78 e 79 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, de acordo coa redacción dada pola Lei 14/2004, do 29 de decembro.

Artigo 14º.-Facilitación de información.
A persoa beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle requira a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas.

Disposicións derradeiras
Primeira.-Autorízase a Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais para desenvolver o disposto nesta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2007.
Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación Universitaria
Ver referencia pdf "18600D009P017.PDF"


[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es