Diario Oficial de Galicia
venres, 21 de setembro de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

184


Páxina do Dog:

15.586


Data da Disposición:

13 de setembro de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

SERVIZO GALEGO DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DO HOME E DA MULLER


Rango:

Resolución


Título:

Resolución do 13 de setembro de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas e subvencións para o acceso das mulleres á cotitularidade de explotacións agrarias como fórmula de integración laboral da muller e estímulo ás mulleres emprendedoras de Galicia, e se procede á súa convocatoria.Resolución do 13 de setembro de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas e subvencións para o acceso das mulleres á cotitularidade de explotacións agrarias como fórmula de integración laboral da muller e estímulo ás mulleres emprendedoras de Galicia, e se procede á súa convocatoria.

O Decreto 517/2005, do 6 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, atribúelle á Vicepresidencia as competencias en materia de igualdade de xénero, que serán exercidas de acordo co establecido no Estatuto de autonomía de Galicia e nos termos sinalados na Constitución española.

Ao Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, organismo autónomo de carácter administrativo, adscrito á Secretaría Xeral de Igualdade da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, creado pola Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, correspóndenlle, entre outras funcións, a de elaborar plans de actuación, programas piloto e plans ponte para fomentar o emprego e facilitar a formación profesional das mulleres (artigo 3.8º).

A Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes, establece o compromiso da comunidade autónoma na eliminación da discriminación entre mulleres e homes e na promoción da igualdade no ámbito laboral e formativo. No seu artigo 31 establece que a Xunta de Galicia adoptará as medidas necesarias para facilitarlles ás mulleres o acceso e mantemento da titularidade ou cotitularidade das explotacións agrarias.

Esta resolución pretende apoiar as mulleres labregas emprendedoras, mediante a concesión dunha serie de axudas económicas para que se rexistren como cotitulares das súas explotacións e deste xeito acaden o recoñecemento oficial do traballo que están a realizar nas explotacións, ademais de reducir as inexactitudes estatísticas no que se refire aos datos sobre inactividade laboral das mulleres galegas.

No Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei xeral de subvencións, establécense os requisitos xerais das subvencións concedidas pola Administración autonómica, normativa á cal, en consecuencia, se adaptará esta resolución, tendo en conta en todo caso os principios de publicidade, obxectividade e concorrencia.

Por todo o exposto, en uso das facultades que teño atribuídas,
DISPOÑO:
Capítulo I
Finalidade e réxime das axudas
Artigo 1º.-Obxecto.
O obxecto desta resolución é establecer as bases que rexerán a concesión de subvencións en réxime de concorrencia non competitiva ás mulleres labregas galegas para lles facilitar o acceso á cotitularidade, ou titularidade compartida, das explotacións agrarias, das cales unicamente é titular un varón co que existe relación conxugal ou análoga, como medio axeitado para a posta en valor, o recoñecemento social e legal e a garantía de dereitos do traballo das mulleres nas explotacións agrarias.

Artigo 2º.-Financiamento.
As accións incluídas nesta resolución financiaranse con cargo á partida orzamentaria 05.80.313B.470.0 da Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007, están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) e o importe global destinado a elas ascende a 432.000 euros, desta contía o FSE achega o 80% e o Servizo Galego de Igualdade o 20%. Esta contía poderá incrementarse, logo de publicación, de acordo coas dispoñibilidades orzamentarias.

Artigo 3º.-Normativa aplicable.
A tramitación de solicitudes e concesión destas axudas axustarase ao disposto nesta resolución, no Regulamento (CE) nº 1860/2004, da Comisión, do 6 de outubro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas de minimis no sector agrario (DO L 325, 28-10-2004), no Regulamento (CE) 1083/2006, do Consello polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia; na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións; na Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2007; na Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega; no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia; nesta resolución e demais normativa de aplicación.

En canto á información e publicidade das accións que se realicen ao abeiro desta resolución rexerá o disposto no Regulamento (CE) 1828/2006, da Comisión, do 8 de decembro, que fixa normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) 1083/2006, do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, e o Regulamento (CE) 1080/2006, do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e demais normativa de aplicación.

Artigo 4º.-Beneficiarias.
1. Poderán ser beneficiarias destas axudas:
a) As mulleres desempregadas que acceden á cotitularidade dunha explotación agraria e se anotan no Rexistro de Explotacións Agrarias da Consellería do Medio Rural e causan alta na Seguridade Social.

b) As mulleres que, en situación de alta na Seguridade Social, no réxime especial agrario por conta propia ou no de autónomas, acceden por primeira vez á cotitularidade da explotación agraria en que traballan e se anotan no Rexistro de Explotacións Agrarias da Consellería do Medio Rural.

2. A solicitude de inscrición no rexistro será posterior ao 1 de xaneiro de 2006 e anterior á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

3. Quedan excluídas aquelas que obtiveran esta axuda con anterioridade.
Artigo 5º.-Axudas.
1. As axudas consistirán nunha prima, por unha soa vez por explotación e beneficiaria, de 2.000 € euros pola inscrición das solicitantes como cotitulares no Rexistro de Explotacións Agrarias da Consellería do Medio Rural.

2. Esta subvención será compatible con outros programas elaborados polas administracións públicas, agás que se trate de subvencións do mesmo tipo, concepto e finalidade, tendo en conta que se trata dunha axuda sometida ao réxime de minimis para o sector agrario polo que se observará o cumprimento do límite de axuda total de minimis establecido no regulamento de aplicación.

Capítulo II
Procedemento
Artigo 6º.-Solicitudes.
1. As solicitudes presentaranse, preferentemente, no Rexistro do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, ou por calquera das formas previstas no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificado pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, no modelo normalizado que se publica como anexo I, xunto coa documentación que se relaciona:

a) Copia do DNI da solicitante.
b) Certificado da anotación como cotitular da explotación no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia da Consellería do Medio Rural ou, no seu defecto, solicitude de inscrición. Para o caso de que non se achegue a citada certificación, este organismo solicitaralle ao órgano competente da Consellería do Medio Rural, con anterioridade á proposta de resolución, informe do cumprimento das condicións para a anotación.

c) Informe orixinal de vida laboral, actualizado na data da solicitude, emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

d) Copia da alta da cotitular no réxime correspondente da Seguridade Social.
e) Compromiso expreso de mantemento da cotitularidade durante 5 anos asinado polos dous cotitulares.

f) Declaración actualizada do conxunto de todas as axudas solicitadas, concedidas ou pendentes de resolución, para a mesma finalidade, das distintas administracións públicas ou das súas entidades vinculadas ou dependentes (modelo: anexo II).

g) Certificación orixinal expedida pola entidade bancaria da titularidade da conta da solicitante en que conste: o código de banco, o código de sucursal, o díxito de control e o código de conta corrente.

2. Para o caso de que a solicitude se presente nun rexistro distinto ao do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller e co fin de evitar atrasos innecesarios, a interesada comunicaralle por fax a súa presentación ao organismo remitindo o anexo I ao número 981 54 53 65, todo isto sen prexuízo do disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 7º.-Prazo.
1. O prazo de presentación de solicitudes comeza a partir da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia e remata o 20 de novembro de 2007.

2. No suposto de que a solicitude non cumpra os requisitos sinalados na convocatoria ou a documentación achegada conteña erros ou sexa insuficiente, as unidades administrativas encargadas da tramitación dos expedientes requirirán as solicitantes para que, no prazo de dez días, acheguen os documentos preceptivos ou emenden os erros detectados, con indicación de que, se así non o fixeren, teranse por desistidas da súa petición, de conformidade co previsto no artigo 71 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.


Artigo 8º.-Obrigas tributarias e sociais.
A presentación da solicitude comporta a autorización ao órgano xestor para solicitarlle as certificacións á Axencia Estatal de Administración Tributaria, á Consellería de Economía e Facenda e á Tesouraría Xeral da Seguridade Social de que as solicitantes están ao día nas súas obrigas tributarias e sociais e que non teñen pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración galega. A comprobación por parte do órgano xestor realizarase con anterioridade á proposta de resolución, no caso de resultaren negativas as solicitudes, serán denegadas posto que a acreditación de estar ao día no cumprimento destas obrigas é requisito para obter a condición de beneficiaria. No caso de que a solicitante denegue expresamente este consentimento, ten que presentar as certificacións indicadas segundo o establecido no artigo 22.4º do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei xeral de subvencións.

Artigo 9º.-Comisión de valoración.
1. A directora xeral do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller designará unha comisión de valoración, que estará composta, polo menos, por tres membros: a presidenta, que será a secretaria do organismo, e dous vogais, actuando un deles como secretario/a. Se, por calquera causa, no momento en que a comisión de valoración teña que examinar as solicitudes algún dos seus compoñentes non puidese asistir, será substituído pola persoa que para o efecto designe a directora xeral.

2. Revisada a documentación e completada, se é o caso, a comisión de valoración proporá a concesión ou denegación das subvencións seguindo a orde de presentación de solicitudes, de acordo cos requisitos exixidos nesta disposición. A comisión reunirase polo menos unha vez ao mes e emitirá as propostas de resolución das solicitudes completas até ese momento, sempre que nese período se completasen os trámites administrativos da solicitude referidos ao artigo anterior.

Artigo 10º.-Resolución.
1. A resolución dos expedientes de axudas, unha vez fiscalizada a proposta da comisión de valoración pola intervención delegada, correspóndelle á directora xeral do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller.

2. O prazo para resolver remata o 5 de decembro de 2007. Transcorrido este prazo sen que recaese resolución expresa, que en todo caso deberá producirse antes de rematar o exercicio orzamentario, a solicitude entenderase desestimada.

3. As resolucións ditadas poñen fin á vía administrativa e contra elas poderá interpoñerse, potestativamente, recurso de reposición ante o órgano que ditou o acto no prazo dun mes desde a súa notificación, de acordo co disposto no artigo 117 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou directamente, recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Artigo 11º.-Aceptación da subvención.
No prazo de cinco (5) días hábiles, desde a recepción da notificación da concesión da subvención, as beneficiarias deberán manifestar por escrito a súa aceptación comprometéndose a cumprir os prazos e requisitos establecidos nesta convocatoria. De non recibirse a aceptación neste prazo entenderase que as beneficiarias renuncian á subvención inicialmente concedida e procederase, logo da resolución, ao arquivo do expediente. O escrito de aceptación dirixirase a Dirección Xeral do Servizo Galego de Igualdade, sen prexuízo da obriga de presentación por calquera das formas previstas no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e co fin de evitar atrasos na tramitación comunicaráselle por fax (981 54 53 65) ao mesmo órgano durante o período de aceptación.

Artigo 12º.-Publicidade das axudas.
As subvencións concedidas publicaranse segundo dispón a normativa vixente. Na páxina web oficial do organismo publicarase a relación de concesións con expresión da beneficiaria, a contía e a finalidade, segundo indica o artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega.

Artigo 13º.-Obrigas.
1. Ademais das obrigas xerais establecidas no artigo 78.4º do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia para a percepción de axudas públicas, as beneficiarias desta subvención están obrigadas a:

a) Ter unha permanencia ininterrompida como cotitular da explotación de cinco anos como mínimo e cumprir os requisitos de publicidade. Durante este tempo deberá permanecer anotada no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.

b) Facilitar toda a información que lle requira a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas.

2. O incumprimento de calquera das obrigas mencionadas será causa de revogación da subvención, ou de reintegro, se é o caso, dos importes percibidos e dos xuros de demora correspondentes.

Artigo 14º.-Xustificación e pagamento.
1. Unha vez concedida e aceptada a subvención, o seu pagamento quedará condicionado a que as beneficiarias presenten a seguinte documentación:

a) Copias compulsadas dos boletíns de cotización á Seguridade Social da beneficiaria aboados desde o mes da alta no Rexistro de Explotacións Agrarias da Consellería do Medio Rural.

b) Declaración complementaria, actualizada na data da xustificación, do conxunto de todas as axudas solicitadas, concedidas ou pendentes de resolución, para a mesma finalidade, das distintas administracións públicas ou das súas entidades vinculadas ou dependentes (modelo anexo II).

2. Unha vez completada a documentación a que se refire o punto anterior, o Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller incorporará ao expediente informe emitido pola Consellería do Medio Rural sobre a vixencia da situación das beneficiarias no seu rexistro, aos efectos da tramitación da proposta de pagamento.

Artigo 15º.-Período de xustificación.
O prazo para a presentación da documentación xustificativa para a percepción da axuda comeza a partir da presentación da aceptación e remata o 20 de decembro de 2007.

Artigo 16º.-Modificación da resolución.
Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, e en todo caso a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, poderá dar lugar a que a directora do organismo resolva modificar a resolución de concesión e, de ser o caso, á súa revogación.

Artigo 17º.-Reintegro.
Procederá o reintegro total ou parcial da axuda percibida e a exixencia dos xuros de demora, nos casos e termos previstos nesta resolución, no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, no artigo 78.10º do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, nos artigos 91 ao 93 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei xeral de subvencións, e na normativa europea de aplicación.

Artigo 18º.-Seguimento e control.
As beneficiarias quedan obrigadas, durante os cinco anos seguintes á percepción da axuda, a manter a súa condición de cotitular da explotación agraria, a aceptar as actuacións de supervisión e control do Fondo Social Europeo, da Unidade Administradora do Fondo Social Europeo do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais e do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller e as de control financeiro que lle correspondan á Consellería de Economía e Facenda, as previstas na lexislación do Consello de Contas ou as daqueloutros organismos públicos que, de ser o caso, procedan.

Disposicións adicionais
Primeira.-O Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller poderá ditar resolucións de concesión de axudas de carácter complementario, cando existan fondos procedentes de renuncias expresas ou de remanentes de subvencións inicialmente concedidas ou por ampliación, logo de publicación, do crédito inicialmente destinado no artigo 2º desta resolución. A comisión de valoración realizará propostas motivadas de adxudicacións complementarias que atenderán solicitudes inicialmente desestimadas por esgotamento do orzamento.

Segunda.-Sen prexuízo das facultades inspectoras que teñan atribuídas outros órganos da Administración estatal e autonómica, o Fondo Social Europeo, a Unidade Administradora do Fondo Social Europeo do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais e o Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller poderán realizar as comprobacións e verificacións que consideren precisas para a constatación do cumprimento do disposto nesta resolución e demais normas vixentes que resulten de aplicación.

Terceira.-O Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller poderá requirir en todo momento a documentación orixinal que se considere necesaria para acreditar mellor o exacto cumprimento das condicións exixidas nesta resolución.

Cuarta.-Ás beneficiarias das axudas reguladas nesta resolución seralles de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no artigo 79 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.


Disposicións derradeiras
Primeira.-A Dirección Xeral do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller ditará as instrucións que sexan necesarias para o axeitado desenvolvemento e cumprimento desta convocatoria.

Segunda.-Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2007.
Ana Luísa Bouza Santiago
Directora do Servizo Galego de Promoción
da Igualdade do Home e da Muller
Ver referencia pdf "18400D018P034.PDF"


[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es