Diario Oficial de Galicia
venres, 21 de setembro de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

184


Páxina do Dog:

15.576


Data da Disposición:

13 de setembro de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS


Rango:

Orde


Título:

Orde do 13 de setembro de 2007 pola que se convocan as axudas para a subscrición dun seguro de indemnización diaria en caso de paralización e perda da produción por condicións climatolóxicas adversas no sector pesqueiro e marisqueiro de Galicia.Orde do 13 de setembro de 2007 pola que se convocan as axudas para a subscrición dun seguro de indemnización diaria en caso de paralización e perda da produción por condicións climatolóxicas adversas no sector pesqueiro e marisqueiro de Galicia.

A actividade pesqueira e marisqueira está sometida, no seu exercicio habitual, a que se dean as condicións climatolóxicas que permitan saír faenar nos distintos caladoiros ou zonas de marisqueo, sen que supoña un risco para as tripulacións, os traballadores e os medios que se dedican a esta tarefa.

Galicia, pola súa localización xeográfica, ten un litoral que está sometido en determinados períodos anuais a episodios de condicións climatolóxicas que obrigan ao amarre da frota galega nos portos da nosa comunidade, sen posibilidade de que poidan saír durante varios días faenar, o que supón unha situación de falta de ingresos nas economías dos profesionais que viven da explotación dos recursos que se atopan nun medio natural cambiante e adverso nestes casos.

Ante esta situación, e tamén como medida complementaria de seguranza marítima, favorecendo que as embarcacións non saian ao mar en circunstacias extremas ante a falta de ingresos, a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, encomendou a realización dun estudo sobre a viabilidade dun seguro de indemnización diaria en caso de paralización e perda da produción por condicións climatolóxicas adversas no sector pesqueiro e marisqueiro de Galicia.

Como resultado dese estudo, convocouse un concurso para a selección dunha entidade aseguradora que lles poida ofertar este produto aos profesionais, como unha medida de carácter social que incida directamente na seguranza marítima e na introdución da cultura do seguro no ámbito da pesca en Galicia.

Para promover a sinatura deste seguro, a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos procede á convocatoria de axudas dirixidas a subvencionar unha porcentaxe da prima que lle corresponde pagar a cada unidade produtiva.

Por todo o exposto, e facendo uso das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia.

DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto.
O obxecto da presente orde é establecer as bases reguladoras da axuda dirixida a subvencionar a prima anual do seguro de indemnización diaria en caso de paralización e perda da produción por condicións climatolóxicas adversas no sector pesqueiro e marisqueiro de Galicia, así como a súa convocatoria para o ano 2007.

Artigo 2º.-Réxime xurídico.
Para o outorgamento e concesión das axudas reguladas na presente orde observarase o disposto nas seguintes normas:

a) Preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
b) Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

c) Decreto 287/2000, de 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

d) Normativa comunitaria de aplicación ás axudas.
Artigo 3º.-Beneficiarios.
Poderán acceder ás axudas reguladas por esta orde os tomadores da póliza de seguro de indemnización diaria en caso de paralización e perda da produción por condicións climatolóxicas adversas no sector pesqueiro e marisqueiro de Galicia, que poderán ser as confrarías de pescadores, cooperativas do mar, organizacións de produción pesqueira (OPP) ou calquera outra entidade asociativa do sector (desde agora denominadas todas asociacións) con sede en Galicia e os seus membros ou asociados que faenen exclusivamente en augas do seu litoral ou lindeiras con Portugal e o Cantábrico e que se atopen comprendidos dentro do ámbito do seguro indicado.

Artigo 4º.-Requisitos dos beneficiarios.
Os beneficiarios deberán:
a) Formalizar, antes do 1 de novembro do presente ano, o seguro coa entidade aseguradora que escolla entre as elixidas pola consellería mediante o concurso de selección de entidade aseguradora que ofreza un seguro de indemnización diaria en caso de paralización e perda da produción por condicións climatolóxicas adversas no sector pesqueiro e marisqueiro de Galicia e que asinarán o correspondente convenio de colaboración.

b) Acreditar, con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión, que están ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social, así como que non teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da comunidade autónoma.

c) Non ser beneficiarios de ningunha outra axuda para a mesma finalidade.
d) Non estar incursos en prohibición que lles impida ter a condición de beneficiarios de subvencións.

Artigo 5º.-Contía das axudas.
A contía das axudas consistirá nunha porcentaxe, nunca superior ao 70% da achega que deberá facer o asegurado para o pagamento da prima anual do seguro subscrito coa entidade aseguradora.

A contía das axudas está condicionada, en todo caso, á existencia de dispoñibilidades orzamentarias.

Artigo 6º.-Dotación orzamentaria.
As axudas concederanse con cargo aos créditos previstos na aplicación orzamentaria 14.01.723B.781.0, consignada nos orzamentos xerais da comunidade autónoma para o ano 2007, por importe de 1.380.000 euros.

Artigo 7º.-Entidades colaboradoras.
As entidades aseguradoras elixidas pola consellería mediante o concurso de selección de entidade aseguradora que ofreza un seguro de indemnización diaria en caso de paralización e perda da produción por condicións climatolóxicas adversas no sector pesqueiro e marisqueiro de Galicia que asinen o correspondente convenio de colaboración, terán a consideración de entidades colaboradoras para os efectos previstos no artigo 12, 13 e 15 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Artigo 8º.-Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de presentación das solicitudes será dun (1) mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 9º.-Solicitudes.
1. As solicitudes presentaranse nas oficinas das entidades colaboradoras, que comprobarán que os solicitantes teñen asinado o seguro seleccionado e reúnen os requisitos para acceder a el.

2. As solicitudes formalizaranse nos impresos oficiais que se inclúen no anexo I desta orde e deberán acompañar os seguintes documentos:

a) Copia cotexada do documento nacional de identidade da persoa asinante da solicitude.

b) Copia cotexada da tarxeta de identificación fiscal da entidade asociativa do sector solicitante.

c) Certificación do órgano competente da entidade asociativa na cal se especifique o acordo polo que se lle concede autorización para formalizar a solicitude ao asinante.

d) Declaración de non ser beneficiario de ningunha outra axuda para a mesma finalidade (anexo II).

e) Declaración responsable de non estar incurso en prohibición que lle impida ter a condición de beneficiario de subvencións (anexo III).

A non-presentación dos documentos recollidos neste punto 2 acompañando á solicitude será causa de arquivo por considerar que o solicitante desistiu da súa solicitude.

3. De acordo co establecido no artigo 43 da Lei 14/2006, de orzamentos xerais da comunidade autónoma para 2007, a presentación da solicitude de concesión da axuda comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal de Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia, co fin de acreditar que o solicitante está ao día nas obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social e non ten pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma galega. Non obstante, se por razóns técnicas ou doutra índole estes certificados non puidesen ser obtidos polo órgano xestor, poderán serlle requiridos ao interesado.

Artigo 10º.-Órganos de xestión.
As entidades colaboradoras da Administración comprobarán a situación de cada un dos solicitantes da axuda e asinante do seguro ao abeiro do disposto na presente orde, revisarán as solicitudes no momento da súa presentación e presentarán, no rexistro xeral da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, antes do 15 de novembro de 2007, unha relación ordenada dos solicitantes, á cal acompañarán os expedientes individuais.

Artigo 11º.-Emenda.
1. Revisados os expedientes pola Secretaría Xeral da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, poderá reclamarse, en caso de documentación incompleta ou defectos nela, por escrito aos interesados, para que nun prazo de dez (10) días remitan cantos datos, documentos complementarios e aclaracións consideren necesarios para poder resolver o expediente, coa indicación de que, se así non o fixeren, considerarase que desistiron da súa petición, logo da resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. Sen prexuízo do anterior, en calquera momento do procedemento, as entidades aseguradoras ou a consellería de Pesca e Asuntos Marítimos poderá requirir aqueles datos ou documentos complementarios que resulten necesarios para a tramitación e adopción da resolución que proceda.


Artigo 12º.-Comisión de avaliación.
Estando prevista a concesión da axuda, dentro dos límites orzamentarios, para todos os solicitantes que reúnan os requisitos exixidos nesta convocatoria, neste procedemento non procede a concorrencia competitiva e tampouco procederá a constitución de comisión de valoración.

Artigo 13º.-Resolución e aceptación.
1. A resolución destas axudas correspóndelle á conselleira de Pesca e Asuntos Marítimos. Non obstante, de acordo co sinalado no artigo 2, parágrafo 1º do Decreto 287/2000, do 21 de novembro (DOG nº 238, do 11 de decembro), así como co establecido no artigo 13 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a resolución destas axudas queda delegada no secretario xeral da consellería.

2. O prazo máximo para a resolución do procedemento será de 30 días, computándose conforme o sinalado no parágrafo 2º do artigo 10 do Decreto 287/2000.

3. A resolución notificaráselles aos interesados para que no prazo de 10 días comuniquen a súa aceptación ou o rexeitamento da axuda nas condicións expresadas nela.

Artigo 14º.-Recursos.
Contra a resolución que se dite, que sempre será expresa e que lle pon fin á vía administrativa, poderase interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición perante o conselleiro ou conselleira de Pesca e Asuntos Marítimos no prazo dun (1) mes, ou recurso contencioso-administrativo perante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous (2) meses, contados, en ambos os casos, a partir do día seguinte ao da notificación da resolución.

Artigo 15º.-Xustificación e pagamento.
1. Para proceder ao pagamento, a entidade promotora remitiralle á Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, antes do 15 de novembro de 2007, unha lista dos beneficiarios con certificación dos seguros subscritos e pagamentos realizados. Aos anteriores documentos uniranse os indicados no artigo 9º da presente orde, así como as correspondentes certificacións de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social e de non ter débedas pendentes, por ningún concepto, coa Administración da comunidade autónoma.

2. A axuda da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos aboarase dunha soa vez á entidade aseguradora e na contía que corresponda segundo os seguros asinados, mediante transferencia.

Artigo 16º.-Reintegro.
Procederá o reintegro, total ou parcial, da axuda concedida e dos xuros de mora correspondentes desde o momento do seu pagamento ata a data en que se acorde a procedencia do reintegro nos supostos sinalados no artigo 78.10º do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Disposicións adicionais
Primeira.
1. A Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos publicará no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas con suxeición a esta orde, indicando o programa e crédito orzamentario a que se imputan, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención.

2. Así mesmo, de conformidade co establecido no artigo 13, punto 4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos publicará na súa páxina web oficial a relación de beneficiarios e o importe das axudas concedidas, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e da súa publicación na citada páxina web.

Segunda.-En todo o non previsto nesta orde observarase o disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, e os preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Disposicións derradeiras
Primeira.-Facúltase o secretario xeral para que dite as resolucións necesarias para o desenvolvemento e aplicación desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2007.
Carmen Gallego Calvar
Conselleira de Pesca e Asuntos Marítimos
Ver referencia pdf "18400D013P024.PDF"
Ver referencia pdf "18400D014P029.PDF"[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es