Diario Oficial de Galicia
mércores, 11 de xullo de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

134


Páxina do Dog:

11.917


Data da Disposición:

25 de xuño de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL


Rango:

Orde


Título:

Orde do 25 de xuño de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas a equipamentos para o fortalecemento do tecido asociativo no medio rural e se convocan para o ano 2007.Orde do 25 de xuño de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas a equipamentos para o fortalecemento do tecido asociativo no medio rural e se convocan para o ano 2007.

O Decreto 562/2005, do 1 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e do Fondo Galego de Garantía Agrícola atribúelle á Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural a realización de todas as actuacións de fomento do desenvolvemento económico do territorio rural galego, a dinamización das áreas rurais de Galicia, a formulación de iniciativas e programas de desenvolvemento das zonas rurais e a execución de cantas accións contribúen á diversificación económica e á modernización do tecido produtivo rural.

O desenvolvemento do medio rural require unha actuación integral, que inclúa, ao lado da promoción de proxectos produtivos xeradores de emprego a actividade económica, o apoio a aquelas iniciativas que contribúan a reforzar o tecido social e mellorar a calidade de vida dos seus habitantes. Neste sentido resulta de especial interese a dotación de equipamentos xestionados por asociacións e outras entidades sen ánimo de lucro, que poidan actuar como centros de dinamización social para os residentes nas áreas rurais.

En consecuencia, de conformidade co previsto no artigo 30.1º 3 do Estatuto de autonomía de Galiza e no uso das facultades que me confiren os artigos 78 e 79 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto.
Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia competitiva, as bases das axudas destinadas a fortalecer o tecido asociativo do medio rural, por medio do apoio á rehabilitación, acondicionamento e construción de locais sociais.

Sección primeira
Base reguladoras
Artigo 2º.-Liñas de actuación.
As axudas establecidas nesta normativa comprenden tres tipos de actuacións:
1. Axudas para a rehabilitación e acondicionamento de locais sociais xestionados por entidades sen ánimo de lucro.

2. Axudas para o amoblamento e equipamento de locais sociais xestionados por entidades sen ánimo de lucro.

3. Axudas para a construción de locais sociais por parte de entidades sen ánimo de lucro.

Artigo 3º.-Beneficiarios.
Poderanse acoller ás axudas reguladas nesta orde as asociacións, fundacións e outras entidades sen ánimo de lucro que teñan a súa sede social en Galicia, para actuacións que se van realizar en núcleos de poboación cun tamaño igual ou inferior aos mil habitantes.

Quedan excluídas expresamente as entidades públicas locais, tanto territoriais como non territoriais, universidades ou entidades delas dependentes, así como calquera tipo de entidade con ánimo de lucro.

Artigo 4º.-Requisitos comúns.
As entidades solicitantes deberán estar legalmente constituídas no momento da presentación da solicitude de axuda ao abeiro desta convocatoria, e cumprir todos os requisitos legais para recibir financiamento público.

Os locais nos que se vaian realizar as obras de rehabilitación, acondicionamento ou amoblamento deberán ser propiedade da entidade solicitante, ou ben esta deberá demostrar de xeito que faga fe a súa capacidade para a xestión deste durante un período mínimo de cinco anos desde a execución do investimento, por medio dun documento de cesión asinado polo representante da entidade propietaria do local.

No caso de nova construción a entidade solicitante deberá ser propietaria dos terreos ou ter unha cesión de uso destes por un período mínimo de 25 anos, contados desde a execución das obras.

Artigo 5º.-Conceptos subvencionables e contía económica.
A subvención concedida ao abeiro desta orde poderá alcanzar o 100% do investimento, sendo a contía máxima que se percibirá por cada liña de axuda a seguinte:

1. Adquisición de mobles ou equipamento: ata unha axuda máxima de 10.000 euros.
2. Rehabilitación e acondicionamento de inmobles: ata unha axuda máxima de 25.000 euros.

3. Construción de inmobles novos: ata unha axuda máxima de 30.000 euros.
Cada entidade solicitante poderá, nesta convocatoria, solicitar axuda para un ou varios dos conceptos citados. Non obstante, a axuda total recibida por unha entidade non poderá ser superior aos 30.000 euros.

Nos casos de axudas para a adquisición, construción, rehabilitación e mellora de bens inventariables, as entidades beneficiarias destinaran estes ao fin concreto para que se concedeu a axuda, por un periodo mínimo de cinco anos, en caso, de bens inscribibles nun rexistro público e dous anos como mínimo no resto de bens. En todo caso as entidades beneficiarias das axudas estarán suxeitas ao establecido no artigo 31.4º da Lei xeral de subvencións.

O importe das axudas concedidas para calquera das liñas de axudas non poderá superar o 50% dos fondos totais dispoñibles.

Artigo 6º.-Criterios de valoración.
Para a selección das peticións que se aprobarán, así como para establecer as porcentaxes de axuda, teranse en conta os seguintes criterios:

1. Implantación da entidade solicitante na súa área de actuación. Máximo de 10 puntos, en función dos seguintes aspectos:

-Data de creación da entidade.
-Número de socios, en relación coa poboación total da súa área de actuación.
-Participación en federacións, plataformas ou coordinadoras de ámbito local, comarcal ou supracomarcal.

2. Memoria das actividades realizadas pola entidade nos últimos tres anos. Máximo de 10 puntos, segundo o seguinte baremo:

-Actividades non sexistas dirixidas a mulleres: ata 2 puntos.
-Actividades relacionadas coa extensión agraria ou forestal: ata 2 puntos.
-Actividades formativas dirixidas a mozos/as: ata 2 puntos.
-Actividades de lecer, deportivas ou festivas: ata 1 punto.
-Edición de publicacións divulgativas: ata 1 punto.
-Outras actividades: até 2 puntos.
3. Proposta de actividades que se realizarán nos locais ou equipamento obxecto de subvención. Máximo de 25 puntos, segundo o seguinte baremo:

-Grao de innovación dos programas: ata 5 puntos.
-Incidencia na calidade de vida da poboación e na xeración de actividades económicas e/ou dinamización do tecido social: ata 10 puntos.

-Incidencia na mellora ambiental: ata 2 puntos.
-Promoción da igualdade entre o home e a muller: ata 3 puntos.
-Atención ás mozas/os da zona: ata 3 puntos.
-Grao de implicación e colaboración con outras entidades: ata 2 puntos.
4. Dinámica da poboación no concello durante o período 2001-2006. Máximo de 5 puntos, segundo o seguinte baremo:

- Incremento ou estabilidade da poboación: 0 puntos.
-Diminución da poboación inferior ao 5%: 2 puntos.
-Diminución da poboación entre o 5% e o 10%: 3 puntos.
-Diminución da poboación superior ao 10%: 5 puntos.
5. Nivel de renda por habitante no concello, segundo os últimos datos dispoñibles do Instituto Galego de Estatística. Máximo de 10 puntos, segundo o seguinte baremo:

-Nivel de renda superior á media galega: 0 puntos.
-Nivel de renda entre o 95% e o 100% da media galega: 2 puntos.
-Nivel de renda entre o 90% e o 95% da media galega: 4 puntos.
-Nivel de renda entre o 85% e o 90% da media galega: 6 puntos.
-Nivel de renda entre o 80% e o 85% da media galega: 8 puntos.
-Nivel de renda inferior ao 80% da media galega: 10 puntos.
Artigo 7º.-Solicitudes.
1. As solicitudes de axuda presentaranse segundo o modelo adxunto, que se compón dos seguintes anexos:

-Modelo A: instancia de solicitude e relación da documentación que se achega, segundo o punto 4 do modelo A.

2. As solicitudes deben vir debidamente cubertas e asinadas polo presidente ou representante legal da entidade peticionaria. Coas solicitudes achegarase a documentación que se detalla no artigo 8 desta orde.

3. As solicitudes dirixiranse ao conselleiro do Medio Rural, presentaranse preferentemente no rexistro da Consellería do Medio Rural ou dos xeitos previstos no artigo 38º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

4. Non se admitirán como subvencionables os investimentos iniciados con anterioridade á presentación da axuda.

5. A presentación da solicitude de axuda polo interesado implicará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que teñan que emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral de Seguridade Social e a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia, de acordo co previsto no artigo 43 da Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007.

Artigo 8º.-Documentación que debe acompañar a solicitude
1. Copia compulsada dos estatutos sociais e do CIF da entidade solicitante, así como do DNI do seu presidente ou representante legal.

2. Copia compulsada ou certificación da acta da reunión da xunta directiva ou órgano de dirección equivalente, na cal se:


-Aproba realizar os investimentos para os que se vai pedir a subvención.
-Acorda solicitar a subvención.
-Autoriza a persoa encargada dos trámites.
3. Informe no que se recollan as actividades máis destacables realizadas pola entidade solicitante nos últimos tres anos.

4. Certificación da entidade solicitante, segundo o modelo do anexo II, sobre os seguintes aspectos:

-Cumprimento dos requisitos necesarios para acollerse a esta orde de axudas, asi como das obrigas e compromisos que nela se establecen.

-Autenticidade dos datos facilitados e da documentación presentada.
-Compromiso de facilitar a documentación complementaria que se poida requirir, así como de permitir as comprobacións e inspeccións que para o efecto esta administración considere oportunas.

5. Memoria ou proposta de actividades que se desenvolverán unha vez executada a axuda solicitada.

6. Memoria técnica xustificativa sobre os investimentos que se van realizar: xustificación da súa necesidade, descrición técnica, orzamento desagregado, prazos de execución, financiamento previsto, etc.

No caso de construcións, presentarase memoria, anteproxecto ou proxecto que inclúan como mínimo unha desagregación do investimento por unidades de obra, o seu custo unitario e os planos necesarios para a súa definición. Ademais deberase presentar a solicitude de licenza de obra, cando for precisa, e cualificación urbanística da parcela.

7. Certificación bancaria asinada e orixinal do número de conta en que se solicita o ingreso da subvención.

8. Cando o importe do investimento subvencionable supere a contía de 30.000 euros no caso de obra, ou de 12.000 euros no suposto de subministración de bens de equipamento, o beneficiario deberá presentar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á entrega do ben ou á contratación do compromiso para a prestación a servizo, agás nos casos en que polas especiais características dos gastos subvencionables, non exista no mercado suficiente número de entidades que o subministren ou presten. A elección destas ofertas realizarase conforme criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia na proposta económica máis vantaxosa.

Artigo 9º.-Instrución e tramitación.
1. A instrución e tramitación levarase a cabo a través da entidade colaboradora, Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, de acordo ao establecido no artigo 12 da Lei 30/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

2. A Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia actuará en nome e por conta da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural.

3. A Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia enviaralles aos solicitantes os requirimentos da documentación exixida nesta orde, se os impresos de solicitude non están debidamente cubertos, se non se achega a documentación establecida no artigo 8º ou se o expediente presenta defectos corrixibles, para que, nun prazo máximo de dez días, emende os erros ou presente os documentos preceptivos, coa advertencia de que, de non facelo, se terá por desistido da súa petición, logo de resolución ditada nos termos previstos no artigo 42, de conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

Artigo 10º.-Obrigas da entidade colaboradora.
Son obrigas da entidade colaboradora:
a) Comprobar, se é o caso, o cumprimento e efectividade das condicións ou requisitos determinantes para o outorgamento desta subvención, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determine a concesión desta subvención.

Artigo 11º.-Valoración e resolución.
Á vista dos expedientes instruídos e do resultado da valoración das solicitudes, o director xeral de Desenvolvemento Rural emitirá informe que conterá unha relación dos solicitantes para os que se propón a concesión de subvención e a contía, así como daqueles para os que se propón a denegación da subvención solicitada formulando a proposta de concesión ao conselleiro do Medio Rural.

O conselleiro do Medio Rural resolverá sobre a aprobación das axudas solicitadas en réxime de concorrencia competitiva axustándose aos principios de publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non-discriminación. Seguidamente notificaráselles ás entidades beneficiarias a resolución de concesión da subvención e o seu importe, segundo as normas e criterios establecidos nesta orde, así como en función das solicitudes presentadas e da dotación orzamentaria existente. O pagamento queda supeditado á súa correcta xustificación. Se non se notificase a resolución de concesión no prazo de seis meses, poderá entenderse desestimada a axuda solicitada.

Artigo 12º.-Incompatibilidade.
As subvenciones reguladas por esta orde son compatibles con calquera outra axuda das administracións públicas ou entidades privadas para os mesmos conceptos, sempre que a suma destas non supere o 100% do investimento.

Artigo 13º.-Xustificación e pagamento.
1. A xustificación do gasto correspondente aos investimentos subvencionables para cada unha das liñas de axuda reguladas nesta orde, deberase realizar antes do 15 de novembro de 2007.

O incuprimento deste prazo poderá implicar a perda da subvención concedida, sen necesidade de aviso ou notificación ningunha á entidade beneficiaria.

2. Para efectuar o pagamento da axuda concedida é necesario que as entidades beneficiarias presenten a seguinte documentación:

a) Facturas orixinais, ou as súas copias compulsadas, que xustifiquen os gastos e investimentos realizados. Tamén se achegará transferencia bancaria, certificación ou calquera outro documento que acredite fidedignamente o seu pagamento efectivo. As facturas deberán traer o IVE desagregado correctamente.

b) Certificación da entidade na que se detalle a súa aceptación expresa da subvención nos termos en que se lle concedeu.

c) Certificación de non ter débedas por ningún concepto, pendentes de pagamento, coa Administración pública desta comunidade autónoma.

d) Certificación de todas as axudas solicitadas ante as distintas administracións públicas para os mesmos fins recollidas nesta orde, tanto as concedidas como as pendentes de resolución. Esta certificación debe vir asinada polo presidente ou representante legal da entidade solicitante.

e) No caso de construcións, licenza definitiva de obras.
f) Calquera outra que se sinale expresamente na resolución da concesión.
3. A documentación xustificativa dos investimentos presentarase no rexistro da Consellería do Medio Rural ou dos xeitos previstos no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

Artigo 14º.-Seguimento e control.
1. Toda alteración das condicións que se tiveron en conta para a concesión da subvención, incluída a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á correspondente modificación da resolución de concesión.

2. Calquera modificación dos investimentos aprobados que supoña un cambio de localización, obxetivos, conceptos, prazo de execución ou variación do orzamento, así como calquera condición específica sinalada na resolución de concesión, requirirá a autorización desta consellería, unha vez presentada a correspondente solicitude xustificativa. No caso de redución dos investimentos, sempre que se manteñan os obxectivos iniciais, a subvención concedida verase diminuída na contía proporcional conseguinte.

3. A Consellería do Medio Rural poderá realizar as comprobacións e inspeccións que considere oportunas co fin de comprobar a veracidade dos datos e da documentación presentada, así como o lóxico seguimento e control das axudas concedidas. Tamén facilitará toda a información que lle sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas e subvencións.

4. As entidades beneficiarias quedan obrigadas ao reintegro, total ou parcial, da subvención ou axuda pública percibida, no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión, así como nos demais supostos previstos no artigo 78 da Lei de réxime financiero e orzamentario de Galicia (Decreto lexislativo 1/1999). Igualmente estarán suxeitas ao réxime de infraccións e sancións da Lei de rexime de infraccións e sancións da Lei de réxime financiero e orzamentario de Galicia (Decreto lexislativo 1/1999).

Artigo 15º.-Réxime de recursos.
1. A convocatoria desta axuda, as súas bases e todos cantos actos administrativos deriven dela poderán ser impugnados polos interesados nos casos e na forma establecidos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

2. As resolucións expresas ou presuntas ditadas en aplicación desta orde esgotan a vía administrativa, e contra elas poderase interpor potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou o acto administrativo, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación se é expresa, ou de tres meses contados a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, segundo os casos; ou ben poderá ser impugnada directamente ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo no prazo de dous meses.


3. En todo o non previsto nesta orde aplicarase o sinalado nos artigos 78 e 79 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, modificado parcialmente pola Lei 14/2004, do 29 de decembro.

Sección segunda
Convocatoria
Artigo 16º.-Convocatoria.
Convócanse, de acordo coas bases reguladoras establecidas nesta orde, as axudas a equipamentos para o fortalecemento do tecido asociativo no medio rural en Galiza para o ano 2007.

Artigo 17º.-Prazo de presentación.
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 18º.-Financiamento.
A concesión das axudas efectuarase con cargo ao concepto orzamentario 11.04.551A.781.0, por un importe máximo de 450.000 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007, así como con outros remanentes que poidan existir nas mesmas aplicacións. As devanditas aplicacións orzamentarias poderán ser incrementadas con fondos adicionais comunitarios, estatais e desta comunidade autónoma.

Disposicións adicionais
Primeira.-En todo o non recollido nesta orde aplicarase o disposto para esta materia no Decreto lexislativo 1/1999, do 17 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, e demais normativa de aplicación.

Disposicións derradeiras
Primera.-Facúltase o director xeral de Desenvolvemento Rural da Consellería do Medio Rural para que, no ámbito das súas competencias, dite as instrucións necesarias para a correcta aplicación e cumprimento desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de xuño de 2007.
Alfredo Suárez Canal
Conselleiro do Medio Rural
Ver referencia pdf "13400D006P017.PDF"
Ver referencia pdf "13400D006P017.PDF"
Ver referencia pdf "13400D007P024.PDF"


[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es