Diario Oficial de Galicia
xoves, 26 de xullo de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

144


Páxina do Dog:

12.762


Data da Disposición:

18 de xullo de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA


Rango:

Resolución


Título:

Resolución do 18 de xullo de 2007, da Secretaría Xeral de Emigración, pola que se regula a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais, para a realización de programas destinados a favorecer os procesos de integración da poboación inmigrante extracomunitaria na Comunidade Autónoma galega, durante o ano 2007.Resolución do 18 de xullo de 2007, da Secretaría Xeral de Emigración, pola que se regula a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais, para a realización de programas destinados a favorecer os procesos de integración da poboación inmigrante extracomunitaria na Comunidade Autónoma galega, durante o ano 2007.

A Comunidade Autónoma galega participa nos últimos anos do crecemento que a poboación inmigrante extracomunitaria está a experimentar en España. O incremento desta poboación e a situación de vulnerabilidade á que se poden ver sometidos estes colectivos, así como a necesidade de abordar esta nova realidade é polo que cómpre levar a cabo o desenvolvemento de políticas de apoio á inmigración que permitan incrementar os esforzos humanos e orzamentarios dedicados aos procesos da súa integración.

É dentro deste marco onde se incardina a resolución de axudas da Secretaría Xeral de Emigración do 27 de febreiro de 2007 destinada a financiar actuacións dos concellos, mancomunidades de poboación e consorcios locais destinados a favorecer os procesos de acollida.

Por outra banda, a Administración do Estado e as comunidades autónomas elaboraron un Marco de Cooperación para a xestión do Fondo de Apoio á Acollida e á Integración de Inmigrantes, así como o seu reforzo educativo que foi creado no ano 2005. O crédito destinado a este fondo foi incrementado no ano 2007, e un novo Marco de Cooperación define os eixes de actuación nos que se enmarcan as liñas de acción que van desenvolver as comunidades autónomas.

Os recursos deste fondo permiten á Comunidade Autónoma de Galicia unir esforzos e abordar desde unha concepción ampla a integración da poboación inmigrante extracomunitaria, cubrindo outros eixes de actuación que non se recollían dentro da Resolución do 27 de febreiro de 2007, e permitindo que a actual sociedade, cada vez máis dinámica e complexa, se vexa beneficiada coa efectiva inserción destes colectivos.

Non pode descoñecerse que a integración en materia de inmigración require a participación de todos os axentes implicados, tanto públicos como privados, pero é salientable o papel que desempeñan os entes locais no desenvolvemento de programas de integración, polo que, a través desta resolución, se regula a concesión de axudas, en concorrencia competitiva, a concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais para a realización de programas destinados a favorecer os procesos de integración da poboación inmigrante extracomunitaria e conseguir a súa incorporación e participación en todos os ámbitos da sociedade galega.

Tras a publicación do Decreto 211/2005, do 3 de agosto, que establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, o Decreto 231/2005, do 11 de agosto, polo que se establecen os centros directivos dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia, e o Decreto 44/2006, do 2 de marzo, de estrutura orgánica dos órganos superiores dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia, a Secretaría Xeral de Emigración configúrase como o órgano superior da Administración da comunidade autónoma ao que lle corresponden, entre outras, as competencias en política inmigratoria en Galicia, así como a xestión de todos os procedementos que desas materias deriven.

Así mesmo, a disposición adicional segunda do Decreto 44/2006, do 2 de marzo, de estrutura orgánica dos órganos superiores dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia desconcentra no secretario xeral de Emigración a aprobación das bases, a convocatoria e a resolución das axudas e subvencións do seu respectivo ámbito de competencia.

Esta convocatoria, ademais das bases establecidas nela, adáptase ao disposto no artigo 78 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e ao Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

O financiamento das axudas previstas nesta resolución de convocatoria farase con cargo ao crédito da aplicación orzamentaria 04.50.312C.460.0 que figura na Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para 2007.

Por todo o exposto, e no exercicio das facultades que me confire a disposición adicional segunda do Decreto 44/2006, do 2 de marzo, de estrutura orgánica dos órganos superiores dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia,

RESOLVO:
Artigo 1º.-Obxecto.
O obxecto da resolución é regular os requisitos e condicións para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais para a realización de programas destinados a favorecer os procesos de integración da poboación inmigrante extracomunitaria na Comunidade Autónoma galega, así como o seu reforzo educativo, no ano 2007.

Artigo 2º.-Requisitos das entidades solicitantes.
1. As subvencións que se convocan por esta resolución poderán ser solicitadas por aqueles concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais da Comunidade Autónoma galega que cumpran, na data do remate do prazo de presentación de solicitudes, os seguintes requisitos:

1.1. Desenvolver actuacións que favorezan a integración do colectivo inmigrante na Comunidade Autónoma de Galicia.

1.2. Non incorrer en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario de subvencións, enumeradas no artigo 13, da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

2. As entidades locais que teñan subscrito algún convenio coa Secretaría Xeral de Emigración poderán igualmente presentar solicitudes de subvención ao abeiro desta resolución, sempre que as actuacións propostas sexan distintas a aquelas obxecto de financiamento a través dos convenios en vigor.

3. Os solicitantes deberán manter os requisitos exixidos durante todo o exercicio económico para o que se concede a subvención.

Artigo 3º.-Orzamento.
1. A concesión de axudas previstas nesta resolución de convocatoria farase con cargo ao crédito da aplicación orzamentaria 04.50.312C.460.0 (1.171.241 €) que se inclúe nos orzamentos xerais da comunidade autónoma para o ano 2007, quedando condicionada a concesión destas axudas a este límite orzamentario.

2. A contía das axudas que sexan recoñecidas ao abeiro desta resolución ascende a un total de 1.171.241 €, coa seguinte distribución:

-Eixe de educación: 221.895 €.
-Eixe de emprego: 200.000 €.
-Eixe de vivenda: 149.346 €.
-Eixe de servizos sociais: 200.000 €.
-Eixe de muller: 200.000 €.
-Eixe de sensibilización: 200.000 €.
3. Se como resultado da presentación de solicitudes e das subvencións concedidas ao abeiro desta resolución, algún dos eixes subvencionables, a excepción do eixe de educación, non resultase cuberto na totalidade da contía prevista anteriormente, poderase proceder a unha redistribución da contía non cuberta entre todos ou algúns do eixes restantes.

4. As asignacións orzamentarias poderán ser incrementadas de acordo coa dispoñibilidade orzamentaria debendo, neste suposto, distribuírse por eixes.

Artigo 4º.-Accións subvencionables e contía da axuda.
1. A contía concreta e certa da subvención determinarase en cada caso en función do custo do proxecto presentado obxecto de subvención e da aplicación dos criterios de valoración establecidos nesta resolución, tendo en conta o número de entidades beneficiarias e as dispoñibilidades orzamentarias, podendo acadar o 100% do investimento aqueles proxectos que obtivesen o máximo número de puntos previstos no artigo 6º, tendo en conta o número de entidades beneficiarias e as dispoñibilidades orzamentarias.

2. Poderán subvencionarse con cargo a esta resolución os gastos correntes que se lles orixinen aos concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais aos que se lles conceda a subvención para a realización dos programas previstos no artigo 5º.

3. O órgano competente, de ser o caso, distribuirá entre os beneficiarios o importe global máximo destinado ás subvencións.

Artigo 5º.-Eixes e programas subvencionables.
1. Con cargo á presente resolución só poderán subvencionarse proxectos e accións referidos aos eixes e programas que se detallan a continuación:

1.1. Eixe de educación.
1.1.a) Programas de acollida educativa: información, orientación e acompañamento para o acceso e a integración no sistema educativo; prevención do absentismo escolar.

A través destes programas realizaranse accións de información, orientación e acompañamento destinadas a facilitar o acceso e a integración no sistema educativo. Tamén se incluirán neste punto actividades de prevención do absentismo escolar.

1.1.b) Programa de reforzo educativo: programas de apoio e compensación educativa en centro escolares; aprendizaxe das linguas da sociedade de acollida; e reforzo do sistema de axudas no ámbito escolar.

Co obxectivo de atender o desfase curricular derivado da procedencia doutros sistemas educativos ou escolarizacións anteriores deficientes, desenvolveranse accións de compensación e reforzo educativo para o alumnado inmigrante en Galicia, así como aquelas accións encamiñadas á aprendizaxe das linguas da sociedade de acollida. Neste programa tamén se realizarán accións que terán por obxecto reforzar as axudas no ámbito escolar a través de bolsas e axudas de comedor, transporte e material escolar.


1.1.c) Programa de promoción da educación cívica intercultural.
Este programa terá por finalidade a realización de actividades de educación intercultural e para a tolerancia, a través de prácticas e talleres educativos, xogos infantís e outras actividades similares; co fin de promover o mutuo coñecemento e o respecto das características propias de cada cultura e de fomentar actitudes positivas ante o feito da diversidade entre a poboación escolar galega.

Coa mesma finalidade, incorporaranse e distribuiranse materiais divulgativos e recursos que faciliten o coñecemento das diversas culturas e favorezan a comprensión do feito diferencial como algo que posibilita o enriquecemento mutuo, así como aquelas actividades que favorezan a aprendizaxe por parte da poboación inmigrante das culturas de orixe e das dúas linguas vehiculares do ensino na Comunidade Autónoma galega.

1.1.d) Programa de reforzo da escolarización dos alumnos de orixe inmigrante, en etapas escolares non obrigatorias.

Este programa irá dirixido ao reforzo da escolarización dos alumnos de orixe inmigrante en etapas escolares non obrigatorias: educación infantil educación pos-secundaria.

1.1.e) Fomento de actuacións coordinadas entre os centros educativos e o seu contorno e de actividades de educación non formal e extracurriculares.

Fomentarase a coordinación entre os centros educativos e o seu contorno, reforzándose a participación do alumnado inmigrante en actividades extraescolares.

1.2. Eixe de emprego.
1.2.a) Apoio a programas de acceso, mantemento e promoción do emprego.
Co obxectivo de facilitar a inserción laboral dos inmigrantes, desenvolveranse actividades de asesoramento, así como accións formativas, mediadoras e de acompañamento, e todas aquelas outras que contribúan a incrementar a empregabilidade do colectivo.

1.2.b) Reforzo da participación de inmigrantes nas políticas activas de emprego, itinerarios integrados de inserción socio-laboral, e colaboración con entidades de intermediación laboral.

A través deste programa trátase de cubrir todas as posibilidades de acceso ao emprego, intentando ao mesmo tempo servir como canle de integración social.

1.2.c) Fomento da iniciativa empresarial e o traballo por conta propia ou traballo asociado (autoemprego, microcréditos e economía social).

Este programa ten por obxecto o desenvolvemento de accións de asesoramento e apoio aos inmigrantes para promover proxectos de autoemprego, creación de pequenas empresas e entidades de economía social na Comunidade Autónoma galega, a través de accións de formación, titorización, acompañamento e seguimento que contribúan á súa posta en funcionamento e/ou á súa consolidación.

1.2.d) Apoio a programas de conciliación da vida familiar e laboral.
Nesta medida inclúense accións de apoio a programas de conciliación da vida familiar e laboral que permitan minorar ou paliar as dificultades derivadas da incorporación a mercado de traballo da poboación inmigrante, e mellorar a convivencia entre as responsabilidades laborais e o desenvolvemento da vida persoal e privada.

1.3. Eixe de vivenda.
1.3.a) Información e orientación sobre recursos de aloxamento na fase de asentamento inicial e reforzo de programas de intermediación no mercado de vivenda.

Nesta medida inclúense accións de información, asesoramento e orientación sobre os posibles recursos de aloxamento na fase de acollida inicial; e todas aquelas encamiñadas a reforzar os programas de intermediación no mercado de vivenda.

1.3.b) Programa de integración no contorno urbano en barrios con alta presenza de inmigrantes.

Ten por obxecto o desenvolvemento de actuacións que posibiliten o acceso á vivenda en aluguer da poboación inmigrante, mediante a posta en práctica de accións tendentes a remover obstáculos tales como: facilitación de constitucións de avais e garantías aos propietarios e outras medidas.

1.3.c) Programa de inserción de familias inmigrantes en contornos con escasa poboación, no marco do proxectos de desenvolvemento local.

Co obxecto de frear o éxodo no ámbito rural, e ao mesmo tempo contribuír á integración social da poboación inmigrante, desenvolveranse accións que favorezan o asentamento de familias inmigrantes naqueles contornos rurais con escasa poboación.

1.4. Eixe de servizos sociais.
1.4.a) Programa de reforzo dos recursos organizativos e humanos dos servizos sociais de atención primaria, co obxecto de atender os factores socioculturais da poboación inmigrante.

Incluirase o reforzo tanto dos recursos organizativos como humanos dos servizos sociais de atención primaria co obxecto de atender os factores socio culturais da poboación inmigrante.

1.4.b) Programa de formación de profesionais na atención á poboación de distintas orixes e culturas e mediación intercultural.

Desenvolveranse actividades formativas e informativas sobre accións de axuda e inserción laboral, dirixidas a profesionais que traballan con persoas inmigrantes, co obxecto de transmitirlles os coñecementos específicos que lles permitan aumentar a eficacia dos programas de inserción sociolaboral que desenvolven en relación co dito colectivo.

1.5. Eixe de muller.
1.5.a) Apoio ao acceso normalizado, participación e implicación das mulleres inmigrantes a programas de carácter xeral e programas específicos dirixidos a mulleres en xeral.

As actuacións que se enmarquen dentro deste programa irán dirixidas exclusivamente a mulleres inmigrantes da nosa comunidade autónoma: educación de adultos, formación profesional, cursos de habilidades sociais, inserción laboral e educación para a saúde.

1.5.b) Actuacións dirixidas a facilitar a integración social das mulleres inmigrantes que se atopan nunha situación de especial vulnerabilidade.

Este programa engloba as accións dirixidas a facilitar a integración social das mulleres inmigrantes que se atopen en situacións de especial vulnerabilidade, especialmente aquelas que sexan víctimas da violencia de xénero.

1.6. Eixe de sensibiliación.
1.6.a) Accións que promovan unha mellor comprensión dos procesos e fenómenos migratorios, destaquen as súas achegas e combatan prexuízos e estereotipos.

Incluiranse proxectos que favorezan e promovan unha mellor comprensión dos procesos e fenómenos migratorios, así como da realidade da inmigración en Galicia, destaquen as súas achegas como elemento enriquecedor da sociedade e fomenten actitudes positivas que combatan prexuízos e estereotipos.

1.6.b) Actuacións dirixidas a establecer espazos de encontro entre a poboación inmigrante e a autóctona, así como actividades de sensibilización dirixidas a ambas as poboacións.

Neste programa incluiranse proxectos que teñan por obxecto establecer espazos de encontro e contextos que favorezan o diálogo entre ambas as poboacións, así como actividades de sensibilización dirixidas a ambas as poboacións, promovéndose valores de respecto, tolerancia e solidariedade que eviten no futuro actitudes racistas ou xenófobas.

2. Estes programas ou accións poderán ser xestionados directamente polos concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais ou poden ser obxecto dunha xestión indirecta a través doutras entidades ou asociacións colaboradoras sen ánimo de lucro.

Artigo 6º.-Criterios para a concesión das axudas.
1. A comisión de avaliación determinará tanto as entidades beneficiarias, como a contía da subvención que se concederá a cada unha delas, en función dos seguintes criterios de valoración:

1.1. Programas e actuacións presentadas (ata 70 puntos).
-Calidade técnica do programa: valorarase o contido técnico do programa e a súa adecuación aos obxectivos propostos, calendario de actuación e a descrición das actuacións concretas que se van desenvolver.

-Número de persoas potencialmente destinatarias en cada programa.
-Carácter innovador das actuacións que se van desenvolver no programa.
-Incorporación nas súas actuacións de perspectiva de xénero e igualdade de trato.

-Colaboración cidadá na execución do programa.
1.2. Cofinanciamento (ata 50 puntos).
-Desenvolvemento no ano 2007 por parte da entidade doutras accións no ámbito da inmigración distintas daquelas para as que se solicita esta subvención.

-Porcentaxe de financiamento achegada pola entidade a nivel de programa.
-Achega de medios humanos propios a nivel de programa.
-Infraestrutura propia para o desenvolvemento do programa.
1.3. Criterios demográficos (ata 30 puntos).
-Poboación total empadroada a 1 de xaneiro de 2006.
-Poboación total extracomunitaria empadroada a 1 de xaneiro de 2006.
-Porcentaxe de poboación extracomunitaria empadroada a 1 de xaneiro de 2006.
2. Se unha actuación ou proxecto concreto para a que se solicita a subvención puidese encaixar nun eixe ou programa distinto do indicado pola entidade solicitante, o órgano competente poderá situar a actuación concreta naquel eixe ou programa dos reflectidos no artigo 5º que resulte máis favorable para a concesión da subvención.

3. Na concesión das subvencións a comisión de valoración terá en conta a existencia ou subvención de servizos ou actividades que cubran os mesmos eixes subvencionables no mesmo ámbito territorial ou subxectivo, realizadas polas entidades solicitantes da subvención ou outras entidades.


4. Como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración previstos neste artigo, as entidades que resulten beneficiarias poderán recibir unha contía certa de subvención que poderá ser o custo total ou parcial dos previstos no orzamento total presentado coa solicitude. En todo caso, para poder ser obxecto de subvención deberá alcanzarse como mínimo 30 puntos como suma dos puntos obtidos na valoración dos criterios, salvo que exista remanente orzamentario que se aplicará aos proxectos seguintes en puntos de acordo aos criterios establecidos na epígrafe anterior.

Artigo 7º.-Solicitudes e prazo.
1. As solicitudes de axudas dirixiranse á Secretaría Xeral de Emigración (rúa Os Basquiños, 2; 15704 Santiago de Compostela. A Coruña), e presentaranse por calquera das formas previstas no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. O prazo de presentación será de trinta e un días naturais contados dende o día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia. No caso de que o último día coincida en sábado ou día inhábil, o prazo de presentación de solicitudes rematará o día hábil seguinte.

Artigo 8º.-Documentación.
1. As solicitudes presentaranse segundo o modelo establecido como anexo I á presente resolución, debendo relacionarse todos os proxectos para os que a entidade solicita a subvención indicando, expresamente, o eixe e o programa do artigo 5º nos que se incardinarían estes. Non se poderá presentar un mesmo proxecto ou acción que se incardine en máis dun programa.

As solicitudes deberán ir acompañadas da seguinte documentación en orixinal ou copia debidamente compulsada:

1.1. Tarxeta de identificación fiscal da entidade solicitante.
1.2. Ficha de solicitude de transferencia bancaria de acordo co modelo do anexo II.

1.3. Memoria de cada un dos programas para os que se solicita a subvención.
1.4. Fichas explicativas do programa e das actividades de acordo co modelo recollido no anexo III.

1.5. Declaración de axudas solicitadas e/ou concedidas para a mesma finalidade, procedentes doutras administracións públicas, Unión Europea ou calquera outro ente público ou privado segundo modelo recollido no anexo IV.

1.6. Declaración expresa de non estar incursos nas circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións segundo modelo relacionado no anexo V.

1.7. Certificación expedida polo secretario da entidade local ou funcionario fedatario:

a) Do acordo ou resolución da entidade local de solicitar a subvención, con indicación da contía solicitada polo o eixe e programa.

b) Capacidade de representación legal do asinante da solicitude.
2. Se a solicitude non estivese debidamente cuberta ou non se achegase a documentación exixida, a Secretaría Xeral de Emigración requirirá o interesado para que, nun prazo máximo de dez días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixese, entenderase por desistido da súa petición, de conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, logo da resolución ditada nos termos previstos no artigo 42 da citada Lei 30/1992.

Artigo 9º.-Procedemento de concesión da subvención.
1. O procedemento para a tramitación e concesión das axudas que se convocan pola presente resolución axustarase ao previsto no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia e na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. As solicitudes someteranse a un réxime de concorrencia competitiva tal como recolle a devandita Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia no seu artigo 78.

2. Correspóndelle á Secretaría Xeral de Emigración a realización das tarefas de xestión desta convocatoria, sempre de acordo coa existencia de dispoñibilidades orzamentarias. Para isto crearase unha comisión de avaliación, que ademais será órgano instrutor, presidida polo subdirector xeral de Xestión de Programas do Retorno e a Inmigración, ou persoa na que delegue, e composta polos seguintes membros:

-A xefa do Servizo de Programas e Atención Integral.
-A xefa do Servizo de Información e Tramitación de Subvencións.
-Un/unha xefe/a de sección da unidade.
-Un/unha funcionario/a da unidade que actuará como secretario/a.
3. Os expedientes serán avaliados pola comisión segundo os criterios establecidos no artigo 6º. Posteriormente a comisión elaborará unha proposta de concesión, a través da Subdirección Xeral de Xestión de Programas do Retorno e a Inmigración, que se presentarán ao secretario xeral de Emigración, quen resolverá dentro das dispoñibilidades orzamentarias.

Artigo 10º.-Resolución.
1. As resolucións do secretario xeral de Emigración serán notificadas aos interesados. A Secretaría Xeral de Emigración publicará no Diario Oficial de Galicia as subvencións de contía superior a 3.000 euros concedidas a través desta convocatoria, indicando o programa e crédito orzamentario ao que se imputan, beneficiario e cantidade concreta concedida.

O prazo máximo para resolver e notificar será de catro meses, que comezarán a contar desde a data de publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Transcorrido o dito prazo sen que se ditasen e notificasen as resolucións expresas, poderán entenderse desestimadas as solicitudes, de acordo co establecido nos artigos 1 e 2 da Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa da Comunidade Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

As resolucións que se diten neste procedemento esgotan a vía administrativa, e contra elas cabe interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que as ditou, nun prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da recepción da correspondente notificación, no caso de resolucións expresas, ou nun prazo de tres meses contados a partir do día seguinte a aquel no que se entenda producido o acto presunto, no caso de resolucións desestimadas por silencio administrativo, de acordo co disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Así mesmo, poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, nun prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da recepción da correspondente notificación, no caso de resolucións expresas, ou nun prazo de seis meses contados a partir do día seguinte a aquel no que se entenda producido o acto presunto, no caso de resolucións desestimadas por silencio administrativo, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

2. As entidades solicitantes prestan o seu consentimento para incluír e facer públicos, no rexistro público de axudas, subvencións e convenios e no rexistro público de sancións, creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como as sancións impostas.

Os datos referidos integrarán un ficheiro cuxo responsable será a Consellería de Economía e Facenda, ante quen se poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.

Salvo nos casos sinalados no artigo 9.4º do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a non autorización da obtención de datos ou a súa publicidade poderá dar lugar á exclusión do proceso de participación para obter a axuda ou subvención ou, se procede, ao reintegro do importe concedido.

De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, a Secretaría Xeral de Emigración publicará na súa páxina web galiciaaberta.com a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e da súa publicación na citada páxina web.

Artigo 11º.-Aceptación da subvención.
No suposto de que a entidade non acepte a subvención concedida, deberá comunicarllo á Secretaría Xeral de Emigración no prazo máximo de dez días contados a partir da notificación da resolución.

No caso de renuncias por parte das entidades ás subvencións concedidas, poderanse ditar novas resolucións en función das dispoñibilidades orzamentarias derivadas das renuncias, sempre que existan entidades que, cumprindo os requisitos, non obtivesen a puntuación suficiente, en aplicación dos criterios de valoración, para ser beneficiarias da subvención.

Artigo 12º.-Obrigas das entidades subvencionadas.
1. Os beneficiarios destas axudas deberán:
a) Realizar o proxecto ou acción que fundamenta a concesión da subvención. En todo caso, as actuacións que se subvencionarán deberanse realizar no ano 2007 e antes da finalización do prazo de xustificación establecido no artigo 13º.5 desta resolución.


b) Acreditar ante a entidade concedente a realización da actividade e o cumprimento dos requisitos ou das condicións que determinen a concesión da axuda ou subvención.

c) Facer constar, en todo tipo de publicidade e información, a condición de entidade subvencionada polo Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais e a Secretaría Xeral de Emigración, así como os seus correspondentes logotipos, de acordo cos modelos do anexo VIII desta resolución.

d) Someterse ás actuacións de comprobación que considere oportuno a Secretaría Xeral de Emigración e ás de control financeiro que corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas segundo a lexislación vixente na materia, facilitando o seu labor de fiscalización e control.

e) As entidades locais beneficiarias da axuda deberán informar inmediatamente á Secretaría Xeral de Emigración, sobre calquera eventualidade que altere ou dificulte o desenvolvemento da actividade subvencionada.

2. Todos os proxectos ou accións obxecto de subvención a través desta resolución pasarán a formar parte dunha Rede de Atención ao Inmigrante. Para estes efectos, as entidades beneficiarias deberán informar a Secretaría Xeral de Emigración de todas as actuacións e calquera outra información solicitada en relación coa xestión da subvención concedida co fin de acadar a súa maior difusión.

3. Os beneficiarios quedan obrigados a facilitar á Secretaría Xeral de Emigración o exame das actividades tanto na súa execución como con posterioridade ao seu remate, así como toda aquela información que lles sexa requirida, para o que garantirá o acceso dos representantes da secretaría xeral ao lugar das accións, ás contas e demais documentación que se considere oportuna.

Artigo 13º.-Forma de xustificación e pagamento das subvencións.
1. As entidades subvencionadas quedan obrigadas a xustificar os gastos correspondentes ao custo total do programa.

2. Poderán xustificarse con cargo á subvención recibida os gastos que se realicen desde o 1 de xaneiro de 2007 e antes da finalización do prazo de xustificación recollido neste artigo e de acordo coas accións recollidas nos distintos programas e eixes reflectidos na memoria presentada.

3. Poderán efectuarse pagamentos parciais, logo da xustificación, a conta da liquidación definitiva, de ata o máximo do 80% do importe da subvención concedida.

Para a xustificación, os concellos, mancomunidades de concellos e os consorcios locais deberán presentar certificación orixinal expedida polo órgano que teña atribuídas as correspondentes facultades de control do cumprimento da finalidade para a que foi concedida a subvención e da aplicación dos fondos destinados para tal efecto. Para estes efectos poderá utilizarse o modelo especificado no anexo VI.

4. A xustificación final da subvención deberá ir acompañada, ademais do establecido na epígrafe anterior, da seguinte documentación:

a) Memoria técnica xustificativa da aplicación da subvención concedida e explicativa da execución de cada programa e proxecto, de acordo co modelo especificado no anexo VII.

b) Declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas para a mesma actividade, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, das administracións públicas competentes ou calquera dos seus organismos, entes ou sociedades.

5. O prazo de xustificación e entrega da totalidade da documentación será ata o 1 de decembro de 2007.

6. A Secretaría Xeral de Emigración, en todo momento, poderá solicitar calquera outra documentación que considere oportuna para a xustificación da subvención.

Artigo 14º.-Compatibilidade das axudas.
As axudas concedidas en virtude da presente resolución serán compatibles con outras, calquera que sexa a súa natureza, administración ou entidade que llas conceda excepto das derivadas de convenios subscritos coa Secretaría Xeral de Emigración para a mesma finalidade e, en todo caso, tendo en conta que a suma de todas elas non poderá superar o custo total da actividade subvencionable. Para a determinación do cumprimento deste requisito, o beneficiario da axuda deberá informar no momento da solicitude e ao longo do ano 2007 de todas as axudas e subvencións que para o mesmo fin perciba de calquera entidade pública ou privada.

Artigo 15º.-Modificación da resolución de concesión.
As entidades beneficiarias das axudas quedan obrigadas a comunicarlle á Secretaría Xeral de Emigración, no momento no que se produza, calquera alteración dos requisitos exixidos na convocatoria ou de circunstancias sobrevidas que impidan ou dificulten a execución das actividades, podendo a Secretaría Xeral de Emigración adoptar a resolución de modificación da concesión que corresponda de acordo co disposto no artigo 78 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Artigo 16º.-Reintegro.
Procederá a apertura de expediente para o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e a exixencia dos xuros de demora, nos casos e nos termos previstos no artigo 78 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia e no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 17º.-Instrucións e aclaracións.
A Secretaría Xeral de Emigración poderá ditar as instrucións e aclaracións necesarias para o desenvolvemento e cumprimento desta resolución.

Artigo 18º.-Normativa de aplicación.
En todo o demais, será de aplicación a lexislación básica do Estado sobre subvencións (Lei 38/2003, do 17 de novembro e Real decreto 887/2006, do 21 de xullo); os artigos 78 e 79 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia e demais normativa de desenvolvemento.

Artigo 19º.-Recursos contra esta resolución.
Contra esta resolución cabe interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2007.
Manuel Luis Rodríguez González
Secretario xeral de Emigración

Ver referencia pdf "14400D006P026.PDF"
[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es