Diario Oficial de Galicia
xoves, 26 de xullo de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

144


Páxina do Dog:

12.798


Data da Disposición:

12 de xullo de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE


Rango:

Orde


Título:

Orde do 12 de xullo de 2007 pola que se convoca para o ano 2007 a concesión de axudas destinadas a entidades locais de Galicia para a mellora da xestión e explotación dos puntos limpos construídos para a xestión de residuos sólidos urbanos.Orde do 12 de xullo de 2007 pola que se convoca para o ano 2007 a concesión de axudas destinadas a entidades locais de Galicia para a mellora da xestión e explotación dos puntos limpos construídos para a xestión de residuos sólidos urbanos.

A Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible é o órgano da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia ao que lle corresponde o exercicio das competencias e funcións que en materia de medio ambiente e conservación da natureza se establece no artigo 27, apartados 10º, 11º, 15º e 30º, así como no artigo 29.4º do Estatuto de autonomía de Galicia e demais normativa de aplicación. Neste sentido, correspóndelle a autorización, vixilancia, inspección e sanción das actividades de produción e xestión de residuos no marco dos plans autonómicos de residuos, tal como se preceptúa no artigo 4.2º da Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos.

Pola súa banda os concellos son competentes para a xestión dos residuos nos termos establecidos na Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local; na Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos e na Lei 10/1997, do 22 de agosto, de residuos sólidos urbanos de Galicia e demais normativa de aplicación.

De acordo co que se acaba de sinalar, e tal como se preceptúa no artigo 4.3º da mencionada Lei básica de residuos en relación co artigo 3 desta mesma disposición normativa, correspóndelle aos concellos como servizo obrigatorio a recollida, o transporte e, polo menos, a eliminación dos residuos.

Tanto a Estratexia galega de xestión de residuos como o Plan de xestión de residuos sólidos urbanos de Galicia establecen como opcións prioritarias para a xestión dos residuos xerados a recollida selectiva e a valorización fronte á eliminación.

Nesta dirección encamíñanse as actuacións que se veñen desenvolvendo desde a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible en materia de xestión de residuos tales como:

-A adecuación, clausura e selado de vertedoiros.
-A limpeza de puntos de vertido incontrolado.
-A construción de puntos limpos.
-A construción de infraestruturas ambientais para a xestión de residuos de construción e demolición.

-A instalación de contedores soterrados nas rúas, entre outras actuacións.
En concreto, polo que atinxe á construción de puntos limpos, na actualidade a nosa comunidade autónoma dispón dun centenar de instalacións deste tipo, distribuídas entre as catro provincias galegas, co obxectivo de servirlles aos cidadáns de centros para a entrega voluntaria e a recollida selectiva daqueles residuos domiciliarios que, polas súas características, non entran dentro dos fluxos de recollida de lixo que a diario efectúan os servizos municipais correspondentes. Falamos de residuos tales como electrodomésticos, voluminosos, entullos procedentes de obras menores de construción e reparación domiciliaria, aceites minerais ou vexetais xerados nos domicilios particulares, ferralla, plásticos e outros.

Con estas instalacións conséguese:
-Favorecer a separación en orixe dos residuos xerados nos fogares galegos facilitando a súa recollida selectiva, o que ten especial interese no caso de determinados residuos que poden representar algún risco para o medio ou saúde das persoas (pilas e baterías, fluorescentes, etcétera).

-Incrementar as cantidades de materiais procedentes de residuos susceptibles da súa recuperación e posterior reciclado (papel, vidro, metais, etcétera).

-Evitar o vertido incontrolado.
-Mellorar a xestión destes residuos.
-Dotar a nosa comunidade autónoma dunha completa rede de infraestruturas destinadas á xestión dos residuos que tradicionalmente se eliminaban vía vertedoiro.

Deste xeito, á vista da experiencia acumulada no tempo transcorrido desde que entraron en funcionamento os primeiros puntos limpos construídos, téñense constatado certas deficiencias no tocante á posta en funcionamento, xestión e explotación destas infraestruturas en aspectos tales como a súa escasa utilización polo público en xeral, a falta dun axeitado control e supervisión da entrada e saída dos residuos admisibles ou a necesidade de abordar o establecemento de mecanismos de autosuficiencia financeira destes servizos.

Pero na marxe do que se acaba de sinalar e de xeito xa máis particular, entre os obxectivos desta liña de subvencións atópanse tamén cuestións como as seguintes.

Por unha banda, acadar unha mellor eficacia no aproveitamento destes centros potenciando en xeral o uso dos puntos limpos existentes na actualidade e favorecendo, en particular, o seu emprego por parte daqueles usuarios procedentes doutros concellos que non dispoñen deste servizo mentres non se complete a rede de infraestruturas deste tipo previstas na nosa comunidade autónoma.

Por outra banda, non cabe dúbida ningunha de que un dos principais problemas que presenta na actualidade a xestión deste tipo de infraestruturas pasa pola falla de recursos económicos e de autosuficiencia financeira coa que facer fronte ao seu mantemento e explotación, polo que para a determinación da axuda computarase positivamente o feito de que a entidade local dispoña de instrumentos ou mecanismos de financiamento propio suficientes para facer perdurables, eficientes e sostibles no tempo estas instalacións.

Perséguese, así mesmo, primar aquelas entidades locais que adopten fórmulas ou acordos entre varios concellos con puntos limpos (tres como mínimo) para a xestión conxunta do servizo que redunde nunha diminución dos custos de xestión destas instalacións.

En consecuencia, co ánimo de potenciar o funcionamento dos puntos limpos construídos, incrementar o grao de emprego polos cidadáns e, en xeral, colaborar economicamente coas entidades locais que dispoñen deste tipo de instalacións, acordouse a convocatoria dunha liña de axudas que responde ao principio de subsidiariedade que rexe a Estratexia galega de xestión de residuos.

Segundo este principio a Xunta de Galicia actuará nos ámbitos que non sexan da súa exclusiva competencia na medida en que os obxectivos da acción pretendida non poidan ser acadados de maneira suficiente polos axentes directamente involucrados.

Por todo o anterior, en uso das atribucións que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e a súa Presidencia,

DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto e destinatarios.
1. Esta orde ten por obxecto a concesión de axudas, consonte os principios de publicidade, concorrencia e obxectividade, dirixidas á mellora da xestión e explotación dos puntos limpos existentes en Galicia.

Os puntos limpos son instalacións destinadas á entrega voluntaria e directa por parte dos cidadáns daqueles residuos que non son susceptibles de recollida domiciliaria.

2. Poderán solicitar estas axudas aqueles concellos, entidades locais, mancomunidades ou outras agrupacións de municipios legalmente constituídas así como asociacións voluntarias de municipios da nosa comunidade autónoma, ás que lles corresponda o servizo público da xestión do punto limpo e soporten, en consecuencia, os custos derivados destas actuacións. No caso de asociacións voluntarias de municipios as solicitudes deberán presentarse de xeito individual por parte de cada un dos concellos que as integren.

3. Non poderán ter a condición de beneficiarios das axudas previstas nesta orde as entidades municipais en que se produza algunha das circunstancias previstas no artigo 13.2º da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

4. Procédese por esta a facer pública a convocatoria destas axudas para o ano 2007, e polo período subvencionable que se indica, destinadas a aquelas entidades ás que, cumprindo o establecido nesta orde, lles corresponda o servizo público da xestión do punto limpo.

Artigo 2º.-Solicitudes e documentación relativa aos requisitos exixidos.
1. As solicitudes irán dirixidas ao conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible e deberán ser presentadas no modelo de solicitude normalizada para o efecto no anexo I desta orde. Sen prexuízo do disposto no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, as solicitudes de axuda poderán ser presentadas na Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, nas delegacións provinciais ou nos servizos centrais.

No caso de mancomunidades ou agrupacións de municipios legalmente constituídos, as solicitudes presentaranse nunha petición única cursada polo seu representante legal ou ben pola persoa designada para o efecto como representante dela.

2. As solicitudes deberán presentarse no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da correspondente convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

3. Xunto co modelo de solicitude deberá presentarse a seguinte documentación:
a) Certificado do acordo adoptado polo órgano competente da entidade local polo que se aproba a súa participación nesta convocatoria de axuda.

b) Documento xustificativo no que se acredite a xestión do punto limpo, ben directamente polo concello ou entidade local solicitante, ben a través da súa concesión administrativa a unha empresa.

c) Un plan de explotación asinado polo órgano competente da entidade local solicitante no que se indique:

-Os días e horario de apertura ao público.

-Información relativa ao persoal encargado da atención aos usuarios, en particular no tocante a: titulación ou experiencia, plans de formación relacionada co posto desempeñado e outra que se considere de interese.

-Descrición do procedemento seguido para a aceptación, verificación inicial, almacenamento temporal e posterior destino dos distintos tipos de residuos recibidos.

-Información a disposición do usuario sobre o servizo prestado pola instalación.
Este plan de explotación acompañarase dun plan de financiamento no que se indiquen os recursos económicos e ingresos destinados a cubrir os custos de xestión e explotación do punto limpo.

d) Compromiso de levar un libro-rexistro, debidamente dilixenciado polo secretario da entidade local, no que o persoal encargado do punto limpo rexistrará obrigatoriamente todas as operacións de depósito de residuos facendo constar os datos identificativos do usuario (nome, DNI, residencia ou veciñanza), así como os relativos ao residuo entregado (tipo de residuo e cantidade).

e) Informe do órgano correspondente da entidade local solicitante no que se indiquen os custos e ingresos anuais realizados ou estimados para a xestión e explotación do punto limpo.

f) Declaración asinada polo órgano que corresponda da entidade solicitante na que se asuma a obriga de colaborar coa Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental facilitándolle aquela información relativa á xestión e explotación do punto limpo que durante a tramitación do expediente de axuda lle sexa requirida en particular polo que atinxe ás relacións periódicas do volume e residuos recollidos nestas instalacións.

g) Declaración do conxunto de todas as solicitudes de axudas efectuadas ou concedidas para o mesmo fin ante outras administracións públicas competentes ou entes públicos (anexo II desta orde).

4. Outra documentación necesaria para o cálculo da axuda que se outorgará segundo o establecido no artigo 4º desta convocatoria é a seguinte:

a) Certificado do órgano correspondente da entidade local solicitante, co visto e prace do presidente, da poboación de dereito segundo os datos do último padrón de habitantes.

b) Declaración xurada do órgano que corresponda en cada entidade solicitante na que se acredite, no seu caso, a existencia de sistemas de recollida domiciliaria de residuos voluminosos, especiais e/ou de aparatos eléctricos e electrónicos así como, no seu caso, a implantación de recollidas especiais de residuos.

c) Compromiso do órgano correspondente da entidade local de permitir o emprego do punto limpo por usuarios procedentes de concellos que non dispoñen deste servizo.

d) Declaración xurada do órgano que corresponda en cada entidade solicitante na que se acredite, no seu caso, a admisión no punto limpo de residuos de aparatos eléctricos e electrónicos de orixe non domiciliaria.

e) Certificado do interventor da entidade local no que se faga constar a existencia de taxas ou outros mecanismos financeiros destinados a financiar os custos de xestión e explotación do punto limpo para o que se solicita a axuda ou, no seu caso, compromiso relativo á súa implantación con anterioridade ao pagamento da axuda.

f) No caso daquelas entidades locais con punto limpo (tres como mínimo) que teñan acordado entre elas ou previsto a xestión conxunta deberán remitir, para os efectos do establecido no artigo 4º desta orde, copia do acordo ou compromiso de facelo efectivo no futuro asinado conxuntamente polo órgano que corresponda en cada unha destas entidades locais.

5. Unha vez presentada a solicitude revisarase a súa documentación e se esta non reunise os requisitos exixidos requirirase o solicitante para que, no prazo de dez días contados a partir do día seguinte ao da recepción do requirimento, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, indicándolle que se non o fixese, poderase considerar desistido da súa petición e arquivarase sen máis trámites, de acordo co disposto no artigo 71.1º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 3º.-Criterios de adxudicación.
1. Teranse en conta para o cálculo das axudas que se outorgarán os seguintes criterios de baremación:

a) En función da poboación atendida.
-No caso de puntos limpos que atendan unha poboación superior aos 20.000 habitantes: 1 punto.

-Se o punto limpo atende unha poboación inferior aos 20.000 habitantes pero superior aos 5.000 habitantes: 3 puntos.

-Naqueles casos nos que punto limpo preste servizo a unha poboación inferior aos 5.000 habitantes ou sexa solicitada a axuda por unha mancomunidade ou agrupación de municipios: 5 puntos.

b) Por ter xustificada debidamente a posta a disposición dos potenciais usuarios do punto limpo dun sistema de recollida domiciliaria de:

-Residuos voluminosos: 5 puntos.
-Residuos especiais ou recollidas especiais de residuos: 5 puntos.
-Residuos de aparatos eléctricos e electrónicos: 5 puntos.
c) En función dos resultados obtidos da recollida selectiva de envases, segundo os datos dos que dispón a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, a distribución dos puntos que se outorgarán será:

-Porcentaxe de impropios igual ou superior ao 36% e inferior ao 45%: 1 punto.
-Porcentaxe de impropios igual ou superior ao 25% e inferior ao 36%, ou se se trata dun concello ou entidade local en que se realice a recollida selectiva da fracción orgánica: 3 puntos.

-Porcentaxe de impropios inferior ao 25%: 5 puntos.
d) Por permitir o acceso e emprego do punto limpo para a entrega de residuos de aparatos eléctricos e electrónicos de orixe non domiciliaria: 3 puntos.

e) Por permitir o emprego do punto limpo por usuarios procedentes de concellos que non dispoñen deste servizo: 3 puntos.

f) Por acreditar o cobramento de taxas destinadas a financiar o custo do punto limpo: 3 puntos.

g) Por acreditar o acordo ou compromiso da entidade solicitante con outras entidades locais con punto limpo (sendo en total tres como mínimo) para a xestión conxunta do servizo: 5 puntos.

2. No caso de que as condicións descritas nos puntos b), d), f) e g) non sexan efectivas no momento da solicitude de axuda, a entidade local poderá presentar un compromiso de acadar o seu cumprimento con anterioridade ao primeiro pagamento da axuda. Sendo así, serán tidas en conta estas circunstancias no momento da baremación, pero deberá xustificarse o seu cumprimento no momento do pagamento para poder recibir a totalidade da axuda concedida tendo en conta estas condicións. No caso contrario, de non ser posible a dita xustificación, procederíase á minoración da axuda concedida de xeito proporcional aos puntos inicialmente obtidos por elas.

Artigo 4º.-Resolución da convocatoria.
1. Presentada a solicitude xunto coa documentación correspondente, procederase á súa valoración e á formulación dunha proposta de resolución por unha comisión de avaliación constituída polo director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, o subdirector xeral de Calidade Ambiental e o xefe de Servizo de Xestión de Residuos.

2. A resolución da concesión será ditada polo conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible nun prazo de tres meses a partir da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Transcorrido o prazo para resolver sen que o interesado recibise comunicación expresa, entenderanse desestimadas as súas pretensións por silencio administrativo, sen prexuízo da obriga legal de resolver expresamente conforme o disposto nos artigos 42 e 44 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro e pola Lei 24/2001, do 27 de decembro.

3. O outorgamento da axuda debe ser aceptado polo beneficiario no prazo de 15 días, coas condicións específicas recollidas nesta orde. No caso de que o beneficiario non comunique a súa aceptación no prazo indicado, entenderase que desiste da súa petición.

Artigo 5º.-Recursos.
A resolución da axuda porá fin á vía administrativa e contra ela poderá interporse consonte dispoñen os artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da recepción da notificación da resolución, ou no prazo de tres meses desde que se entenda desestimada por silencio administrativo, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses se a resolución fose expresa, ou de seis meses desde que se entenda desestimada por silencio administrativo, de acordo co disposto no artigo 46 da Lei 26/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Artigo 6º.-Período subvencionable e contía das axudas.
1. As axudas que se concedan ao abeiro desta convocatoria van destinadas a contribuír a sufragar os custos de xestión e explotación do punto limpo no ano 2007.

2. A contía máxima da axuda que a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible lle outorgará a cada entidade local calcularase de acordo coas porcentaxes que se indican a continuación tendo en conta que o custo medio anual estimado para a xestión destas infraestruturas é de 60.000 €.


3. Así, á vista do que resulte segundo os criterios de baremación establecidos no artigo 4º desta convocatoria, a axuda máxima que se concederá para o ano 2007 calcularase de conformidade coas seguintes porcentaxes:

a) Un 30% sobre o custo medio anual para aquelas solicitudes que reúnan entre 1 e 5 puntos.

b) Un 35% sobre o custo medio anual estimado para aquelas solicitudes que reúnan entre 6 e 10 puntos.

c) Un 40% sobre o custo medio anual estimado para aquelas solicitudes que reúnan máis de 10 puntos.

4. As contías máximas de axuda que se aboarán cada ano serán as que resulten do exposto no punto anterior en cada caso, sempre e cando o número de solicitudes que resulten beneficiarias e o crédito orzamentario establecido nesta orde o permita. No caso contrario ratearanse proporcionalmente.

Artigo 7º.-Publicidade das axudas.
De conformidade cos puntos 3 e 4 do artigo 13º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a consellería publicará no DOG e na súa páxina web oficial a relación de beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao amparo desta orde; e incluirá igualmente as referidas axudas e sancións que, como consecuencia delas, puideran imporse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos persoais dos beneficiarios e a referida publicidade.

Artigo 8º.-Pagamentos.
1. O pagamento das axudas concedidas efectuarase nun único pagamento logo da presentación por parte da entidade local beneficiaria con anterioridade ao 31 de outubro de 2007 da documentación que se indica a continuación:

a) Información que resulte do libro-rexistro do punto limpo, debidamente dilixenciado polo secretario da entidade local solicitante, no que se faga constar a residencia dos usuarios así como as cantidades e tipos de residuos entregados.

b) Documentación acreditativa da entrega dos residuos recibidos no punto limpo a xestores autorizados mediante a presentación dos correspondentes certificados de destino emitidos por estes con especificación do tipo e cantidades de residuos desglosada por meses.

2. No caso de que o punto limpo estea xestionado por unha empresa concesionaria do servizo, comprobarase que esta estea autorizada para a xestión destes residuos consonte o establecido na normativa vixente aplicable. O aboamento da axuda concedida quedará condicionado ao cumprimento deste requisito.

3. Naqueles casos nos cales no cálculo da axuda máxima concedida se tivesen en conta algunha das circunstancias previstas no artigo 4º.2 deberase achegar tamén a documentación xustificativa da posta en marcha das medidas adoptadas. De non estar implantadas, a axuda inicialmente concedida será minorada na parte proporcional dos puntos inicialmente obtidos por elas.

4. O exceso de crédito xerado como consecuencia do sinalado nos apartados 2 e 3 deste artigo será repartido proporcionalmente entre as axudas finalmente concedidas segundo os puntos acadados por cada beneficiario ata o límite máximo da porcentaxe que lle corresponda segundo aqueles.

5. Por último, segundo o establecido pola normativa vixente en materia de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, antes do derradeiro pagamento, o peticionario presentará unha declaración complementaria da inicial do conxunto de axudas solicitadas para as actividades obxecto destas subvencións, tanto as aprobadas e concedidas como as pendentes de resolución, das distintas administracións públicas competentes ou entes públicos.

Artigo 9º.-Alteracións das condicións da subvención.
Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da axuda e, en todo caso, a obtención concorrente doutras subvencións ou axudas concedidas por calquera outra administración ou entes públicos, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión da axuda. Para estes efectos ditarase a oportuna resolución de liquidación, na que se reaxustarán os importes da axuda concedida, e poderá supoñer, nos casos que así procedese, a devolución dos importes recibidos en exceso.

Artigo 10º.-Incumprimento e procedemento de reintegro.
Procederá o reintegro, total ou parcial, da subvención ou axuda pública percibida e dos xuros de demora devengados, desde o momento do seu pagamento ata a data en que se acorde a procedencia do reintegro, nos casos seguintes:

a) Incumprimento da obriga da xustificación ou xustificación insuficiente.
b) Obtención da subvención sen reunir os requisitos exixidos para a súa concesión, falseando as condicións requiridas para iso ou ocultando aquelas que a impediran.

c) Incumprimento total ou parcial do obxectivo que fundamentou a concesión da subvención.

d) Incumprimento das condicións impostas á entidade beneficiaria con motivo da concesión da subvención ou axuda.

e) En xeral, cando se incumpra algunha das obrigas establecidas nesta orde, na resolución de concesión ou nos demais supostos contemplados na normativa reguladora das subvencións, segundo o establecido na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Artigo 11º.-Obriga de facilitar información.
Ademais da documentación complementaria que, durante a tramitación do procedemento poida ser exixida polos órganos correspondentes da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, os beneficiarios das axudas previstas nesta orde teñen a obriga, consonte o artigo 31 do Decreto 287/2000, do 21 de novembro, de facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas públicas.

Artigo 12º.-Financiamento.
Para a concesión das axudas convocadas nesta orde destinaranse con cargo á aplicación orzamentaria 15.03.541.D.760.0 ata un máximo de 1.000.000 de euros, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007.

De xeito motivado e para os efectos de darlle cobertura financeira ao número de solicitudes presentadas poderase acordar, segundo as dispoñibilidades orzamentarias do momento, o incremento do crédito inicial establecido nesta convocatoria.

Artigo 13º.-Compatibilidade das axudas.
En canto á compatibilidade das axudas ás que se refire esta orde, debe terse en conta que o importe delas non poderá en ningún caso, illada ou conxuntamente con outras, superar o custo da actividade que vai desenvolver o beneficiario. Este está obrigado a comunicarlle á entidade concedente a obtención de subvencións ou axudas que financien as actividades obxecto desta axuda (artigo 78 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, modificado pola Lei 14/2004, do 29 de decembro).

Disposicións derradeiras
Primeira.-Facúltase o director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións precisas para o desenvolvemento desta orde.

Segunda.-Deléganse no director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, segundo o disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, as facultades relativas ao inicio de oficio das correspondentes convocatorias que se publiquen no Diario Oficial de Galicia de acordo con esta convocatoria.

Terceira.-En todo o non previsto nesta orde, rexerá o disposto no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia coas particularidades introducidas a través da Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo, pola que se adapta o tratamento xurídico aplicable ás subvencións segundo o establecido na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Cuarto.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2007.
Manuel Vázquez Fernández
Conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
Ver referencia pdf "14400D013P062.PDF"
[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es