Diario Oficial de Galicia
martes, 17 de xullo de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

138


Páxina do Dog:

12.327


Data da Disposición:

4 de xullo de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE


Rango:

Orde


Título:

Orde do 4 de xullo de 2007 pola que se establecen as bases e se procede á convocatoria de bolsas para investigación en materia de patrimonio de arte contemporánea galega.Orde do 4 de xullo de 2007 pola que se establecen as bases e se procede á convocatoria de bolsas para investigación en materia de patrimonio de arte contemporánea galega.

O Decreto 314/1986, do 16 de outubro, regula o sistema público de museos da Comunidade Autónoma de Galicia, e a Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia establece a rede de museos galegos, en que está integrado o Centro Galego de Arte Contemporánea creado polo Decreto 308/1989, do 28 de decembro.

E o Decreto 326/1996, do 26 de xullo, de regulamento do CGAC estipula no seu artigo 2º como un dos seus obxectivos e fins, entre outros, o de contribuír á formación e perfeccionamento, do persoal especializado en arte contemporánea, museoloxía e museografía, tanto para atender as propias necesidades como para satisfacer as demandas doutros sectores. E desenvolverá programas de investigación no seu ámbito de actuación.

Por outra banda, a Consellería de Cultura e Deporte, en aplicación das súas competencias en materia de museos e patrimonio moble, das facultades de regulamento, protección e difusión dos museos e do patrimonio moble de Galicia, así como as de fomentar a investigación do persoal técnico dos museos, colabora na medida das súas posibilidades orzamentarias, para o mellor cumprimento por estes das funcións que lles son propias.

É polo que se fai preciso establecer as bases e proceder a unha convocatoria de bolsas dirixidas a completar a investigación en arte contemporánea nas áreas da documentación, publicacións, historia e a educación.

Por todo isto,
DISPOÑO:
Artigo 1º
a) Convócanse por esta orde 8 bolsas para a investigación en materia de arte contemporánea nas áreas do espazo documental do proxecto edición (www.espazodocumental.net e www.proxecto-edicion.net), publicacións, historia da arte nos anos 70 en Galicia e novas formas de educación artística.

b) As bolsas financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria: 1202432B4800 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma Galega para os anos 2007 e 2008 sempre e cando exista crédito adecuado e suficiente para ao seu financiamento. O importe de cada bolsa non excederá a cantidade de 6.000 €.

c) Os bolseiros realizarán a súa actividade no Centro Galego de Arte Contemporánea e serán dirixidos polos coordinadores ou titores do proxecto.

d) As bolsas terán unha duración de 12 meses a partir da data de inicio que estableza a Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural da Consellería de Cultura e Deporte.

e) Os bolseiros seleccionados quedarán obrigados a:
-Desenvolver durante 5 horas diarias no Centro Galego de Arte Contemporánea o obxecto da bolsa concedida.

-Seguir as indicacións técnicas dos coordinadores ou titores do proxecto.
-Entregarlles aos coordinadores ou titores do proxecto mensualmente informe da súa actividade e ao finalizar a bolsa a memoria explicativa do resultado desta.

Artigo 2º
1. Requisitos dos solicitantes.
-Licenciados universitarios con formación académica nalgunha das materias que se relacionan a continuación:

-Informática.
-Biblioteconomía.
-Historia da arte contemporánea.
-Diplomados en:
-Informática.
-Biblioteconomía.
1.1 Solicitantes de bolsas de investigación para a área de publicacións.
-Ser licenciado universitarios en: filoloxía, ciencias da comunicación ou historia da arte.

-Ter formación específica no eido da edición.
-Ter experiencia en corrección de textos e revisión de probas de imprenta.
-Posuír coñecementos de informática.
-Posuír coñecementos de idiomas.
1.2. Solicitantes de bolsas de investigación sobre os materiais documentais do espazo documental.

-Ser licenciado universitarios en: belas artes, documentación ou historia da arte.

-Posuír coñecementos en xestión de sistemas de bibliotecas o centros de documentación.

-Posuír coñecementos de informática.
-Posuír coñecementos relacionados co ámbito audiovisual.
1.3. Solicitantes de bolsas de investigación sobre historia da arte en relación coa actividade cultural e artística en Galicia na década dos anos 70 do século pasado.

-Ser licenciados universitarios en: belas artes, documentación, comunicación audiovisual ou historia da arte, con prioridade na especialidade de patrimonio artístico.

-Posuír coñecementos relacionados co ámbito audiovisual.
-Posuír coñecementos de idiomas.
-Posuír coñecementos de informática.
-Experiencia de traballos en museos.
-Ter o curso de actitude pedagóxica CAP.
-Experiencia en publicacións sobre a arte contemporánea.
1.4. Solicitantes de bolsas de investigación sobre novas formas e ferramentas educativas en relación coa arte contemporánea.

-Ser licenciados universitarios en: belas artes, ciencias da educación ou historia da arte contemporánea.

-Ter experiencia no eido da educación artística.
-Ter formación específica no ámbito da educación nos museos.
-Posuír coñecementos de informática.
-Posuír coñecementos relacionados co ámbito audiovisual.
2. Non ter concedidas anteriormente, 3 ou máis bolsas completas das convocadas pola Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural.

2.1. Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda.
3. Os solicitantes deberán optar só por un das áreas que se relacionan no anexo I.

4. Presentación das solicitudes.
4.1. As solicitudes presentaranse conforme o modelo oficial, que figura como anexo I desta orde e na páina web da Consellería de Cultura e Deporte, no rexistro xeral da Consellería de Cultura e Deporte ou nas súas delegacións provinciais. O prazo de presentación será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

4.2. Sen prexuízo do establecido no parágrafo anterior, as solicitudes poderán, así mesmo, presentarse de calquera das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

4.3. Ao abeiro do establecido no artigo 41 da Lei de orzamentos xerais da comunidade autónoma para o ano 2007, na presentación de solicitudes polo interesado quedan exentos de achegar os xustificantes do cumprimento das obrigas tributarias estatais, coa comunidade autónoma e coa Seguridade Social.

5. Documentación que hai que presentar:
-Solicitude: anexo I debidamente cuberta.
-Méritos: fotocopia dos méritos alegados, só contabilizarán aqueles méritos dos cales se achegue proba documental.

-Fotocopia do DNI.
-Declaración responsable de non ter emprego remunerado nin ter outra bolsa ou axuda, calquera que fose esta, situacións que producen incompatibilidade co desfrute da bolsa que nesta orde se convoca.

-Fotocopia compulsada do expediente académico.
6. A Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural poderá solicitar dos seleccionados a presentación do orixinal ou fotocopia compulsada dos méritos alegados, que deberán ser presentados nun prazo non superior a tres días, contados a partir do momento do seu requirimento público.

7. En caso de renunciar á bolsa, os interesados deberán comunicalo por escrito á Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural, no prazo de tres días despois da notificación nos taboleiros de anuncios da Consellería de Cultura e Deporte e nas súas delegacións provinciais. De non presentarse a renuncia no prazo estipulado, quedará sen efecto o seu nomeamento e será motivo de exclusión na próxima convocatoria.

A renuncia durante o desfrute da bolsa inhabilitará o seu adxudicatario/a para efectos de presentación na próxima convocatoria.

8. Serán causas de exclusión a demostración de falsidade documental, a non correspondencia cos orixinais ou incorrección na documentación presentada.

Artigo 3º
O importe de cada bolsa non excederá a cantidade de 6.000 €.
Artigo 4º
1. A comisión de avaliación correspondente poderá reclamar, se fose necesario, os solicitantes para que emenden os defectos administrativos apreciados na documentación exixida, de acordo co artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, outorgándose un prazo de 10 días hábiles, desde a notificación do requirimento; no caso de non contestar o requirimento entenderase que o interesado renuncia á súa solicitude.

2. A avaliación dos méritos alegados, que corresponde a unha comisión técnica composta polo director do Centro Galego de Arte Contemporánea que a presidirá, actuando como vogais: o/a titular do Servizo de Archivos Museos da Consellería de Cultura e Deporte, e dous técnicos dos servicios do CGAC. Exercerá as funcións de secretaria o a/o titular da Xerencia do CGAC. En caso de ausencia dalgún dos membros, correspóndelle ao director xeral de Creación e Difusión Cultural nomear un suplente.

3. Para a valoración das solicitudes terase en conta o seguinte baremo:
a) Especialización:
-Pola especialidade nos estudos académicos relacionados con cada bolsa: 3 puntos.


-Pola especialidade en áreas académicas semellantes consideradas axeitadas para o desenvolvemento do bolsa: 2 puntos.

b) Experiencia de traballo:
-Traballo remunerado nalgunha das áreas descritas no punto 1.1. Por cada mes: 1 punto. Ata un máximo de 15 puntos.

c) Cursos relacionados coa especialidade do campo ao cal opta:
-Por cursos con acreditación expresa de menos de 40 horas: 0,10 puntos. Ata un máximo de 1 punto.

-Por cursos con acreditación expresa de 40 ou máis horas: 0,30 puntos. Ata un máximo de 2 puntos.

-Por cursos con acreditación expresa de 100 ou máis horas: 0,70 puntos. Ata un máximo de 2,40 puntos.

-Por cursos con acreditación expresa de 250 ou máis horas: 1 punto. Ata un máximo de 2,50 puntos.

-Por cursos con acreditación expresa de 500 ou máis horas: 1,50 puntos. Ata un máximo de 4 puntos.

d) Congresos relacionados coa especialidade do campo ao cal opta:
-Asistencia a congresos: 0,10 puntos. Ata un máximo de 1 punto.
-Presentación de comunicacións en congresos: 0,50 puntos. Ata un máximo de 2 puntos.

-Presentación de relatorios en congresos: 1 punto. Ata un máximo de 3 puntos.
e) Publicacións relacionadas coa especialidade do campo ao cal opta, impresas antes do remate do prazo de presentación de solicitudes:

-Por cada libro publicado: 1 punto. Ata un máximo de 3 puntos.
-Pola publicación de inventarios ou catálogos: 0,5 puntos. Ata un máximo de 4 puntos.

-Por cada artigo en revistas especializada: 0,5 puntos. Ata un máximo de 4 puntos.

O mesmo mérito só se valorará unha vez: como comunicación, publicación, asistencia a congresos, ou traballo realizado.

f) Doutoramento:
-Pola realización total dos cursos de doutoramento ou tese de licenciatura: 0,5 puntos.

g) Cursos de galego:
-Iniciación: 0,5 puntos.
-Perfeccionamento: 1 punto.
Elaborase unha listaxe por cada unha das áreas ou especialidades, tendo en conta que só se valorarán os méritos alegados os relacionados co campo ao cal opte o solicitante.

4. As listaxes provisionais dos bolseiros faranse públicas nos taboleiros de anuncios da Consellería de Cultura e Deporte, nos das súas delegacións provinciais e no CGAC. O prazo de exposición das listaxes será de 10 días naturais contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, e durante os cales se poderán facer as alegación pertinentes.

5. A resolución da convocatoria, correspóndelle á conselleira de Cultura e Deporte por proposta do director xeral de Creación e Difusión Cultural, que terá en conta a proposta da comisión de avaliación dos candidatos/as. O acordo farase público, para efectos de notificación aos interesadas/os no taboleiro de anuncios da Consellería de Cultura e Deporte, nos das súas delegacións provinciais, e no CGAC.

Calquera notificación ou requirimento aos interesados farase a través dos taboleiros de anuncios da Consellería de Cultura e Deporte, nos das súas delegacións provinciais e no CGAC dando así cumprimento ao disposto nos artigos 59.5º b) e 60 da Lei 30/1992, do 26 de novembro. E para os efectos informativos a través da páxina web da Consellería de Cultura e Deporte.

6. No suposto de que non recaese resolución expresa dentro do prazo máximo de catro meses, o sentido do silencio será negativo.

7. A resolución de adxudicación pon fin á vía administrativa, de acordo co artigo 109 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, e contra ela cabe interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes contado a partir da data de notificación dos interesados, ou recurso contencioso -administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados, así mesmo, desde a data de notificación.

8. Unha vez rematado o período de desfrute da bolsa, as persoas non seleccionadas poderán solicitar a devolución da documentación achegada. Transcorrido o prazo dun ano procederase á eliminación da documentación non recollida.

Artigo 5º
O pagamento da bolsa axustarase á normativa orzamentaria de aplicación. Poderá ter unha periodicidade mensual segundo as fases do proxecto adxudicado ao beneficiario sempre que conte co informe favorable do coordinador ou titor de cada proxecto, quedando os bolseiros adxudicatarios obrigados a xustificar cunha memoria de cada fase do proxecto a súa realización, así como con calquera xustificante con referencia ao traballo realizado, dentro do prazo de dez días hábiles da súa finalización.

Aos adxudicatarios das bolsas poderáselles requirir a documentación necesaria para proceder ao pagamento da dita bolsa. E antes do derradeiro pagamento, o beneficiario presentará unha declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes de resolución, para un mesmo proxecto, das distintas administracións públicas competentes ou das súas entidades vinculadas ou dependentes.

Os beneficiados terán a obriga de facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das bolsas.

Artigo 6º
1. Tal como indica o artigo 78.9º do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvención ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución da concesión.

2. No caso de que os beneficiarios das bolsas incumprisen algunha das condicións ou obrigas estipuladas nesta orde, a Consellería de Cultura e Deporte iniciará o expediente de reintegro para solicitar a devolución das cantidades percibidas, se as houber, e os xuros de demora, nos termos establecidos no artigo 78 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Se cometesen algunha das infraccións contidas no artigo 79 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, a Consellería de Cultura e Deporte iniciará o correspondente expediente sancionador.

3. Os coordinadores ou titores que dirixan os bolseiros poderán propoñerlle á Dirección do CGAC e á Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural da Consellería de Cultura e Deporte a extinción da bolsa por falta de dedicación ou incumprimento das condicións sinaladas. Nese caso perderase o dereito a seguir percibindo o aboamento da bolsa concedida, e iniciarase o correspondente expediente de reintegro nos termos previstos no artigo 78 antes citado.

4. A Dirección do Centro Galego de Arte Contemporánea expedirá, ao rematar a bolsa, logo do informe favorable dos coordinadores ou titores do proxecto, certificación acreditativa desta.

5. As bolsas no implican relación funcionarial nin laboral coa Consellería de Cultura e Deporte, nin compromiso que se estenda máis alá do seu ámbito de duración.

6. Para a utilización do material resultante da actividade, os bolseiros deberán contar coa autorización expresa e previa da Consellería de Cultura e Deporte e da dirección do CGAC.

Artigo 7º
A Consellería de Cultura e Deporte poderá facer pública unha nova convocatoria en iguais ou diferentes termos, no caso de que as adxudicacións acordadas non cubrisen a totalidade do crédito asignado.

Artigo 8º
Para todos os extremos non previstos nestas bases, aplicarase o disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, o Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se publicou a Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia e a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e ademais normativa vixente que resulte de aplicación.

Disposicións derradeiras
Primeira.-Autorízase o director xeral de Creación e Difusión Cultural para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións precisas para o desenvolvemento desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 4 de xullo de 2007.
Ánxela Bugallo Rodríguez
Conselleira de Cultura e Deporte
Ver referencia pdf "13800D009P011.PDF"[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es