Diario Oficial de Galicia
venres, 20 de xullo de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

141


Páxina do Dog:

12.563


Data da Disposición:

11 de xullo de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR


Rango:

Orde


Título:

Orde do 11 de xullo de 2007 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria de bolsas destinadas á realización de prácticas nos centros de atención a menores dependentes da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.Orde do 11 de xullo de 2007 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria de bolsas destinadas á realización de prácticas nos centros de atención a menores dependentes da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.

O Estatuto de autonomía de Galicia no seu artigo 27.23º atribúelle á comunidade autónoma a competencia exclusiva en materia de asistencia social.

O Decreto 517/2005, do 6 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, no seu artigo 1 atribúelle á devandita Vicepresidencia a competencia en materia de benestar social, inclusión social e servizos comunitarios, de acordo co establecido no Estatuto de autonomía de Galicia.

Coa realización da presente convocatoria preténdese favorecer os estudantes con dificultades económicas durante o desenvolvemento dos seus estudos universitarios, de formación profesional de grao superior e os licenciados universitarios que estean a realizar estudos de doutoramento, así como os técnicos superiores de formación profesional, ao mesmo tempo que acadan experiencia no eido educativo e asistencial nos centros de atención de menores que se relacionan no anexo II desta orde.

No Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, modificado pola Lei 8/1999, do 30 de decembro, e a Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo; no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da comunidade Autónoma de Galicia; na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 14/2006, do 28 de decembro, do orzamentos xerais da Comunidade galega para o ano 2007, establécense os requisitos e as normas necesarias e básicas para a xestión e actividade económico-financeira, normativa á cal, en consecuencia, se adaptará esta orde, tendo en conta en todo caso os principios de publicidade, obxectividade e concorrencia.

Na Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da comunidade autónoma para o ano 2007, destínase para este fin un crédito de 26.910 € con cargo á aplicación orzamentaria 05.31.312B.481.0, que figura cunha dotación económica de 96.261 € nos estados de gastos do orzamento para o ano 2007 (DOG nº 249, do 29 de decembro). O compromiso plurianual adquirido para os exercicios 2007-2008 ascende a un total de 54.990 €, distribuídos no exercicio corrente 26.910 € e no exercicio 2008, 28.080 €.

Na súa virtude, en uso das facultades que teño atribuídas para a debida aplicación dos créditos orzamentarios para o fin para o que foron establecidos,

DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto da convocatoria.
Proceder á convocatoria de 39 bolsas para a realización de prácticas durante o curso escolar 2007-2008 nos centros de internado de menores dependentes da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, segundo o número e distribución que figura no anexo II desta orde, mediante o procedemento de concorrencia competitiva.

Artigo 2º.-Condicións dos solicitantes.
Son requisitos para participar na convocatoria os seguintes:
a) Ser español/a ou nacional de calquera país membro da Unión Europea, legalmente establecido en España e con residencia na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Non ter cumpridos os 25 anos, na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

c) Estar cursando estudos universitarios ou de formación profesional de grao superior ou ter finalizados estes estudos.

d) Non ter aproveitado en anteriores convocatorias estas bolsas ou outras similares durante un período de máis dun ano.

e) Non padecer defecto físico que impida o desenvolvemento normal da actividade do centro.

Artigo 3º.-Solicitudes.
1. Os interesados deberán cubrir a solicitude que figura no anexo I, podendo optar soamente por centro/s dunha mesma provincia, remitila e presentala na delegación provincial da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar que corresponda ou ben en calquera dos centros previstos no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. A presentación da solicitude de axuda polo interesado comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia, para acreditar o cumprimento dalgún dos requisitos establecidos nesta orde.

Xunto coa solicitude presentarán así mesmo os seguintes documentos:
a) Orixinal ou fotocopia compulsada do expediente académico.
b) Xustificación de ingresos da unidade familiar: dúas últimas nóminas, certificación positiva ou negativa de percepción da prestación económica do Inem e xustificación doutros ingresos familiares, se é o caso.

c) Proxecto sobre un obradoiro para realizar cos menores dos centros que o soliciten.

d) Fotocopia compulsada dos certificados que acrediten os coñecementos e habilidades en traballo e intervención educativa cos menores na correspondente área, animación sociocultural e coñecementos específicos en materia físico-deportiva.

e) Fotocopia compulsada da matrícula en facultades, escolas universitarias ou centros de formación profesional e/ou do título que acredite os estudos realizados.

f) Acreditación, se é o caso, da concesión destas ou similares bolsas en anos anteriores de acordo co disposto no artigo 2, letra d) desta orde.

g) Fotocopia compulsada do documento nacional de identidade do solicitante ou da tarxeta de residencia en réxime comunitario no suposto de nacionais da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo legalmente establecidos en España.

h) Certificado médico que acredite non padecer defecto físico que impida o desenvolvemento normal da actividade do centro.

i) Declaración de non realizar actividades profesionais remuneradas por conta propia ou allea, nin recibir bolsas equiparables ás da presente convocatoria.

3. O prazo de presentación de solicitudes será un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia. Non obstante, os interesados disporán dun prazo de dez días para emendar calquera falta ou acompañar os documentos preceptivos nos termos que establece o artigo 71 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 4º.-Dereitos dos adxudicatarios.
A concesión da bolsa comporta para o/a bolseiro/a:
a) Aloxamento e mantenza gratuítos no centro desde o comezo das prácticas. O aloxamento será de tal xeito que lle permita o/a bolseiro/a a normal realización dos seus estudos.

b) A asunción pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar dos gastos seguintes:

-Custos de matrícula de estudos universitarios ou de formación profesional, ou nun curso de doutoramento, posgrao ou mestrado, ata un importe de 210 euros, logo de xustificación.

-Custos pola adquisición de libros relacionados cos estudos cursados, ata un importe de 120 euros, logo de xustificación.

c) A asunción pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar de ata 120 euros/mes durante nove meses en concepto de bolsa, logo de xustificación polo director do centro da realización das prácticas nos meses correspondentes.

d) A obtención, unha vez rematada a estadía no centro, dun diploma acreditativo das prácticas realizadas, que lles será entregado polo/a delegado/a provincial da Vicepresidencia, logo do informe favorable do director do centro.

e) A solicitude ás universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo, no caso de ser alumnos delas, do recoñecemento de 2 créditos de libre elección curricular.

Para o recoñecemento destes créditos, os alumnos deberán presentar nas universidades que lles correspondan a seguinte documentación:

-Diploma ou certificación acreditativa da superación das prácticas realizadas.
-Unha memoria da actividade realizada no centro.
Estes créditos recoñeceranse como de libre configuración curricular, sen que sexa posible superar os límites que para estes efectos establecen os correspondentes plans de estudos.

Artigo 5º.-Obrigas dos adxudicatarios.
A condición de bolseiro obriga o adxudicatario o seguinte:
a) A realizar as tarefas encomendadas pola dirección do centro e que esta considere acordes coa natureza da bolsa en horario de actividade extraescolar. Estas deberanse realizar de tal xeito que resulten compatibles co aproveitamento académico do propio bolseiro. Estes contarán co asesoramento e orientación dun titor encargado de coordinar, definir e dirixir as tarefas do bolseiro, papel que será desempeñado polo director do centro onde estean a realizar as ditas prácticas.

b) A gardar absoluta confidencialidade sobre a documentación, datos persoais e familiares a que teñan acceso como consecuencia das actividades levadas a cabo nas unidades en que realicen as prácticas.

c) Non facer públicos de ningún xeito e, por suposto, en ningún medio de comunicación público ou privado, agás que a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar o autorice expresamente, os datos obtidos ou observados de que se teña constancia por medio das prácticas realizadas, relativos ás diferentes materias xurídico-administrativas referentes aos centros (funcionamento, actividades, programas, persoal, etc.) que se puidesen coñecer e utilizar en traballos de natureza académica.


d) A presentar unha memoria da actividade realizada no centro ao término do período de prácticas e estadía no centro, a cal lle será remitida á delegación provincial da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da provincia onde radique o centro en que o bolseiro teña desenvolvido as prácticas.

e) Realizar unha declaración de conxunto de todas as solicitudes de axudas efectuadas ou concedidas, polo mesmo concepto, das distintas administracións públicas competentes.

f) Todas as demais obrigas que se establecen no artigo 78.4º do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, así como no artigo 14.1º da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

A concesión e aproveitamento dunha bolsa non suporá ningunha vinculación contractual ou estatutaria entre o bolseiro e o centro a que quede adscrito, nin implica por parte do organismo receptor ningún compromiso en canto á posterior incorporación do interesado ao cadro de persoal deste, aínda que si a necesaria e natural coordinación co horario, coas normas e coa disciplina do centro onde realiza a súa formación.

Artigo 6º.-Duración das prácticas.
A duración das prácticas, e polo tanto as estadías nos centros dos adxudicatarios das bolsas, será do 1 de outubro de 2007 ao 30 de xuño de 2008.

Artigo 7º.-Procedemento para a avaliación das solicitudes.
Para a adxudicación das bolsas procederase da seguinte maneira:
1. Constituirase unha comisión por cada provincia onde se sitúen os centros, presidida polo respectivo xefe do Servizo de Persoas Maiores, Persoas con Discapacidade e Menores e actuarán como vogais un funcionario designado polo delegado provincial e os directores dos centros que deban recibir os bolseiros.

2. A dita comisión examinará as solicitudes presentadas e valorará no seu conxunto os seguintes datos:

a) Expediente académico relativo á formación exixida (de 0 a 5 puntos).
b) Coñecementos específicos en animación sociocultural e actividades deportivas (de 0 a 2 puntos).

c) Nocións e habilidades en traballo e intervención educativa de menores (de 0 a 2 puntos)

d) Situación económica da unidade familiar (de 0 a 6 puntos).
e) Entrevista persoal na cal se terán en conta as aptitudes e actitudes persoais do solicitante (de 0 a 10 puntos).

A puntuación máxima será de 25 puntos.
3. Terán prioridade os solicitantes que estean cursando ou teñan rematado os estudos de psicoloxía, pedagoxía, psicopedagoxía, mestres de educación primaria ou educación física, traballo social, educación social, técnicos superiores en animación sociocultural, animación de actividades físicas e deportivas e integración social.

4. A comisión competente confeccionará unha lista, por orde de preferencia, das solicitudes recibidas para cada centro e elevaralle a correspondente proposta de resolución ao delegado provincial da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar no prazo máximo de quince días, contados a partir do remate do prazo de presentación das instancias.

Se algún solicitante fose seleccionado para máis dun centro, seralle comunicada tal circunstancia, para que, nun prazo non superior a 10 días desde a data de comunicación, opte por un dos centros nos cales foi seleccionado.

Artigo 8º.-Resolución.
1. Por delegación da competencia do vicepresidente da Igualdade e do Benestar, a resolución correspóndelle ao delegado provincial da Vicepresidencia que a ditará logo da fiscalización da Intervención, comunicándollela tanto aos centros como a todos os solicitantes. O prazo máximo para resolver será de 3 meses contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. No caso de non existir resolución expresa, transcorrido o prazo, as solicitudes poderán entenderse desestimadas.

Esta resolución ponlle fin á vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución, ante o mesmo órgano que a ditou ou ser impugnadas directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados, así mesmo, desde a data da notificación.

A resolución establecerá os bolseiros adxudicatarios e suplentes por orde de puntuación. Estes últimos serán chamados automaticamente e pola orde establecida, cando por algunha circunstancia algún dos adxudicatarios non reunise os requisitos e condicións exixidas, non puidese formalizar a aceptación da bolsa ou, unha vez iniciadas as actividades, non continuase na execución delas.

Excepcionalmente, e por causas de índole académica debidamente xustificadas e que serán ponderadas pola Comisión Provincial de Valoración, como pode ser o traslado de matrícula a outra universidade, o aspirante poderá solicitar, en caso de que sexa posible, a realización das prácticas en centros doutras provincias.

2. Os seleccionados terán un prazo de 10 días desde a notificación da concesión da bolsa para acreditar a domiciliación bancaria, para efectos do pagamento, así como calquera outra documentación alegada na solicitude que lle fose requirida pola delegación provincial correspondente.

A non-presentación en prazo da acreditación referida ou a non suficiente acreditación dos méritos alegados na solicitude suporá a perda do dereito á bolsa, procederase a adxudicarlla ao seguinte solicitante que figure por orde de puntuación na lista confeccionada inicialmente.

3. Utilizarase este mesmo procedemento cando durante o curso escolar se produza algunha renuncia ou baixa nas bolsas ofertadas.

4. No caso de non haber solicitudes para determinado centro ou as que houbera fosen valoradas negativamente, a bolsa quedará sen adxudicar.

5. Unha vez lle sexa asignada a bolsa para a realización das prácticas nun centro determinado, deberase por en marcha o proxecto presentado para ese centro.

Artigo 9º.-Concorrencia con outras axudas.
A achega prevista nesta orde é compatible con outra que poida acadar o beneficiario, sempre que a suma de todas elas non supere o custo total de actividade.

Artigo 10º.-Natureza da relación entre o bolseiro e a Xunta de Galicia.
A concesión da bolsa non xera ningún tipo de vínculo laboral, administrativo nin de calquera outra orde entre a Xunta de Galicia e o adxudicatario.

Artigo 11º.-Perda da condición de bolseiro.
1. A condición de bolseiro extínguese ao rematar o curso académico na data fixada no artigo 6º desta convocatoria, así como por renuncia expresa do interesado.

Así mesmo, o incumprimento por parte do bolseiro das obrigas a que se refire a presente orde, a ausencia inxustificada, ou o non-cumprimento da disciplina do centro, a obtención da bolsa sen reunir os requisitos exixidos para a súa concesión ou a non utilización coa finalidade para a que foi concedida, serán causas da perda da condición de bolseiro para todos os efectos.

2. A resolución pola que se acorde esta decisión correspóndelle aos delegados provinciais desta Vicepresidencia, logo da instrución do oportuno expediente de conformidade coa Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 12º.-Reintegro.
Procederá o reintegro, total ou parcial, da subvención ou axuda pública percibida e dos xuros de mora xerados desde o momento do seu pagamento, nos casos establecidos no artigo 78.10º do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, segundo a redacción dada pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, e no previsto no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Para os efectos do parágrafo anterior, entenderase como causa de reintegro o non-cumprimento dalgunha das obrigas establecidas no artigo 5º desta orde.

Artigo 13º.-Actuacións de comprobación.
As persoas que teñan a condición de bolseiro, como receptores das axudas ou subvencións, estarán sometidas ás actuacións de comprobación que acorde a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Así mesmo, quedarán obrigados a facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control no destino das axudas.

Artigo 14º.-Alteración.
Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da axuda e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución da concesión.

Disposicións adicionais
Primeira.-A concesión destas axudas terá como límite global o crédito consignado na aplicación orzamentaria 05.31.312B.481.0, sempre que, en función das solicitudes presentadas ou outras circunstancias, se incremente a cantidade inicialmente asignada para estes fins nesta orde, mediante as oportunas modificacións orzamentarias e sen que afecte o prazo de presentación de solicitudes previsto no artigo 3.3º desta orde.

Segunda.-Apróbase a delegación de competencias nos delegados provinciais da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, ao abeiro do establecido no artigo 78 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, modificado pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, co obxecto de resolver a concesión, denegación, modificación ou outras incidencias das subvencións previstas nesta orde, así como para autorizar os gastos e ordenar os correspondentes pagamentos e o recoñecemento das obrigas e a proposta dos pagamentos, en relación co disposto o artigo 73.a) do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.


Terceira.-As persoas que teñan a condición de bolseiro, como receptores das axudas ou subvencións, estarán sometidos ás responsabilidades e ao réxime sancionador que sobre infraccións nesta materia establece a Lei 4/1993, do 14 de abril, de servizos sociais; o artigo 79 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e o Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Cuarta.-De conformidade cos números 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a consellería publicará no Diario Oficial de Galicia e na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao amparo desta orde; e incluirá igualmente as referidas axudas e as sancións, que como consecuencia delas puidesen impoñerse, nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos persoais dos beneficiarios e a referida publicidade.

Disposicións derradeiras
Primeira.-Facúltase a Secretaría Xeral do Benestar para ditar as normas necesarias para o desenvolvemento desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2007.
Anxo Manuel Quintana González
Vicepresidente da Igualdade e do Benestar
Ver referencia pdf "14100D002P007.PDF"
Ver referencia pdf "14100D003P012.PDF"
Ver referencia pdf "14100D003P012.PDF"


[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es