Diario Oficial de Galicia
luns, 2 de xullo de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

127


Páxina do Dog:

11.379


Data da Disposición:

15 de xuño de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR


Rango:

Orde


Título:

Orde do 15 de xuño de 2007 pola que se determinan as bases reguladoras e se convocan prazas de educadores bolseiros para o centro de asistencia e educación especial Santiago Apóstolo da Coruña.Orde do 15 de xuño de 2007 pola que se determinan as bases reguladoras e se convocan prazas de educadores bolseiros para o centro de asistencia e educación especial Santiago Apóstolo da Coruña.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 27.23º, atribúelle á comunidade autónoma a competencia exclusiva en materia de asistencia social.

A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, segundo a estrutura orgánica fixada polo Decreto 517/2005, do 6 de outubro, é o órgano responsable da dirección e control do desenvolvemento das funcións e competencias que, en materia de servizos sociais, lle corresponden á Xunta de Galicia.

Con esta convocatoria preténdense dotar de bolseiros para a formación sobre persoas con discapacidade e facilitarlles o estudo no campo educativo e asistencial ao centro de asistencia e educación especial Santiago Apóstolo, bolseiros que, como contrapartida, gozarán de aloxamento e mantenza gratuíta nel durante o curso escolar 2007-2008, así como de axudas para sufragar os gastos ocasionados polo pagamento de matrícula académica e material escolar.

Neste marco xeral hai que incardinar esta orde, que ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se convocan prazas de educadores bolseiros, en réxime de concorrencia competitiva, para o centro de asistencia e educación especial Santiago Apóstolo, da Coruña, dependente da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, de conformidade co establecido na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, tendo en conta as posteriores modificacións, o Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas que concede a Administración autonómica, e na Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da comunidade galega para o ano 2007 e na normativa de desenvolvemento, na que se establecen os requisitos e as normas necesarias e básicas para a xestión e actividade económico-financeira, normativa á cal, en consecuencia, se adaptará esta orde, tendo en conta, en todo caso, os principios de publicidade, obxectividade e concorrencia.

Na súa virtude, en uso das facultades que teño atribuídas,
DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto da convocatoria.
Convocar a cobertura de 8 prazas de educadores bolseiros, polo réxime de concorrencia competitiva previsto no artigo 22.1º da Lei xeral de subvencións, para o curso escolar 2007-2008 no centro de asistencia e educación especial Santiago Apóstolo, dependente da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.

Artigo 2º.-Condicións dos solicitantes.
Son requisitos para participar na convocatoria:
a) Idade comprendida entre os 18 e 28 anos na data en que remate o prazo para ditar resolución.

b) Estar cursando estudos superiores, medios, de formación profesional grao superior (FP2) e/ou técnicos superiores de formación profesional, nunha facultade, colexio universitario ou escola técnica, ou ter rematados estes estudos.

c) Non ter perdido con anterioridade a condición de bolseiro por causa imputable ao solicitante.

d) Non padecer enfermidade ou limitación física e psíquica que impida o desenvolvemento normal da actividade.

Artigo 3º.-Solicitudes.
Os interesados deberán presentar a súa solicitude en modelo normalizado (anexo á orde) no rexistro da Delegación Provincial da Igualdade e do Benestar da Coruña, avenida do Exército, 2, CP 15006, xunto coa seguinte documentación:

a) Fotocopia do DNI.
b) Certificación académica e, se é o caso, título académico que capacite para participar ou xustificante de que se solicitou a súa expedición.

c) Curriculum vitae do solicitante, con xustificación do expediente académico, actuacións de voluntariado e formación non regrada.

d) Fotocopia da tarxeta de asistencia sanitaria.
e) Declaración xurada de non desempeñar unha actividade profesional remunerada por conta propia ou allea, e de todas as solicitudes de subvencións efectuadas ou concedidas para o mesmo proxecto das distintas administracións públicas ou entidades privadas.

O prazo de presentación de solicitudes será de 45 días naturales contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Se a solicitude non cumpre os requisitos sinalados, requirirase o interesado para que, no prazo de dez días, emende a falta ou acompañe os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixera, se lle terá por desistido da súa petición, logo da resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 4º.-Dereitos dos adxudicatarios.
1. A concesión da bolsa comporta aloxamento e mantenza gratuítos no centro desde o 1 de setembro de 2007 ata o 30 de xuño de 2008. O aloxamento será de tal xeito que lle permita ao bolseiro a normal realización dos seus estudos.

2. O pagamento por parte da vicepresidencia de ata 170 € para gastos de matrícula, logo da xustificación do correspondente gasto.

3. O pagamento por parte da vicepresidencia de ata 100 € para adquisición de libros relacionados cos estudos cursados polos bolseiros nas condicións fixadas no artigo 2º.

4. O pagamento pola vicepresidencia da contía de 100 € mensuais, logo da certificación pola dirección do centro, dos estudos e formación adquirida.

5. Ao rematar a estadía no centro, seralles entregado un diploma acreditativo pola Dirección Xeral de Acción Social, logo do informe favorable do director do centro das prácticas realizadas.

6. A asignación dun profesional como titor que, en coordinación coa dirección do centro, oriente e asesore o bolseiro nas súas actividades.

Artigo 5º.-Duración da bolsa.
A duración da bolsa será do 1 de setembro de 2007 ao 30 de xuño de 2008.
Valorarase a colaboración e a formación adquiridas en temas de discapacidade polo bolseiro mediante informe emitido polos responsables do centro.

Artigo 6º.-Financiamento.
O gasto financiarase con cargo á aplicación orzamentaria 05.31.312E.481.1 por un importe máximo de 10.160 €, desagregado por anualidades do seguinte xeito:

-Ano 2007: 5.360 €.
-Ano 2008: 4.800 €.
Artigo 7º.-Obrigas dos bolseiros.
1. A condición de bolseiro obriga a este nos termos previstos no artigo 14.1º da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 78.4º do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, coa excepción do cumprimento da obriga de xustificación a que se refire o artigo 78.4º c), de acordo co disposto na Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007 e, especialmente, a realizar as tarefas de colaboración que a dirección do centro lle encomende en relación co desenvolvemento de accións formativas e de convivencia dos residentes, en horas de actividade extraescolar, fundamentalmente en fins de semana e festivos, de tal xeito que resulten compatibles co aproveitamento académico do propio bolseiro e redunden na súa formación adquirindo ou ampliando coñecementos sobre a actuación coas persoas con discapacidade.

2. Cumprir e facer cumprir as normas de réxime interno do centro.
3. Os bolseiros teñen a obriga de facilitar por escrito toda a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, o tribunal de cuentas e o consello de contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas.

4. Antes do último pagamento os bolseiros presentarán unha declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para un mesmo proxecto, das distintas administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes. En todo caso a concesión da bolsa é incompatible con calquera outra axuda para aloxamento e mantenza.

Artigo 8º.-Procedemento de selección.
1. Unha vez presentadas as solicitudes ou emendadas, no seu caso, remitiráselle á Comisión de Valoración, presidida polo secretario provincial da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, sendo vogais dous funcionarios, designados pola delegada provincial, o director do centro e o xefe de internado, que se rexerá no seu funcionamento polo disposto no capítulo II do título II da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, que examinará as solicitudes, valorando os seguintes datos:

a) Expediente académico, daráselles prioridade aos solicitantes que estean cursando ou teñan finalizado os estudos de: psicoloxía, pedagoxía, psicopedagoxía, profesorado de educación primaria, enfermaría, educación social, estimuladora, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, psicomotricidade, monitor/a ocupacional, técnicos, as superiores en integración social e educación infantil (FP) (de 0 a 50 puntos).

b) Actuacións de voluntariado nos campos de integración, animación sociocultural e deportiva, ou persoas con discapacidade (de 0 a 15 puntos).

c) Formación non regrada nas áreas sociosanitaria ou educativa (de 0 a 15 puntos).


2. A comisión confeccionará unha listaxe das solicitudes recibidas e elevaralle a proposta de adxudicación ou denegación á delegada provincial, antes de que pasen 20 días naturais, contados a partir do seguinte a aquel no que remate o prazo para presentar as instancias. A proposta de adxudicación poderá incluír a adxudicación de todas as bolsas, de parte delas ou de ningunha.

3. Correspóndelle á delegada provincial da Igualdade e do Benestar, por delegación do vicepresidente e logo da fiscalización da Intervención, a competencia para a adxudicación das bolsas, mediante resolución que se comunicará tanto ao centro como a todos os solicitantes. O prazo para notificar a resolución expresa será ata o 31 de agosto. Se no devandito prazo non se ditase resolución expresa, entenderase que quedan desestimadas as solicitudes presentadas.

A resolución establecerá os bolseiros adxudicatarios e suplentes por orde de puntuación. Estes últimos serán chamados automaticamente e pola orde establecida cando por algunha circunstancia algún dos adxudicatarios non acreditara os requisitos e condicións de adxudicación, non puidera formalizar a aceptación da bolsa ou, unha vez iniciadas as actividades, non continuara na execución delas.

4. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

5. As resolucións dictadas en relación con estas prazas poñerán fin á vía administrativa e poderase interpoñer contra elas recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado a partir da data da notificación da resolución, ante o mesmo órgano que as ditou ou ser impugnadas directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados, así mesmo, desde a data da notificación.

Os seleccionados terán de prazo ata o 1 de novembro de 2007 para presentar a documentación requirida para os efectos pola Delegación Provincial da Coruña (datos da conta e entidade bancaria e xustificantes da matrícula e libros). A mora motivará que non se proceda ao aboamento correspondente, agás acreditación suficiente de imposibilidade de presentación en prazo.

Artigo 9º.-Natureza da relación bolseiros-Administración.
A solicitude da bolsa e a súa posterior aceptación, no caso de adxudicación, implicarán a aceptación do disposto nesta orde.

Os seleccionados adquirirán exclusivamente a condición de bolseiros, sen ningunha outra relación laboral ou administrativa.

Artigo 10º.-Revogación ou interrupción no goce das bolsas.
A delegada provincial, logo dos informes pertinentes, tras a audiencia ao interesado e motivando a resolución procederá á revogación da resolución de outorgamento das bolsas nos casos previstos no artigo 78.10º da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, así como cando os adxudicatarios:

a) Incumprisen as condicións, obrigas e incompatibilidades previstas nos artigos 2º e 7º desta orde.

b) Incorresen en ausencias reiteradas e inxustificadas.
c) Incumprisen a disciplina do centro.
O suposto de revogación obrigará o adxudicatario a reintegrarlle ao Tesouro Público as cantidades percibidas ata o momento de acordarse aquela.

No caso de interrupción do goce da bolsa, por vontade do bolseiro, a delegada provincial, apreciando as circunstancias concorrentes, resolverá se procede exixir a devolución total ou parcial das cantidades aboadas ou suspender ou anular os pagamentos pendentes.

Os adxudicatarios quedan suxeitos ao réxime de infraccións e sancións previsto para esta materia no artigo 79 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, modificada pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo.

Artigo 11º.-Publicidade de datos.
Non será necesaria a publicidade da adxudicación das bolsas ao non superar a axuda, individualmente considerada, a contía de 1.500 euros (artigo 9 do decreto 132/2006, do 27 de xullo).

Disposición adicional
Única.-Apróbase a delegación de competencias na delegada provincial da Igualdade e do Benestar da Coruña, ao abeiro do establecido no artigo 78 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, modificado pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, para resolver a concesión, denegación, modificación ou outras incidencias das subvencións previstas nesta orde, autorizar e dispoñer os gastos, así como o recoñecemento das obrigas e a proposta dos pagamentos, en relación co disposto no artigo 73.a) do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Disposicións derradeiras
Primeira.-Facúltase o director xeral de Acción Social para ditar as resolucións necesarias para o desenvolvemento desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2007.
Anxo Manuel Quintana González
Vicepresidente da Igualdade e do Benestar
[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es