Diario Oficial de Galicia
martes, 19 de xuño de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

117


Páxina do Dog:

10.456


Data da Disposición:

23 de maio de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR


Rango:

Orde


Título:

Orde do 23 de maio de 2007 pola que se convoca un curso de formación básica en información, orientación e asesoramento á mocidade.Orde do 23 de maio de 2007 pola que se convoca un curso de formación básica en información, orientación e asesoramento á mocidade.

A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar é o departamento da Xunta de Galicia que asume as competencias en materia de benestar, incluíndo as políticas de xuventude, en virtude do Decreto 517/2005, do 6 de outubro, polo que se establece a súa estrutura orgánica.

Á Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade correspóndelle, entre as súas funcións, a promoción e organización das actuacións en materia de información e documentación para a mocidade.

Concretamente, en relación coa Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil, de acordo co Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, polo que se refunde e actualiza a normativa vixente en materia de mocidade, a través do Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil, correspóndelle organizar cursos de formación complementaria do persoal dos servizos de información xuvenil.

Como consecuencia e no uso das atribucións que me foron concedidas,
DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto.
Esta disposición ten por obxecto aprobar as bases e proceder á convocatoria do curso básico de información, orientación e asesoramento á xuventude.

Artigo 2º.-Obxectivos.
Formar o persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil a nivel teórico-práctico sobre a información e as distintas asesorías que se poden levar a cabo nas oficinas de información xuvenil.

Artigo 3º.-Persoal a que vai dirixido.
Informadores xuvenís da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil.
Artigo 4º.-Criterios de selección.
Terán prioridade os informadores xuvenís das OMIX, en función da antiguidade como informador xuvenil.

Artigo 5º.-Desenvolvemento do curso.
O curso terá carácter semipresencial. É obrigatoria a asistencia e puntualidade a todas as sesións presenciais do curso. Toda ausencia deberá ser xustificada debidamente polo interesado.

5.1. Duración: 60 horas.
Número de edicións: 4.
5.2. Lugar e datas:
Santiago de Compostela, Lugo, Ourense e Vigo.
O curso realizarase no mes de setembro 2007. O lugar e as datas cos horarios seranlles comunicados individualmente ás alumnas e aos alumnos seleccionados.

5.3. Nº de prazas: 20.
Artigo 6º.-Contidos.
As políticas de información xuvenil. Orixe e evolución dos servizos de información xuvenil. Novas necesidades informativas da mocidade e políticas de información. Breve historia da información xuvenil. A información xuvenil dentro das políticas de mocidade. A carta europea de información xuvenil. A Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil. Antecedentes. Lexislación galega en materia de mocidade. Posta en funcionamento dun SIX. Información xuvenil xeneralista e especializada. INXUVE. A coordinadora estatal de información xuvenil. Estrutura da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e da Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade. Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, polo que se refunde e actualiza a normativa vixente en materia de mocidade. Estrutura e deseño dun Servizo de Información Xuvenil. Xestión dunha oficina de información xuvenil. As ferramentas básicas na elaboración, selección e difusión da información. Servizos de orientación e asesoramento nunha oficina de información xuvenil. Habilidades sociais e comunicación na información xuvenil. Técnicas de animación de grupos xuvenís. A calidade na información xuvenil. Fontes de información e documentación. O centro de documentación. Técnicas de organización: operacións previas. Fondo documental. Operacións documentais: selección, tratamento e difusión documental. Tipos de documentos: primarios, secundarios, terciarios. Informatización documental. Análise documental. Indización. Resumo. Linguaxe documental: definición e tipos. O thesaurus: definición e estrutura. Recuperación e difusión da información. As tecnoloxías da información. O uso das novas tecnoloxías como ferramentas da información xuvenil. O acceso á internet. O correo electrónico. O portal rix.

Artigo 7º.-Solicitudes.
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

As solicitudes de admisión ao curso dirixiranse ao Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil da Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade da Secretaría Xeral do Benestar da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.

Artigo 8º.-Certificacións de asistencia.
1. Outorgaráselles o correspondente certificado de asistencia aos alumnos que participen con regularidade e dedicación no desenvolvemento dos cursos. Para os efectos de avaliar os coñecementos adquiridos polos alumnos, a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar poderá fixar a realización das probas que consideren oportunas.

2. É obrigatoria a asistencia e puntualidade a todas as sesións dos cursos. Toda ausencia deberá ser xustificada debidamente polo interesado. A falta de asistencia, aínda que sexa xustificada, a máis do 15% das horas lectivas presenciais programadas, impedirá a expedición da certificación anteriormente referida e dará lugar á baixa no curso coa perda de todos os dereitos.

Artigo 9 º.-Modificacións.
A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar poderá suspender algunha edición do curso se non houbese un mínimo de alumnos, así como modificar o desenvolvemento e os contidos do curso anunciado co fin de adaptalo ás necesidades da Administración, así como ás distintas continxencias que poidan xurdir.

Artigo 10º.- A asistencia a estes cursos será gratuíta para as alumnas e alumnos seleccionados.

Disposición derradeira
Única.-Esta disposición entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación.
Santiago de Compostela, 23 de maio de 2007.
Anxo Manuel Quintana González
Vicepresidente da Igualdade e do Benestar[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es