Diario Oficial de Galicia
luns, 18 de xuño de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

116


Páxina do Dog:

10.385


Data da Disposición:

11 de xuño de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL


Rango:

Orde


Título:

Orde do 11 de xuño de 2007 pola que se establecen as bases e se convocan para o ano 2007 as axudas para o fomento da primeira forestación de terras non-agrícolas.Orde do 11 de xuño de 2007 pola que se establecen as bases e se convocan para o ano 2007 as axudas para o fomento da primeira forestación de terras non-agrícolas.

O Regulamento (CE)1698/2005 do Consello, do 20 de setembro de 2005, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no seu artigo 45 establece a primeira forestación de terras non agrícolas.

O Real decreto 2128/2004, do 29 de outubro, polo que se regula o sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas, establece as normas de aplicación do devandito sistema e a súa utilización como instrumento de xestión no marco do sistema integrado de xestión e control e resto dos réximes de axuda relacionados coa superficie da política agrícola común. Así mesmo, a Orde do 24 de xaneiro de 2005 (DOG nº 19, do 28 de xaneiro de 2005) da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural establece o sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas en Galicia.

A Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo, modifica o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, adaptando este texto ao disposto na Lei estatal 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. Así mesmo, a Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007 aproba os orzamentos para este ano.

A Xunta de Galicia, de acordo co establecido no artigo 27.10º do Estatuto de autonomía, ten competencia exclusiva en materia de montes e aproveitamentos forestais.

A Consellería do Medio Rural, segundo o establecido no Decreto 232/2005, do 11 de agosto (DOG nº 155, do 12 de agosto), polo que se fixa a estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia e no Decreto 562/2005, do 1 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e do Fondo Galego de Garantía Agraria, é o organismo competente para a xestión destas axudas que teñen como obxectivos os seguintes:

a) Fomentar a forestación de especies forestais en terreos non agrícolas.
b) A diminución das masas forestais monoespecíficas favorecendo o aumento da diversidade.

c) O aumento da superficie forestal arborizada.
d) A diminución do risco de incendios forestais mediante a valorización dos terreos forestais.

O Decreto 287/2000, do 21 de novembro, desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia. Por outro lado a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións ten por obxecto a regulación do réxime xurídico xeral das subvencións outorgadas polas administracións públicas.

O Decreto 105/2006, do 22 de xuño, regula as medidas relativas á prevención de incendios forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais.

En consecuencia, de conformidade co previsto no artigo 30.1º.3 do Estatuto de autonomía de Galicia e no uso das facultades que confiren os artigos 78 e 79 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

En consecuencia de acordo co disposto na Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente e demais normativa concorrente,

DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto das axudas e ámbito de aplicación.
1.1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para fomentar a primeira forestación de terras non agrícolas e proceder á súa convocatoria para o ano 2007 en réxime de concorrencia competitiva.

1.2. O disposto nesta orde será de aplicación para todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, con exclusión de:

-Os bosques ou outras superficies forestais que sexan propiedade da Administración central ou autonómica.

-Os bosques e outras superficies forestais propiedade da Coroa.
-Os bosques propiedade de persoas xurídicas, cando polo menos o 50% do seu capital pertenza a algunha das institucións anteriormente citadas.

Artigo 2º.-Tipos de superficies obxecto de axuda.
1. Poderán ser obxecto de axuda aqueles terreos que estean identificados no Sistema de Identificación Xeográfica de Parcelas Agrícolas (SIXPAC) como:

-Forestal (FO).
-Pasteiro con arboredo (PA).
-Pasteiro arbustivo (PR).
-Zona concentrada non incluída na ortofoto (ZC).
Nos terreos en que existise tradicionalmente arboredo non se poderán solicitar estas axudas.

En todo caso será de aplicación o disposto no capítulo II da Orde do 24 de xaneiro de 2005 (DOG nº 19, do 28 de xaneiro de 2005) da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural que establece o sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas en Galicia.

2. A superficie de actuación será a suma da superficie de forestación máis a superficie da área de defensa.

3. Son terras agrícolas abandonadas aqueles terreos de ermo, terreo con arbustos e matos ou arboredo cunha fracción de cabida cuberta inferior ao 20 %, que tradicionalmente tiveron un aproveitamento agrícola / gandeiro e que non recibiron ningunha utilización, nin intervención agraria durante os últimos 10 anos.

Artigo 3º.-Beneficiarios.
Poderán ser beneficiarios das axudas expostas nesta orde os propietarios particulares, as agrupacións dos ditos propietarios, as cooperativas agrarias, os pro indivisos, as comunidades de bens, as entidades locais e as comunidades de montes veciñais en man común.

Non poderán ser beneficiarias as persoas físicas ou xurídicas que non sexan propietarias dos terreos obxecto de axuda. Non se admite a cesión por parte do propietario do terreo a un terceiro.

Artigo 4º.-Condicións, tipos, importes e duración das axudas.
Os importes de subvención se corresponderén, como máximo, co 80% do valor máximo de investimento no caso de forestación en zonas desfavorecidas (ver anexo XIV) e forestacións en Rede Natura 2000 e co 70% do valor máximo de investimento no resto dos casos.

1. Gastos de repoboación forestal e de área de defensa contra incendios forestais.

O importe desta axuda virá determinado polo orzamento aprobado da actuación, sen que poida exceder a subvención dos máximos de investimento en euros por hectárea de actuación que se indican a continuación:

Topes máximos de investimento en € por ha de actuación:
-Especies do anexo I: 1.700.
(Coníferas).
-Especies do anexo II: 2.200.
(Frondosas).
Estes gastos incluirán os necesarios para a preparación previa do terreo, adquisición de planta, protección da planta mediante protectores e outros materiais necesarios, así como os de plantación propiamente dita, área de defensa contra incendios forestais e labores inmediatamente posteriores a ela.

2. Prima de mantemento.
Está destinada ao coidado, mantemento e demais traballos posteriores á plantación que son necesarios para o logro da plantación realizada en terras agrícolas abandonadas. A prima de mantemento ten unha duración de cinco anos contados a partir do ano seguinte ao do pagamento da última comprobación.

Esta prima non se concederá ás forestacións emprendidas por entidades de dereito público nin en forestacións en terreos que non sexan terras agrícolas abandonadas.

Aplicaranse os valores máximos seguintes en euros por hectárea de actuación:
Repoboacións forestais especies.
Anexo I: 220.
Repoboacións forestais especies.
Anexo II: 300.
3. Infraestruturas de acompañamento ou obras complementarias das novas repoboacións que se realicen ao abeiro desta orde.

-Ata 7.000 € por km de peche.
-Ata 8.000 € por km de apertura de pista forestal.
-Ata 3.000 € por km de arranxo de pista forestal.
-Ata 6.000 € por punto de auga con capacidade igual ou superior a 50 m3 de auga.
A repercusión máxima por ha de actuación será a seguinte:
Peche. Euros por ha de actuación: 280.
Puntos de auga. Euros por ha de actuación: 240.
Apertura pistas forestais. Euros por ha de actuación: 320.
Arranxo pistas forestais. Euros por ha de actuación: 120.
No caso de os pro indivisos, as comunidades de bens, as entidades locais, as cooperativas agrícolas, CMVMC ou agrupacións de propietarios poderase subvencionar ademais o peche da plantación realizada, sempre e cando a superficie de actuación supere as 10 hectáreas e se xustifique a súa necesidade (gando, fauna cinexética ...). A colocación de protectores poderase subvencionar independentemente do tipo de beneficiario, sempre e cando se xustifique a súa necesidade (gando, fauna cinexética ...).

4. O IVE non é subvencionable.
Artigo 5º.-Condicións técnicas dos investimentos.
1. Todos os documentos descritivos das actuacións que se presenten deberán incluír un plan de infraestruturas de defensa da forestación que se vaia efectuar, ou xustificación técnica motivada de que non é necesario, excepto no caso de propietarios particulares de xeito individual.

2. Todos os documentos descritivos das actuacións teñen que incluír como cartografía planos sobre mapas oficiais, preferentemente a escala 1:5.000, ou no seu defecto a escala 1:10.000. En caso de agrupacións, incluirase nos planos unha referencia que permita coñecer cal é a superficie con que participa cada membro da agrupación.


3. No caso de que os traballos solicitados no documento descritivo das actuacións deban someterse a avaliación de impacto ambiental, segundo o disposto na lexislación vixente, o solicitante deberá iniciar os trámites para a declaración de impacto ambiental.

4. Os documentos descritivos das actuacións que se presenten deberán incluír un punto onde se definan os labores mínimos de mantemento e o orzamento que se investirá en cada un dos 5 anos de vixencia da prima de mantemento, ben que estas accións quedarán condicionadas á realidade cambiante das obras forestais.

5. Farase constar nos documentos descritivos das actuacións se a superficie de actuación comprende zonas de protección lateral do Camiño de Santiago e solicitarase de forma interna, antes da aprobación da axuda, informe á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

6. Farase constar nos documentos descritivos das actuacións se na superficie de actuación existen obxectos ou restos materiais que formen parte do Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia e solicitarase de forma interna, antes da aprobación da axuda, informe á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

7. Farase constar nos documentos descritivos das actuacións se a superficie de actuación se atopa dentro da Rede Natura 2000 e solicitarase de forma interna antes da aprobación da axuda, informe ao Servizo de Conservación da Natureza, en caso de que o antedito informe sexa desfavorable, non se admitirá a trámite a solicitude de axuda. Non se poderán realizar solicitudes de axuda sobre hábitats prioritarios.

8. Xunto coa solicitude de axuda presentarase un documento descritivo das actuacións que se levarán a cabo cando a axuda solicitada sexa aprobada, presentarase un proxecto, cos mesmos datos que o documento descritivo, asinado por enxeñeiro de montes ou enxeñeiro técnico forestal e visado polo correspondente colexio oficial; no caso de enxeñeiro técnico forestal, deberá estar visado no colexio da Comunidade Autónoma de Galicia e en todo caso nomearase un director de obra. O documento descritivo das actuacións deberá conter como mínimo o seguinte:

-Estado legal do predio obxecto de solicitude de axuda: superficie, localización, estremeiros, accesos ...

-Descrición das actuacións que se levarán a cabo.
-Especies que se empregarán, densidade final, quenda da especie ...
-Cartografía: planos sobre mapas oficiais e ficha SIXPAC.
-Indicación de se os terreos se atopan en Rede Natura 2000, en zonas de protección lateral do Camiño de Santiago ou se existen obxectos ou restos materiais que formen parte do rexistro de bens de interese cultural de Galicia.

-Orzamento.
A planimetría da memoria técnica visada, que se presentará no caso de aprobarse a solicitude de axuda, presentarase xeorreferenciada en coordenadas UTM, fuso 29, con referencia ao datum de traballo, en ficheiro DXF (nun CD), obtido a partir dun plano de escala mínima 1:10.000, e preferentemente 1:5.000. O ficheiro DXF deberá estar estruturado da seguinte maneira:


Artigo 6º.-Outras condicións técnicas.
1. As densidades mínimas de plantación deberán ser as seguintes:
a) Anexo I: 1.100 plantas/ha, 1.600 plantas/ha en zonas protectoras de montaña, situadas nas cabeceiras das bacías hidrográficas.

b) Anexo II para madeira: 625 plantas/ha.
c) Anexo II para froito: 200 plantas/ha
2. Coidados culturais mínimos:
Durante a vixencia da prima de mantemento realizarase obrigatoriamente, como mínimo, o control da vexetación de competencia e a reposición de marras e en caso de que o estado da repoboación o requira:

a) Podas de formación e de calidade.
b) Fertilización cando o estado da planta o demande.
c) Mantemento das infraestruturas de defensa da repoboación.
3. Especies utilizar:
Poderán ser obxecto de axuda as plantacións coas especies comprendidas nos anexos desta orde.

4. Características da planta:
-A planta empregada deberá cumprir os requisitos de procedencia e calidade exterior exixidos polo Real decreto 289/2003 e sanitarios, regulados polo Real decreto 58/2005, do 21 de xaneiro, e demais lexislación vixente.

-No caso de planta de frondosa en contedor a planta deberá ser dun ou dúas savias e o tamaño mínimo do contedor será de 300 cc e de 200 cc para alnus sp. e bétula sp.

-No caso de empregarse planta de frondosa a raíz núa esta deberá ser de dúas ou máis savias, preferentemente repicada, excepto no caso de clons híbridos.

-En calquera caso a planta que se empregue deberá ser de procedencia galega, excepto xustificación técnica de non dispoñibilidade de planta autóctona, e excepto os híbridos.

5. A lonxitude máxima subvencionable suma de arranxo e construción de pista forestal, que deberá realizarse dentro da superficie obxecto de actuación será de 40 metros lineais por hectárea de actuación. Excepto no caso de solicitudes de propietarios particulares de xeito individual en superficies comprendidas entre 3 e 15 hectáreas que non as poderán solicitar:

6. Os puntos de auga que se instalen deberán ter xustificada a súa viabilidade e idoneidade, e deberán ter informe favorable do Servizo de Defensa Contra Incendios Forestais, en caso de que o dito informe sexa desfavorable, non será obxecto de axuda a dita unidade nin terá puntos na priorización de expedientes.

7. As condicións técnicas mínimas e limitacións de uso que deben observarse figuran no anexo VI.

8. Quedarán excluídas de reforestación subvencionable as especies do anexo I nas áreas de valgada, entendendo como tal, aquela superficie ocupada polo contorno físico inmediato aos cursos permanentes de auga, desde estes ata unha distancia de 10 metros en sentido perpendicular a ambos os lados da marxe do leito fluvial. As especies que poden ser atendidas na subvención solicitada nestas áreas de valgada son as sinaladas cun asterisco no anexo II.

9. Nos terreos obxecto de subvención, unha vez aprobada a axuda, colocarase en lugar visible desde o acceso, como mínimo, un cartel identificativo, segundo o modelo indicado no anexo XV.

10. No caso de solicitudes de propietarios particulares de xeito individual en superficies comprendidas entre 3 e 10 hectáreas non será necesaria a realización de áreas de defensa contra incendios forestais.

11. Nos terreos obxecto de solicitude de axuda deberá cumprirse, en todo caso, o disposto no Decreto 105/2006, do 22 de xuño, que regula as medidas relativas á prevención de incendios forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais.

12. Poderán tramitarse peticións de axuda co obxecto de realizar traballos forestais en montes que teñan subscrito un convenio ou consorcio coa Xunta de Galicia, logo de informe de viabilidade do Servizo Provincial de Montes e Industrias Forestais correspondente.

13. En zonas cun procedemento de concentración parcelaria en execución soamente serán aprobables as axudas solicitadas para traballos de repoboación, áreas de defensa contra incendios forestais e infraestruturas de defensa en terreos en que o acordo de concentración parcelaria sexa firme.

14. Os terreos cun proceso iniciado de expropiación forzosa non poderán beneficiarse destas axudas.

15. As monteiras de rexenerado existentes nas superficies obxecto de actuación quedarán excluídas e deberán manterse en todo caso, non interrompendo a continuidade do couto redondo da solicitude.

16. No caso de existiren valores singulares de tipo xeolóxico, edáfico, botánico, faunístico, histórico, literario e paisaxístico delimitarase a súa localización e zona de influencia e excluiranse da superficie de actuación.

17.-Nas solicitudes de comunidades de montes veciñais en man común nos concellos máis afectados pola vaga de lumes será necesario un informe previo do Servizo Provincial de Montes e Industrias Forestais correspondente de viabilidade e compatibilidade dos traballos solicitados.

Artigo 7º.-Prioridades.
1. Resérvanse as seguintes porcentaxes da dispoñibilidade orzamentaria indicada no artigo 16º, segundo tipo de beneficiario:

-Propietarios particulares de xeito individual: 20 %.
-Agrupacións de propietarios particulares, cooperativas agrícolas, pro indivisos, as entidades locais, comunidades de bens e outros: 40 %.

-CMVMC: 40 %.
2. Dentro de cada un dos puntos anteriores establecerase unha orde de prioridade segundo a seguinte prelación:

1. Segundo estea clasificada a superficie no SIXPAC:
-Forestal (FO): 5puntos/hectárea.
-Pasteiro con arboredo (PA): 10 puntos/hectárea.
-Pasteiro arbustivo (PR): 10 puntos/hectárea.
-Zona concentrada non incluída na ortofoto (ZC): 7 puntos/hectárea.
2. Por especie:
-Piñeiro do país (Pinus pinaster): 10 puntos por hectárea repoboada.
-Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.): 10 puntos por hectárea repoboada.
-Piñeiro insigne (Pinus radiata D. Don.): 10 puntos por hectárea repoboada.
-Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii.): 10 puntos por hectárea repoboada.
3. Por punto de auga: 7 puntos por punto de auga con capacidade igual ou superior a 50 m3 de auga, en forestacións cunha superficie superior a 15 hectáreas e con informe de viabilidade favorable do Servizo de Defensa Contra Incendios Forestais.


4. Superficie obxecto dos traballos en zonas desfavorecidas da comunidade autónoma (ver anexo XIV): 10 puntos.

5. Superficie obxecto dos traballos nos concellos máis afectados pola vaga de lumes (ver anexo XII): 20 puntos.

6. No caso de montes veciñais en man común que invistan o 15 % ou máis dos seus ingresos nos últimos 3 exercicios fiscais (2003, 2004 e 2005) en melloras do monte, aplicarase a puntuación maior dos tres puntos seguintes:

-Investimentos dun 15 % a un 30 % dos seus ingresos nos últimos 3 exercicios fiscais: 10 puntos.

-Investimentos de máis dun 30 % a un 50 % dos seus ingresos nos últimos 3 exercicios fiscais: 15 puntos.

-Investimentos de máis dun 50 % dos seus ingresos nos últimos 3 exercicios fiscais: 20 puntos.

7. No caso de montes veciñais en man común que investisen nos últimos 3 exercicios fiscais (2003, 2004 e 2005) un mínimo do 15 % dos seus ingresos a outros investimentos, que non sexan no monte pero que vaian dedicadas aos veciños ou teñan un fin social: 5 puntos.

-No caso de montes veciñais en man común sen ingresos nos últimos 3 exercicios fiscais (2003, 2004 e 2005): 10 puntos.

8. No caso de agrupacións de propietarios: 5 puntos por propietario agrupado.
9. No caso dunha agrupación de propietarios legalmente constituída: 10 puntos.
10. Zona concentración parcelaria de uso forestal: 3 puntos.
11. Agrupación de propietarios en zona concentración parcelaria de uso forestal: 10 puntos.

12. Monte con instrumento de xestión rexistrado: 10 puntos. (Orde do 12 de xuño de 1998 pola que se crea o Rexistro de Proxectos de Ordenación e Plans Técnicos de Xestión de Montes).

13. Monte veciñal en man común sen convenio ou consorcio: 5 puntos.
De persistir o empate de maior a menor valor das catro últimas cifras do DNI ou CIF do titular dos terreos.

No caso de que unha vez priorizados os expedientes solicitados non se cubra a totalidade do importe especificado nos distintos puntos, os importes sobrantes dos distintos puntos pasarán aos demais para facer fronte aos expedientes solicitados.

Artigo 8º.-Superficies mínimas e máximas para solicitar as axudas e superficies excluídas.

a) Superficie mínima.
1. Para montes veciñais en man común, a superficie mínima de actuación por solicitude será de 15 hectáreas nun couto redondo, non admitíndose máis dun couto redondo. A continuidade superficial do couto redondo non se verá interrompida pola existencia de barreiras naturais ou artificiais.

2. Para agrupacións de propietarios particulares, as entidades locais, cooperativas agrícolas, pro indivisos, comunidades de bens e outros, a superficie mínima de actuación por solicitude será de 3 hectáreas nun couto redondo, non admitíndose máis dun couto redondo. A continuidade superficial do couto redondo non se verá interrompida pola existencia de barreiras naturais ou artificiais.

3. Para propietarios particulares de xeito individual: a superficie de actuación mínima por solicitude será de 3 hectáreas nun couto redondo, non admitíndose máis dun couto redondo. A continuidade superficial do couto redondo non se verá interrompida pola existencia de barreiras naturais ou artificiais.

b) Superficie máxima.
1. Para montes veciñais en man común, agrupacións de propietarios particulares, cooperativas agrícolas, pro indivisos, as entidades locais, comunidades de bens e outros: a superficie máxima de actuación por solicitude será de 25 hectáreas.

2. Para propietarios particulares de xeito individual: a superficie de actuación máxima por solicitude será de 15 hectáreas nun só couto redondo.

Artigo 9º.-Compromisos.
Os beneficiarios das axudas comprometeranse expresamente ao cumprimento das condicións previstas nesta orde.

1. Compromisos de mantemento e conservación:
O titular comprométese a manter a forestación conforme as condicións de comprobación e a conservar a masa creada durante a quenda da especie e devolver o diñeiro percibido e dos seus xuros legais, se o bosque é danado ou destruído por descoido, neglixencia, cambio de uso ou falta de coidados silvícolas por parte do solicitante. Así mesmo, deberán manterse operativas as súas infraestruturas de acompañamento e área de defensa da masa.

-No caso de agrupacións de propietarios:
A responsabilidade do bo fin da actuación será exixible a cada propietario membro da agrupación.

Os integrantes da agrupación comprométense a levar unha xestión conxunta da forestación durante a quenda da especie.

2. Se as superficies forestadas se transmitisen en todo ou en parte durante o período de compromiso, adecuaranse as primas á situación do novo titular, debendo, en todo caso, o novo titular cumprir as condicións exixibles para a percepción das axudas que se lle outorgaron.

3. Poderán ter lugar usos gandeiros complementarios cando estes xa non prexudiquen a repoboación, logo de autorización do Servizo de Montes e Industrias Forestais da provincia correspondente.

4. Se unha vez efectuada a solicitude e antes da forestación, o terreo fose obxecto dun incendio forestal ou queima do mato, o beneficiario deberá comunicar o inmediatamente por escrito ao Servizo de Montes e Industrias Forestais, con obxecto de adecuar a memoria descritiva das actuacións á nova realidade física do terreo antes do inicio dos traballos.

5. No caso de abandono, incendio ou destrución da plantación por calquera causa, suspenderanse todas as axudas pendentes, ata que sexa restaurada a superficie abandonada ou destruída, total ou parcialmente, sen prexuízo dos compromisos adquiridos e das responsabilidades que deriven. O solicitante estará obrigado a comunicar no prazo máximo dun mes os feitos e circunstancias que provocaron a destrución da totalidade ou de parte da plantación.

6. Os puntos de auga deberán manterse operativos durante 20 anos e manter o acceso libre para tarefas de extinción de incendios.

7. O beneficiario comprométese en todo momento a facilitarlle as tarefas de inspección persoal adscrito á Consellería do Medio Rural nas materias relacionadas con esta orde.

8. Nos montes conveniados ou consorciados que formen parte do Sistema de Xestión Forestal Sostible da Xunta de Galicia os beneficiarios das axudas comprométense a cumprir co establecido no Manual de Boas Prácticas na Xestión Forestal Sostible, que forma parte do Sistema de Xestión Forestal Sostible da Xunta de Galicia.

9. No caso de agrupacións de propietarios, pro indivisos, cooperativas agrícolas, comunidades de bens e comunidades de montes veciñais en man común, os membros da agrupación, os copropietarios, os membros da comunidade de bens, cooperativa ou os comuneiros están obrigados a solicitar e realizar un curso de formación en silvicultura antes de que remate o período de vixencia das primas de mantemento.

Artigo 10º.-Solicitudes e documentación.
1. As solicitudes das axudas deberán ser cubertas nos modelos formalizados para o efecto, segundo consta no anexo IX adxunto, facilitados polos órganos periféricos e centrais da Consellería do Medio Rural. Estas solicitudes presentaranse nas súas oficinas, nas delegacións provinciais ou na forma prevista no artigo 38 da Lei 4/1999, de modificación da Lei 30-1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e irán dirixidas ao conselleiro do Medio Rural.

2. Os impresos de solicitude, total e correctamente cubertos, deberán ir necesariamente acompañados da documentación abaixo relacionada.

Non serán tidas en conta aquelas solicitudes que non conteñan a información mínima que lle permita coñecer á Consellería do Medio Rural a finalidade da solicitude.

2.1. En xeral:
a) Fotocopia do DNI, NIF ou CIF do beneficiario.
b) Documento descritivo das actuacións.
c) Declaración do beneficiario da axuda do conxunto de todas as solicitudes percibidas, solicitadas ou autorizadas para o mesmo proxecto ou actividade que a axuda solicitada ao abeiro desta orde, ante as administracións públicas competentes ou doutros entes públicos. Anexo XVI.

d) Ficha SIXPAC das parcelas obxecto de solicitude de axuda e anexo X debidamente cumberto.

2.2. Para todo tipo de titulares de terreos, excepto comunidades de montes veciñais en man común:

-No caso de ser propietario dos terreos: fotocopia do título de propiedade ou declaración xurada ou baixo a súa responsabilidade do titular da propiedade. Nesta declaración farase constar: nome, apelidos e DNI do propietario, nome dos predios, superficie e lindeiros obxecto dos traballos e localización destes. No suposto de que o terreo sexa propiedade de varios copropietarios (pro indiviso), ademais presentarase documento privado en que se acredite o consentimento de tóodos os propietarios, a designación dun solicitante - representante e que todos os codóminos asumen todos os compromisos e obrigas desta orde. No caso de concentracións parcelarias sen títulos, presentarase un certificado do Servizo Provincial de Infraestruturas Agrarias e no caso de non dispor deste certificado presentarase unha declaración xurada de propiedade e unha fotocopia da solicitude deste certificado.

2.3. Para comunidades de montes veciñais en man común:
-Certificado do acordo tomado en asemblea xeral, asinado polo secretario, conforme autorizan o presidente da comunidade a pedir axudas á Consellería do Medio Rural, para a execución das accións obxecto da solicitude.

2.4. Documentación complementaria.
1. Para agrupacións de propietarios particulares:
-Anexo VII desta orde debidamente cuberto.
-No caso de agrupacións legalmente constituídas: CIF e documento acreditativo da súa constitución onde consten as persoas que forman parte da dita agrupación.

2. No caso de cooperativas agrarias: copia dos estatutos.
3. No caso de comunidades de bens: documentación acreditativa, nomeamento dun representante e compromiso de todos os membros da comunidade de bens de aceptar todos os compromisos e obrigas desta orde.

4. No caso de as entidades locais: acordo tomado en pleno autorizando o alcalde a solicitar as axudas.

2.5. Documentación adicional.
1. Montes veciñais en man común que invistan como mínimo o 15 % dos seus ingresos en melloras do monte ou noutros investimentos dedicados aos veciños, teñan un fin social nos últimos 3 exercicios fiscais (2003, 2004 e 2005) ou non teñan ingresos: anexo XI debidamente cuberto.

2. No caso de agrupacións de propietarios, pro indivisos, cooperativas agrícolas, comunidades de bens e comunidades de montes veciñais en man común, os membros da agrupación, os copropietarios, os membros da comunidade de bens, ou cooperativa: anexo XIII conforme solicitan e se comprometen a realizar un curso de formación en silvicultura antes de que remate o período de vixencia das primas de mantemento, no caso de comunidades de montes veciñais en man común o anexo XIII asinarao o secretario co visto e prace do presidente. No caso de que se acredite a capacitación técnica e a superación de actividades formativas relacionadas coa silvicultura non será necesario solicitar o curso de formación en silvicultura.

3. No caso de forestacións en terras agrícolas abandonadas: anexo VIII debidamente cuberto, excepto no caso de entidades locais que non é necesario.

4. No caso de montes veciñais en man común sen convenio ou consorcio: certificado do secretario da comunidade de montes co visto e prace do presidente de non ter convenio.

Artigo 11º.-Prazos.
1. Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde.

2. Soamente poderá presentarse unha solicitude por titular e ano para os terreos que se atopen nun mesmo concello, excepto no caso de que un titular teña terreos en dous ou máis agrupacións forestais. No caso contrario, procederase de oficio a arquivar sen máis trámite as solicitudes presentadas con posterioridade á primeira. Deberá empregarse un impreso de solicitude para cada petición realizada sobre diferentes concellos.

Artigo 12º.-Tramitación.
1. Unha vez presentada a solicitude revisarase a súa documentación e no caso de que conteña defectos ou omisións non esenciais, seralle requirida ao solicitante a emenda, outorgándolle un prazo de 10 días hábiles para facelo, de conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, modificada pola Lei 4/1999, con indicación de que se así non o fixese terase por desistido da súa petición arquivándose o expediente sen máis trámite cos efectos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, modificada pola Lei 4/1999.

2. O órgano competente para levar a cabo a tramitación desta orde de axudas é a Dirección Xeral de Montes e Industrias Forestais. Os servizos provinciais de Montes e Industrias Forestais proporanlle ao órgano colexiado composto polo subdirector xeral de Recursos Forestais, polo xefe do Servizo de Produción e Industrias Forestais e por un funcionario da Dirección Xeral de Montes e Industrias Forestais que actuará como secretario, a relación das solicitudes presentadas que cumpran todos os requisitos desta orde; o órgano colexiado valorará as solicitudes de axuda segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 7 e emitiralle un informe ao director xeral de Montes e Industrias Forestais que, pola súa vez, a elevará a proposta de concesión ao conselleiro do Medio Rural. O conselleiro do Medio Rural resolverá sobre a aprobación das axudas solicitadas en réxime de concorrencia competitiva axustándose aos principios de publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non-discriminación.

3. A Consellería do Medio Rural comunicará no prazo máximo de 6 meses, podéndose ampliar segundo o indicado no artigo 49 da Lei 30/1992, a aprobación e contía das axudas ou a denegación razoada da solicitude.

4. No caso de non recaer resolución expresa nun prazo de 6 meses a partir da data de entrada en vigor desta orde, o interesado poderá entender desestimada a súa solicitude sen prexuízo da obriga legal de resolver expresamente conforme o disposto nos artigos 42 e 44 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999. Estas resolucións serán notificadas a cada un dos solicitantes dentro do prazo de 10 días seguintes á toma do acordo.

Contra a resolución aprobatoria ou denegatoria, que esgota a vía administrativa, cabe a interposición do recurso potestativo de reposición ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes que comezará a contar a partir do día seguinte ao da recepción da notificación da resolución, ou no prazo de tres meses desde que se entenda desestimada por silencio administrativo, ou ben ser impugnada directamente ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses.

As solicitudes non aprobadas por falta de orzamento poderán considerarse nas convocatorias de axudas futuras, en iguais condicións que o resto de solicitudes, por petición dos seus titulares.

Artigo 13º.-Execución e xustificación.
1. Na resolución indicarase o prazo para a execución dos traballos que con carácter xeral non será inferior a 2 meses.

2. Nun prazo dun mes contado a partir da notificación da resolución de aprobación deberase presentar o correspondente proxecto e o nomeamento do director de obra segundo o indicado no artigo 5 desta orde.

En cumprimento do disposto no artigo 31 punto 3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, dentro do devandito prazo dun mes, cando o importe do investimento supere os 30.000 euros o beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas a diferentes provedores e presentar as xunto co proxecto. A elección entre as ofertas presentadas realizarase conforme os criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia na proposta económica máis favorable.

3. Realizarase unha inspección no campo por dous funcionarios da Consellería do Medio Rural, para verificar as superficies, comprobar os datos da solicitude e comprobar a viabilidade dos traballos. Esta inspección poderase realizar antes da resolución de aprobación

A modificación do investimento deberá ser xustificada e exixirá autorización previa da Consellería do Medio Rural por proposta da Dirección Xeral de Montes e Industrias Forestais logo da proposta dos servizos de Montes e Industrias Forestais, de conformidade co disposto no artigo 12 do Decreto 287/2000, do 21 de novembro.

4. A axuda definitiva será a resultante da comprobación final realizada por dous funcionarios da Consellería do Medio Rural, un deles distinto dos que realizaron a inspección en campo.

Coa comprobación final poderase modificar á baixa a cantidade aprobada inicialmente, no caso de que se realizase un menor número de unidades de obra das aprobadas.

Poderán admitirse certificacións parciais, por petición, por escrito, do solicitante, para importes de certificación superiores a 12.020,24 €.

5. As prórrogas serán solicitadas motivadamente e cun mes de antelación á terminación do prazo para a execución dos traballos. Terán unha duración máxima de 6 meses e serán propostas polos servizos de Montes e Industrias Forestais, ao director xeral de Montes e Industrias Forestais quen elevará proposta ao conselleiro do Medio Rural que resolverá.

6. Xunto coa notificación de remate dos traballos achegarase a seguinte documentación:

-Facturas polo importe total do investimento, de conformidade co disposto no artigo 15 do Decreto 287/2000, do 21 de novembro. No caso de que o beneficiario realice os traballos polos seus propios medios deberá presentar un documento xustificativo de ter realizado os traballos polos seus propios medios e os xustificantes dos gastos polo importe total do investimento.

-Facturas da planta empregada que deberá ser preferentemente de procedencia galega, excepto os híbridos.

-Certificado final de obra emitido polo director de obra, en que figure unha relación valorada dos traballos executados en todos os casos, e para calquera tipo de titular excepto os propietarios particulares que executaron os traballos polos seus propios medios, que o persoal que executou os traballos está dado de alta no réxime xeral da Seguridade Social podéndose solicitar en calquera intre que se cumpre o dito requisito.

-Certificación bancaria a nome do titular do terreo, no caso de agrupacións nesta conta deberán ser titulares conxuntos todos os titulares que formen parte da agrupación, excepto agrupacións legalmente constituídas. Nas agrupacións permítese a sinatura mancomunada da conta bancaria nun membro da agrupación.


-Declaración doutras axudas solicitadas ou percibidas para os mesmos fins.
7. Pagamento das primas de mantemento.
a) Os importes correspondentes ás primas de mantemento poderán ser aboados, se se solicitan coas convocatorias anuais da solicitude única, segundo o disposto no Regulamento 1975/2006 no seu artigo 8, en que se xunta factura ou no caso de que o beneficiario realice os traballos polos seus propios medios deberá presentar un documento xustificativo de ter realizado os traballos polos seus propios medios e os xustificantes dos gastos polo importe total do investimento, a partir do ano seguinte ao que se efectuou o aboamento da certificación final dos traballos da reforestación, durante 5 anos, sempre e cando se axusten ao disposto no artigo 6º punto 2.

Esta prima non se concederá ás forestacións emprendidas por entidades de dereito público nin en forestacións en terreos que non sexan terras agrícolas abandonadas.

b) Os pagamentos correspondentes ás primas de mantemento dos expedientes solicitados ao abeiro desta orde efectuaranse sempre que o estado da masa sexa satisfactorio, de acordo co Plan de controis.

Artigo 14º.-Revogacións.
1. A axuda poderá revogarse, total ou parcialmente, se se dá algún dos seguintes supostos:

a) Execución de menos do 80% das accións previstas, tanto en superficie coma en importe do investimento, sen autorización previa ou causa xustificada de forza maior.

b) Incumprimento dos prazos para realizar os traballos subvencionados fixados na notificación de aprobación do expediente ou, se é o caso, da prórroga concedida.

c) Modificacións graves das accións previstas, de forma que desvirtúen os obxectivos descritos nesta orde.

d) Por incumprimento das disposicións legais de aplicación, ocultar ou falsear datos ou destinar as axudas a fins distintos aos sinalados na solicitude.

e) Obtención da subvención sen reunir os requisitos exixidos para a súa concesión.

f) Incumprimento do ditado en calquera dos artigos desta orde que impliquen obrigas por parte do beneficiario.

g) Incumprimento da finalidade para a cal foi concedida a subvención.
h) Incumprimento das condicións impostas ás entidades colaboradoras e beneficiarios con motivo da concesión da subvención ou axuda pública.

i) Incumprimento da obriga de adoptar as medidas de difusión contidas na Lei 14/2006.

j) Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de control financeiro, así como o incumprimento das obrigas contables rexistrais ou de conservación de documentos, cando signifique a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o incumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades subvencionadas ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade remitidas de calquera Administración ou ente público ou privado, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

k) A adopción, en virtude do establecido nos artigos 87 a 89 do Tratado da Unión Europea, dunha decisión da cal derive unha necesidade de reintegro.

l) Non presentar nun prazo dun mes contado a partir da notificación da resolución de aprobación o proxecto visado e o nomeamento do director de obra segundo o especificado no artigo 5º.

Nestes supostos, a consellería reclamará directamente a devolución das cantidades aboadas en concepto de axudas e os xuros de demora devengados desde o seu pagamento, sen prexuízo das responsabilidades a que houbese lugar.

2. Nos casos de anulación ou minoración por certificación final das cantidades inicialmente aprobadas, as dotacións orzamentarias resultantes poderán ser adxudicadas a outros peticionarios de acordo coa relación de prioridades e coa orde establecida.

3. Naqueles supostos nos cales o importe das subvencións recibidas polo beneficiario excedan os custos da actividade procederase á solicitar a devolución da cantidade percibida que exceda o custo real da actividade.

4. O réxime sancionador aplicable a esta orde é o disposto no artigo 79 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Serán casos de forza maior, de conformidade co disposto no artigo 47 do Regulamento (CE) Nº 1974/2006 da Comisión do 18 de decembro de 2006:

a) Falecemento do beneficiario.
b) Incapacidade profesional de longa duración do beneficiario.
c) Expropiación dunha parte importante da explotación, se esta expropiación non era previsible o día en que se subscribiu o compromiso.

d) Calamidades naturais graves que afecten seriamente a superficie agrícola da plantación.

A notificación dos casos de forza maior e as probas relativas a estes, deberán realizarse por escrito e nun prazo de dez días hábiles, contados desde a data en que se produciu o caso de forza maior.

Nestes casos, excepto nos de forza maior, procederá o reintegro da axuda percibida e dos xuros de demora devengados desde o seu pagamento de acordo coa Lei de réxime financeiro e orzamentario da Xunta de Galicia.

Artigo 15º.-Controis.
1. A Consellería do Medio Rural realizará os controis sobre o terreo, así como as comprobacións e inspeccións que considere oportunas co fin de comprobar a veracidade dos datos e da documentación presentada, así como o lóxico seguimento e control das axudas concedidas.

2. O beneficiario someterase ás actuacións de comprobación e control financeiro dos investimentos subvencionados por parte da Consellería do Medio Rural, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Consello de Contas e o Tribunal de Contas.

3. Seralles de aplicación ás axudas recollidas nesta orde e non se poderá efectuar ningún pagamento sen realizar o pertinente control sobre o terreo, de condicionalidade, así como o réxime de controis, reducións e exclusión reguladas no Regulamento (CE) 1975/2006 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento 1698/2005 do Consello no que respecta á aplicación dos procedementos de control e a condicionalidade en relación coas medidas de axuda ao desenvolvemento rural.

Artigo 16º.-Financiamento.
As accións previstas nesta orde financiaranse, no exercicio do ano 2007 e 2008, con cargo ás seguintes aplicacións orzamentarias:

Ano 2007: 3.546.501 €.
1. Con cargo á aplicación orzamentaria 11.06.551C.770.0.
Ano 2008: 4.500.000 €.
1. Con cargo á aplicación orzamentaria 11.06.551C.770.0.
Para facer fronte ás primas de mantemento destínase unha partida global de 8.000.000 € distribuídos nas anualidades 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, 1.600.000 € por anualidade con cargo á mesma aplicación orzamentaria.

Estes importes poderán ser incrementados con fondos comunitarios, do Estado ou da Comunidade Autónoma.

Artigo 17º.-Infraccións e sancións.
En materia de infraccións e sancións será de aplicación o disposto no artigo 79 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, así como o disposto no Decreto 287/2000, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia e o disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, ten por obxecto a regulación do réxime xurídico xeral das subvencións outorgadas polas administracións públicas.

Artigo 18º.-Alteración de condicións.
Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, e en todo caso para a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

Artigo 19º.-Obrigas.
1. O beneficiario da axuda e o solicitante están obrigados a facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas.

2. O solicitante e o beneficiario están obrigados a realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión da subvención.

3. No caso de achado casual de obxectos e restos materiais que posúan valores que son propios do patrimonio cultural galego, o descubridor deberá comunicarllo inmediatamente á Consellería de Cultura e Deporte de conformidade coa Lei 8/1995, do 30 de outubro, pola que se regula o patrimonio cultural de Galicia.

4. As actuacións na zona lateral de protección do Camiño de Santiago comunicarallas o solicitante á Consellería de Cultura e Deporte, co obxecto de contar coa súa autorización previa de conformidade coa Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos camiños de Santiago.

Artigo 20º.-Avaliación de impacto ambiental.
De conformidade co disposto no artigo 1 punto 2 da Lei 6/2001, do 8 de maio, de modificación do Real decreto lexislativo 1320/1986, do 28 de xuño, de avaliación de impacto ambiental, fíxanse os limiares de acordo cos criterios do seu anexo III, por debaixo dos cales as actuacións que se realicen ao abeiro desta orde non deben someterse a avaliación de impacto ambiental:

1. Superficie de actuación menor de 50 ha.

2. Superficie de actuación continua acumulada con outros proxectos realizados ao abeiro de convocatorias de axudas anteriores do Programa de forestación de terras agrarias menor de 1.000 ha.

Artigo 21º.-Medidas informativas e publicitarias.
Conforme o establecido no artigo 58 e no anexo VI do Regulamento(CE) 1974/2006 o beneficiario das axudas deberá cumprir coa normativa sobre información e publicidade das axudas do Feader indicadas no anexo VI do referido regulamento. En particular, no caso de investimentos subvencionados cun custo total superior a 50.000 €, o beneficiario deberá colocar unha placa explicativa na cal figurará unha descrición do proxecto así como a bandeira europea e o lema Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural: Europa inviste nas zonas rurais.

Artigo 22º.-Entrada en vigor.
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Disposicións adicionais
Primeira.-As axudas concedidas nesta orde son incompatibles coas axudas para o cesamento anticipado da actividade agraria e con calquera outro réxime de axuda comunitaria.

Segunda.-De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, a Consellería do Medio Rural publicará na súa páxina web oficial as concesións das axudas reguladas nesta orde, polo que a presentación da solicitude leva implícita autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e da súa publicación na citada páxina web.

De acordo co establecido na disposición adicional primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, de creación dos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións da Xunta de Galicia, a persoa solicitante da axuda consentirá expresamente a inclusión e publicidade dos datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas, de ser o caso.

Terceira.-A concesión e pagamento das axudas quedará condicionada en todo caso á aprobación pola Unión Europea do Marco Nacional de Desenvolvemento Rural e do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia para o período 2007-2013, e as posibles observacións e modificacións derivadas diso.

Disposición derradeira
Única.-Facúltase o director xeral de Montes e Industrias Forestais para ditar todas as disposicións complementarias co obxecto de executar esta orde.

Santiago de Compostela, 11 de xuño de 2007.
Alfredo Suárez Canal
Conselleiro do Medio Rural
ANEXO I
Coníferas
Todas as especies se consideran de crecemento lento por quenda maior de 20 anos.
A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m) ... Pinus pinaster.
A2 Piñeiro silvestre ... Pinus sylvestris L.
A3 Piñeiro insigne ... Pinus radiata D. Don.
A4 Pseudotsuga ... Pseudotsuga menziesii.
ANEXO II
Frondosas
Todas as especies se consideran de crecemento lento por quenda maior de 20 anos.
B1 Ameneiro ... Alnus glutinosa (L.) Gaertn. (*).
B2 Bidueiro ... Betula SP. (*).
B3 Chopo mouro ... Populus nigra. (*).
B6 Freixo ... Fraxinus excelsior L. (*).
Fraxinus angustifolia Vahl. (*).
B7 Castiñeiro ... Castanea sativa Mill.
B8 Castiñeiro híbrido ... Castanea X hybrida (resistente tinta).
B9 Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madereira ... Prunus avium L. (*), Prunus mahaleb L., Prunus padus L.

B10 Carballo ... Quercus robur L. (*).
B15 Nogueira americana e híbridas de produción madereira ... Juglans nigra. (*).
B19 Castiñeiro para froito ... Castanea sativa Mill.
B20 Carballo americano ... Quercus rubra (*).
C2 Nogueira ... Juglans regia L.
B21 Acer pseudoplantanus:
(*) Especies subvencionables en áreas de vagoada.

Asdo.:[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es