Diario Oficial de Galicia
xoves, 7 de xuño de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

109


Páxina do Dog:

9.717


Data da Disposición:

22 de maio de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES


Rango:

Orde


Título:

Orde do 22 de maio de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca para o ano 2007 a concesión de subvencións a entidades locais e empresas de transporte, para o establecemento de servizos de transporte público nocturno a lugares de lecer baixo a marca NoiteBus.Orde do 22 de maio de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca para o ano 2007 a concesión de subvencións a entidades locais e empresas de transporte, para o establecemento de servizos de transporte público nocturno a lugares de lecer baixo a marca NoiteBus.

1. Constitúe unha preocupación constante da sociedade galega a escalada da sinistrabilidade nas estradas sufrida ao longo de moitos anos sen que se adoptasen medidas significativas para a atallar.

A dita situación é especialmente lesiva en relación coa mocidade, sendo recorrentes os accidentes sufridos por xoves con motivo do exercicio de actividades lúdicas.

Para responder a esta situación, a Xunta de Galicia ten elaborado o Plan de sinistrabilidade viaria, dentro do cal constitúe unha medida esencial a dotación dun medio de mobilidade da poboación na franxa nocturna, alternativo ao coche particular, que satisfaga así unha demanda cada vez maior da poboación.

A dita demanda non sempre é compatible coa oferta do servizo público regular permanente de uso xeral, tanto pola súa concentración en períodos do ano, días da semana ou horas concretas como pola peculiaridade do servizo e a tipoloxía dos seus usuarios.

2. O Decreto 80/2005, do 31 de marzo, polo que se regulan os servizos de transporte público a lugares de lecer, veu cubrir o baleiro normativo existente, deseñando un réxime de outorgamento de autorizacións que supera as rixideces do marco normativo anterior, ao tempo que respecta plenamente os dereitos legalmente recoñecidos aos concesionarios de servizos de transporte público regular permanente de viaxeiros de uso xeral, prevendo tanto o non establecemento destes servizos cando aqueles servizos poidan satisfacer adecuadamente a demanda como recoñecendo ao seu favor un dereito de prioridade sobre os novos servizos que se establezan.

Ao abeiro deste decreto, regúlase o establecemento de servizos a lugares de lecer e o outorgamento das correspondentes autorizacións administrativas, establecendo unhas condicións específicas para iso de acordo coa habilitación efectuada pola Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres. Os ditos servizos vertébranse en dúas modalidades, como servizos de transporte público regular temporal con cobramento individual a lugares de lecer, e como servizos de transporte público regular de uso especial a lugares de lecer, introducindo en ambos os casos a posibilidade do cobramento individual ao usuario.

As actuacións que se pretendan implantar ao abeiro desta orde de axudas deberán, por tanto, inserirse nunha das figuras previstas nesta normativa.

3. Por outra parte, a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes ten desenvolto unha marca e unha imaxe desta tipoloxía de servizos, baixo o logo NoiteBus, ao abeiro da que puxo en marcha no último ano diversas liñas experimentais de transporte nocturno.

Da análise dos resultados desta liña de actuación cabe deducir a oportunidade de implicar a outros interlocutores que, cunha proximidade clara aos destinatarios das actuacións, contribúan ao seu incentivo. E esta proximidade queda constatada tanto no caso das entidades locais como no das propias empresas interesadas na implantación de servizos concretos.

Ao mesmo tempo, e froito das experiencias piloto realizadas baixo a marca NoiteBus no último ano, a Administración co fin obxectivar o prezo dos servizos o de evitar ofertas temerarias que unicamente nos levarían a mingua da calidade do servizo a prestar, ten elaborado uns estudos de custos para este tipo de servizos, atendendo ao tipo de vehículo utilizado, que deben servir de referencia.

Os ditos proxectos, enmarcados nunha das figuras de prestación de servizos habilitantes, deberán poder estar operativos coa maior prontitude, razón pola que nesta orde se teñen reducido ao máximo os prazos e facilitado o procedemento de solicitude, sen prexuízo das debidas garantías tanto cara á avaliación e selección das solicitudes, como na información a subministrar respecto da efectiva prestación dos servizos subvencionados.

Por todo iso, en uso das facultades que teño atribuídas,
DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto e destinatarios.
1. Constitúe o obxecto desta orde a concesión de axudas para o financiamento dos gastos de establecemento e explotación de servizos de transporte nocturno a lugares de lecer, baixo a marca NoiteBus.

Os referidos servizos deberán ser programados e prestados nalgunha das seguintes modalidades das previstas no Decreto 80/2005, do 31 de marzo, polo que se regulan os servizos de transporte público a lugares de lecer:

-Como servizos de transporte público regular temporal a lugares de lecer, solicitando o outorgamento da axuda neste caso a empresa solicitante do establecemento do servizo, xustificando a presentación da correspondente solicitude de establecemento e autorización administrativa para a súa prestación;

-Ou como servizos de transporte público regular de uso especial a lugares de lecer; neste caso, o solicitante deberá xustificar a natureza homoxénea do grupo de usuarios ao que o servizo vai dirixido, ben mediante a súa previa determinación, ben mediante criterios obxectivos que xustifiquen que aquel sexa determinable.

2. Poderán acollerse ás axudas previstas nesta orde:
a) As entidades locais da comunidade autónoma que contraten servizos de transporte público de uso especial a lugares de lecer.

b) As empresas de transporte que soliciten o establecemento de servizos de transporte público regular temporal a lugares de lecer.

3. Non se estiman subvencionables ao abeiro desta orde os servizos de carácter urbano prestados en municipios que teñan a obriga legal de prestar o servizo de transporte público urbano consonte coa lexislación de réxime local, agás respecto daqueles tráficos que en horario diúrno estean integrados en servizos de carácter interurbano.

Artigo 2º.-Financiamento.
1. As axudas outorgadas conforme o disposto nesta orde serán financiadas con cargo ás seguintes aplicacións orzamentarias dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007, e importes:

a) Aplicación orzamentaria 2007.08.04.512A.460.0, para as solicitudes formuladas por entidades locais, cunha dotación de seiscentos mil euros (600.000 €).

b) Aplicación orzamentaria 2007.08.04.512A.470.0, para solicitudes formuladas por sociedades privadas, cun importe de douscentos mil euros (200.000 €).

Todo isto sen prexuízo de ulteriores variacións que se poidan producir como consecuencia da existencia unha maior dispoñibilidade orzamentaria, ás que se lles dará a oportuna publicidade.

2. As subvencións obxecto desta orde decláranse compatibles, de ser o caso, con outras achegas, axudas ou subvencións que a entidade beneficiaria perciba para destinalas á execución das actuacións que se describen no artigo 1º, pero a suma total de todas elas nunca poderá superar o custo da actividade subvencionada.

Non obstante, e para o caso de axudas a entidades locais para a realización de servizos de transporte público de uso especial a lugares de lecer, a suma total de todas elas xunto cos ingresos procedentes da venda de títulos de transporte non poderá superar o orzamento total que require a actuación, aínda que se poderá establecer que os ingresos procedentes da venda de títulos de transporte se constitúa en beneficio industrial accesorio do transportista, prestatario material do servizo, tanto en concepto de compensación como de incentivo por un maior índice de ocupación dos vehículos.

Artigo 3º.-Contía das axudas.
1. As axudas previstas nesta orde non poderán superar o 90% do importe total do servizo planificado, calculado consonte co previsto no número seguinte.

2. Para o cálculo do importe total do servizo, atendendo ao número de prazas do vehículo, terase en contan unha compoñente fixa por servizo, mais unha variable por km percorridos, que pola súa vez, modularase consonte co número de expedicións a realizar na noite, de acordo cas seguintes cantidades:

a) Compoñente fixa.
-Servizos prestados con vehículos de 10 a 25 prazas: 311,52 €.
-Servizos prestados con vehículos de 26 a 38 prazas: 332,51 €.
-Servizos prestados con vehículos de 39 a 55 prazas: 359,47 €.
-Servizos prestados con vehículos de máis de 55 prazas: 373,52 €
Para os efectos deste punto, estimarase que un mesmo vehículo só pode prestar un único servizo subvencionado na noite.

b) Compoñente variable.
-Servizos prestados con vehículos de 10 a 25 prazas: 0,30 €/km.
-Servizos prestados con vehículos de 26 a 38 prazas: 0,34 €/km.
-Servizos prestados con vehículos de 39 a 55 prazas: 0,42 €/km.
-Servizos prestados con vehículos de máis de 55 prazas: 0,50 €/km.
Para os efectos previstos nesta orde computaranse unicamente os quilómetros de prestación efectiva dos servizos de transporte subvencionados, quedando expresamente excluídos os que o vehículo teña que facer en baleiro ao seu comezo e fin ou nos períodos de espera.

Na solicitude o interesado expresará o importe por quilómetro que solicita, de entre os comprendidos neste punto, debendo xustificalo na correspondente memoria do servizo.

c) Atendendo ao número de expedicións que se presten ao longo da noite con mesmo percorrido, á contía resultante cos cálculos realizados segundo o punto anterior, aplicaráselle os seguintes coeficientes correctores:


-Servizos ata tres expedicións: 0,90 (90%).
-Servizos con catro expedicións: 0,95 (95%).
-Servizos con cinco ou máis expedicións: 1,00 (100%).
Para os efectos do previsto neste punto estimarase como mesmo percorrido aqueles que se fagan sobre un mesmo itinerario; ademais, computarase conxuntamente, e unha única vez, as expedicións de ida e as de volta coas mesmas orixes e destinos, estimando que, agás nos denominados servizos circulares, todos os servizos teñen que ofertar un percorrido de ida e outro de volta.

3. O resto de custos do servizo cubrirase, no caso dos transportes regulares de uso xeral temporal, cos importe procedentes da venda de títulos de transporte e, nos supostos de servizos de uso especial, con outras achegas da propia entidade solicitante da axuda, debendo neste último caso a entidade beneficiaria da axuda achegar unha contía que complemente esta ata acadar o importe do servizo contratado, co límite mínimo determinado pola minoración entre o custo que resulte imputable ao servizo segundo o artigo 3º.2, e a subvención que lle resulte de aplicación consonte co artigo 3º.1.

Neste sentido, a totalidade de servizos prestados no ámbito desta orde prestaranse cunha tarifa unificada e obrigatoria tanto para os contratantes e prestameiros como para os usuarios, de dous euros (2,00 €), que dará dereito á utilización sen límite de veces dun servizo ao longo dunha mesma xornada; non se admitirán reducións neste importe nin a venda de títulos simples de só ida ou só volta.

Excepcionalmente, na solicitude da axuda poderase instar de xeito motivado a autorización tanto de modalidades de tarifa diferentes como unha tarifa superior á prevista nas alíneas anteriores, atendendo en todo caso ás singularidades na tipoloxía do servizo.

4. A tarifa unificada prevista no número anterior deberá documentarse e constar contablemente o volume económico xerado por esta.

En todo caso, os usuarios do servizo deberán dispor dun título de transporte numerado, que deberán levar a bordo do vehículo, e en que, agás imposibilidade material xustificada e autorizada excepcional e expresamente pola Dirección Xeral de Transportes coa previsión da súa substitución por outro medio, se terá que inserir tanto a marca NoiteBus coa súa imaxe corporativa, así como a lenda «Servizo de transporte subvencionado pola Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes».

O volume da recadación obtida por venda de títulos de transporte deberá ser comunicada á Administración nos termos previstos para a xustificación da actividade establecida nesta orde, e o seu cómputo xunto co volume da axuda non poderá superar os custos do servizo contratado; non obstante, poderase prever no contrato formalizado co transportista que o dito ingreso se configure como beneficio empresarial deste, compensatorio dos maiores custos e incertezas empresariais que lle xere unha maior afluencia de usuarios nun servizo desta tipoloxía.

Artigo 4º.-Requisitos xerais dos beneficiarios.
Non poderán obter a condición de beneficiario as persoas nas que concorra algunha das seguintes circunstancias:

a) Teren sido condenadas mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de obter subvencións ou axudas públicas.

b) Teren solicitado a declaración de concurso, teren sido declarados insolventes en calquera procedemento, estaren declarados en concurso, estar suxeitos á intervención xudicial ou teren sido inhabilitados conforme coa Lei concursal sen que concluíse o período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso.

c) Teren dado lugar, por causa da que fosen declarados culpables, á resolución firme de calquera contrato celebrado coa Administración.

d) Estar incursa a persoa física, os administradores das sociedades mercantís ou aqueles que teñan a representación legal doutras persoas xurídicas, nalgún dos supostos da Lei 5/2006, do 10 de abril, de regulación dos conflitos de intereses dos membros do Goberno e dos altos cargos da Administración xeral do Estado, da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas, ou tratarse de calquera dos cargos electivos regulados na Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, nos termos nela establecidos ou na normativa autonómica que regule estas materias.

e) Non se atoparen ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes.

f) Ter a residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso fiscal.

g) Non encontrarse ao corrente do pagamento de obrigas por reintegro de subvencións nos termos regulamentariamente determinados.

h) Teren sido sancionadas mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións segundo a lexislación xeral de subvencións ou de carácter tributario.

Artigo 5º.-Prazo de presentación de solicitudes e documentación.
1. Establécese un prazo único de presentación de solicitudes, que rematará o día 29 de xuño de 2007; ou o dun mes que se comezará a contar dende o día seguinte ao de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia en caso de rematar o así computado con posterioridade a aquela data.

As solicitudes presentaranse no rexistro auxiliar da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes na Dirección Xeral de Transportes, sito en praza de Europa, 5ª-2ª planta, Área Central-As Fontiñas, 15707 Santiago de Compostela, ou por calquera das formas previstas no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común; empregando para tal fin o modelo que figura como anexo I desta orde; a solicitude deberá ser asinada polo solicitante ou o seu representante.

Así mesmo, os modelos de solicitude, independentemente da súa publicación como anexos a esta orde, poden atoparse na páxina web institucional da Dirección Xeral de Transportes: http://www.cptopt.xunta.es/portal/cidadan/lang/gl/pid/667.

A presentación da solicitude, segundo o referido modelo, determinará a autorización expresa á Dirección Xeral de Transportes, para solicitar de calquera organismo público cantos documentos sexan precisos para a verificación dos datos indicados polo solicitante, así como para a tramitación informatizada dos seus datos de carácter persoal que fosen precisos para os fins desta orde de axudas.

Para os efectos do disposto na disposición adicional do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006 e no artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, mediante a presentación da solicitude de subvención e a sinatura do anexo I, o solicitante presta expresamente o seu consentimento á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes para incluír e facer públicos nos referidos rexistros e páxina web os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como as sancións impostas. De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, poderanse exercitar os dereitos de acceso, rectificación, consulta, cancelación e oposición, mediante escrito dirixido á Consellería de Economía e Facenda.

2. Igualmente, na propia solicitude incorpórase declaración responsable referente aos aspectos seguintes:

a) Cumprimento dos requisitos necesarios para acollerse a esta orde de axudas, así como das obrigas e compromisos que nela se establecen.

b) Autenticidade dos datos facilitados e da documentación presentada.
c) Compromiso de facilitar a documentación complementaria que se poida requirir, así como de permitir as comprobacións e inspeccións que para o efecto esta Administración considere oportunas, ou previstas nesta orde.

d) Compromiso de non se beneficiar nin se ter beneficiado de máis subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, que illada ou conxuntamente coa outorgada por esta Administración, superen o custo da actividade obxecto desta orde.

e) Compromiso de contratar a prestación do servizo de transporte público regular de uso especial a lugares de lecer coa empresa que deteña un dereito de preferencia consonte co establecido no artigo 10.2º do Decreto 80/2005, do 31 de marzo, polo que se regulan os servizos de transporte público a lugares de lecer.

3. Coa solicitude indicada no punto anterior, xuntarase inescusablemente a seguinte documentación, orixinal ou cotexada por órgano oficial competente:

a) Para todos os solicitantes:
a.1. No caso de servizos de transporte público regular de uso especial a lugares de lecer, terá que se presentar contrato ou pre-contrato formalizado polo solicitante cunha empresa de transportes para a prestación do servizo, e copia da solicitude de autorización administrativa formulada por esta para a súa prestación, presentada ante o Servizo Provincial de Transportes correspondente.

No caso de servizos de transporte público regular temporal con cobramento individual a lugares de lecer, e no lugar da documentación indicada na alínea anterior, terá que se presentar copia da solicitude de establecemento do servizo formulada nos termos do artigo 6 do Decreto 80/2005, do 31 de marzo, polo que se regulan os servizos de transporte público a lugares de lecer.


a.2. Memoria, segundo modelo normalizado incorporado como anexo II a esta orde, na que se efectúe a definición do servizo, con descrición de itinerario, horarios e paradas; días de prestación; número de expedicións; previsión de usuarios; quilómetros e vehículos adscritos para a prestación do servizo, con indicación do número de prazas e copia das súas fichas técnicas; un mapa ou plano do servizo a escala 1:25.000 coa identificación das paradas e itinerario; e, de ser factible, grao de coincidencia con servizos públicos regulares permanentes de uso xeral de transporte de viaxeiros por estrada.

Para tal efecto, a totalidade de vehículos adscritos a cada servizo deberán ter un número de prazas incluídas nunha mesma categoría das previstas no artigo 3º.2 desta orde, estimando en caso de existencia de diferenza que todos eles se inclúen na categoría do que menos prazas teña.

a.3. Declaración responsable ante autoridade administrativa ou notario de non estar incurso en ningunha das prohibicións recollidas no artigo 4º desta orde.

b) Para as solicitudes formuladas por entidades privadas: ademais do previsto na letra a) anterior:

b.1. Documento nacional de identidade do asinante da solicitude e copia do poder de representación da entidade á que represente.

b.2. Documentación xustificativa da personalidade xurídica da entidade solicitante, e copia do seu CIF ou NIF, segundo corresponda;

b.3. Certificación expedida pola Axencia Tributaria xustificativa de estar ao corrente nas súas obrigas tributarias;

b.4. Certificación expedida polo órgano competente da Tesourería Xeral da Seguridade Social, xustificativa da inexistencia de débedas pendentes e exixibles con esta.

Artigo 6º.-Procedemento, criterios de adxudicación das axudas e resolución.
1. Delégase na directora xeral de Transportes o exercicio das competencias para resolver os procedementos de concesión, aprobación do gasto e demais actuacións para o desenvolvemento das axudas obxecto desta orde. O órgano instrutor das axudas será a Subdirección Xeral de Ordenación do Transporte, sendo de aplicación ao procedemento as normas de xeral e pertinente aplicación.

2. Revisados os expedientes polo órgano instrutor, e emendadas, se é o caso, as deficiencias detectadas, remitiránselle á comisión de valoración para o seu estudo e conseguinte proposta de resolución.

Para os efectos previstos nesta orde, créase unha comisión de valoración, que funcionará como órgano colexiado segundo se establece no artigo 78.8º da Lei 1/1999, do 7 de outubro, de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. A dita comisión estará composta polo subdirector xeral de Ordenación do Transporte, que a presidirá, e serán vogais os xefes dos servizos de xestión económica; de estudos e planificación económica; de autorizacións, informes e xunta arbitral; de concesións; e de estudos e apoio xurídico, da Dirección Xeral de Transportes; en caso de ausencia, vacante ou enfermidade dos anteriores, a directora xeral de Transportes poderá nomear substitutos de entre funcionarios dos grupos A ou B da referida dirección xeral.

Efectuada esta, a comisión de valoración publicará a relación provisional de valoracións na páxina web institucional da Dirección Xeral de Transportes:

http://www.cptopt.xunta.es/portal/cidadan/lang/gl/pid/667,
podendo os interesados formular cantas observacións estimen oportunas, nos termos previstos na lexislación xeral pertinente.

Examinadas as alegacións, de ser o caso, a comisión de valoración elevará a proposta de resolución, ata os límites dos créditos orzamentarios destinados para tal fin, ao órgano competente, quen ditará resolución definitiva motivada consonte cos criterios de outorgamento, e porá fin á vía administrativa.

3. As solicitudes puntuaranse, para cada un dos proxectos para os que se solicite a axuda, e de xeito separado entre as dúas categorías previstas no artigo 2º desta orde, de acordo coa xustificación ofrecida polos solicitantes na súa solicitude e na memoria prevista no artigo 5º.3.a.2, por aplicación dos seguintes criterios de valoración:

a) Polo número de servizos que se van realizar: ata 15 puntos.
b) Pola antigüidade dos vehículos afectos aos servizos: ata 10 puntos, tendo a máxima puntuación os vehículos de ata de seis anos e cero os de dezaseis anos ou máis; en caso de adscrición de varios vehículos, tomarase como idade de referencia a do máis vello.

c) Pola incidencia social do servizo proposto, segundo a memoria presentada e a previsión de usuarios xustificada nesta: ata 10 puntos.

Na valoración dos servizos programados baixo a modalidade de servizos de transporte público regular de uso especial a lugares de lecer, aos anteriores criterios sumaranse os seguintes:

d) Diminución porcentual do importe de subvención solicitada en relación co importe total do servizo, consonte cos puntos 1 e 2 do artigo 3º: ata un máximo de 15 puntos.

e) Polo grao de coincidencia do itinerario do servizo contratado co dun servizo público regular permanente de uso xeral de transporte de viaxeiros por estrada: ata 15 puntos, tendo cero puntos os que presenten unha coincidencia de itinerarios inferior ao 40% e a máxima puntuación quen presente unha coincidencia do 100%.

Para o caso de que da aplicación dos criterios previstos nas alíneas anteriores resultase unha mesma puntuación, darase preferencia á que tivera maior puntuación segundo a orde de prelación das epígrafes anteriores.

4. Logo de examinada a documentación presentada, de ser observado pola comisión de valoración a existencia de coincidencias ou semellanzas nos tráficos a atender por varios servizos, ou a existencia de servizos cun escaso ou nulo interese social, porao en coñecemento dos solicitantes para que, no prazo de cinco días, modifiquen as solicitudes formuladas ou presenten, de o estimar oportuno, unha solicitude conxunta; pasado o referido período, a comisión de valoración poderá incorporar á súa proposta de valoración a de exclusión daquel/es servizo/s que resulten menos satisfactorios para os intereses públicos atendendo aos custos, á poboación destinataria ou á existencia doutras alternativas satisfactorias de mobilidade.

5. O prazo para resolver e notificar as solicitudes, ao abeiro desta orde, será de tres meses, que se computarán a partir da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, logo do que, de non se ter ditado resolución expresa, e de acordo co artigo 44.1º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, os solicitantes poderán entender desestimadas as súas pretensións por silencio administrativo.

Resolta a convocatoria e notificada aos beneficiarios, darase publicidade no Diario Oficial de Galicia en cumprimento do disposto no artigo 18.1º da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Artigo 7º.-Aceptación da subvención.
1. Os beneficiarios das axudas outorgadas consonte co previsto nesta orde, disporán do prazo de quince días, contados a partir da recepción da notificación da resolución de concesión, para comunicarlle á Dirección Xeral de Transportes a súa aceptación. Para o efecto deberá unir a seguinte documentación:

a) Declaración responsable formulada ante autoridade pública ou notario, ou certificación do acordo do órgano competente da correspondente entidade polo que se acepte a subvención nos termos e prescricións desta orde e da resolución de concesión.

b) Certificación na que se faga constar que non existen outras subvencións ou achegas solicitadas e/ou concedidas que resulten aplicables para o mesmo fin ou, de existir, que todas as subvencións ou achegas solicitadas e/ou concedidas aplicables a este non superan a totalidade do seu orzamento.

c) De non constar de alta no rexistro de terceiros da Xunta de Galicia a conta bancaria na que se teña que efectuar o ingreso, certificación bancaria co número de conta.

d) Proxecto de explotación do servizo para a súa inclusión na páxina web da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes e para a súa difusión xeral pola Administración, segundo modelo normalizado que se lle facilitará pola Dirección Xeral de Transportes.

2. Transcorrido o prazo indicado no punto anterior sen que se produza a devandita comunicación, e de non se xustificar suficientemente a concorrencia de circunstancias excepcionais que impidan facelo, ditarase resolución deixando sen efecto a concesión da axuda.

3. Coa aceptación da subvención o beneficiario asume os seguintes compromisos:
-Reintegrarlle á comunidade autónoma, de acordo co artigo 78.10º do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, a cantidade total ou parcial da axuda establecida e dos xuros de mora devengados desde o momento do seu pagamento, para o caso de incumprimento das condicións establecidas na resolución de concesión.

-Facilitarlle, se for o caso, toda a información que lle sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas de Galicia, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas obxecto desta orde.

-Comunicarlle á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, se for o caso, as alteracións das condicións tidas en conta para a concesión da axuda obxecto desta orde e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións, entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, para os efectos de propoñer, se procedese, a modificación das condicións establecidas na resolución de concesión da axuda.


-Asumir, pola súa consideración de beneficiario segundo o artigo 78.4º do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia todas as obrigas que, para isto, establece o citado artigo.

-Contratar a prestación do servizo de transporte público regular de uso especial a lugares de lecer, se é o caso, coa empresa que deteña un dereito de preferencia consonte co establecido no artigo 10.2º do Decreto 80/2005, do 31 de marzo, polo que se regulan os servizos de transporte público a lugares de lecer.

Artigo 8º.-Condicionantes.
1. Os servizos de transporte desenvoltos consonte co previsto nesta orde deberanse desenvolver durante a totalidade do prazo previsto na solicitude, e cando menos, durante un prazo continuado de dous meses ou tres con interrupción, e un mínimo de 16 xornadas efectivas.

A efectividade da propia subvención quedará condicionada a que por parte da empresa prestameira do servizo se obteña a preceptiva autorización administrativa especial para a prestación do servizo de transporte segundo o previsto no Decreto 80/2005, do 31 de marzo, polo que se regulan os servizos de transporte público a lugares de lecer.

Serán subvencionables con cargo a esta orde os servizos de transporte nela previstos para os que se solicite e obteña finalmente a axuda, e se presten no ano 2007 coa correspondente autorización administrativa habilitante, aínda que a dita prestación se efectúe dentro da anualidade con antelación á resolución definitiva do procedemento previsto nesta orde; en todo caso, o dito adianto na prestación farase a risco dos interesados, sen que por tanto, supoña a adquisición de dereito ningún respecto do outorgamento final da axuda.

2. Para contratar os servizos de transporte público de uso especial, as entidades locais subvencionadas ao abeiro desta orde ateranse ao disposto no artigo 29 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

3. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, e en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión. As persoas ou entidades beneficiarias están obrigadas a comunicarlle á Dirección Xeral de Transportes calquera circunstancia ou eventualidade que poida afectar substancialmente o destino ou correcta aplicación da axuda concedida.

4. Os beneficiarios das subvencións non poderán alterar de ningún xeito a finalidade delas, para o cal a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes poderá realizar as inspeccións e comprobacións que considere necesarias co fin de asegurar o cumprimento das normas e requisitos fundamento da concesión.

5. Os solicitantes e beneficiarios das subvencións deberán permitir que a devandita dirección xeral realice as comprobacións e inspeccións que considere oportunas co fin de comprobar a veracidade dos datos e da documentación presentada, así como o lóxico seguimento e control das axudas concedidas; tamén facilitarán toda a información que lles sexa requirida por aquela Dirección Xeral de Transportes, así como pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Cuentas e o Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control das axudas.

6. Os beneficiarios das subvencións colaborarán nas campañas de promoción do NoiteBus desenvoltas pola Administración, e farán constar en todo tipo de publicidade e información ao respecto, tanto a súa inclusión no proxecto NoiteBus, como a condición de subvencionada pola Dirección Xeral de Transportes da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, empregando para isto a normativa da imaxe corporativa da Xunta de Galicia.

Para tal fin, e concretamente, establécese a obriga dos beneficiarios de inserir e manter durante a prestación dos servizos, en lugar visible para o usuario, na totalidade dos vehículos adscritos a este sistema de transporte, e na información facilitada aos usuarios e público en xeral, a imaxe corporativa NoiteBus e a súa natureza subvencionada pola Dirección Xeral de Transportes da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, sen prexuízo da súa inserción nos propios títulos de transporte nos termos do artigo 3º.4 desta orde.

7. O incumprimento de calquera obriga mencionada nesta orde poderá ser causa determinante da revogación da subvención, así como do reintegro, se é o caso, das subvencións percibidas e dos xuros de demora correspondentes, todo isto de acordo e nos termos previstos polo artigo 78 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia; de xeito concreto, terase en consideración o previsto no punto 9 do referido artigo.

Artigo 9º.-Xustificación e pagamento.
1. Para o pagamento da subvención prevista nesta orde o beneficiario da axuda presentará á Subdirección Xeral de Ordenación do Transporte (Santiago de Compostela, praza de Europa, 5A-2ª planta, Área Central-As Fontiñas), nos primeiros quince días de cada mes, as correspondentes liquidacións do mes anterior, xunto coa seguinte documentación referida ao período de liquidación, en papel e en soporte dixital:

-Breve memoria explicativa do desenvolvemento do sistema de transporte no referido mes e, de ser o caso, das incidencias detectadas e das medidas adoptadas para a súa emenda.

-Datos de prestación do sistema, co desagregamento e formato normalizado indicado pola Dirección Xeral de Transportes, e comprensivo cando menos do número de usuarios por servizo, recadación, títulos de transporte vendidos e a súa tipoloxía (ida e volta, múltiple,...).

-Liquidación comprensiva dos quilómetros desenvoltos xunto con copia dos discos diagrama de tacógrafo do/s vehículo/s que prestase o servizo (ou certificación dixital equivalente, se é o caso), así como liquidación de calquera outra axuda ou subvención, así como copia autenticada da facturación e pagamento efectuado á empresa de transportes prestameira, de non ser esta mesma a beneficiaria da axuda.

Logo da comprobación de que a documentación antedita se axusta ao contido desta orde, procederase ao pagamento das subvencións mediante transferencia bancaria ao número de conta do beneficiario de alta no rexistro de terceiros da Xunta de Galicia. De acordo co disposto no artigo 16 do Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións da Comunidade Autónoma de Galicia, o importe dos pagamentos parciais non poderá ser superior ao 80% da subvención concedida.

2. Sen prexuízo da información antedita, e para un eficiente seguimento do sistema, o beneficiario deberá remitir diariamente á dirección de correo electrónico da Dirección Xeral de Transportes, en modelo normalizado que lle facilitará esta dirección xeral, a información referente á prestación do servizo que a dita Dirección Xeral de Transportes estableza para o efecto mediante resolución administrativa; a información dos servizos prestados en venres, sábado ou festivos poderanse remitir o primeiro día hábil posterior.

Sen prexuízo da obriga do beneficiario da axuda no cumprimento do previsto nesta alínea, a información indicada poderá ser remitida á Dirección Xeral de Transportes directamente pola empresa de transportes que preste o servizo.

3. No caso de omisión das anteditas xustificacións nos prazos sinalados, entenderase automaticamente que o beneficiario renuncia á axuda concedida no correspondente período, e procederase de conformidade co establecido no artigo 42.1º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 10º.-Réxime xurídico e de recursos.
1. A convocatoria desta axuda, as súas bases e todos cantos actos administrativos se deriven dela poderán ser impugnados polos interesados nos casos e na forma establecidos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. As resolucións expresas ou desestimacións presuntas recaídas en aplicación desta orde esgotan a vía administrativa e contra elas poderá interporse potestativamente recurso de reposición ante o órgano que as ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación se é expresa, ou de tres meses contados a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, segundo os casos, consonte co disposto polo artigo 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común; ou ben poderá ser impugnada directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses de ser resolución expresa ou no de seis contados a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, de acordo co previsto polos artigos 10, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

3. Igualmente, os beneficiarios das subvencións reguladas por esta orde quedan suxeitos ao réxime de infraccións e sancións previsto no artigo 79 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia e ao previsto polo Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposicións adicionais
Primeira.-Pola natureza das actuacións previstas nesta orde e, de acordo co artigo 41 da Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da comunidade autónoma para 2007, as entidades locais solicitantes de axudas quedan exentas de presentar os xustificantes do cumprimento das obrigas a que se refire o artigo 78.4º c) e 78.8º último parágrafo do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.


Segunda.-De acordo co disposto na Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación de transportes terrestres, e a súa normativa de desenvolvemento, a Dirección Xeral de Transportes poderá acordar, mediante resolución administrativa, o non outorgamento de axudas previstas nesta orde a aqueles proxectos de servizos que incidan nos que, polo seu elevado interese social, teña implantado ou acorde implantar de xeito directo.

Santiago de Compostela, 22 de maio de 2007.
María José Caride Estévez
Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes
[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es