Diario Oficial de Galicia
mércores, 6 de xuño de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

108


Páxina do Dog:

9.545


Data da Disposición:

29 de maio de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

CONSELLERÍA DE TRABALLO


Rango:

Orde


Título:

Orde do 29 de maio de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación por conta allea como medida para favorecer a inserción da mocidade, cofinanciados polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007.Orde do 29 de maio de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación por conta allea como medida para favorecer a inserción da mocidade, cofinanciados polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007.

Mediante o Decreto 289/1997, do 9 de outubro, esta comunidade autónoma asumiu as funcións e servizos transferidos pola Administración do Estado relativos á xestión realizada polo Instituto Nacional de Emprego (Inem) no ámbito do traballo, o emprego e a formación, o exercicio das cales lle corresponde hoxe en día á Consellería de Traballo, ao abeiro do disposto no Decreto 536/2005, do 6 de outubro, polo que se establece a súa estrutura orgánica, modificado polo Decreto 20/2007, do 22 de febreiro.

Impulsado polo novo Goberno o proceso de diálogo social de Galicia, e como resultado deste, a Xunta de Galicia, a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), a UGT-Galicia e o Sindicato Nacional de CC.OO. de Galicia conveñen en subscribir o 5 de febreiro de 2007 o Acordo sobre obxectivos e medidas de emprego de Galicia, que establece os obxectivos que cómpre acadar en materia de emprego neste período na liña de converxencia coa media do Estado e coa de Europa, e as medidas e recursos que se implementarán cara á consecución destes obxectivos, iniciándose unha nova etapa no marco das relacións laborais.

Así, no marco establecido no artigo 40 da Constitución española, na Lei 56/2003, do 16 de decembro, de emprego, nos artigos 29 e 30 do Estatuto de autonomía de Galicia, nos obxectivos de crecemento e emprego da Unión Europea, e no citado acordo, entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais e empresariais, e co obxectivo de que a sociedade galega acade uns maiores niveis de desenvolvemento económico, de calidade no emprego, de benestar social, e de cohesión no territorio, é preciso adoptar políticas que promovan a inserción laboral da mocidade.

A persistencia dunha taxa de desemprego na mocidade máis alta que a desexable á hora de analizar a súa situación laboral, require o deseño de instrumentos e mecanismos específicos no marco das políticas sociais e de emprego, co fin de poñer á disposición dos mozos e das mozas un amplo abano de actuacións dirixidas a mellorar as súas posibilidades reais de inserción no mercado de traballo, facendo unha especial énfase no deseño e execución dunha serie de medidas.

Os incentivos á contratación por conta allea configúranse como un instrumento para facilitar o acceso e permanencia daqueles grupos de traballadores con maiores dificultades, e, pola súa vez, como una ferramenta para fomentar a estabilidade das novas contratacións e dos cadros de persoal das empresas galegas, coa finalidade de favorecer a creación de máis e mellores empregos e de avanzar no obxectivo de conseguir un mercado de traballo equilibrado cun nivel óptimo de emprego. Así para reforzar a exixencia de estabilidade laboral, vincúlanse os incentivos á contratación á existencia dunha taxa de estabilidade nos cadros de persoal das empresas beneficiarias.

Nesta actuación de facilitar a inserción laboral da mocidade, o obstáculo que con máis frecuencia se atopan é o requisito da experiencia laboral para poder acceder a un posto de traballo, pero a experiencia só se obtén traballando, por este motivo unha das liñas de actuación das políticas activas é a de incentivar a contratación en prácticas de mozos e mozas titulados/as.

Porén, o esforzo máis importante que realiza a consellería é o de fomentar o emprego estable. Así, e co obxectivo de potenciar o seu carácter de instrumento ponte cara ao emprego estable, o programa compleméntase coa configuración de incentivos pola transformación dos contratos en prácticas en indefinidos, fomentando e promovendo a incorporación á empresa como persoal fixo sen ruptura de continuidade.

Nesta liña de actuación, así mesmo, póñense en marcha dous programas dirixidos a acadar maiores niveis de estabilidade no emprego das persoas traballadoras por conta allea. O programa de incentivos á contratación indefinida, no que se incentiva o período de proba co fin de acabar coa realización daqueles contratos temporais que poderían ser utilizados como períodos de proba, e a incentivación dos contratos de revezamento e de substitución por anticipación da idade de xubilación, co obxectivo de incrementar a participación da mocidade nas empresas, garantindo a non destrución de postos de traballo unha vez que os traballadores que os ocupaban rematan a súa vida activa.

Para facilitar a innovación científica e técnica dos sistemas organizativos e produtivos das empresas galegas, como elemento esencial para mellorar a súa produtividade e competitividade, introdúcese un programa de axudas á contratación en prácticas de mozos e mozas titulados/as que se incorporen a empresas de menos de 30 traballadores para ocupar novos postos vinculados a estas actividades.

As bases reguladoras dos programas recollidos nesta orde establecen un procedemento de concesión que non ten a consideración de concorrencia competitiva, dado que de acordo coa finalidade e obxecto dos programas non resulta necesario realizar a comparación de prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento, senón que a concesión das axudas se realiza pola comprobación de concorrencia no solicitante dos requisitos establecidos ata o esgotamento do crédito orzamentario.

Neste marco de actuación, as bases reguladoras destes incentivos e a súa convocatoria, para o presente exercicio, axústanse ao disposto no artigo 78 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, na súa redacción dada pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo, na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia e, no que resulte de aplicación a Lei 38/2003, do 27 de novembro, xeral de subvencións, e no seu regulamento de desenvolvemento aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo.

As axudas recollidas nesta orde financiaranse con cargo aos créditos das aplicacións orzamentarias que, para o exercicio 2007, se recollen na disposición adicional quinta da orde.

Por todo o exposto, no desenvolvemento da planificación presentada ante o Comité Autonómico de Emprego, na súa reunión do día 8 de marzo de 2007, consultado o Consello Galego de Relacións Laborais, e no exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, modificada pola Lei 2/2007, de 28 de marzo, reguladora da Xunta e da súa presidencia,

DISPOÑO:
Capítulo I
Ámbito e réxime das axudas
Artigo 1º.-Obxecto, finalidade e principios de xestión.
1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2007 dos programas destinados a facilitar a todos os mozos e mozas demandantes de emprego a súa incorporación ou reincorporación ao mercado de traballo cunha perspectiva de estabilidade:

I. Programa de fomento da contratación en prácticas de mozos e mozas con titulacións de difícil empregabilidade (anexo A).

II. Programa de fomento da contratación de mozos e mozas para substitución de traballadores e traballadoras que rematan a súa vida laboral (anexo B).

III. Programa de creación de novos empregos para mozos e mozas titulados/as nas empresas de menos de 30 persoas traballadoras (anexo C).

IV. Programa de fomento da contratación indefinida inicial de mozos e mozas desempregados/as (anexo D).

V. Programa de incentivos á transformación en indefinidos de determinados contratos temporais subscritos con mozos e mozas (anexo E).

2. As bases específicas de cada un dos programas regúlanse nos correspondentes anexos A, B, C, D, E desta orde e forman parte integrante dela.

3. Para os efectos das axudas recollidas nesta orde, terán a consideración de mozos e mozas desempregados/as as persoas cunha idade comprendida entre os 16 e os 30 anos, ambos inclusive, que no momento da súa contratación inicial estean inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego e, pola súa vez, carezan de ocupación segundo o informe de vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

4. As solicitudes, tramitación e concesión destas axudas e subvencións axustaranse ao disposto no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, e nesta orde.

5. A xestión destes programas realizarase de acordo cos seguintes principios:
a) Publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non-discriminación.

b) Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados.
c) Eficiencia na asignación e na utilización dos recursos públicos.
Artigo 2º.-Beneficiarios.
1. Poderán ser beneficiarios dos incentivos para o fomento da contratación establecidos nesta orde as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídos autónomos e as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten traballadores e traballadoras por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e condicións que se establecen nesta orde para cada un dos programas e tipos de axuda e non incorran nas circunstancias previstas no artigo 13.2º da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. No caso de sociedades civís e comunidades de bens deberán nomear unha persoa representante ou apoderada única da agrupación, con poderes bastantes para cumprir as obrigas que, como beneficiaria, lle corresponden á agrupación.


2. Non poderán ser beneficiarios destas axudas as administracións públicas, as sociedades públicas, nin as entidades vinculadas ou dependentes de calquera delas.

Capítulo II
Normas comúns: competencia e procedemento
Artigo 3º.-Competencia.
A competencia para coñecer e resolver as solicitudes de axudas e subvencións presentadas ao abeiro desta orde, por delegación do conselleiro de Traballo, corresponderalles:

1. Aos delegados e delegadas provinciais da Consellería de Traballo cando a contratación se realice para prestar servizos en centros de traballo radicados na respectiva provincia, agás nos supostos previstos no punto seguinte.

2. Ao director xeral de Promoción do Emprego nos seguintes supostos:
a) Solicitudes presentadas ao abeiro de calquera dos programas sinalados no artigo 1º desta orde cando as contratacións se realicen para prestar servizos en centros de traballo radicados en varias provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Solicitudes presentadas ao abeiro de calquera dos programas sinalados no artigo 1º desta orde para a contratación de 15 ou máis traballadores/as.

Artigo 4º.-Solicitudes e prazo.
1. As solicitudes de axudas e subvencións dirixiranse ao órgano competente para resolver, e presentaranse nos rexistros das respectivas delegacións provinciais ou, se é o caso, na Dirección Xeral de Promoción do Emprego da Consellería de Traballo, ou por calquera das formas previstas no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. As axudas previstas nos diferentes programas desta orde, solicitaranse nos dous meses seguintes á data en que se inicie a relación laboral ou se produza a transformación do contrato temporal en indefinido.

O prazo para a presentación das solicitudes de axudas finalizará o 15 de setembro de 2007 aínda que nesta data non transcorresen dous meses desde a data de alta no correspondente réxime da Seguridade Social do traballador ou traballadora contratado/a polo que se solicite subvención.

3. As solicitudes de axudas polas contratacións iniciais ou polas transformacións realizadas desde o 16 de setembro de 2006 e ata a data da publicación da presente orde, que cumpran os requisitos e condicións establecidos nela, deberán presentarse no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde.

4. As solicitudes e os anexos deste programa están dispoñibles na páxina web da Consellería de Traballo: www.xunta.es/emprego.

5. A presentación da solicitude de concesión de subvención polo interesado, comportará a autorización do solicitante para que o órgano concedente obteña de forma directa a acreditación do cumprimento das súas obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social, a través de certificados telemáticos, polo que queda liberado o solicitante de achegar a correspondente certificación, segundo o establecido no artigo 43 da Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007 (Diario Oficial de Galicia nº 249, do 29 de decembro de 2006).

Non obstante, o solicitante poderá denegar expresamente o consentimento, debendo presentar coas solicitudes as devanditas certificacións.

6. Mediante a presentación da solicitude de subvención o interesado presta expresamente o seu consentimento á Consellería de Traballo para incluír e facer públicos os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas, nos rexistros públicos de axudas, subvencións e convenios e de sancións administrativas, regulados no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006 (Diario Oficial de Galicia nº 153, do 9 de agosto). Os dereitos de acceso, rectificación, consulta, cancelación e oposición de datos de carácter persoal exerceranse ante o CIXTEC como responsable dos ficheiros con domicilio na rúa Domingo Fontán 9-15702 Santiago de Compostela, de conformidade coas prescricións da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

7. Coa presentación da solicitude de subvención o interesado autoriza expresamente a Consellería de Traballo para que de acordo co establecido nos apuntos 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia e na súa páxina web oficial, con expresión do beneficiario, a contía e a súa finalidade.

8. Para a presentación das solicitudes de axudas, os beneficiarios poderán contar coa información e asesoramento dos axentes de emprego da rede coordinada pola Consellería de Traballo (www.tecnicosempregogalicia.xunta.es).

Artigo 5º.-Instrución e tramitación.
Se a solicitude non estivese debidamente cuberta ou non se achegase a documentación exixida, as unidades administrativas encargadas da tramitación do expediente de conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, requirirán o interesado para que nun prazo de 10 días emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, coa advertencia de que, se así non o fixese, se considerará desistido da súa petición, logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da antedita lei.

Artigo 6º.-Resolución e recursos.
1. Logo da fiscalización polas respectivas intervencións das propostas emitidas polos correspondentes servizos, as resolucións serán ditadas polo órgano competente por delegación do conselleiro de Traballo e deberán serlles notificadas aos interesados. As resolucións, de concesión ou denegatorias, deberán ser sempre motivadas.

2. O prazo para resolver e notificar será de seis meses que se computarán desde a data de entrada da solicitude no rexistro do órgano competente para a súa tramitación. Transcorrido o dito prazo sen que se ditasen as resolucións expresas, entenderanse desestimadas as solicitudes, de acordo co establecido nos artigos 1 e 2 da Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa da Comunidade Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. As resolucións que se diten neste procedemento esgotan a vía administrativa, e contra elas cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o órgano competente da xurisdición contencioso-administrativa, e poderá formularse, con carácter potestativo, recurso de reposición, no prazo dun mes, ante o mesmo órgano que ditou a resolución impugnada, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa e na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 7º.-Modificación da resolución de concesión.
Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión das axudas ou subvencións, así como a obtención concorrente de subvencións e axudas outorgadas por outras administracións ou outros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión e eventualmente á súa revogación.

Artigo 8º.-Revogación e reintegro.
Procederá a revogación das subvencións e axudas, así como o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e a exixencia do xuro de demora, nos casos e nos termos previstos no artigo 78 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

A obriga de reintegro establecida no parágrafo anterior enténdese sen prexuízo do establecido no Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

Capítulo III
Incompatibilidades e obrigas
Artigo 9º.-Incompatibilidades e concorrencia.
1. Os incentivos establecidos para cada colectivo ou modalidade de contratación nos distintos programas de fomento da contratación recollidos nesta orde son incompatibles entre si. Para o caso de que unha mesma contratación puidese dar lugar á súa inclusión en máis dun dos supostos para os que está prevista subvención, correspóndelle a opción ao solicitante.

2. As subvencións previstas nesta orde para as contratacións por conta allea serán incompatibles con outras que, polos mesmos conceptos, poidan outorgar as administracións públicas como medida de fomento de emprego. As ditas axudas son compatibles, se é o caso, coas bonificacións á Seguridade Social.

3. Os incentivos á contratación en prácticas (anexos A e C) e á contratación temporal de desempregados/as co fin de substituír a traballadores e traballadoras que rematan a súa vida laboral (anexo B) compleméntanse e serán compatibles cos incentivos á súa transformación en indefinidos nos termos que se establecen no programa de incentivos á transformación de contratos temporais en indefinidos (anexo E).

4. Os beneficios establecidos á contratación, nos anexos A, B, C, D, E desta orde non poderán, en concorrencia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 60% do custo salarial anual correspondente ao contrato que se subvenciona.


5. Os incentivos regulados nesta orde serán compatibles con calquera outra axuda para distinta finalidade da Unión Europea, doutras administracións públicas ou entes públicos ou privados, sen que, en ningún caso, illadamente ou en concorrencia con outros, poidan superar os límites establecidos pola Unión Europea e os que establece o artigo 78.9º do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, na súa redacción dada pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo.

Artigo 10º.-Obrigas dos beneficiarios.
Son obrigas dos beneficiarios das axudas e subvencións:
a) Estar ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social, así como non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda por ningún concepto, coa Administración pública da comunidade autónoma, con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión e realizar a proposta de pagamento da subvención.

b) Comunicarlle ao órgano concedente calquera modificación das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, así como dos compromisos e obrigas asumidos polos beneficiarios e, de ser o caso, a obtención concorrente de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financian a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza, e en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

c) Adoptar as medidas axeitadas de difusión para dar publicidade ao financiamento público das actuacións subvencionadas pola Consellería de Traballo, así como, se é o caso, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, nos termos establecidos no Regulamento (CE) nº 1828 da Comisión, do 8 de decembro de 2006, polo que se fixan normas de desenvolvemento do Regulamento (CE) nº 1083/2006, do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión e o Regulamento (CE) nº 1080/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (DOUE L45, do 15 de febreiro de 2007).

d) O sometemento ás actuacións de control, comprobación e inspección que efectuará a Consellería de Traballo, ás de control financeiro que correspondan, se é o caso, á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e o Consello de Contas, ou a outros órganos da Administración do Estado ou da Unión Europea, e achegar canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

e) Manter os postos de traballo obxecto de subvención durante o período e nos termos establecidos para os distintos programas recollidos nos diferentes anexos desta orde.

f) Aqueloutras obrigas establecidas no artigo 78 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, conforme a redacción dada pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo.

Artigo 11º.-Seguimento e control.
As delegacións provinciais e a Dirección Xeral de Promoción do Emprego poderán comprobar, en todo momento, a aplicación das subvencións concedidas para os fins programados. Para estes efectos os beneficiarios deberán cumprir as obrigas de comprobación que se establezan nesta orde e na resolución de concesión.

Disposicións adicionais
Primeira.-Sen prexuízo das facultades que teñan atribuídas outros órganos da Administración do Estado ou da Comunidade Autónoma, a Consellería de Traballo levará a cabo funcións de control, así como de avaliación e seguimento dos programas.

Para realizar as ditas funcións poderanse utilizar cantos medios estean ao dispor da Consellería de Traballo para comprobar o cumprimento dos requisitos exixidos nesta orde e demais normas vixentes que resulten de aplicación.

Segunda.-A Consellería de Traballo poderá requirir en todo momento a documentación orixinal que se considere necesaria para acreditar mellor o exacto cumprimento das condicións exixidas nos diferentes programas desta orde, agás aquela que de acordo co artigo 35 f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común xa se atope en poder da administración actuante.

Terceira.-Apróbase a delegación de atribucións do conselleiro de Traballo nos delegados/as provinciais, no ámbito das súas respectivas provincias, e no director xeral de Promoción do Emprego, para resolver a concesión ou denegación das axudas e subvencións previstas nesta orde, para autorizar, dispoñer, recoñecer a obriga e propoñer os correspondentes pagamentos, así como para resolver os procedementos de reintegro das subvencións indebidamente percibidas polos seus beneficiarios, respecto das resolucións de concesión das cales traen causa, ditadas por delegación do conselleiro.

Cuarta.-A concesión das axudas e subvencións previstas na presente orde estará suxeita á existencia de crédito orzamentario.

Quinta.-No exercicio económico 2007, as axudas recollidas nesta orde, entre outras, financiaranse con cargo ás aplicacións orzamentarias 16.02.322C.470.2, código de proxecto 2007 00 675, cun crédito de 4.142.691 euros; 16.02.322C.470.3, código de proxecto 2007 00 676, cun crédito de 6.300.000 euros; 16.02.322C.470.4, código de proxecto 2007 00 678, cun crédito de 4.000.000 euros; 16.02.322C.470.4, código de proxecto 2007 00 679, cun crédito de 7.651.519 euros; 16.02.322C.470.6, código de proxecto 2007 00 749, cun crédito de 6.000.000 euros; 16.02.322C.480.1, código de proxecto 2007 00 682, cun crédito de 1.200.000 euros; 16.02.322Z.470.0, código de proxecto 2007 00 690, cun crédito de 963.160 euros; 16.02.322Z.470.0, código de proxecto 2007 00 691, cun crédito de 4.965.809 euros; 16.02.322Z.470.1, código de proxecto 2007 00 693, cun crédito de 2.228.611 euros; 16.02.322Z.470.1, código de proxecto 2007 00 694, cun crédito de 2.527.068 euros; 16.02.322Z.470.1, código de proxecto 2007 00 696, cun crédito de 5.647.605 euros; 16.02.322Z.470.1, código de proxecto 2007 00 697, cun crédito de 1.133.755 euros; 16.02.322Z.470.2, código de proxecto 2007 00 672, cun crédito de 1.793.659 euros; e 16.02.322Z.470.2, código de proxecto 2007 00 700, cun crédito de 383.283 euros.

Estas contías están recollidas na Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007, e constitúen o importe global para o financiamento desta orde; da orde pola que se establecen as bases reguladoras do programa para o fomento das transformacións dos contratos de carácter temporal en indefinidos e se procede a súa convocatoria para o ano 2007; da orde pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2007; da orde pola que se establecen as bases reguladoras do réxime de axudas e subvencións ás empresas cualificadas como iniciativas locais de emprego (ILE) ou como iniciativas de emprego rural (IER), cofinanciadas polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2007; da orde pola que se establecen as bases reguladoras dos programas para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade, cofinanciados polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007; da orde pola que se establecen as bases reguladoras do programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007; da orde pola que se establecen as bases reguladoras do programa de axudas e subvencións ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT), cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007; e das demais ordes que establezan as bases das medidas de fomento do emprego, incentivos á contratación por conta allea e actuacións de apoio a persoas emprendedoras, autoemprego e economía social, incluídos nos programas orzamentarios 322C e 322Z.

Así mesmo, os créditos consignados nesta orde poderán ser obxecto de modificacións como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de fomento do emprego, coas limitacións que estableza a Conferencia Sectorial de Asuntos Laborais ou polas disposicións aplicables ás axudas cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

Disposicións derradeiras
Primeira.-Facúltase o director xeral de Promoción do Emprego para que dite, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e cumprimento desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2007.
Ricardo Jacinto Varela Sánchez
Conselleiro de Traballo
ANEXO A
Programa de fomento da contratación en prácticas de mozos e mozas con titulacións de difícil

empregabilidade
Primeira.-Finalidade.
Proporcionar experiencia laboral a aqueles mozos e mozas desempregados/as, cuxas titulacións profesionais presentan especiais dificultades de acceso ao mercado de traballo.

Segunda.-Ámbito de aplicación, contratacións subvencionables e definicións.
1. Poderán ser obxecto de subvención os contratos en prácticas que cumpran as exixencias e formalidades establecidas no artigo 11 do Estatuto dos traballadores e nas normas regulamentarias de desenvolvemento, que se realicen con mozos e mozas cunha idade comprendida entre os 16 e os 30 anos, ambos inclusive, desempregados inscritos como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego no momento da súa contratación, e que non tivesen anteriormente relación laboral coa empresa a través dun contrato da mesma modalidade.


2. Os contratos en prácticas deberán concertarse a xornada completa e por unha duración inicial non inferior a doce meses, e non poderán supoñer a sucesión de traballadores en prácticas para ocupar o mesmo posto de traballo.

3. Para que os contratos en prácticas poidan ser obxecto de subvención deberán realizarse con mozos e mozas desempregados/as que estean en posesión dalgún dos títulos de difícil empregabilidade definidos na listaxe do anexo V-A.

4. Para os efectos do cálculo da taxa de estabilidade e do incremento do persoal fixo na empresa, ao persoal contratado con contratos de interinidade consideraráselle a mesma condición de fixo ou temporal que a persoa que substitúe. Se o traballador con contrato de interinidade substitúe un traballador con obriga de cotización, e que consta no TC2, o interino non se computa.

Terceira.-Beneficiarios.
Poderán ser beneficiarios dos incentivos previstos neste anexo as empresas, de acordo coa definición do artigo 2º da presente orde, que contraten mozos e mozas traballadores cunha idade comprendida entre os 16 e os 30 anos, ambos inclusive, desempregados e inscritos no Servizo Público de Emprego para prestar servizos en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e condicións que se establecen nas bases reguladoras deste anexo.

Cuarta.-Requisitos das empresas.
Para poder acceder aos beneficios establecidos neste anexo, as empresas deberán cumprir as seguintes condicións e requisitos:

1. A taxa de estabilidade do cadro de persoal da empresa no mes anterior ao da contratación obxecto de solicitude de subvención, deberá ser igual ou superior ao 72,50%.

As empresas de nova creación ou aquelas que non tivesen traballadores no mes anterior ao da contratación, poderán acollerse aos incentivos previstos neste programa sempre e cando teñan unha taxa de estabilidade do 72,50%, excluído o novo contrato temporal, no mes da contratación e cumpran o resto dos requisitos establecidos na orde de convocatoria.

Para os efectos do anterior entenderase por taxa de estabilidade a porcentaxe de persoas traballadoras fixas sobre o total do cadro de persoal no conxunto dos centros de traballo da empresa en Galicia.

2. Como consecuencia da contratación que se fomenta ten que incrementarse o cadro global de persoal da empresa no ámbito territorial de Galicia, de modo que supere a media aritmética dos doce meses anteriores á data de inicio da prestación laboral.

Quinta.-Axudas pola contratación en prácticas.
Os contratos en prácticas que se realicen cumprindo os requisitos deste programa, incentivaranse nunha contía de ata 1.000 euros, incrementándose ata 4.000 euros cando se realicen con mulleres tituladas.

Sexta.-Exclusións.
Exclúense dos beneficios establecidos no programa deste anexo:
a) As relacións laborais de carácter especial previstas no artigo 2.1º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, ou noutras disposicións legais, así como as contratacións de traballadores/as para prestar servizos noutras empresas mediante contratos de posta á disposición.

b) Os contratos realizados co cónxuxe, ascendentes, descendentes e demais parentes, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, do empresario ou empresaria dos/das que teñan cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das empresas que revistan a forma xurídica de sociedade, así como os que se produzan con estes últimos.

c) Traballadores e traballadoras que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato en prácticas polo que se solicita a subvención, sempre que se formalicen coa mesma empresa.

Sétima.-Solicitudes e documentación.
As solicitudes deberán presentarse nos modelos normalizados que figuran como anexos numéricos desta orde, acompañadas da seguinte documentación, orixinal ou copia compulsada:

1. Se o solicitante é persoa física, DNI e acreditación do NIF, e se é persoa xurídica DNI e poder suficiente da persoa representante para actuar en nome da entidade e NIF da empresa.

2. Relación nominal dos traballadores e traballadoras polos/as que se solicita subvención, con indicación dos supostos e tipo de incentivo que se solicita (anexo III-A).

3. Certificado acreditativo da data de terminación dos estudos e copia simple do DNI de cada traballador ou traballadora contratado/a.

4. Documentos acreditativos dos períodos de inscrición como demandante de emprego na oficina pública de emprego, así como do tempo de permanencia no paro segundo os datos do informe da vida laboral na Tesouraría Xeral da Seguridade Social, e contrato de traballo e a alta na Seguridade Social de cada traballador ou traballadora contratado/a.

5. Declaración comprensiva do conxunto de todas as solicitudes efectuadas, ou concedidas, para o mesmo proxecto ou actividade perante as administracións públicas competentes ou outros entes públicos, ou, de ser o caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (anexo XXII).

6. Ficha de solicitude de transferencia bancaria e certificación da entidade financeira acreditativa de que o solicitante é titular da conta (anexo XXIV).

7. Documentación acreditativa de que están ao día nas súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas- e coa Seguridade Social e de que non teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da comunidade autónoma, unicamente no suposto de que o solicitante denegase expresamente a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia.

8. Declaración do cadro de persoal de todos os centros de traballo da empresa en Galicia en cada un dos doce meses anteriores ao inicio da relación laboral do traballador ou traballadora contratado/a, así como da taxa de estabilidade no mes anterior ao da contratación obxecto de solicitude de subvención (anexo IV-A).

Oitava.-Xustificación do pagamento.
1. De non achegarse con anterioridade, o pagamento das axudas ou subvencións quedará condicionado á presentación, no prazo, nos termos e na forma que se estableza na resolución de concesión, da documentación que se exixa de forma expresa nela, entre a que deberá figurar a seguinte:

a) Documentos TC2 correspondentes ás mensualidades que se indiquen na resolución de concesión, agás que xunto coa solicitude se achegasen todos os boletíns correspondentes ao período do cómputo para o cálculo do incremento do cadro de persoal ou, se é o caso, certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social en que conste o número de traballadores/as con contrato indefinido, o dos traballadores/as con contrato de interinidade e dos e das demais traballadores/as con contratos temporais en cada unha das ditas mensualidades no conxunto dos centros de traballo da empresa en Galicia.

b) Declaración complementaria da establecida na base sétima deste anexo, do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como das pendentes de resolución para o mesmo proxecto das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos ou, de ser o caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (anexo XXII).

2. Malia o sinalado no punto anterior, a documentación exixida na fase de pagamento poderase presentar xunto coa solicitude a opción do interesado. Neste suposto, poderán tramitarse conxuntamente a concesión e o pagamento da axuda.

3. Non poderá realizarse en ningún caso o pagamento da subvención se o beneficiario non figura ao corrente do cumprimento das súas obrigas tributarias - estatais e autonómicas - e da Seguridade Social, é debedor en virtude de resolución firme declarativa de procedencia de reintegro ou ten algunha débeda pendente por calquera concepto coa Administración da comunidade autónoma.

Novena.-Obrigas dos beneficiarios.
1. As empresas beneficiarias deberán manter no seu cadro de persoal aos traballadores e traballadoras contratados/as ao abeiro deste programa, polo período mínimo de duración do contrato obxecto de subvención.

No suposto de extinción da relación laboral do traballador ou da traballadora polo/a que se concedese a subvención, a cobertura do posto por un novo/a traballador ou traballadora, que deberá reunir os mesmos requisitos do traballador/a substituído/a e do contrato inicial, terá que realizarse dentro do mes seguinte ao da baixa, feito que lle deberá ser comunicado pola empresa beneficiaria ao órgano competente que concedese a axuda, dentro dos 20 días seguintes á substitución. Esta nova contratación en ningún caso dará lugar a unha nova axuda.

2. Manter a estrutura do cadro de persoal da empresa en Galicia cunha taxa de estabilidade igual ou superior ao 72,50%, no seu cómputo anual, durante o tempo de duración do contrato temporal subvencionado.

Para os efectos do cumprimento desta obriga non se terá en conta para o seu cálculo o contrato obxecto da subvención.

3. Co fin de garantir o cumprimento do anterior, as empresas beneficiarias deberán presentar nos tres meses seguintes e durante o ano posterior ao de realización das contratacións, unha declaración da media de persoal traballador fixo e temporal no conxunto dos centros de traballo en Galicia nun período de 12 meses contados desde o mes de realización das contratacións, así como o TC2 correspondente ao mes en que se efectuaron as ditas contratacións.


Décima.-Réxime de axudas.
As axudas recollidas neste anexo quedan sometidas ao réxime de axudas de minimis. Polo tanto, non poderán exceder os límites cuantitativos (200.000 euros nun período de tres anos) establecidos no Regulamento (CE) nº 1998/2006, da Comisión da Unión Europea, do 15 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado da CE ás axudas de minimis (DOCE nº L379, do 28 de decembro).

ANEXO B
Programa de fomento da contratacion de mozos e mozas para substitución de traballadores e

traballadoras que rematan a súa vida laboral
Primeira.-Finalidade.
Este programa ten por obxecto favorecer a substitución nos cadros de persoal das empresas dos traballadores e traballadoras próximos/as á xubilación por mozos e mozas, cos obxectivos de, por unha banda, promover a permanencia dos mozos e mozas nas empresas e, por outra, evitar a eliminación de empregos ou a súa transformación en empregos precarios a través da incentivación dos seguintes contratos:

a) Contrato de revezamento.
b) Contrato de substitución por anticipación da idade de xubilación.
Segunda.-Ámbito de aplicación, contratacións subvencionables e definicións.
a) Contratos de revezamento.
1. Os contratos de revezamento deberán cumprir as exixencias e formalidades establecidas no Estatuto dos traballadores e nas normas regulamentarias de desenvolvemento.

2. Estes contratos deberán realizarse con persoas traballadoras cunha idade comprendida entre os 16 e os 30 anos, ambos inclusive, desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego no momento da contratación, que non tivesen relación laboral coa empresa mediante un contrato de duración determinada.

3. Para que os ditos contratos poidan ser obxecto de subvención deberán concertarse a xornada completa ou a tempo parcial e por unha duración mínima inicial non inferior a 12 meses.

4. Os contratos deberán formalizarse por escrito e comunicarse á oficina pública de emprego na forma regulamentariamente establecida.

5. Para os efectos do cálculo da taxa de estabilidade e do incremento do persoal fixo na empresa, ao persoal contratado con contratos de interinidade consideraráselle a mesma condición de fixo ou temporal que a persoa que substitúe. Se o traballador con contrato de interinidade substitúe a un traballador con obriga de cotización, e que consta no TC2, o interino non se computa.

b) Contratos de substitución por anticipación da idade de xubilación.
1. Os contratos de substitución por anticipación da idade de xubilación deberán cumprir as exixencias e formalidades establecidas nas súas diferentes normas reguladoras.

2. Estes contratos deberán realizarse con persoas cunha idade comprendida entre os 16 e os 30 anos, ambos inclusive, desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego no momento da contratación, para substituír a persoas traballadoras que anticipen a súa idade de xubilación e estivesen vinculadas á empresa en virtude dunha relación laboral de carácter indefinido.

3. Para que os ditos contratos poidan ser obxecto de subvención deberán concertarse a xornada completa e por unha duración inicial non inferior a doce meses.

4. Para os efectos do cálculo da taxa de estabilidade e do incremento do persoal fixo na empresa, ao persoal contratado con contratos de interinidade consideraráselle a mesma condición de fixo ou temporal que a persoa que substitúe. Se o traballador con contrato de interinidade substitúe un traballador con obriga de cotización, e que consta no TC2, o interino non se computa.

Terceira.-Beneficiarios.
Poderán ser beneficiarios dos incentivos previstos neste anexo as empresas, de acordo coa definición do artigo 2º da presente orde, que contraten persoas traballadoras cunha idade comprendida entre os 16 e os 30 anos, ambos inclusive, desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego para prestar servizos en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e condicións que se establecen nas bases reguladoras deste anexo.

Cuarta.-Requisitos das empresas.
Para poder acceder aos beneficios establecidos neste anexo, as empresas deberán cumprir as seguintes condicións e requisitos:

a) A taxa de estabilidade do cadro de persoal da empresa, tanto nos contratos de revezamento como de substitución por anticipación da idade de xubilación de carácter temporal, deberá ser igual ou superior ao 72,50% no mes anterior ao da contratación obxecto de solicitude de subvención.

A mesma taxa de estabilidade exixirase para os contratos de revezamento e de substitución por anticipación da idade de xubilación de carácter indefinido no mes da contratación obxecto de solicitude de subvención.

Para os efectos do anterior entenderase por taxa de estabilidade a porcentaxe de persoas traballadoras fixas sobre o total do cadro de persoal no conxunto dos centros de traballo da empresa en Galicia.

b) As contratacións de revezamento de carácter temporal deberán supoñer incremento do cadro global de persoal da empresa no ámbito territorial de Galicia, de modo que supere a media aritmética dos doce meses anteriores á data de inicio da prestación laboral.

c) As contratacións de revezamento de carácter indefinido, ademais do requisito exixido na letra b), deberán supoñer incremento do cadro de persoal fixo da empresa no ámbito territorial de Galicia, de modo que superen a media aritmética dos doce meses anteriores á data de inicio da prestación laboral, sendo unicamente subvencionables as contratacións que superen a dita media.

Para os efectos do establecido no parágrafo anterior, no cómputo de persoal fixo, non se terán en conta as baixas que se producisen por propia vontade do traballador ou traballadora, ou por morte, xubilación, incapacidade permanente, total, absoluta ou grande invalidez legalmente recoñecidas.

Quinta.-Axudas.
1. Os contratos de revezamento e de substitución por anticipación da idade de xubilación de duración non inferior a 12 meses, poderán obter unha axuda pagadoira dunha soa vez que consistirá nunha subvención por unha contía equivalente ao importe do 50% da base mínima do grupo de cotización ao que pertenza a persoa traballadora contratada establecido para o ano da presente convocatoria calculada sobre unha anualidade, de ata un máximo de 1.500 euros, que se pode incrementar ata 2.500 euros cando a contratación se realice con mulleres.

2. Os contratos de revezamento e de substitución por anticipación da idade de xubilación de carácter indefinido, poderán obter unha axuda pagadoira dunha soa vez que consistirá nunha subvención por unha contía equivalente ao importe do 40% da base mínima do grupo de cotización ao que pertenza a persoa traballadora contratada establecido para o ano da presente convocatoria calculada sobre tres anualidades, de ata un máximo de 7.500 euros, que se pode incrementar ata 12.000 euros cando a contratación se realice con mulleres.

3. No caso dos contratos de revezamento cunha xornada a tempo parcial, a contía dos incentivos será proporcional ao tempo de traballo en función da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, no seu defecto, da xornada ordinaria máxima legal.

Sexta.-Exclusións.
Exclúense dos beneficios establecidos no programa deste anexo:
a) As relacións laborais de carácter especial previstas no artigo 2.1º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores ou noutras disposicións legais, así como as contratacións de traballadores ou traballadoras para prestaren servizos noutras empresas mediante contratos de posta á disposición.

b) Os contratos realizados co cónxuxe, ascendentes, descendentes e demais parentes, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, do empresario ou da empresaria dos/as que teñan cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das empresas que revistan a forma xurídica de sociedade, así como os que se produzan con estes últimos.

c) Contratacións realizadas con traballadores e traballadoras que, nos 24 meses anteriores á data da contratación, presten servizos na mesma empresa ou grupo de empresas mediante un contrato por tempo indefinido.

O disposto no parágrafo precedente será tamén de aplicación no suposto de vinculación anterior do traballador con empresas ás cales o solicitante dos beneficios sucedese en virtude do establecido no artigo 44 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo.

d) Traballadores e traballadoras que rematasen unha relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato polo que se solicita a subvención, agás que a dita relación laboral finalizase por causa dun despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou se extinga por algunha das causas sinaladas no artigo 51 e 52 c) do Estatuto dos traballadores.

Sétima.-Solicitudes e documentación.
As solicitudes deberán presentarse nos modelos normalizados que figuran como anexos numéricos desta orde, xunto coa seguinte documentación, orixinal ou copia compulsada:

1. Se o solicitante é persoa física, DNI e acreditación do NIF e, se é persoa xurídica, DNI e poder suficiente da persoa representante para actuar en nome da entidade e NIF da empresa.


2. Cando se solicite axuda pola contratación de máis dun traballador ou traballadora, relación nominal dos/as traballadores/as polos que se solicita subvención, con indicación do suposto e tipo de axuda que se solicita (anexo VIII-B).

3. Copia simple do DNI dos traballadores e traballadoras contratados/as.
4. Documentos acreditativos dos períodos de inscrición como demandante de emprego na oficina pública de emprego, así como do tempo de permanencia no paro segundo os datos do informe de vida laboral na Tesouraría Xeral da Seguridade Social, copias dos contratos de traballo e altas na Seguridade Social de cada traballador ou traballadora contratado/a.

5. Declaración comprensiva do conxunto de todas as solicitudes efectuadas, ou concedidas, para o mesmo proxecto ou actividade perante as administracións públicas competentes ou outros entes públicos ou, de ser o caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (anexo XXII).

6. Declaración da estrutura da empresa e do emprego (anexo XXIII).
7. Ficha de solicitude de transferencia bancaria e certificación da entidade financeira acreditativa de que o solicitante é titular da conta (anexo XXIV).

8. Documentación acreditativa de que se encontran ao día as súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas- e coa Seguridade Social e de que non teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da Comunidade Autónoma, unicamente no suposto de que o solicitante denegase expresamente a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia.

9. Declaración do cadro de persoal de todos os centros de traballo da empresa en Galicia en cada un dos doce meses anteriores ao inicio da relación laboral da persoa traballadora contratada, así como da taxa de estabilidade no mes anterior ao da contratación obxecto de solicitude de subvención cando o contrato sexa temporal, e da taxa de estabilidade no mes da contratación no suposto de contrato indefinido (anexo IX-B).

Se é o caso, documentos acreditativos das baixas previstas na base 4ª deste anexo.

Oitava.-Xustificación do pagamento.
1. De non achegarse con anterioridade, o pagamento das axudas ou subvencións quedará condicionado á presentación, no prazo, nos termos e na forma que se estableza na resolución de concesión, da documentación que se exixa de forma expresa nela, entre a que deberá figurar a seguinte:

a) Documentos TC2 correspondentes ás mensualidades que se indiquen na resolución de concesión, agás que xunto coa solicitude se achegasen todos os boletíns correspondentes ao período de cómputo para o cálculo do incremento do cadro de persoal ou, se é o caso, certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social na cal conste o número de traballadores e traballadoras con contrato indefinido, o dos/as traballadores e traballadoras con contrato de interinidade e dos/as demais traballadores e traballadoras con contratos temporais en cada unha das ditas mensualidades no conxunto dos centros de traballo da empresa en Galicia.

b) Declaración complementaria da establecida na base sétima deste anexo, do conxunto das axudas solicitadas, tanto das aprobadas ou concedidas como das pendentes de resolución para o mesmo proxecto das distintas administracións públicas competentes ou doutros entes públicos ou, de ser o caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (anexo XXII).

2. Malia o sinalado no punto anterior, a documentación exixida na fase de pagamento poderase presentar xunto coa solicitude á opción do interesado. Neste suposto, poderán tramitarse conxuntamente a concesión e o pagamento da axuda.

3. Non poderá realizarse en ningún caso o pagamento da subvención se o beneficiario non está ao día do cumprimento das súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas- e da Seguridade Social, é debedor en virtude de resolución firme declarativa de procedencia de reintegro ou ten algunha débeda pendente por calquera concepto coa Administración da Comunidade Autónoma.

Novena.-Obrigas dos beneficiarios.
a) Nos contratos de revezamento e de substitución por anticipación da idade de xubilación de carácter temporal:

1. As empresas beneficiarias deberán manter no seu cadro de persoal as persoas traballadoras contratadas ao abeiro deste programa, polo período mínimo de duración do contrato obxecto da subvención.

No suposto de extinción da relación laboral do traballador ou da traballadora polo/a que se concedese a subvención, a cobertura do posto por un novo traballador ou unha nova traballadora, que deberá reunir os mesmos requisitos do/a traballador/a substituído/a e as características do contrato, terá que realizarse dentro do mes seguinte ao da baixa. Non obstante, o contrato do novo traballador deberá ter unha duración mínima de 12 meses, no caso contrario, a empresa deberá proceder a reintegrar a parte proporcional correspondente da subvención concedida, nos termos sinalados no artigo 8º desta orde.

2. Manter a estrutura do cadro de persoal da empresa en Galicia cunha taxa de estabilidade igual ou superior ao 72,50%, no seu cómputo anual, durante o tempo de duración do contrato temporal subvencionado.

Para os efectos do cumprimento desta obriga non se terá en conta para o seu cálculo o contrato obxecto de subvención.

3. Co fin de garantir o cumprimento do anterior, as empresas beneficiarias deberán presentar nos tres meses seguintes e durante o ano posterior ao de realización das contratacións, unha declaración da media de persoal traballador fixo e temporal no conxunto dos centros de traballo en Galicia nun período de 12 meses contados desde o mes de realización das contratacións, así como o TC2 correspondente ao mes en que se efectuaron as ditas contratacións.

b) Nos contratos de revezamento e de substitución por anticipación da idade de xubilación de caracter indefinido:

1. As empresas beneficiarias deberán manter no seu cadro de persoal as persoas traballadoras contratadas ao abeiro deste programa, polo período mínimo de tres anos.

No suposto de extinción da relación laboral da persoa traballadora pola que se concedese a subvención, a cobertura do posto por un novo traballador, que deberá reunir os mesmos requisitos do traballador substituído e as características do contrato, terá que realizarse dentro do mes seguinte ao da baixa, feito que deberá ser comunicado pola empresa beneficiaria ao órgano competente que concedese a axuda, dentro dos 20 días seguintes á substitución. Esta nova contratación en ningún caso dará lugar a unha nova axuda de fomento da contratación.

2. Manter o número de persoas traballadoras fixas do seu cadro de persoal, en computo anual durante polo menos tres anos, que se contarán desde a data da realización da contratación indefinida. E, cando se trate de empregos ligados a un investimento, deberán manter os postos de traballo durante un período mínimo de cinco anos.

3. Manter a estrutura do cadro de persoal da empresa en Galicia cunha taxa de estabilidade igual ou superior ao 72,50%, no seu cómputo anual, durante polo menos tres anos desde o mes no que se realice a contratación subvencionada.

4. Co fin de garantir o cumprimento do anterior, as empresas beneficiarias deberán presentar nos tres meses seguintes e durante os tres anos posteriores ao de realización das contratacións, unha declaración da media das persoas traballadoras fixas e temporais no conxunto dos centros de traballo en Galicia nun período de 12 meses contados desde o mes de realización das contratacións, así como o TC2 correspondente ao mes en que se efectuaron as ditas contratacións.

Décima.-Réxime de axudas.
1. As axudas aos contratos de revezamento e de substitución por anticipación da idade de xubilación de carácter temporal, que reúnan as condicións e requisitos establecidos neste anexo, e fosen realizados entre o 16 de setembro e o 31 de decembro de 2006, quedan sometidas ao réxime de axudas de minimis. Polo tanto, non poderán exceder os límites cuantitativos (200.000 euros nun período de tres anos) establecidos no Regulamento (CE) nº 1998/2006, da Comisión da Unión Europea, do 15 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado da CE ás axudas de minimis (DOCE nº L379, do 28 de decembro).

2. As axudas aos contratos de revezamento e de substitución por anticipación da idade de xubilación de carácter indefinido, que reúnan as condicións e requisitos establecidos neste anexo, e fosen realizados entre o 16 de setembro e o 31 de decembro do 2006, están amparadas na súa adecuación ao dereito comunitario pola autorización da Comisión Europea C (2001) 3750 fin de 28-11-2001. E, cando se trate de empregos ligados a un investimento, polo seu sometemento ao Regulamento (CE) nº 70/2001, da Comisión, do 12 de xaneiro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas estatais ás pequenas e medianas empresas (DOCE L10, do 13 de xaneiro).

3. As axudas aos contratos de revezamento e de substitución por anticipación da idade de xubilación de carácter temporal, que reúnan as condicións e requisitos establecidos neste anexo, e sexan realizados no ano 2007, quedan sometidas ao réxime de axudas de minimis. Polo tanto, non poderán exceder os límites cuantitativos (200.000 euros nun período de tres anos) establecidos no Regulamento (CE) nº 1998/2006, da Comisión da Unión Europea, do 15 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado da CE ás axudas de minimis (DOCE nº L379, do 28 de decembro).


4. As axudas aos contratos de revezamento e de substitución por anticipación da idade de xubilación de carácter indefinido, que reúnan as condicións e requisitos establecidos neste anexo, e sexan realizados no ano 2007, están amparadas na súa adecuación ao dereito comunitario polo seu sometemento ao Regulamento (CE) nº 2204/2002, da Comisión da Unión Europea, do 12 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas estatais para o emprego (DOCE L337, do 13 de decembro).

ANEXO C
Programa de creación de novos empregos para mozos e mozas titulados/as nas empresas de menos de 30 persoas traballadoras

Primeira.-Finalidade.
Facilitar a incorporación en prácticas de mozos/as titulados/as a novos postos de traballo creados en pequenas empresas galegas co obxecto de mellorar os seus sistemas organizativos e produtivos e/ou a innovación.

Segunda.-Ámbito de aplicación, contratacións subvencionables e definicións.
1. Contratos en prácticas que deberán cumprir as exixencias e formalidades establecidas no artigo 11 do Estatuto dos traballadores e nas normas regulamentarias de desenvolvemento.

2. Estes contratos deberán realizarse con persoas traballadoras cunha idade comprendida entre os 16 e os 30 anos, ambos inclusive, desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego no momento da súa contratación e que non tivesen relación laboral coa empresa a través dun contrato da mesma modalidade.

3. Para que os ditos contratos poidan ser obxecto de subvención deberán concertarse a xornada completa, por unha duración inicial non inferior a doce meses, e non poderán supoñer a sucesión de traballadores e traballadoras en prácticas para ocupar o mesmo posto de traballo.

4. Para os efectos do presente programa consideraranse pequenas empresas aquelas en que no mes anterior ao da contratación obxecto de subvención, o número total de traballadores e traballadoras de todos os centros de traballo da empresa fose inferior a 30.

5. Para os efectos do cálculo da taxa de estabilidade e do incremento do persoal fixo na empresa, ao persoal contratado con contratos de interinidad consideraráselle a mesma condición de fixo ou temporal que a persoa que substitúe. Se o traballador con contrato de interinidade substitúe un traballador con obriga de cotización, e que consta no TC2, o interino non se computa.

Terceira.-Beneficiarios.
Poderán ser beneficiarias dos incentivos previstos neste anexo as empresas, de acordo coa definición do artigo 2º da presente orde, que contraten traballadores ou traballadoras por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia de acordo cos requisitos e condicións que se establecen nas bases deste anexo, e sempre que o cadro de persoal sexa inferior a 30 persoas traballadoras.

Cuarta.-Requisitos das empresas.
Para poder acceder aos beneficios establecidos neste anexo, as empresas deberán cumprir as seguintes condicións e requisitos:

1. Os postos ocupados polos traballadores e traballadoras con titulación susceptible de realizar contratos en prácticas deberán ser de nova creación e estar vinculados á titulación de tipo profesional que posúa o mozo ou moza desempregado/a que se contrate.

Para os efectos deste anexo serán postos de nova creación aqueles que supoñan un incremento do cadro global de persoal da empresa no ámbito territorial de Galicia, de modo que supere a media aritmética dos doce meses anteriores á data de inicio da prestación laboral.

Nos postos de traballo creados e polos que se solicite subvención, deberá existir correspondencia entre a categoría da titulación académica de tipo profesional que posúa o traballador e a categoría profesional pola que se lle contrata.

2. A taxa de estabilidade do cadro de persoal da empresa no mes anterior ao da contratación obxecto de solicitude de subvención, deberá ser igual ou superior ao 72,50%.

As empresas de nova creación ou aquelas que non tivesen traballadores no mes anterior ao da contratación, poderán acollerse aos incentivos previstos neste programa sempre e cando teñan unha taxa de estabilidade do 72,50%, excluído o novo contrato temporal, no mes da contratación e cumpran o resto dos requisitos establecidos na orde de convocatoria.

Para os efectos do anterior entenderase por taxa de estabilidade a porcentaxe de persoas traballadoras fixas sobre o total do cadro de persoal no conxunto dos centros de traballo da empresa en Galicia.

Quinta.-Axudas pola contratación en prácticas.
Os contratos en prácticas que se realicen con mozos e mozas titulados/as, segundo o establecido no artigo 11 do Estatuto dos traballadores, e que reúnan os requisitos e condicións sinalados nas bases anteriores, incentivaranse nunha contía de ata 1.250 euros, incrementándose ata 3.000 euros cando se realicen con mulleres tituladas.

Sexta.-Exclusións.
Exclúense dos beneficios establecidos no programa deste anexo:
a) As relacións laborais de carácter especial previstas no artigo 2.1º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, ou noutras disposicións legais, así como as contratacións de traballadores e traballadoras para prestar servizos noutras empresas mediante contratos de posta á disposición.

b) Os contratos realizados co cónxuxe, ascendentes, descendentes e demais parentes, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, do empresario ou empresaria ou dos/das que teñan cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das empresas que revistan a forma xurídica de sociedade, así como os que se produzan con estes últimos.

c) Traballadores e traballadoras que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato en prácticas polo que se solicita a subvención, sempre que se formalicen coa mesma empresa.

Sétima.-Solicitudes e documentación.
As solicitudes deberán presentarse nos modelos normalizados que figuran como anexos numéricos desta orde, xunto coa seguinte documentación, orixinal ou copia compulsada:

1. Se o solicitante é persoa física, DNI e acreditación do NIF, e se é persoa xurídica DNI e poder suficiente da persoa representante para actuar en nome da entidade e NIF da empresa.

2. Relación nominal dos traballadores e traballadoras polos que se solicita subvención, con indicación dos supostos e tipo de incentivo que se solicita (anexo XII-C).

3. Certificado acreditativo da data de terminación dos estudos e copia simple do DNI de cada traballador ou traballadora contratado/a.

4. Documentos acreditativos dos períodos de inscrición como demandante de emprego na oficina pública de emprego, así como do tempo de permanencia no paro segundo os datos do informe da vida laboral na Tesouraría Xeral da Seguridade Social, e contrato de traballo e a alta na Seguridade Social de cada traballador ou traballadora contratado/a.

5. Declaración comprensiva do conxunto de todas as solicitudes efectuadas, ou concedidas, para o mesmo proxecto ou actividade perante as administracións públicas competentes ou outros entes públicos, ou, de ser o caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (anexo XXII).

6. Ficha de solicitude de transferencia bancaria e certificación da entidade financeira acreditativa de que o solicitante é titular da conta (anexo XXIV).

7. Documentación acreditativa de que están ao día nas súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas- e coa Seguridade Social e de que non teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da comunidade autónoma, unicamente no suposto de que o solicitante denegase expresamente a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia.

8. Declaración do cadro de persoal de todos os centros de traballo da empresa en Galicia en cada un dos doce meses anteriores ao inicio da relación laboral da persoa traballadora contratada, así como da taxa de estabilidade no mes anterior ao da contratación obxecto de solicitude de subvención (anexo XIII-C).

Oitava.-Xustificación do pagamento.
1. De non achegarse con anterioridade, o pagamento das axudas ou subvencións quedará condicionado á presentación, no prazo, nos termos e na forma que se estableza na resolución de concesión, da documentación que se exixa de forma expresa nela, entre a que deberá figurar a seguinte:

a) Documentos TC2 correspondentes ás mensualidades que se indiquen na resolución de concesión, agás que xunto coa solicitude se achegasen todos os boletíns correspondentes ao período do cómputo para o cálculo do incremento do cadro de persoal ou, se é o caso, certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social en que conste o número de persoas traballadoras con contrato indefinido, o das persoas traballadoras con contrato de interinidade e das demais persoas traballadoras con contratos temporais en cada unha das ditas mensualidades no conxunto dos centros de traballo da empresa en Galicia.

b) Declaración complementaria da establecida na base sétima deste anexo, do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como das pendentes de resolución para o mesmo proxecto das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos, ou, de ser o caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (anexo XXII).


2. Malia o sinalado no punto anterior, a documentación exixida na fase de pagamento poderase presentar xunto coa solicitude á opción do interesado. Neste suposto, poderán tramitarse conxuntamente a concesión e o pagamento da axuda.

3. Non poderá realizarse en ningún caso o pagamento da subvención se o beneficiario non está ao día do cumprimento das súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas- e da Seguridade Social, é debedor en virtude de resolución firme declarativa de procedencia de reintegro ou ten algunha débeda pendente por calquera concepto coa Administración da Comunidade Autónoma.

Novena.-Obrigas dos beneficiarios.
1. As empresas beneficiarias deberán manter no seu cadro de persoal os traballadores e traballadoras contratados/as ao abeiro deste programa, polo período mínimo de duración do contrato obxecto de subvención.

No suposto de extinción da relación laboral do/a traballador ou traballadora polo/a que se concedese a subvención, a cobertura do posto por un/unha novo/a traballador/a, que deberá reunir os mesmos requisitos do/a traballador/a substituído/a e do contrato inicial, terá que realizarse dentro do mes seguinte ao da baixa, feito que lle deberá ser comunicado pola empresa beneficiaria ao órgano competente que concedese a axuda, dentro dos 20 días seguintes á substitución. Esta nova contratación en ningún caso dará lugar a unha nova axuda.

2. Manter a estrutura do cadro de persoal da empresa en Galicia cunha taxa de estabilidade igual ou superior ao 72,50%, no seu cómputo anual, durante o tempo de duración do contrato temporal subvencionado.

Para os efectos do cumprimento desta obriga non se terá en conta para o seu cálculo o contrato obxecto da subvención.

3. Co fin de garantir o cumprimento do anterior, as empresas beneficiarias deberán presentar nos tres meses seguintes e durante o ano posterior ao de realización das contratacións, unha declaración da media de persoal traballador fixo e temporal no conxunto dos centros de traballo en Galicia nun período de 12 meses contados desde o mes de realización das contratacións, así como o TC2 correspondente ao mes en que se efectuaron as ditas contratacións.

Décima.-Réxime de axudas.
As axudas recollidas neste anexo quedan sometidas ao réxime de axudas de minimis. Polo tanto, non poderán exceder os límites cuantitativos (200.000 euros nun período de tres anos) establecidos no Regulamento (CE) nº 1998/2006, da Comisión da Unión Europea, do 15 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado da CE ás axudas de minimis (DOCE nº L379, do 28 de decembro).

ANEXO D
Programa de fomento da contratación indefinida inicial de mozos e mozas desempregados/as

Primeira.-Finalidade.
Este programa ten por finalidade fomentar a incorporación dun xeito estable no mercado de traballo dos mozos e mozas cunha idade comprendida entre os 16 e os 30 anos, ambos inclusive, a través de dúas medidas conxuntas: a subvención do período de proba e a subvención da contratación indefinida inicial.

Segunda.-Ámbito de aplicación, contratacións subvencionables e definicións.
1. Os incentivos previstos neste programa serán de aplicación ás contratacións indefinidas iniciais que se realicen con mozos e mozas desempregados/as cunha idade comprendida entre os 16 e os 30 anos, ambos inclusive, que estean inscritos como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego no momento da súa contratación.

2. Será subvencionable o período de proba concertado por escrito con suxeción aos límites de duración que, se é o caso, establezan os convenios colectivos ou, no seu defecto, o artigo 14º do Estatuto dos traballadores.

3. Para os efectos do cálculo da taxa de estabilidade e do incremento do persoal fixo na empresa, ao persoal contratado con contratos de interinidade consideraráselle a mesma condición de fixo ou temporal que a persoa que substitúe. Se o traballador con contrato de interinidade substitúe un traballador con obriga de cotización, e que consta no TC2, o interino non se computa.

Terceira.-Beneficiarios.
Poderán ser beneficiarios dos incentivos previstos neste anexo as empresas, de acordo coa definición do artigo 2º da presente orde, que contraten mozos e mozas traballadores cunha idade comprendida entre os 16 e os 30 anos, ambos inclusive, desempregados e inscritos no Servizo Público de Emprego para prestar servizos en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e condicións que se establecen nas bases reguladoras deste anexo.

Cuarta.-Requisitos das empresas.
Para poder acceder aos beneficios establecidos neste anexo, as empresas deberán cumprir as seguintes condicións e requisitos:

1. A taxa de estabilidade do cadro de persoal da empresa no mes da contratación obxecto de solicitude de subvención, deberá ser igual ou superior ao 72,50%.

Para os efectos do anterior entenderase por taxa de estabilidade a porcentaxe de persoas traballadoras fixas sobre o total do cadro de persoal no conxunto dos centros de traballo da empresa en Galicia.

2. Como consecuencia da contratación indefinida que se fomenta ten que incrementarse o cadro global de persoal da empresa no ámbito territorial de Galicia, de modo que supere a media aritmética dos doce meses anteriores á data de inicio da prestación laboral.

3. Como consecuencia da contratación indefinida que se fomenta ten que incrementarse o cadro de persoal fixo da empresa no ámbito territorial de Galicia, de modo que supere a media aritmética dos doce meses anteriores á data de inicio da prestación laboral, sendo unicamente subvencionables as contratacións que superen a dita media.

Para os efectos do cómputo do incremento do cadro de persoal fixo, non se terán en conta as baixas dos traballadores que se producisen por propia vontade do traballador ou por morte, xubilación, incapacidade permanente total ou absoluta ou grande invalidez legalmente recoñecidas.

Quinta.-Incentivos á contratación indefinida inicial.
1. Os contratos indefinidos, subscritos a xornada completa ou a tempo parcial, incluídos os fixos-descontinuos, realizados con traballadores e traballadoras desempregados/as, cunha idade comprendida entre os 16 e os 30 anos, ambos inclusive, poderán obter unha axuda pagadoira dunha soa vez, que consistirá nunha subvención por unha contía equivalente ao importe do 40% da base mínima do grupo de cotización ao que pertenza o traballador ou traballadora contratado/a establecido para o ano da presente convocatoria calculada sobre tres anualidades, de ata un máximo de 5.000 euros, incrementándose ata 7.500 euros, cando se realicen con mulleres.

Nas contratacións a tempo parcial a contía dos incentivos será proporcional ao tempo efectivo de traballo en función da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, no seu defecto, da xornada ordinaria máxima legal.

2. O período de proba que se acorde no contrato indefinido poderá ser obxecto dunha subvención equivalente ao custo salarial total de dous meses, sen que, en ningún caso, esta axuda poida ser superior aos 3.000 euros.

Sexta.-Exclusións.
Exclúense dos beneficios do programa establecido neste anexo:
a) As relacións laborais de carácter especial previstas no artigo 2.1º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, ou noutras disposicións legais, así como as contratacións de traballadores e traballadoras para prestar servizos noutras empresas mediante contratos de posta á disposición.

b) Os contratos realizados co cónxuxe, ascendentes, descendentes e demais parentes, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, do empresario ou empresaria ou de quen desempeñe cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das empresas que revistan a forma xurídica de sociedade, así como os que se produzan con estes últimos.

c) Contratacións realizadas con traballadores e traballadoras que, nos 24 meses anteriores á data da contratación, prestasen servizos na mesma empresa ou grupo de empresas mediante un contrato por tempo indefinido.

O disposto no parágrafo precedente será tamén de aplicación no suposto de vinculación laboral anterior do traballador ou traballadora con empresas ás cales o solicitante dos beneficios sucedese en virtude do establecido no artigo 44 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo.

d) Traballadores que rematasen unha relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato polo que se solicita a subvención, agás que a dita relación laboral finalizase por causa dun despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou se extinga por algunha das causas sinaladas no artigo 51 e 52 c) do Estatuto dos traballadores.

Sétima.-Solicitudes e documentación.
As solicitudes deberán presentarse nos modelos normalizados que figuran como anexos numéricos desta orde, xunto coa seguinte documentación, orixinal ou copia compulsada:

1. Se o solicitante é persoa física, DNI e acreditación do NIF, e se é persoa xurídica, DNI e poder suficiente da persoa representante para actuar en nome da entidade e NIF da empresa.

2. Declaración da empresa en que se faga constar o número e provincia de localización dos centros de traballo da empresa en Galicia, así como do número de contratacións indefinidas polas que se solicita subvención ao abeiro deste programa (no modelo de solicitude).


3. Declaración do cadro de persoal de todos os centros de traballo da empresa en Galicia en cada un dos doce meses anteriores ao inicio da relación laboral do traballador ou traballadora contratado/a, así como da taxa de estabilidade no mes da contratación obxecto de solicitude de subvención (anexo XVII-D).

Se é o caso, documentos acreditativos das baixas previstas na base cuarta deste anexo.

4. Relación nominal dos traballadores contratados polo que se solicita subvención, con indicación do colectivo e tipo de axuda que se solicita (anexo XVI-D).

5. Copia simple do DNI dos traballadores contratados.
6. Documentos acreditativos dos períodos de inscrición como demandantes de emprego na oficina pública de emprego, así como do tempo de permanencia no paro segundo os datos do informe de vida laboral na Tesouraría Xeral da Seguridade Social, copias dos contratos de traballo e altas na Seguridade Social. Nómina correspondente ao mes en que se realiza a contratación do traballador obxecto de solicitude de subvención ou, se é o caso, declaración da empresa en que se fagan constar os custos salariais totais do dito mes.

7. Declaración comprensiva do conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas para o mesmo proxecto perante as administracións públicas competentes ou outros entes públicos ou, de ser o caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (anexo XXII).

8. Declaración da estrutura da empresa e do emprego (anexo XXIII).
9. Ficha de transferencia bancaria e certificación da entidade financeira acreditativa de que o solicitante é titular da conta (anexo XXIV).

10. Documentación acreditativa de que están ao día nas súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas- e coa Seguridade Social e de que non teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da Comunidade Autónoma, unicamente no suposto de que o solicitante denegase expresamente a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia.

Oitava.-Xustificación do pagamento.
1. De non achegarse con anterioridade, o pagamento das axudas ou subvencións quedará condicionado á presentación, no prazo, nos termos e na forma que se estableza na resolución de concesión, da documentación que se exixa de forma expresa nela, entre a que deberá figurar a seguinte:

a) Documentos TC2 correspondentes ás mensualidades que se indiquen na resolución de concesión, agás que xunto coa solicitude se achegasen todos os boletíns correspondentes ao período de cómputo para o cálculo do incremento do cadro de persoal fixo, ou, se é o caso, certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social en que conste o número de traballadores con contrato indefinido, o dos traballadorescon contrato de interinidade e dos demais traballadores con contratos temporais en cada unha das ditas mensualidades no conxunto dos centros de traballo da empresa en Galicia.

b) Declaración complementaria da establecida na base sétima do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas coma as pendentes de resolución para o mesmo proxecto das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos, ou, se é o caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas e subvencións (anexo XXII).

2. Malia o sinalado nos números anteriores, a documentación exixida na fase de pagamento poderase presentar xunto coa solicitude segundo a opción do interesado. Neste suposto poderán tramitarse conxuntamente a concesión e o pagamento da axuda.

3. Non poderá realizarse en ningún caso o pagamento da subvención se o beneficiario non está ao día do cumprimento das súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas- e da Seguridade Social, é debedor en virtude de resolución firme declarativa da procedencia de reintegro ou ten algunha débeda pendente, por calquera concepto, coa Administración da comunidade autónoma.

Novena.-Obrigas dos beneficiarios.
Son obrigas das empresas beneficiarias:
1. Manter no seu cadro de persoal fixo os traballadores e traballadoras contratados/as ao abeiro deste programa durante un período mínimo de tres anos.

No suposto de extinción da relación laboral do traballador polo que se concedese a subvención, a cobertura do posto por un novo traballador, que deberá reunir os requisitos do traballador substituído, terá que realizarse dentro do mes seguinte ao da baixa, feito que deberá ser comunicado pola empresa beneficiaria ao órgano competente que concedese a axuda, dentro dos 20 días seguintes á substitución. Esta nova contratación en ningún caso dará lugar a unha nova axuda de fomento da contratación.

Esta obriga manterase durante tres anos desde a data de realización do contrato indefinido obxecto de subvención.

2. Manter o número de persoas traballadoras fixas do seu cadro de persoal, en cómputo anual, durante polo menos tres anos, que se contarán desde a data de realización da contratación indefinida. E, cando se trate de empregos ligados a un investimento, deberán manter os postos de traballo durante un período mínimo de cinco anos.

3. Manter a estrutura do cadro de persoal da empresa en Galicia cunha taxa de estabilidade igual ou superior ao 72,50%, no seu cómputo anual, durante polo menos tres anos desde o mes en que se realice a contratación subvencionada.

4. Co fin de garantir o cumprimento do anterior, as empresas beneficiarias deberán presentar nos tres meses seguintes e durante os tres anos posteriores ao de realización das contratacións, unha declaración da media de persoal traballador fixo e temporal no conxunto dos centros de traballo en Galicia nun período de 12 meses contados desde o mes de realización das contratacións, así como o TC2 correspondente ao mes en que se efectuaron as ditas contratacións.

Décima.-Réxime de axudas.
As axudas ás contratacións indefinidas iniciais, que reúnan as condicións e requisitos establecidos neste anexo, e fosen realizadas entre o 16 de setembro e o 31 de decembro do 2006, están amparadas na súa adecuación ao dereito comunitario pola autorización da Comisión Europea C (2001) 3750 fin do 28-11-2001. E, cando se trate de empregos ligados a un investimento, polo seu sometemento ao Regulamento (CE) nº 70/2001, da Comisión, do 12 de xaneiro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas estatais ás pequenas e medianas empresas (DOCE L10, do 13 de xaneiro).

As axudas ás contratacións indefinidas iniciais, que reúnan as condicións e requisitos establecidos neste anexo, e sexan realizadas no ano 2007, están amparadas na súa adecuación ao dereito comunitario polo seu sometemento ao Regulamento (CE) nº 2204/2002, da Comisión da Unión Europea, do 12 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas estatais para o emprego (DOCE L337, do 13 de decembro).

ANEXO E
Programa de incentivos á transformación en
indefinidos de determinados contratos temporais subscritos con mozos e mozas
Primeira.-Finalidade.
Este programa ten por finalidade promover o acceso a un emprego estable a un colectivo, como a mocidade, que presenta en Galicia unha alta taxa de temporalidade, incentivando as empresas que transformen os seus contratos temporais en indefinidos.

Segunda.-Ámbito de aplicación, contratacións subvencionables e definicións.
1. Poderán ser obxecto dos incentivos previstos neste anexo, as transformacións en indefinidos, incluídos os que se acorden pola modalidade de fixo-descontinuo, de contratos para a formación, en prácticas, de revezamento, de substitución por anticipación da idade de xubilación e de interinidade, calquera que sexa a data da súa subscrición. Cando se trate de contratos de interinidade, en todo caso, a súa transformación en indefinidos só poderá ser obxecto de subvención cando se manteña o posto do traballador substituído, o que terá que acreditarse.

No caso de transformación de contratos temporais a tempo completo, a xornada do novo contrato indefinido será tamén a tempo completo, agás as transformacións de contratos temporais en indefinidos na súa modalidade de fixo-descontinuo.

Nos supostos de transformación de contratos temporais a tempo parcial, a xornada do novo contrato indefinido deberá ser, como mínimo, igual á do contrato que se transforma.

Para os efectos deste anexo, entenderase que se produce a transformación en todos aqueles casos en que ambas as dúas modalidades contractuais se sucedan sen ruptura da relación laboral coa empresa, incluídos aqueles supostos en que o inicio da relación laboral indefinida ten lugar ao día seguinte ao do termo da vixencia do contrato temporal, incorporándose á empresa con carácter estable sen ruptura de continuidade na relación laboral.

2. As transformacións, para que poidan ser obxecto de subvención, deberán formalizarse por escrito e comunicarse á oficina pública de emprego na forma regulamentariamente establecida.

3. Para os efectos do cálculo da taxa de estabilidade e do incremento do persoal fixo na empresa, ao persoal contratado con contratos de interinidade consideraráselle a mesma condición de fixo ou temporal que a persoa que substitúe. Se o traballador con contrato de interinidade substitúe un traballador con obriga de cotización, e que consta no TC2, o interino non se computa.

Terceira.-Beneficiarios.

Poderán ser beneficiarios dos incentivos previstos neste anexo as empresas, de acordo coa definición do artigo 2º da presente orde, que transformen en indefinidos os contratos temporais subscritos con mozos e mozas que, no momento da contratación temporal obxecto de transformación, tivesen unha idade comprendida entre os 16 e os 30 anos, ambos inclusive, de acordo cos requisitos e condicións que se establecen nas bases reguladoras deste anexo.

Cuarta.-Requisitos das empresas.
Para poder acceder aos beneficios establecidos neste anexo, as empresas deberán cumprir as seguintes condicións e requisitos:

1. A taxa de estabilidade do cadro de persoal da empresa no mes da contratación obxecto de solicitude de subvención, deberá ser igual ou superior ao 72,50%.

Para os efectos do anterior entenderase por taxa de estabilidade a porcentaxe de persoas traballadoras fixas sobre o total do cadro de persoal no conxunto dos centros de traballo da empresa en Galicia.

2. Como consecuencia da contratación indefinida que se fomenta ten que incrementarse o cadro de persoal fixo da empresa no ámbito territorial de Galicia, de modo que supere a media aritmética dos doce meses anteriores á data de inicio da prestación laboral, sendo unicamente subvencionables as contratacións que superen a dita media.

Para os efectos do cómputo do incremento do cadro de persoal fixo, non se terán en conta as baixas dos traballadores e traballadoras que se producisen por propia vontade do/a traballador/a ou por morte, xubilación, incapacidade permanente total ou absoluta ou grande invalidez legalmente recoñecidas.

Quinta.-Incentivos á transformación.
Os incentivos á transformación de contratos temporais en indefinidos que cumpran os requisitos e condicións establecidos neste anexo son os seguintes:

1. As transformacións en indefinidos de contratos formativos incentivaranse cunha axuda de ata 3.750 euros, incrementándose ata 6.000 euros cando as ditas transformacións se realicen con mulleres.

2. As transformacións en indefinidos dos contratos de interinidade incentivaranse cunha axuda de ata 3.750 euros, incrementándose ata 6.000 euros cando as ditas transformacións se realicen con mulleres.

3. As transformacións en indefinidos dos contratos de revezamento e substitución por anticipación da idade de xubilación incentivaranse cunha axuda de ata 4.750 euros, incrementándose ata 7.500 euros cando as ditas transformacións se realicen con mulleres.

4. Para o caso de que se solicitasen os incentivos previstos neste anexo pola transformación dun contrato temporal subvencionado, e a conversión se produza con anterioridade á súa duración mínima inicial de doce meses, compensarase a parte da subvención concedida correspondente ao período non esgotado reducindo na mesma contía o incentivo pola transformación do contrato en indefinido.

5. Cando se trate de transformacións a tempo parcial, a contía dos incentivos previstos neste anexo serán proporcionais ao tempo efectivo de traballo en función da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, no seu defecto, da xornada ordinaria legal.

Sexta.-Exclusións.
Exclúense dos beneficios do programa establecido neste anexo:
a) As relacións laborais de carácter especial previstas no artigo 2.1º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, ou noutras disposicións legais, así como as contratacións de traballadores e traballadoras para prestar servizos noutras empresas mediante contratos de posta á disposición.

b) Os contratos realizados co cónxuxe, ascendentes, descendentes e demais parentes, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, do empresario ou empresaria ou de quen desempeñe cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das empresas que revistan a forma xurídica de sociedade, así como os que se produzan con estes últimos.

Sétima.-Solicitudes e documentación.
As solicitudes deberán presentarse nos modelos normalizados que figuran como anexos numéricos desta orde, xunto coa seguinte documentación, orixinal ou copia compulsada:

1. Se o solicitante é persoa física, DNI e acreditación do NIF, e se é persoa xurídica, DNI e poder suficiente da persoa representante para actuar en nome da entidade e NIF da empresa.

2. Declaración da empresa en que se faga constar o número e provincia de localización dos centros de traballo da empresa en Galicia, así como do número de contratacións indefinidas polas que se solicita subvención ao abeiro desta orde (no modelo de solicitude).

3. Declaración do cadro de persoal fixo de todos os centros de traballo da empresa en Galicia en cada un dos doce meses anteriores ao inicio da relación laboral do traballador contratado, así como da taxa de estabilidade no mes da contratación obxecto de solicitude de subvención (anexo XXI-E).

Se é o caso, documentos acreditativos das baixas previstas na base 4ª deste anexo.

4. Relación nominal das persoas traballadoras contratadas polas que se solicita subvención (anexo XX-E).

5. Copia simple do DNI das persoas traballadoras contratadas.
6. O contrato temporal do que trae causa e as súas posibles prórrogas, así como a comunicación da conversión do contrato temporal en indefinido á oficina pública de emprego e a comunicación de variación de datos á Seguridade Social.

7. Declaración comprensiva do conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas para o mesmo proxecto perante as administracións públicas competentes ou outros entes públicos ou, de ser o caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (anexo XXII).

8. Declaración da estrutura da empresa e do emprego (anexo XXIII).
9. Ficha de transferencia bancaria e certificación da entidade financeira acreditativa de que o solicitante é titular da conta (anexo XXIV).

10. Documentación acreditativa de que están ao día das súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas- e coa Seguridade Social e de que non teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da comunidade autónoma, unicamente no suposto de que o solicitante denegase expresamente a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia.

Oitava.-Xustificación do pagamento.
1. De non achegarse con anterioridade, o pagamento das axudas ou subvencións quedará condicionado á presentación, no prazo, nos termos e na forma que se estableza na resolución de concesión, da documentación que se exixa de forma expresa nela, entre a que deberá figurar a seguinte:

a) Documentos TC2 correspondentes ás mensualidades que se indiquen na resolución de concesión, agás que xunto coa solicitude se achegasen todos os boletíns correspondentes ao período de cómputo para o cálculo do incremento do cadro de persoal fixo, ou, se é o caso, certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social en que conste o número de traballadores e traballadoras con contrato indefinido, o dos/as traballadores e traballadoras con contrato de interinidade e dos/as demais traballadores e traballadoras con contratos temporais en cada unha das ditas mensualidades no conxunto dos centros de traballo da empresa en Galicia.

b) Declaración complementaria da establecida na base sétima do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas coma as pendentes de resolución para o mesmo proxecto das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos, ou, de ser o caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas e subvencións (anexo XXII).

2. Malia o sinalado nos números anteriores, a documentación exixida na fase de pagamento poderase presentar xunto coa solicitude segundo a opción do interesado. Neste suposto poderán tramitarse conxuntamente a concesión e o pagamento da axuda.

3. Non poderá realizarse en ningún caso o pagamento da subvención se o beneficiario non está ao día do cumprimento das súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas- e da Seguridade Social, é debedor en virtude de resolución firme declarativa da procedencia de reintegro ou ten algunha débeda pendente, por calquera concepto, coa Administración da comunidade autónoma.

Novena.-Obrigas dos beneficiarios.
Son obrigas das empresas beneficiarias:
1. Manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras contratadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de tres anos.

No suposto de extinción da relación laboral do traballador polo que se concedese a subvención, a cobertura do posto por un novo traballador, que deberá reunir os requisitos do traballador substituído, terá que realizarse dentro do mes seguinte ao da baixa, feito que deberá ser comunicado pola empresa beneficiaria ao órgano competente que concedese a axuda, dentro dos 20 días seguintes á substitución. Esta nova contratación en ningún caso dará lugar a unha nova axuda de fomento da contratación.

Esta obriga manterase durante tres anos desde a data de realización do contrato indefinido obxecto de subvención.

2. Manter o número de persoas traballadoras fixas do seu cadro de persoal, en cómputo anual, durante polo menos tres anos, que se contarán desde a data de realización da transformación do contrato temporal en indefinido. E, cando se trate de empregos ligados a un investimento, deberán manter os postos de traballo durante un período mínimo de cinco anos.


3. Manter a estrutura do cadro de persoal da empresa en Galicia cunha taxa de estabilidade igual ou superior ao 72,50%, no seu cómputo anual, durante polo menos tres anos desde o mes en que se realice a transformación do contrato temporal en indefinido.

4. Co fin de garantir o cumprimento do anterior, as empresas beneficiarias deberán presentar nos tres meses seguintes e durante os tres anos posteriores ao de realización das contratacións, unha declaración da media de persoas traballadoras fixas e temporais no conxunto dos centros de traballo en Galicia nun período de 12 meses contados desde o mes de realización das contratacións, así como o TC2 correspondente ao mes en que se efectuaron as ditas contratacións.

Décima.-Réxime de axudas.
As axudas polas transformacións en indefinidos de contratos temporais, que reúnan as condicións e requisitos establecidos neste anexo, e fosen realizadas entre o 16 de setembro e o 31 de decembro do 2006, están amparadas na súa adecuación ao dereito comunitario pola autorización da Comisión Europea C (2002) 1884 fin de 22-5-2002. E, cando se trate de empregos ligados a un investimento, polo seu sometemento ao Regulamento (CE) nº 70/2001, da Comisión, do 12 de xaneiro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas estatais ás pequenas e medianas empresas (DOCE L10, do 13 de xaneiro).

As axudas polas transformacións en indefinidos de contratos temporais, que reúnan as condicións e requisitos establecidos neste anexo, e sexan realizadas no ano 2007, quedan sometidas ao réxime de axudas de minimis. Polo tanto, non poderán exceder os límites cuantitativos (200.000 euros nun período de tres anos) establecidos no Regulamento (CE) nº 1998/2006, da Comisión da Unión Europea, do 15 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado da CE ás axudas de minimis (DOCE nº L379, do 28 de decembro).

[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es