Diario Oficial de Galicia
mércores, 6 de xuño de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

108


Páxina do Dog:

9.509


Data da Disposición:

30 de maio de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR


Rango:

Orde


Título:

Orde do 30 de maio de 2007 pola que se establecen as bases que rexen as axudas para a realización de programas de apoio a familias monoparentais, e se procede á súa convocatoria.Orde do 30 de maio de 2007 pola que se establecen as bases que rexen as axudas para a realización de programas de apoio a familias monoparentais, e se procede á súa convocatoria.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 27.23º, asígnalle á Comunidade Autónoma competencia exclusiva en materia de asistencia social.

A Lei 4/1993, do 14 de abril, de servizos sociais, inclúe no seu artigo 5.3º, como unha das áreas de actuación, os servizos de familia, infancia e mocidade, séndolle atribuídas competencias neste sector á Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar a través do Decreto 517/2005, do 6 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.

Pola súa banda, o artigo 4º da antedita lei, configura os servizos sociais como un sistema integrado de protección social, orientado á prestación programada de atencións e servizos que posibiliten a mellora na calidade de vida e a participación de persoas ou grupos, especialmente daqueles que sofren algún tipo de carencia, marxinación ou desatención selectiva, así como a prevención e eliminación das causas que estean na orixe daquelas situacións.

Así mesmo, a Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega da familia, da infancia e da adolescencia establece, no seu artigo 12 g), como unha actuación preventiva e asistencial o desenvolvemento de programas de axuda a domicilio como medio de atender, desde unha perspectiva integral e normalizadora, as necesidades da familia no seu conxunto ou algún dos seus membros.

Deste xeito, considérase necesario desenvolver programas específicos de apoio a familias monoparentais con fillos e fillas menores ao seu cargo, co obxectivo de favorecer a incorporación ao mundo laboral das persoas responsables destas familias, posibilitándolles a conciliación da vida familiar e laboral, e facilitándolles aos menores unha atención especializada, tendo en conta ademais que as mulleres representan a maior porcentaxe entre estes proxenitores.

O texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, establece no seu artigo 78, modificado pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo, o réxime xeral de concesión de axudas e subvencións con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, e constitúe a normativa a que, en consecuencia, se adaptará esta orde, tendo en conta en todo caso os principios de publicidade, obxectividade e concorrencia, e os demais requisitos exixidos na Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007.

Na súa virtude, en uso das facultades que teño atribuídas e para a debida aplicación dos créditos orzamentarios para o fin para o que foron establecidos.

DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto.
Esta orde ten por obxecto convocar e aprobar as bases polas que se rexe, en réxime de concorrencia competitiva, a concesión das axudas para o financiamento de programas de apoio a familias monoparentais con fillos e fillas menores ao seu cargo.

Artigo 2º.-Entidades destinatarias.
Poderán concorrer a esta orde de axudas as corporacións locais de forma individual ou mancomunadamente.

Artigo 3º.-Definición e obxectivos do programa
O obxecto deste programa é a prestación de apoio ás familias formadas por un único proxenitor con fillos e fillas menores ao seu cargo, mediante o establecemento de programas específicos que teñan como finalidade os seguintes obxectivos:

-Potenciar a autonomía das familias monoparentais, eliminando ou mellorando a súa situación de vulnerabilidade e/ou precariedade.

-Axudar á crianza dos nenos e nenas e favorecer a súa socialización
-Favorecer a incorporación da persoa responsable da familia ao mundo laboral, posibilitarlle a asistencia a actividades de formación laboral ou formación continua e posibilitar o autoemprego.

-Promover a inserción e permanencia laboral das mulleres soas con responsabilidades familiares e favorecer a súa promoción profesional.

-Facilitar que estes proxenitores sós poidan participar en igualdade de oportunidades e dispoñan de tempo para realizar actividades sociais ou culturais.

-Previr situacións de risco social.
Artigo 4º.-Normas xerais.
1. As entidades locais deberán participar no financiamento do programa cun mínimo do 20% do orzamento total do proxecto presentado. Para tales efectos a entidade local presentará certificación acreditativa de que nos seus orzamentos existe partida orzamentaria suficiente para esta finalidade. No caso de que a contía subvencionada resulte inferior ao orzamento presentado, a achega da entidade local poderase reducir en igual proporción

2. A suma de subvencións outorgadas coa mesma finalidade por todo tipo de organismos públicos ou privados para a execución dos programas, en ningún caso poderá superar o 100% do importe total do gasto efectuado.

Artigo 5º.-Contía e ámbito.
As subvencións que se establezan para as actuacións obxecto desta orde, serán con cargo á aplicación orzamentaria 05.20.312G. 460.2, destinándose 200.000 euros para o seu financiamento.

A contía establecida no punto anterior poderá ser incrementada en función das peticións presentadas e de acordo coas dispoñibilidades de crédito. En todo caso as actuacións que se subvencionen deberán realizarse dentro do exercicio económico de 2007.

Artigo 6º.-Lugar e prazo de presentación das solicitudes.
Esta documentación presentarase no rexistro xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar ou nos rexistros das delegacións provinciais da Igualdade e do Benestar, sen prexuízo do disposto no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 7º.-Documentación.
As solicitudes das axudas presentaranse segundo o modelo oficial que se achega como anexo I a esta orde, e deberán acompañarse dos seguintes documentos:

-Proxecto do programa (anexo II).
-Certificación da existencia nos seus orzamentos de contía suficiente para o cofinanciamento do programa.

-Certificación bancaria en que figure con 20 díxitos a conta en que se desexe percibir, de ser o caso, a axuda concedida.

-Unha declaración de conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas, para este mesmo fin, das distintas administracións públicas competentes.

Artigo 8º .-Criterios de selección dos proxectos
Os criterios de avaliación, que servirán de base para a determinación da concesión e a contía das subvencións serán os seguintes:

-Pola viabilidade e perspectivas de continuidade do proxecto: ata 5 puntos.
-Por presentar un programa que inclúa un servizo de atención a fillos e fillas menores: ata 5 puntos.

-Por ter colaborado anteriormente coa Xunta de Galicia no desenvolvemento de programas de apoio a familias monoparentais: ata 4 puntos.

-Por incorporar a perspectiva de xénero nas actuacións que configuren o obxecto do programa presentado: ata 4 puntos.

-Pola categoría profesional e titulación do persoal e pola súa dedicación: ata 4 puntos.

-Por participar no financiamento do programa presentado nunha porcentaxe superior ao 20% establecido como mínimo: ata 2 puntos.

-Por potenciar a colaboración con outras entidades públicas ou privadas mediante o traballo en rede co fin de optimizar recursos e esforzos: ata 1 punto.

Artigo 9º.-Tramitación dos expedientes.
1. A Secretaría Xeral da Igualdade como órgano responsable da tramitación dos expedientes comprobará que os expedientes reúnen todos os requisitos exixidos nesta orde e procederá, en caso contrario, a reclamar por escrito aos interesados/as para que emenden a falta ou xunten os documentos preceptivos para poder completar o expediente, co apercibimento de que se así non se fixese nun prazo de dez días, teranse por desistidos/as da súa petición, de acordo co artigo 71.1º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, logo de resolución que deberá ditarse nos termos previstos no artigo 42 da dita lei.

2. A composición da comisión de valoración será a seguinte:
Presidenta: a secretaria xeral de Igualdade.
Vogais: dous representantes da secretaría xeral da Igualdade, designados/as pola secretaria xeral da Igualdade de entre o persoal funcionario ou laboral.

Actuará como secretaria/o unha/un dos dous representantes anteriormente mencionados.

3. Revisados os expedientes, e completados, se é o caso, remitiranse á comisión de valoración para que unha vez baremados dite a proposta de resolución, propoñéndolle ao órgano competente para a súa resolución a concesión ou denegación das axudas.

Inmediatamente antes de redactar a proposta de resolución, cando no procedemento se teñan en conta feitos, alegacións ou probas distintas das aducidas pola entidade interesada, poráselle de manifesto para que no prazo de dez días alegue ou presente os documentos e xustificacións que considere pertinentes, de acordo co disposto no artigo 9.4º do Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.


Artigo 10º.-Resolución.
1. Correspóndelle ao vicepresidente da Igualdade e do Benestar, por proposta da comisión de valoración e despois da fiscalización pola intervención das anteditas propostas, a resolución destas axudas de conformidade co establecido no artigo 78 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, modificado pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo. A antedita resolución terá lugar no prazo de tres meses, contados a partir do día seguinte ao de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Transcorrido o dito prazo sen recaer resolución expresa, as solicitudes teranse por desestimadas.

2. As resolucións recaídas neste procedemento esgotan a vía administrativa, e contra elas pode interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da notificación da dita resolución, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

3. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, e en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

Artigo 11º.-Xustificación e pagamento.
Unha vez ditada a resolución pola que se concede a subvención, procederase á súa xustificación e pagamento na forma que se indica a continuación:

1. Para aquelas axudas que non superen o importe de 6.010,12 euros poderá anticiparse ata un 80% da contía outorgada, mediante a presentación por parte da entidade beneficiaria da correspondente certificación de inicio das actividades.

2. No caso de axudas de contía superior, poderanse facer pagamentos parciais ata completar o 80% da contía total concedida a medida que se presenten as certificacións de gasto expedidas polo órgano competente.

3. O 20% restante librarase, unha vez presentada certificación expedida polo órgano competente de que foi realizada a actividade e que especifique a cantidade exacta do gasto realizado no programa que, en todo caso, será igual ou superior á axuda concedida máis a achega da entidade local exixida no artigo 4º.1 desta orde.

Coa última certificación ou xustificación do gasto deberán achegar a memoria xustificativa da execución do programa e a súa memoria financeira de acordo cos modelos que figuran como anexos III e IV, respectivamente.

Ademais deberán presentar unha declaración complementaria do conxunto de axudas solicitadas, tanto as aprobadas e concedidas, como as pendentes de resolución, para este mesmo programa, das distintas administracións públicas competentes ou calquera dos seus organismos, entes ou sociedades.

Artigo 12º.-Obrigas das entidades beneficiarias.
As entidades beneficiarias das axudas obríganse a:
a) Coordinarse cos servizos técnicos da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.

b) Observar o disposto no artigo 78.4º do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, modificado pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo, exceptuando o recollido na súa alínea c).

c) Facilitar a inspección e control dos órganos competentes da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar respecto do programa subvencionado.

d) Remitir os informes e demais documentación que reclamen os órganos competentes da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.

e) Facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas.

Artigo 13º.-Reintegro das axudas ou subvencións.
O incumprimento total ou parcial de calquera das condicións establecidas nesta orde ou a concorrencia dalgunha das causas previstas no artigo 78.10 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, modificado pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo, constituirá causa determinante da revogación da axuda e do seu reintegro pola entidade beneficiaria ou solicitante, xunto cos xuros de demora.

Artigo 14º.-Fiscalización e control.
1. A concesión das axudas reguladas nesta orde estará sometida ao exercicio da función interventora e de control financeiro por parte da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma nos termos que establece o capítulo V do Decreto 287/2000, do 21 de novembro, das actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas.

2. A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar poderá inspeccionar en calquera momento as actuacións realizadas.

Artigo 15º.-Réxime sancionador.
As infraccións administrativas cometidas en relación coas axudas e subvencións reguladas nesta orde sancionaranse de conformidade co disposto no artigo 79 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, modificado parcialmente pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, e no capítulo VII do Decreto 287/2000, do 21 de novembro.

Artigo 16.-Publicidade.
De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, a Vicepresidencia publicará na súa páxina web oficial a relación dos/as beneficiarios/as e o importe das axudas concedidas, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos/as beneficiarios/as e da súa publicación na citada páxina web.

Disposicións derradeiras
Primeira.-En todo o non recollido nesta orde aplicarase o disposto para esta materia no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e demais normativa de aplicación.

Segunda.-Autorízase a secretaria xeral da Igualdade para ditar as resolucións necesarias para o desenvolvemento desta orde.

Terceira.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2007.
Anxo Manuel Quintana González
Vicepresidente da Igualdade e do Benestar

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNES PÚBLICAS
E XUSTIZA[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es