Diario Oficial de Galicia
xoves, 31 de maio de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

104


Páxina do Dog:

9.071


Data da Disposición:

25 de maio de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

CONSELLERÍA DE TRABALLO


Rango:

Orde


Título:

Orde do 25 de maio de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación indefinida das mulleres como medida para lograr un mercado de traballo igualitario, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007.Orde do 25 de maio de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación indefinida das mulleres como medida para lograr un mercado de traballo igualitario, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007.

Mediante o Decreto 289/1997, do 9 de outubro, esta comunidade autónoma asumiu as funcións e servizos transferidos pola Administración do Estado relativos á xestión realizada polo Instituto Nacional de Emprego no ámbito do traballo, o emprego e a formación e, a través dos Decretos 211/2005, do 11 de agosto, polo que se fixa a estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia e mais o Decreto 536/2005, do 6 de outubro, polo que se establece a súa estrutura orgánica, modificado polo Decreto 20/2007, do 22 de febreiro, a Consellería de Traballo asume o exercicio das competencias e funcións, entre outras materias, no relativo ás políticas activas de emprego.

A urxente necesidade de facer efectiva a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e de acadar así unha verdadeira integración da muller no mercado laboral constitúe un dos obxectivos prioritarios desta lexislatura. As condicións laborais das mulleres galegas é unha preocupación que se reflicte claramente no acordo polo emprego asinado o pasado 5 de febreiro, froito do ambicioso proceso de concertación social que se veu desenvolvendo desde novembro de 2005, entre a Xunta de Galicia, a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), a UGT-Galicia e o Sindicato Nacional de CC.OO. de Galicia, no cal se inclúe un amplo abano de medidas para un novo marco de relacións laborais en Galicia na busca dun mercado de traballo galego máis produtivo, máis estable e seguro e, o que é fundamental, menos discriminatorio para as mulleres galegas.

Esta prioridade responde á convicción de que para lograr unha sociedade harmónica e máis xusta é necesario que todos os seus membros, e especialmente as mulleres, poidan ter as mesmas oportunidades de acceder a un posto de traballo que lles permita o normal desenvolvemento da súa vida profesional e laboral.

No marco establecido no artigo 40 da Constitución española, na Lei 56/2003, do 16 de decembro, de emprego, nos artigos 29 e 30 do Estatuto de autonomía de Galicia, nos obxectivos de crecemento e emprego da Unión Europea, e no primeiro acordo polo emprego asinado o 5 de febreiro de 2007, entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais e empresariais, e co obxectivo de que a sociedade galega acade uns maiores niveis de desenvolvemento económico, de calidade no emprego, de benestar social e de cohesión no territorio, é preciso adoptar políticas que promovan unha sociedade inclusiva.

No acordo sobre obxectivos e medidas de emprego en Galicia, no seu punto 4, Igualdade, establécense medidas de fomento do emprego de mulleres inactivas, medidas de fomento do emprego de mulleres en xeral, medidas de fomento da igualdade no emprego de mulleres e medidas de fomento da calidade no emprego de mulleres cara a conseguir unha participación en pé de igualdade da muller no mercado laboral.

No marco das políticas activas de emprego, desenvolvidas pola Xunta de Galicia, os incentivos á contratación por conta allea configúranse como un instrumento para facilitar o acceso e permanencia no emprego de grupos de traballadores con maiores dificultades e pola súa vez como unha ferramenta para fomentar a estabilidade laboral das novas contratacións e dos cadros de persoal das empresas galegas.

Na programación dos incentivos para o ano 2007, o colectivo feminino segue a ser un dos especialmente atendidos no conxunto dos incentivos á contratación indefinida, co obxectivo de poñer a disposición das mulleres gallegas medidas activas de política laboral que favorezan a súa inserción no mercado de traballo, a súa representación equilibrada en todas as profesións e sectores de actividade, así como unha maior participación na taxa de actividade e de ocupación, e que pola súa vez contribúan a reducir o diferencial da taxa de desemprego entre homes e mulleres.

Con este fin, e para seguir incidindo na mellora da situación de emprego das mulleres galegas, neste ano os incentivos á contratación por conta allea plásmanse nunha orde propia dirixida exclusivamente ao colectivo de mulleres, na súa consideración de colectivo beneficiario, incidindo en todas aquelas situacións que dificultan o seu acceso ao mercado laboral.

Xunto con estas medidas, e dada a necesaria complementariedade entre as actuacións da Administración autonómica e as de ámbito estatal cara ao logro da inserción da muller no mundo laboral, as axudas para o fomento do emprego da muller establecidas pola Xunta de Galicia son compatibles cos programas estatais de fomento do emprego aplicable a todo o Estado.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras do programa de fomento da contratación por conta allea das mulleres desempregadas. Regúlanse os incentivos á contratación indefinida tanto inicial como a transformación de determinados contratos temporais en indefinidos, dirixidos a impulsar a estabilidade laboral nas empresas galegas, o crecemento global do emprego, así como a inserción laboral do colectivo feminino.

As bases reguladoras do programa regulado nesta orde establecen un procedemento de concesión que non ten a consideración de concorrencia competitiva, dado que de acordo coa finalidade e obxecto do programa non resulta necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento, senón que a concesión das axudas realízase pola comprobación da concorrencia no solicitante dos requisitos establecidos ata o esgotamento do crédito orzamentario.

Neste marco de actuación, as bases reguladoras destes incentivos e a súa convocatoria, para este exercicio, axústanse ao disposto no artigo 78 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, na súa redacción dada pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo, na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia e, no que resulte de aplicación a Lei 38/2003, do 27 de novembro, xeral de subvencións, e no seu Regulamento de desenvolvemento aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo.

As axudas recollidas nesta orde financiaranse con cargo aos créditos das aplicacións orzamentarias que, para o exercicio 2007, se recollen na disposición adicional sexta da orde.

Por todo o exposto, e no desenvolvemento da planificación presentada perante o Comité Autonómico de Emprego, na súa reunión do día 8 de marzo de 2007, consultado o Consello Galego de Relacións Laborais, e no exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, modificada pola Lei 2/2007, de 28 de marzo, reguladora da Xunta e da súa presidencia,

DISPOÑO:
Capítulo I
Finalidade, principios de xestión e ámbito de aplicación
Artigo 1º.-Obxecto, finalidade e principios de xestión.
1. Coa finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral das mulleres traballadoras que presentan desvantaxes e dificultades particulares para acceder ou permanecer no mercado de traballo, esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar para o ano 2007 dos incentivos a súa contratación indefinida.

2. As solicitudes, tramitación e concesión destas axudas e subvencións axustaranse ao disposto no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, e nesta orde.

3. A xestión deste programa realizarase de acordo cos seguintes principios:
a) Publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non-discriminación.

b) Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados.
c) Eficiencia na asignación e na utilización dos recursos públicos.
Artigo 2º.-Beneficiarios.
1. Poderán ser beneficiarios das axudas previstas nesta orde as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídos autónomos, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten por conta allea traballadoras pertencentes aos colectivos relacionados no artigo 3º para prestar servizos en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia, sempre que se cumpran as condicións e os requisitos establecidos nesta orde para os distintos tipos de axudas e non incorran nas circunstancias previstas no artigo 13.2º da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

No caso de sociedades civís e comunidades de bens deberán nomear unha persoa representante ou apoderada única da agrupación, con poderes bastantes para cumprir as obrigas que, como beneficiario, lle corresponden á agrupación.

2. Non poderán ser beneficiarios destas axudas as administracións públicas, as sociedades públicas nin as entidades vinculadas ou dependentes de calquera delas.

Artigo 3º.-Colectivos.
Para os efectos dos incentivos regulados nesta orde, defínense como colectivo beneficiario as mulleres desempregadas maiores de 31 anos nas que concorra algunha das seguintes circunstancias:

a) Mulleres desempregadas de longa duración: toda muller que estiver sen traballo 12 dos anteriores 16 meses, ou durante 6 meses dos anteriores 8, se fo maior de 45 anos.

b) Mulleres desempregadas titulares de familias monoparentais que teñan cargas familiares ou desempregadas de unidades familiares nas cales ningún dos seus membros en idade laboral obteña rendas de calquera natureza superiores ao 75% do IPREM vixente no momento da solicitude.


c) Mulleres desempregadas, cando se contraten para prestar servizos en profesións ou ocupacións en que estean subrepresentadas segundo a Orde do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais do 16 de setembro de 1998 (BOE do 29 de setembro) para o fomento do emprego estable de mulleres nas profesións e ocupacións con menor índice de emprego feminino.

d) Mulleres desempregadas que se reincorporen ao mercado de traballo tras unha ausencia prolongada dun mínimo de dous anos.

e) Mulleres desempregadas que sexan contratadas nos 24 meses seguintes á data do parto.

f) Mulleres desempregadas demandantes de primeiro emprego.
g) Mulleres desempregadas que non estean incluídas en ningún dos colectivos anteriores.

Artigo 4º.-Ámbito de aplicación, contratacións subvencionables e definicións.
1. Esta orde ten por obxecto fomentar a contratación por conta allea das traballadoras incluídas no artigo 3º, a través das seguintes axudas:

a) Axudas ás contratacións indefinidas iniciais, a tempo completo e a tempo parcial, que se realicen con traballadoras desempregadas que estean inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego no momento da contratación, pertencentes a algún dos colectivos relacionados no artigo 3º desta orde.

b) Axudas ás transformacións en indefinidos de contratos para a formación, en prácticas, de revezamento, de substitución por anticipación da idade de xubilación e de interinidade, calquera que sexa a data en que tivo lugar, sempre que no momento da contratación temporal a muller fose maior de 31 anos de idade.

Cando se trate de contratos de interinidade, a súa transformación en indefinido só poderá ser obxecto de subvención cando se manteña o posto do traballador substituído, o que terá que acreditarse.

No caso de transformación de contratos temporais a tempo completo, a xornada do novo contrato indefinido será tamén a tempo completo, agás as transformacións de contratos temporais en indefinidos na súa modalidade de fixo-descontinuo.

Nos supostos de transformación de contratos temporais a tempo parcial, a xornada do novo contrato indefinido deberá ser, como mínimo, igual á do contrato que se transforma.

Para os efectos desta orde, entenderase que se produce a transformación en todos aqueles casos nos que ambas as dúas modalidades contractuais se sucedan sen ruptura da relación laboral coa empresa, incluídos aqueles supostos en que o inicio da relación laboral indefinida ten lugar ao día seguinte ao do termo da vixencia do contrato temporal, incorporándose á empresa con carácter estable sen ruptura de continuidade na relación laboral.

2. Para os efectos do cálculo da taxa de estabilidade e do incremento do persoal fixo na empresa, ao persoal contratado con contratos de interinidade consideraráselle a mesma condición de fixo ou temporal que a persoa que substitúe. Se o traballador con contrato de interinidade substitúe a un traballador con obriga de cotización, e que consta no TC2, o interino non se computa.

3. Para os efectos das axudas recollidas nesta orde, terán a consideración de mulleres desempregadas aquelas que estean inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego no momento da contratación e que, pola súa vez, carezan de ocupación segundo o informe de vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

4. Estas contratacións e transformacións, para que poidan ser obxecto de subvención, deberán formalizarse por escrito e comunicarse á oficina pública de emprego na forma regulamentariamente establecida, así como observar os requisitos e prescricións establecidas na normativa de aplicación.

Artigo 5º.-Requisitos das empresas.
Para poder acceder aos beneficios establecidos nesta orde, as empresas deberán cumprir as seguintes condicións e requisitos:

a) A taxa de estabilidade do cadro de persoal da empresa no mes da contratación obxecto de solicitude de subvención, deberá ser igual ou superior ao 72,50%.

Para os efectos do anterior, entenderase por taxa de estabilidade a porcentaxe de persoal traballador fixo sobre o total do cadro de persoal no conxunto dos centros de traballo da empresa en Galicia.

b) Como consecuencia da contratación indefinida, inicial ou por transformación, que se fomenta ten que incrementarse o cadro de persoal fixo da empresa no ámbito territorial de Galicia, de modo que supere a media aritmética dos doce meses anteriores á data de inicio da prestación laboral, sendo unicamente subvencionables as contratacións que superen esta media.

Para os efectos do cómputo do incremento do cadro de persoal fixo, non se terán en conta as baixas dos traballadores e traballadoras que se producisen por propia vontade do traballador ou traballadora ou por morte, xubilación, incapacidade permanente total ou absoluta ou grande invalidez legalmente recoñecidas.

c) As contratacións indefinidas iniciais deberán supoñer, incremento do cadro global de persoal da empresa no ámbito territorial de Galicia, de modo que supere a media aritmética dos doce meses anteriores á data de inicio da prestación laboral pola que se solicita, subvención.

Artigo 6º.-Axudas.
1. As contratacións indefinidas iniciais, a xornada completa ou a tempo parcial, incluídos os fixos-descontinuos, incentivaranse cunha axuda de ata 7.500 euros, cando a muller contratada pertenza a algún dos seguintes colectivos:

a) Mulleres desempregadas de longa duración: toda muller que estiver sen traballo 12 dos anteriores 16 meses, ou durante 6 meses dos anteriores 8, se fo maior de 45 anos.

b) Mulleres desempregadas titulares de familias monoparentais que teñan cargas familiares ou desempregadas de unidades familiares nas cales ningún dos seus membros en idade laboral obteña rendas de calquera natureza superiores ao 75% do IPREM vixente no momento da solicitude.

c) Mulleres desempregadas, cando se contraten para prestar servizos en profesións ou ocupacións nas cales estean subrepresentadas segundo a orde do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais do 16 de setembro de 1998 (BOE do 29 de setembro) para o fomento do emprego estable de mulleres nas profesións e ocupacións con menor índice de emprego feminino.

d) Mulleres desempregadas que se reincorporen ao mercado de traballo tras unha ausencia prolongada dun mínimo de dous anos.

e) Mulleres desempregadas que sexan contratadas nos 24 meses seguintes á data do parto.

f) Mulleres desempregadas demandantes de primeiro emprego.
2. As contratacións indefinidas iniciais, a xornada completa ou a tempo parcial, incluídos os fixos-descontinuos, realizadas con mulleres desempregadas maiores de 31 anos que non estean incluídas en ningún dos colectivos anteriores, incentivaranse cunha axuda de ata 2.000 euros. Cando estas mulleres procedan de empresas en crise, as contratacións incentivaranse cunha axuda de ata 7.500 euros.

3. As transformacións en indefinidos dos contratos temporais que reúnan os requisitos e condicións establecidos nos artigos 4º e 5º desta orde incentivaranse cunha contía de ata 3.000 euros.

4. Cando se trate de contratacións a tempo parcial, a contía dos incentivos establecidos nos puntos anteriores serán proporcionais ao tempo efectivo de traballo en función da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, no seu defecto, da xornada ordinaria legal.

Artigo 7º.-Exclusións.
Exclúense dos beneficios regulados nesta orde:
a) As relacións laborais de carácter especial previstas no artigo 2.1º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores ou noutras disposicións legais, así como as contratacións de traballadoras para prestaren servizos noutras empresas mediante contratos de posta á disposición.

b) Os contratos realizados co/a cónxuxe, ascendentes, descendentes e demais parentes, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, da empresaria ou empresario ou das persoas que teñan cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das empresas que revistan a forma xurídica de sociedade, así como as que se produzan con estes últimos.

c) Contratacións realizadas con traballadoras que, nos 24 meses anteriores á data da contratación, prestasen servizos na mesma empresa ou grupo de empresas mediante un contrato por tempo indefinido.

O disposto no parágrafo precedente será tamén de aplicación no suposto de vinculación laboral anterior da traballadora con empresas ás cales o solicitante dos beneficios sucedese en virtude do establecido no artigo 44 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo.

d) Traballadoras que rematasen unha relación laboral de carácter indefinido nun prazo de 3 meses previos á formalización do contrato polo que se solicita a subvención, agás que esta relación laboral rematase por causa dun despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou se extinga por algunha das causas sinaladas no artigo 51 e 52 c) do Estatuto dos traballadores.

Capítulo II
Competencia e procedemento
Artigo 8º.-Competencia.
A competencia para coñecer e resolver as solicitudes de axudas e subvencións presentadas ao abeiro desta orde, por delegación do conselleiro de Traballo, corresponderalles:

1. Aos delegados e ás delegadas provinciais da Consellería de Traballo cando a contratación se realice para prestar servizos en centros de traballo radicados na respectiva provincia, agás nos supostos previstos no punto seguinte.


2. Ao director xeral de Promoción do Emprego cando as contratacións se realicen para prestar servizos en centros de traballo radicados en varias provincias ou no suposto de contratación de 15 ou máis traballadoras.

Artigo 9º.-Solicitudes e prazo.
1. As solicitudes de axudas e subvencións dirixiranse ao órgano competente para resolver, e presentaranse nos rexistros das respectivas delegacións provinciais ou, se é o caso, na Dirección Xeral de Promoción do Emprego da Consellería de Traballo, ou por calquera das formas previstas no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. As axudas desta orde solicitaranse nos dous meses seguintes á data en que se inicie a relación laboral ou se produza a transformación do contrato temporal en indefinido.

O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 15 de setembro de 2007, aínda que nesa data non transcorresen dous meses desde a celebración do contrato obxecto de subvención.

3. As solicitudes de axudas polas contratacións indefinidas iniciais de mulleres desempregadas pertencentes aos colectivos establecidos no artigo 3º e polas transformacións en indefinidos de contratos temporais, que reúnan os requisitos e condicións establecidos nos artigos 4º e 5º desta orde, realizadas desde o 16 de setembro do 2006 e ata a data da publicación desta orde, poderán presentarse ata o 30 de xuño do 2007, sempre que cumpran os requisitos e condicións establecidos nela.

4. As solicitudes e os anexos deste programa están dispoñibles na páxina web da Consellería de Traballo: www.xunta.es/emprego.

5. A presentación da solicitude de concesión de subvención polo interesado comportará a autorización do solicitante para que o órgano concedente obteña de forma directa a acreditación do cumprimento das súas obrigas tributarias co Estado, coa comunidade autónoma e coa Seguridade Social, a través de certificados telemáticos, polo que queda liberado o solicitante de achegar a correspondente certificación, segundo o establecido no artigo 43 da Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007 (DOG nº 249, do 29 de decembro).

Non obstante, o solicitante poderá denegar expresamente o consentimento, debendo presentar coas solicitudes as devanditas certificacións.

6. Mediante a presentación da solicitude de subvención o interesado presta expresamente o seu consentimento á Consellería de Traballo para incluír e facer públicos os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas, nos rexistros públicos de axudas, subvencións e convenios e de sancións administrativas, regulados no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006 (DOG nº 153, do 9 de agosto). Os dereitos de acceso, rectificación, consulta, cancelación e oposición de datos de carácter persoal exerceranse ante o Cixtec como responsable dos ficheiros con domicilio na rúa Domingo Fontán, 9, 15702 Santiago de Compostela, de conformidade coas prescricións da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

7. Coa presentación da solicitude de subvención o interesado autoriza expresamente a Consellería de Traballo para que de acordo co establecido nos puntos 3 e 4 do artigo 13º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia e na súa páxina web oficial, con expresión do beneficiario, a contía e a súa finalidade.

8. Para a presentación das solicitudes de axudas os beneficiarios poderán contar coa información e asesoramento dos axentes de emprego da rede coordinada pola Consellería de Traballo (www.tecnicosempregogalicia.xunta.es).

Artigo 10º.-Documentación.
As solicitudes deberán presentarse nos modelos normalizados (anexos I e II) que figuran como anexos numéricos a esta orde, xunto coa seguinte documentación, orixinal ou copia compulsada:

1. Se o solicitante é persoa física, DNI e acreditación do NIF, e, se é persoa xurídica, DNI e poder suficiente da persoa representante para actuar no nome da entidade e NIF da empresa.

2. Relación nominal das traballadoras polas que se solicita a subvención, con indicación do suposto e tipo de axuda que se solicita (anexo III-A ou III-B).

3. Declaración do cadro de persoal de todos os centros de traballo da empresa en Galicia en cada un dos doce meses anteriores á data de inicio da relación laboral da traballadora contratada ou da transformación, así como da taxa de estabilidade no mes da contratación obxecto de solicitude de subvención (anexo IV).

Se é o caso, documentos acreditativos das baixas previstas no artigo 5º.
4. Copia simple do DNI da traballadora.
5. No caso de contratacións iniciais: documentos acreditativos dos períodos de inscrición como demandante de emprego na oficina pública de emprego, así como do tempo de permanencia no paro segundo os datos do informe de vida laboral na Tesouraría Xeral da Seguridade Social, copias dos contratos de traballo e altas na Seguridade Social.

6. No caso de transformacións: o contrato temporal do que trae causa e as súas posibles prórrogas, así como a comunicación da conversión do contrato temporal en indefinido á oficina pública de emprego e a comunicación de variación de datos á Seguridade Social.

7. Documentos acreditativos das características que determinen a súa pertenza aos correspondentes colectivos.

8. Declaración comprensiva do conxunto de todas as solicitudes efectuadas, ou concedidas, para o mesmo proxecto ou actividade perante as administracións públicas competentes ou outros entes públicos ou, de ser o caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (anexo V).

9. Declaración da estrutura da empresa e do emprego (anexo VI).
10. Ficha de solicitude de transferencia bancaria e certificación da entidade financeira acreditativa de que o solicitante é titular da conta (anexo VII).

11. Documentación acreditativa de que están ao día das súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas- e coa Seguridade Social e de que non teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da comunidade autónoma, unicamente no suposto de que o solicitante denegase expresamente a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia.

12. Nómina correspondente ao mes en que se realiza a contratación da traballadora obxecto de solicitude de subvención ou, se é o caso, declaración da empresa na cal se faga constar os custos salariais totais deste mes.

Artigo 11º.-Instrución e tramitación.
Se a solicitude non estivese debidamente cuberta ou non se achegase a documentación exixida, as unidades administrativas encargadas da tramitación do expediente, de conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, requirirán o interesado para que, nun prazo de 10 días, emende a falta ou presente os documentos preceptivos, coa advertencia de que, se así non o fixese, se considerará desistido da súa petición, logo da resolución, que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da antedita lei.

Artigo 12º.-Resolución e recursos.
1. Logo da fiscalización pola intervención das propostas emitidas polo correspondente servizo, as resolucións serán ditadas polo órgano competente por delegación do conselleiro de Traballo e deberán serlles notificadas aos interesados. As resolucións de concesión ou denegación deberán ser sempre motivadas.

2. O prazo para resolver e notificar será de seis meses, que se computarán desde a data de entrada da solicitude no rexistro do órgano competente para a súa tramitación. Transcorrido o devandito prazo sen que se ditase resolución expresa, entenderase desestimada a solicitude, de acordo co establecido no artigo 1 e 2 da Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa da Comunidade Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. As resolucións que se diten neste procedemento esgotan a vía administrativa, e contra elas cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, perante o órgano competente da xurisdición contencioso-administrativa, e poderá formularse, con carácter potestativo, recurso de reposición, no prazo dun mes, perante o mesmo órgano que ditou a resolución impugnada, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa e na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 13º.-Xustificación do pagamento.
1. De non achegarse con anterioridade, o pagamento das axudas ou subvencións quedará condicionado á presentación, no prazo, nos termos e na forma que se establezan na resolución de concesión, da documentación que se exixa de forma expresa nela, entre a cal deberá figurar a seguinte:


a) Declaración complementaria da establecida no artigo 10º.8 desta orde, do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución para o mesmo proxecto das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos ou, de ser o caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (anexo V).

b) Documentos TC2 correspondentes ás mensualidades que se indiquen na resolución de concesión ou, se é o caso, certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social en que conste o número de persoas traballadoras con contrato indefinido, o das persoas traballadoras con contrato de interinidade e das demais persoas traballadoras temporais en cada unha destas mensualidades no conxunto dos centros de traballo da empresa en Galicia.

2. Non obstante o sinalado no punto anterior, a documentación exixida para a fase de pagamento poderase presentar xunto coa solicitude, á opción do interesado. Neste suposto poderán tramitarse conxuntamente a concesión e o pagamento da axuda.

3. Non poderá realizarse en ningún caso o pagamento da subvención se o beneficiario non figura ao día do cumprimento das súas obrigas tributarias, estatais ou autonómicas, e da Seguridade Social, é debedor en virtude de resolución firme declarativa de procedencia de reintegro ou ten algunha débeda pendente, por calquera concepto, coa Administración da comunidade autónoma.

Artigo 14º.-Modificación da resolución de concesión.
Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión das axudas ou subvencións, así como a obtención concorrente de subvencións e axudas outorgadas por outras administracións ou outros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión e eventualmente á súa revogación.

Artigo 15º.-Revogación e reintegro.
Procederá a revogación das subvencións e axudas, así como o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e a exixencia do xuro de mora, nos casos e nos termos previstos no artigo 78 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

A obriga de reintegro establecida no parágrafo anterior enténdese sen prexuízo do establecido no Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, que aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

Capítulo III
Incompatibilidades e obrigas
Artigo 16º.-Incompatibilidades e concorrencia.
1. As axudas previstas nesta orde para as contratacións por conta allea serán incompatibles con outras que, polos mesmos conceptos, poidan outorgar as administracións públicas como medida de fomento de emprego. Estas axudas son compatibles, se é o caso, con incentivos en forma de bonificacións á Seguridade Social.

2. Para o caso de que se solicitasen os incentivos previstos nesta orde pola transformación dun contrato temporal subvencionado, e a conversión se produza con anterioridade á duración mínima inicial do contrato temporal, compensarase a parte da subvención concedida correspondente ao período non esgotado reducindo na mesma contía o incentivo pola transformación do contrato en indefinido.

3. Os beneficios establecidos á contratación nesta orde non poderán, en concorrencia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 60% do custo salarial anual correspondente ao contrato que se subvenciona.

4. Os incentivos establecidos nesta orde serán compatibles con calquera outra axuda para distinta finalidade da Unión Europea, doutras administracións públicas ou entes públicos ou privados pero, sen que en ningún caso, illadamente ou en concorrencia con outras poidan superar os límites establecidos pola Unión Europea e os que establece o artigo 78.9º do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, conforme a redacción dada pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo.

Artigo 17º.-Obrigas dos beneficiarios.
Son obrigas dos beneficiarios das axudas e subvencións:
1. Estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social, así como non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da comunidade autónoma, con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión e realizar a proposta de pagamento da subvención.

2. Comunicarlle ao órgano concedente calquera modificación das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, así como dos compromisos e obrigas asumidos polos beneficiarios e, de ser o caso, a obtención concorrente de subvencións, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

3. Adoptar as medidas axeitadas de difusión para dar publicidade ao financiamento público das actuacións subvencionadas pola Consellería de Traballo, así como, se é o caso, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, nos termos establecidos no Regulamento (CE) nº 1828 da Comisión, do 8 de decembro de 2006, polo que se fixan normas de desenvolvemento do Regulamento (CE) nº 1083/2006, do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión e o Regulamento (CE) nº 1080/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (DOUE L 45, do 15 de febreiro de 2007).

4. O sometemento ás actuacións de control, comprobación e inspección que efectuará a Consellería de Traballo, ás de control financeiro que correspondan, se é o caso, á Intervención Xeral da comunidade autónoma, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e o Consello de Contas, ou a outros órganos da Administración do Estado ou da Unión Europea e achegar canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

5. Manter no seu cadro de persoal fixo as traballadoras contratadas ao abeiro desta orde, por un período mínimo de tres anos.

No suposto de extinción da relación laboral da traballadora pola que se concedese a subvención, a cobertura do posto por unha nova traballadora, que deberá estar incluída nos colectivos establecidos no artigo 3º, e deberá reunir os mesmos requisitos do contrato inicial, terá que realizarse dentro do mes seguinte ao da baixa, feito que deberá ser comunicado pola empresa beneficiaria ao órgano competente que concedese a axuda, dentro dos 20 días seguintes á substitución. Esta nova contratación en ningún caso dará lugar a unha nova axuda. Esta obriga manterase durante tres anos desde a data de realización do contrato indefinido obxecto de subvención.

6. Manter o número de persoas traballadoras fixas do seu cadro de persoal, en cómputo anual, durante polo menos tres anos, que se contarán desde a data de realización da contratación. E, cando se trate de empregos ligados a un investimento, deberán manter os postos de traballo durante un período mínimo de cinco anos.

7. Manter a composición da estrutura do cadro de persoal da empresa en Galicia cunha taxa de estabilidade igual ou superior ao 72,50%, no seu cómputo anual, durante polo menos tres anos desde o mes en que se realice a contratación subvencionada.

Co fin de garantir o cumprimento do anterior, as empresas beneficiarias deberán presentar nos tres meses seguintes e durante os tres anos posteriores ao de realización das contratacións unha declaración da media de persoal traballador fixo e temporal no conxunto dos centros de traballo en Galicia nun período de 12 meses contados desde o mes de realización das contratacións, así como o TC2 correspondente ao mes no que se efectuaronestas contratacións.

8. Aqueloutras obrigas establecidas no artigo 78º do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, conforme a redacción dada pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo.

Artigo 18º.-Seguimento e control.
As delegacións provinciais e a Dirección Xeral de Promoción do Emprego poderán comprobar, en todo momento, a aplicación das subvencións concedidas para os fins programados. Para estes efectos, os beneficiarios deberán cumprir as obrigas que se establezan nesta orde e na resolución de concesión.

Artigo 19º.-Réxime de axudas.
As axudas ás contratacións indefinidas, iniciais e por transformacións en indefinidos dos contratos temporais, que reúnan as condicións e requisitos establecidos nesta orde, e fosen realizadas entre o 16 de setembro e o 31 de decembro do 2006, están amparadas na súa adecuación ao dereito comunitario pola autorización da Comisión Europea C (2002) 1884 fin do 22 de maio. E, cando se trate de empregos ligados a un investimento, polo seu sometimento ao Regulamento (CE) nº 70/2001 da Comisión do 12 de xaneiro de 2001 relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas estatais ás pequenas e medianas empresas (DOCE L10, do 13 de xaneiro).

As axudas ás contratacións indefinidas iniciais que reúnan as condicións e requisitos establecidos nesta orde, e sexan realizadas no ano 2007, están amparadas na súa adecuación ao dereito comunitario polo seu sometemento ao Regulamento (CE) nº 2204/2002, da Comisión da Unión Europea, do 12 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas estatais para o emprego (DOCE L337, do 13 de decembro).


As axudas polas transformacións en indefinidos dos contratos temporais, que reúnan as condicións e requisitos establecidos nesta orde, e sexan realizadas no ano 2007, quedan sometidas ao réxime de axudas de mínimis. Polo tanto, non poderán exceder os límites cuantitativos (200.000 euros nun período de tres anos) establecidos no Regulamento (CE) nº 1998/2006, da Comisión da Unión Europea, do 15 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado da CE ás axudas de mínimis (DOCE nº L379, do 28 de decembro).

Disposicións adicionais
Primeira.-Sen prexuízo das facultades que teñan atribuídas outros órganos da Administración do Estado ou da comunidade autónoma, a Consellería de Traballo levará a cabo funcións de control, así como de avaliación e seguimento dos programas.

Para realizar estas funcións poderanse utilizar cantos medios estean ao dispor da Consellería de Traballo para comprobar o cumprimento dos requisitos exixidos nesta orde e demais normas vixentes que resulten de aplicación.

Segunda.-A Consellería de Traballo poderá requirir en todo momento a documentación orixinal que se considere necesaria para acreditar mellor o exacto cumprimento das condicións exixidas nesta orde, agás aqueles que de acordo co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, xa se atopan en poder da administración actuante.

Terceira.-Apróbase a delegación de atribucións do conselleiro de Traballo nos delegados/as provinciais, no ámbito das súas respectivas provincias, e no director xeral de Promoción do Emprego, para resolver a concesión ou denegación das axudas e subvencións previstas nesta orde, para autorizar, dispoñer, recoñecer a obriga e propoñer os correspondentes pagamentos, así como para resolver os procedementos de reintegro das subvencións indebidamente percibidas polos seus beneficiarios, respecto das resolucións concesorias das que traen causa, ditadas por delegación do conselleiro.

Cuarta.-Para os efectos do sinalado no artigo 3º, letra b), terá a consideración de titular de familia monoparental e con cargas familiares a muller solteira, viúva, separada ou divorciada que teña ao seu coidado fillas ou fillos menores de 21 anos ou persoas maiores incapacitadas e que non obteñan ingresos de calquera natureza superiores ao 75% do IPREM vixente no momento da solicitude.

Para os efectos do sinalado no artigo 6º desta orde terán a consideración de mulleres desempregadas procedentes de empresas en crise aquelas traballadoras cuxa relación laboral se extinga por algunha das causas sinaladas nos artigos 51 e 52 c) do Estatuto dos traballadores.

Quinta.-A concesión das axudas e subvencións previstas nesta orde estará suxeita á existencia de crédito orzamentario.

Sexta.-No exercicio económico 2007, as axudas recollidas nesta orde, entre outras, financiaranse con cargo ás aplicacións orzamentarias 16.02.322C.470.2, código de proxecto 2007 00 675, cun crédito de 4.142.691 euros; 16.02.322C.470.3, código de proxecto 2007 00 676, cun crédito de 6.300.000 euros; 16.02.322C.470.4, código de proxecto 2007 00 678, cun crédito de 4.000.000 euros; 16.02.322C.470.4, código de proxecto 2007 00 679, cun crédito de 7.651.519 euros; 16.02.322C.470.6, código de proxecto 2007 00 749, cun crédito de 6.000.000 euros; 16.02.322C.480.1, código de proxecto 2007 00 682, cun crédito de 1.200.000 euros; 16.02.322Z.470.0, código de proxecto 2007 00 690, cun crédito de 963.160 euros; 16.02.322Z.470.1, código de proxecto 2007 00 693, cun crédito de 2.228.611 euros; 16.02.322Z.470.1, código de proxecto 2007 00 694, cun crédito de 2.527.068 euros; 16.02.322Z.470.1, código de proxecto 2007 00 696, cun crédito de 5.647.605 euros; 16.02.322Z.470.1, código de proxecto 2007 00 697, cun crédito de 1.133.755 euros; 16.02.322Z.470.2, código de proxecto 2007 00 672, cun crédito de 1.793.659 euros; 16.02.322Z.470.2, código de proxecto 2007 00 700, cun crédito de 383.283 euros; 16.02.322Z.470.0, código de proxecto 2002 14 105, cun crédito de 255.970,59 euros; e 16.02.322Z.470.1, código de proxecto 2002 14 444, cun crédito de 981.992,36 euros.

Estas contías están recollidas na Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007, e constitúen o importe global para o financiamento desta orde; da orde pola que se establecen as bases reguladoras do programa para o fomento das transformacións dos contratos de carácter temporal en indefinidos e se procede a súa convocatoria para o ano 2007; da orde pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007; da orde pola que se establecen as bases reguladoras do réxime de axudas e subvencións ás empresas cualificadas como iniciativas locais de emprego (ILE) ou como iniciativas de emprego rural (IER), cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007; da orde pola que se establecen as bases reguladoras dos programas para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade, cofinanciados polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007; da orde pola que se establecen as bases reguladoras do programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007; da orde pola que se establecen as bases reguladoras do programa de axudas e subvencións ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT), cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007; da orde pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación por conta allea como medida para favorecer a inserción dos mozos e mozas, cofinanciados polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007; da orde pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2007 os incentivos á contratación dirixidos a favorecer a conciliación da vida laboral e familiar; da orde pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación por conta allea de persoas desempregadas pertencentes a colectivos en risco de exclusión social, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007; e das demais ordes que establezan as bases das medidas de fomento do emprego, incentivos á contratación por conta allea e actuacións de apoio a persoas emprendedoras, autoemprego e economía social, incluídos nos programas orzamentarios 322C e 322Z.

Así mesmo, estes créditos poderán ser obxecto de modificacións como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de fomento do emprego, coas limitacións que estableza a Conferencia Sectorial de Asuntos Laborais ou as disposicións aplicables ás axudas cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

Disposicións derradeiras
Primeira.-Facúltase o director xeral de Promoción do Emprego para que dite, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e cumprimento desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de maio de 2007.
Ricardo Jacinto Varela Sánchez
Conselleiro de Traballo
[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es