Diario Oficial de Galicia
luns, 28 de maio de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

101


Páxina do Dog:

8.775


Data da Disposición:

21 de maio de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


Rango:

Resolución


Título:

Resolución do 21 de maio de 2007 pola que se fai público o contido do convenio de apoio financeiro aos investimentos das pequenas e medianas empresas de Galicia financiados polo Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), o Instituto de Crédito Oficial (ICO) e as entidades financeiras.Resolución do 21 de maio de 2007 pola que se fai público o contido do convenio de apoio financeiro aos investimentos das pequenas e medianas empresas de Galicia financiados polo Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), o Instituto de Crédito Oficial (ICO) e as entidades financeiras.

Con data de hoxe o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e diversas entidades financeiras asinaron un convenio de colaboración co obxecto de establecer unha liña de subsidiación ao financiamento obtido polas pequenas e medianas empresas que promovan investimentos na Comunidade Autónoma de Galicia ou no estranxeiro, mediante algunha das liñas do Plan de fomento empresarial 2007 do Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Polo que antecede, e en virtude das facultades que teño conferidas mediante o artigo 12.a) da Lei 5/1992, do 10 de xuño, de creación do Instituto Galego de Promoción Económica e do artigo 11.1º.a) do Decreto 317/1992, do 12 de novembro, polo que se aproba o regulamento do Igape.

RESOLVO:
Facer público o texto do convenio que se anexa a esta resolución e a relación de entidades colaboradoras que figura como anexo V.

Santiago de Compostela, 21 de maio de 2007.
José Antonio Delgado Arce
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica
Convenio de apoio financeiro aos investimentos das pequenas e medianas empresas de Galicia financiados polo Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), o Instituto de Crédito Oficial (ICO) e a entidade financeira.

Santiago de Compostela, 21 de maio de 2007.
Este convenio, asinado por unha parte polo presidente do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), José Ramón Fernández Antonio e, por outra parte, por..., representado por.... con poder suficiente, inscríbese dentro do marco da política de apoio do Igape ao investimento produtivo das pequenas e medianas empresas.

Conscientes do importante papel que supón para o desenvolvemento da actividade económica, ponse en marcha un programa de apoio ao financiamento dos investimentos que as pequenas e medianas empresas promovan na Comunidade Autónoma de Galicia ou no estranxeiro, consistindo na subsidiación ao tipo de xuro das operacións de préstamo/leasing que se concerten coas entidades de crédito asinantes deste convenio. Os fondos para a formalización destas operacións serán facilitados ás entidades de crédito polo Instituto de Crédito Oficial (ICO), nos termos e condicións establecidas no contrato de financiamento subscrito o 19 de febreiro de 2007 entre o devandito instituto e as entidades de crédito a través do Plan de fomento empresarial 2007.

As entidades financeiras que teñan asinado o dito contrato de financiamento co ICO e manifesten o seu interese en colaborar no ámbito deste convenio poderán instar a súa adhesión perante o Igape dentro dos 15 días seguintes á súa entrada en vigor.

As citadas operacións poderán ser subsidiadas polo Igape con suxeición ás seguintes

Cláusulas
Cláusula 1ª.-Obxecto e dotación orzamentaria.
1.1. Este convenio ten por obxecto definir os termos de colaboración entre a entidade de crédito e o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), coa finalidade de establecer unha liña de subsidiación ao financiamento obtido polas pequenas e medianas empresas que promovan investimentos na Comunidade Autónoma de Galicia ou no estranxeiro, mediante algunha das liñas do Plan de fomento empresarial 2007 do Instituto de Crédito Oficial (ICO):

-Liña ICO-PEME.
-Liña Crecemento empresarial.
-Liña Internacionalización.
-Liña Emprendedores.
1.2. As axudas reguladas neste convenio financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 02.01-E5/10/01-656700 cun crédito plurianual de 696.000 € para o exercicio 2007 e de 1.137.000 € euros para o exercicio 2008, e a súa concesión estará supeditada á existencia de crédito orzamentario suficiente.

1.3. As axudas outorgaranse ao abeiro do Regulamento (CE) 70/2001 da Comisión do 12 de xaneiro de 2001 relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas estatais ás pequenas e medianas empresas (DOUE L 10, do 13-1-2001). As axudas ás Pemes cunha actividade relacionada coa produción primaria de produtos agrícolas, fabricación e comercialización de produtos de imitación ou substitución do leite e os produtos lácteos outorgaranse ao abeiro do Regulamento CE nº 1857/2006, da Comisión do 15 de decembro de 2006, sobre a aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado ás axudas estatais para as pequenas e medianas empresas dedicadas á produción de produtos agrícolas e polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 70 /2001 (DOUE L 358, do 16 de decembro de 2006). As axudas ás pemes do sector da pesca outorgaranse ao abeiro do Regulamento (CE) nº 1595/2004, da Comisión do 8 de setembro de 2004, sobre a aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas estatais para as pequenas e medianas empresas dedicadas á produción, transformación e comercialización de produtos da pesca (DOUE L 291, do 14-9-2004).

Cláusula 2ª.-Beneficiarios.
2.1. Poderán ser beneficiarios das axudas previstas neste convenio aquelas empresas que teñan a consideración de microempresa ou pequenas ou medianas empresas (Pemes) segundo a definición adoptada pola Comisión Europea, feita pública a efectos do Igape mediante a Resolución do 27 de decembro de 2004 (DOG nº 11, do 18 de xaneiro de 2005), que formalizasen operacións de crédito con cargo a algunha das liñas do Plan de fomento empresarial 2007 do Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe superior a 25.000 € e cumpran coas condicións específicas establecidas neste convenio.

2.2. Os beneficiarios terán que estar ao día das súas obrigas coa Facenda Pública, coa Seguridade Social e coa Comunidade Autónoma de Galicia e cumprir as condicións específicas para cada liña establecidas na cláusula terceira deste convenio.

Cláusula 3ª.-Condicións específicas para o acceso ás axudas do Igape.
3.1. Liña ICO-PEME.
3.1.1. Beneficiarios.
Pemes, calquera que sexa a súa forma xurídica.
3.1.2. Actividade.
Os proxectos obxecto de financiamento a través desta liña terán que corresponderse con algunha das actividades sinaladas no anexo I.

3.1.3. Localización.
O proxecto de investimento deberá realizarse en Galicia.
3.2. Liña Crecemento.
3.2.1. Beneficiarios.
Pemes, calquera que sexa a súa forma xurídica e conten cun cadro de traballadores de 50 ou máis persoas a 31 de decembro de 2006.

3.2.2. Actividade.
Os proxectos obxecto de financiamento a través desta liña terán que corresponderse con algunha das actividades sinaladas no anexo I.

3.2.3. Localización.
O proxecto de investimento deberá realizarse en Galicia.
3.3. Liña Internacionalización.
3.3.1. Beneficiarios.
Poderán ser beneficiarias das axudas previstas neste convenio aquelas pequenas e medianas empresas con forma xurídica de sociedade mercantil ou cooperativa e que teñan o seu domicilio social en Galicia ou, estando domiciliadas fóra da Comunidade Autónoma, conten con maioría de capital galego.

3.3.2. Actividade.
Os proxectos obxecto de financiamento a través desta liña non terán restrición ningunha por razón de actividade.

3.3.3. Localización.
O proxecto de investimento deberá realizarse fóra do territorio do Estado español.

3.4. Liña Emprendedores.
3.4.1. Beneficiarios.
Pemes constituídas a partir do 1 de xullo de 2006 ou ben profesionais que se dean de alta no IAE desde esta data.

3.4.2. Actividade.
Os proxectos obxecto de financiamento a través desta liña non terán restrición ningunha por razón de actividade.

3.4.3. Localización.
O proxecto de investimento deberá realizarse en Galicia.
Cláusula 4ª.-Entrada en vigor e prazo de presentación de solicitudes.
Este convenio entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. O prazo de presentación de solicitudes de axuda iniciarase coa dita entrada en vigor e rematará o 28 de febreiro de 2008.

Cláusula 5ª.-Características dos proxectos e operacións financeiras subvencionables.

5.1. Características dos proxectos subvencionables:
5.1.1. O proxecto deberá materializarse en activos produtivos novos, nos conceptos e prazos máximos establecidos polo ICO nos respectivos contratos de financiamento asinados coas entidades financeiras mediadoras; en caso contrario, deberá solicitarse autorización previa, expresa e motivada ao ICO, que autorizará por escrito, de ser o caso, a ampliación deste prazo e a súa duración.

5.1.2. Por activo novo deberá entenderse aqueles que se adquiran a un terceiro e supoñan unha primeira transmisión do ben. No caso de tratarse dun contrato de arrendamento financeiro (leasing), a empresa deberá comprometerse a exercer a opción de compra.

5.1.3. Por activo produtivo deberá entenderse aqueles bens que, directa ou indirectamente, permitan realizar a actividade principal da empresa descrita no seu obxecto social.

5.1.4. Os beneficiarios das axudas establecidas neste convenio deberán manter os investimentos obxecto de financiamento durante a vixencia do préstamo (e como mínimo tres anos desde a finalización do proxecto). Considerarase cumprida esta condición no caso de que os bens nos que se materialice o investimento sexan substituídos por outros da mesma natureza e destino, non se poderá obter para a súa adquisición ningún tipo de axuda financeira do Igape.


5.1.5. En ningún caso serán financiables:
-Reestruturacións de pasivo ou refinanciamentos.
-Activo circulante, adquisición de empresas e tomas de participación, agás na liña de internacionalización.

-Investimentos cuxa finalidade sexa a deslocalización da empresa.
-Elementos de transporte, no sector de transporte por estrada.
-O imposto sobre o valor engadido (IVE) ou calquera outro tributo ligado ao investimento.

5.2. Importe de financiamento por beneficiario e porcentaxe máxima de financiamento:

5.2.1. O importe mínimo de financiamento será de 25.000 € por beneficiario, e o máximo será o establecido polo ICO para cada unha das liñas do Plan de fomento empresarial 2007.

5.2.2. A porcentaxe de financiamento terá os seguintes límites, dependendo da liña a que se acolla o beneficiario:

a) Liña Crecemento empresarial: ata un 70% do investimento a realizar en activos novos produtivos.

b) Liña ICO-PEME (pequenas e medianas empresas) e Liña Internacionalización: ata un 80% do investimento a realizar en activos novos produtivos.

c) Liña ICO-PEME (microempresas) e Liña Emprendedores: ata un 90% do investimento a realizar en activos novos produtivos.

5.3. Prazos e sistemas de amortización:
5.3.1. Os prazos e sistemas de amortización serán os establecidos polo ICO nos respectivos contratos de financiamento asinados coas entidades financeiras mediadoras.

5.3.2. En calquera caso, a subsidiación devengarase durante a vixencia da operación financeira, non podendo exceder en ningún caso dos 7 primeiros anos de vixencia desta.

5.4. Tipos de xuro.
Os tipos de xuro serán os establecidos polo ICO nos respectivos contratos de financiamento asinados coas entidades financeiras mediadoras.

5.5. Comisións.
As entidades de crédito non poden cobrar cantidade ningunha polas xestións relativas ao cumprimento das obrigas deste convenio. Para estes efectos, non se considerará comisión, o cobramento, dentro dos límites que a entidade de crédito tiver autorizados polo Banco de España, da tarifa de reclamación de posicións debedoras.

Cláusula 6ª.-Modalidade, cuantificación e destino da axuda.
6.1. Modalidade: a axuda consistirá na subsidiación aos tipos de xuro das operacións de préstamo/leasing formalizadas nas condicións das liñas do Plan de fomento empresarial 2007 e que cumpran os requisitos establecidos neste convenio.

6.2. Puntos de subsidiación:
a) A subsidiación do tipo de xuro nominal das operacións de préstamo/leasing acollidas a este convenio será, con carácter xeral, de 0,65 puntos.

b) Non obstante, no caso de que a operación estea avalada por unha SGR que subscriba este convenio, a subsidiación será de 0,90 puntos.

6.3. Comisión de aval das SGR:
Estas sociedades poderán percibir polo importe do aval que presten unha comisión máxima anual do 1% sobre os saldos máximos garantidos cada ano; a dita comisión será integramente subvencionada polo Igape.

6.4. Cálculo da axuda financeira:
6.4.1. A axuda financeira que se conceda, tanto a subsidiación ao tipo de xuro como, se é o caso, a subvención da comisión de aval da SGR, pagarase dunha soa vez e para o seu cálculo procederase do seguinte xeito:

6.4.2. Calcularanse os valores absolutos das subvencións a percibir durante o período teórico de vixencia do préstamo/leasing, incluído, se é o caso, o período de carencia. Tomarase coma base da liquidación o ano comercial (360 días).

6.4.3. Actualizaranse os valores absolutos obtidos anteriormente, utilizando como taxa de actualización o tipo de xuro legal do diñeiro correspondente ao ano da formalización da operación financeira.

6.4.4. No caso de que o préstamo/leasing fose formalizado a un prazo superior a 7 anos, a subsidiación e comisión de aval da SGR calcularase de xeito teórico, coma se fose a 7 anos, incluída a carencia.

6.5. Destino:
6.5.1. O importe resultante da axuda destinarase á amortización anticipada do principal do préstamo/leasing, non podendo a entidade financeira cobrar comisión ningunha por esta amortización.

6.5.2. No caso de que o préstamo/leasing sexa amortizado, total ou parcialmente, calcularase o novo importe da subvención e o importe a reintegrar polo beneficiario ao Igape, que deberá realizar na forma e prazos que se estableza na resolución de reintegro.

Cláusula 7ª.-Tramitación.
As axudas reguladas neste convenio tramitaranse en réxime de concesión directa ou concorrencia non competitiva, por solicitude dos interesados, atendendo ao seu carácter singular polo seu interese público, económico e social derivado da situación relativa da Comunidade Autónoma galega no espectro da UE, ao abeiro do disposto no último parágrafo do número 1 e no número 8 do artigo 78 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

7.1. Presentación das solicitudes de axuda.
7.1.1. Os interesados, unha vez formalizada unha operación de préstamo/leasing ao abeiro de calquera das liñas do Plan de fomento empresarial 2007, dirixiranse á entidade de crédito na que formalizaron esta operación e cubrirán a solicitude de axuda a través da instancia incorporada a este convenio como anexo II.

7.1.2. As entidades de crédito centralizarán as solicitudes de axuda recibidas nas distintas sucursais e solicitarán en nome do interesado, a axuda financeira no Igape no prazo máximo de dous meses contados desde a data de formalización da operación financeira. Excepcionalmente, e para aquelas operacións formalizadas con anterioridade á sinatura deste convenio, terán un prazo de dous meses contado desde a súa entrada en vigor para presentar a solicitude de axuda no Igape. Así mesmo, cando o importe mínimo de financiamento se acade por acumulación de varias operacións de préstamo/leasing da mesma liña, computarase o prazo de dous meses desde a data da última operación formalizada.

7.1.3. As solicitudes da entidade de crédito ao Igape que se presenten fóra deste prazo serán obxecto de resolución de arquivo, asumindo a entidade de crédito toda a responsabilidade polos prexuízos que isto poida suporlle á empresa solicitante, salvo que a presentación extemporánea sexa por motivos imputables ao solicitante.

7.1.4. As solicitudes da entidade de crédito ao Igape presentaranse a través da «Extranet de Entidades Colaboradoras» (http://extranet.igape.es/) será esta vía telemática obrigatoria. O Igape reserva para si a potestade de introducir modificacións no funcionamento e na recollida de datos da extranet, co obxecto de mellorar a efectividade das interaccións entre entidades ou as actuacións de control que son propias do seu papel no convenio.

7.1.5. A autorización de acceso á extranet de entidades colaboradoras para este convenio darase de oficio para os usuarios que as entidades financeiras teñan xa rexistrados para outros convenios, aínda que é posible modificar estas autorizacións ou dar novas altas mediante a solicitude do anexo IV.

7.1.6. Os usuarios da extranet asinantes da solicitude por esta vía telemática deberán reunir os seguintes requisitos:

a) Será necesario que o usuario da extranet asinante da solicitude teña a autorización do interesado e da entidade de crédito tramitadora. A autorización por parte do interesado acreditarase mediante a solicitude orixinal (copia para a entidade de crédito do anexo II); a autorización por parte da entidade financeira virá dada polo anexo IV entregado ao Igape segundo se indicou anteriormente.

b) O asinante deberá posuír un certificado dixital en vigor baixo a norma X.509 V3 válido, tal e como especifica a Orde do 25 de novembro de 2004 da Consellería de Economía e Facenda pola que se establecen as normas específicas sobre o uso da sinatura electrónica nas relacións por medios electrónicos, informáticos e telemáticos coa Consellería de Economía e Facenda e os seus organismos e entidades adscritas (DOG nº 239, do 10 de decembro de 2004). Os certificados de clase 2 CA emitidos pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda serán válidos para os efectos de presentación de solicitudes.

7.1.7. As entidades financeiras poderán optar entre dúas modalidades para a entrega dos datos na extranet:

a) Entrega dun ficheiro co mesmo formato do «anexo 0 electrónico do convenio ICO-PEME 2007» cunha liña para cada un dos expedientes que queiran presentar, coa posterior formalización en pantalla dos campos adicionais da solicitude do Igape.

b) Entrega dun ficheiro ampliado cunha liña para cada un dos expedientes que queiran presentar, cuxos 584 primeiros caracteres son os mesmos que os especificados no formato do «anexo 0 electrónico do convenio ICO-PEME 2007», e os caracteres do 585 ao 754 son específicos para o convenio Igape. Deste xeito, a entidade financeira xa non terá que cubrir en pantalla ningún dato. O formato deste ficheiro estará á disposición das entidades financeiras na extranet de entidades colaboradoras.

7.1.8. Unha vez entregado o ficheiro e, se é o caso, cubertos os datos complementarios a que se refire a epígrafe 7.1º.7.a), o usuario da entidade financeira deberá asinar electronicamente as solicitudes xeradas pola aplicación, e transferilas ao Igape. A continuación procederase á anotación dunha entrada no Rexistro Telemático da Xunta de Galicia. No momento da presentación o rexistro expedirá un recibo en que quedará constancia do feito da presentación, conforme o Decreto 164/2005, do 16 de xuño. Así mesmo, as entidades de crédito colaboradoras poderán obter en todo momento un xustificante da recepción por parte do Igape dos termos da súa solicitude contidos no cuestionario.


7.1.9. Dentro dos dez días seguintes á recepción das solicitudes no rexistro telemático, o Igape comunicaralles aos solicitantes a data en que as solicitudes foron recibidas no Igape, o prazo máximo establecido para a resolución e notificación do procedemento e os efectos do silencio administrativo.

7.1.10. Se a solicitude non reúne os datos exixidos neste convenio, requirirase a entidade de crédito para que no prazo de dez días hábiles desde o seguinte ao requirimento se emende a falta, con indicación de que en caso contrario considerarase o interesado desistido da solicitude, logo de resolución declarativa de tal circunstancia.

7.1.11. A presentación da solicitude polo interesado comportaralle a autorización ao Igape para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia, segundo o disposto no artigo 43 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006. Non obstante, se por razóns técnicas ou doutra índole estes certificados non puidesen ser obtidos polo órgano xestor poderán serlles requiridos ao interesado.

7.2. Informes:
Nos casos nos que o Igape o considere necesario, e para os efectos da resolución da solicitude, solicitarase informe á consellería sectorial correspondente, en relación ao cumprimento por parte dos proxectos da normativa específica que resulte aplicable.

7.3. Trámite de audiencia:
Instruído o procedemento pola Área de Financiamento do Igape e inmediatamente antes de redactar proposta de resolución, porase de manifesto aos interesados, para que no prazo de 10 días poidan alegar e presentar os documentos e xustificacións pertinentes. Non obstante, poderá prescindirse do trámite de audiencia cando non figuren no procedemento nin se teñan en conta na resolución outros feitos, alegacións ou probas que as aducidas polos interesados.

7.4. Concesión:
7.4.1. Unha vez rematada a instrución e formalizado, se é o caso, o trámite de audiencia, a Dirección da Área de Financiamento do Igape elevará proposta de resolución ao director xeral do Igape, que incluirá os termos que se expresan a continuación:

O importe do investimento subvencionable, o importe da operación subsidiable, a porcentaxe de financiamento, o prazo de vixencia e carencia deste, o tipo de xuro nominal inicial da operación, os puntos de subsidiación e o importe da subsidiación e, se é o caso, o importe da comisión de aval subvencionada das operacións avaladas por unha SGR. As propostas de denegación de solicitudes deberán detallar a causa.

7.4.2. As solicitudes de axuda resolveranse por orde de entrada das solicitudes completas no Igape, e ata esgotarse as dispoñibilidades orzamentarias aprobadas.

7.5. Notificación, aceptación, silencio administrativo e recursos:
7.5.1. O Igape notificará ao solicitante e comunicará á entidade de crédito e SGR, se é o caso, a concesión ou denegación da subsidiación.

7.5.2. As resolucións de concesión deberán ser aceptadas por escrito polo beneficiario no prazo de 15 días hábiles a partir do seguinte ao da súa notificación. En caso contrario, entenderase que o beneficiario renuncia a ela, ditándose resolución neste sentido. A aceptación por parte do interesado suporá a obriga de cumprir as condicións establecidas na resolución, neste convenio e demais disposicións aplicables. A aceptación formalizarase na copia da resolución que, para tal efecto, se remitirá xunto coa resolución de concesión e que deberá ser devolta ao Igape debidamente cuberta.

7.5.3. O prazo máximo para notificar a resolución do procedemento será de 6 meses desde a data de presentación da solicitude da axuda no Igape. Este prazo poderá ser suspendido nos supostos establecidos no artigo 42.5º da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Transcorrido tal prazo sen que se notificase resolución expresa, poderá entenderse desestimada.

7.5.4. Contra a resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses desde a súa notificación. Potestativamente, poderá interpoñerse recurso de reposición ante o director xeral do Igape no prazo dun mes desde a súa notificación, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

7.6. Publicación:
7.6.1. De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración Pública Galega, o Instituto Galego de Promoción Económica publicará as subvencións concedidas ao abeiro deste convenio no Diario Oficial de Galicia e na páxina web do Igape, www.igape.es, expresando beneficiario, finalidade, contía e aplicación orzamentaria, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das entidades beneficiarias e da súa publicación nos citados medios.

7.6.2 De conformidade cos puntos 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración Pública Galega, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, a Consellería de Economía e Facenda publicará na súa páxina web oficial as concesións das axudas reguladas neste convenio, e incluirá igualmente as referidas axudas e as sancións impostas por consecuencia delas nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos persoais das persoas e entidades beneficiarias e a referida publicidade, e a súa cesión por parte do Igape aos órganos competentes da Consellería de Economía e Facenda.

Cláusula 8ª.-Pagamento da subsidiación.
8.1. Os beneficiarios destas axudas, unha vez executado e pagado o investimento, e no prazo máximo de dous meses contado desde a data de pagamento da derradeira factura ou da notificación da resolución de concesión, no caso de que esta fose posterior, deberán solicitar o cobramento da subvención concedida segundo o modelo que figura como anexo III.

Esta solicitude deberá presentarse no Igape, ben directamente, a través de calquera das súas oficinas, ou ben indirectamente a través das entidades financeiras colaboradoras, acompañada da seguinte documentación:

a) Fotocopia cotexada da póliza de préstamo/leasing formalizada.
b) Fotocopia cotexada da declaración censual (modelo 036) ou último recibo do Imposto de actividades económicas.

c) Fotocopias cotexadas dos documentos que xustifiquen a realización do investimento subvencionable e os pagamentos realizados (o cotexo destas facturas poderase facer directamente en calquera das oficinas do Igape ou ben na entidade financeira colaboradora).

d) Para o caso de resolucións de concesión de axudas condicionadas ao achegamento de determinada documentación, fotocopia cotexada desta.

8.2. O Igape revisará a documentación xustificativa, podendo solicitar á entidade de crédito, á SGR ou ao beneficiario calquera documentación e información adicional que considere oportuna para os efectos dunha correcta análise da xustificación da realización do proxecto.

8.3. De acordo co establecido no artigo 15.3º do Decreto 287/2000 polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, a comprobación material do investimento aprobado para préstamos/leasing por importe igual ou superior a 600.000 euros substitúese pola documentación xustificativa establecida nas anteriores epígrafes desta cláusula, sen prexuízo da posibilidade de realización polo Igape de calquera outra actuación de control e inspección.

8.4. Unha vez verificada a documentación achegada, o Igape procederá ao pagamento da subsidiación e, se é o caso, da subvención da comisión de aval, dunha soa vez, a través da entidade financeira prestamista. A subvención terá que destinarse á amortización anticipada do principal da operación, polo que, unha vez aplicada, a entidade financeira deberá presentar no Igape, no prazo de 30 días desde a data de pagamento da subvención, certificación acreditativa da amortización do principal da operación na contía subvencionada.

Cláusula 9ª.-Modificacións.
9.1. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da axuda e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

9.2. O director xeral do Igape poderá acordar a modificación da resolución de concesión a instancias do beneficiario, sempre que a modificación do proxecto non desvirtúe a finalidade da axuda, non exista prexuízo a terceiros, e os novos elementos ou circunstancias que motiven a modificación, de ter concorrido na concesión inicial, non supuxesen a denegación da axuda.

As solicitudes de modificación, acompañadas de memoria xustificativa, presentaranse ao Igape a través da entidade financeira.

9.3. A resolución de modificación establecerá as novas condicións da concesión e, se é o caso, decretará o reintegro do indebidamente percibido. En ningún caso a resolución de modificación implicará aumentar a contía da operación subsidiable inicialmente aprobada.

9.4. O cambio de beneficiario da axuda poderá ser autorizado polo director do Igape sempre que se acredite documentalmente a subrogación na totalidade dos dereitos e obrigas derivados do proxecto subvencionado e especificamente da operación subsidiada, así como o cumprimento dos requisitos establecidos no punto 9.2. e deberá contar coa previa autorización do ICO. Presentarase a solicitude asinada polo novo titular, acompañando a póliza onde fose formalizada a subrogación, constando o consentimento do anterior beneficiario.


Cláusula 10ª.-Perda da subvención.
10.1. Procederá o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas, xunto cos xuros de demora devengados desde o pagamento, nos seguintes casos:

a) Incumprimento da obriga de xustificación ou xustificación insuficiente segundo os termos contidos neste convenio.

b) Obtención da subvención sen reunir os requisitos exixidos para a súa concesión, falseando as condicións requiridas para isto ou ocultando aquelas que o impedisen.

c) Incumprimento total ou parcial do obxectivo, actividade, proxecto ou non-adopción do comportamento que fundamentou a concesión da subvención.

d) Incumprimento das condicións impostas aos beneficiarios con motivo da concesión da axuda ou subvención pública, así como dos compromisos por estes asumidos, sempre que afecten ou se refiran ao modo en que deben acadarse os obxectivos, realizar a actividade, executar o proxecto ou adoptar o comportamento que fundamente a concesión da subvención, ou daqueles distintos dos anteriores, cando disto derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade ou regularidade das actividades subvencionadas ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, nacionais, da Unión Europea ou organimos internacionais.

e) Incumprimento de adoptar as medidas de difusión que se impuxesen na resolución de concesión.

f) Resistencia, excusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación e control financeiro desempeñadas pola Administración ou calquera dos seus órganos, así como o incumprimento das obrigas contables, rexistrais ou de conservación de documentos cando disto derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o incumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades subvencionadas, ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, nacionais, da Unión Europea, ou de organismos internacionais.

g) A adopción, en virtude do establecido nos artigos 87 a 89 do Tratado da Unión Europea, dunha decisión da cal derive unha necesidade de reintegro.

h) Nos demais casos previstos na normativa reguladora da subvención.
10.2. O alcance do incumprimento determinarase en función do grao e entidade da condición incumprida. A concorrencia de distintas causas de incumprimento dará lugar á súa apreciación conxunta. Se o incumprimento superase o 50% do investimento subvencionable aprobado, considerarase total, será causa de revogación da axuda e de reintegro da totalidade das cantidades percibidas. As cantidades a reintegrar terán a consideración de ingresos de dereito público, resultando de aplicación para o seu recobramento, se é o caso, a vía de constrinximento.

10.3. O procedemento para declarar o incumprimento e reintegro de cantidades axustarase ao disposto no artigo 20 do Decreto 287/2000, de desenvolvemento do réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

10.4. Sen prexuízo do establecido nos puntos anteriores, os beneficiarios e entidades de crédito e SGR colaboradoras sométense ao réxime de infraccións e sancións establecido no artigo 79 da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, desenvolvido no capítulo VII do Decreto 287/2000, do 21 de novembro.

Cláusula 11ª.-Compatibilidade.
11.1. Non poderán acollerse ás axudas establecidas neste convenio aqueles proxectos que se vaian financiar, en todo ou en parte, mediante crédito, préstamos ou contratos de leasing que teñan calquera tipo de subvención encamiñada a mellorar as condicións financeiras respecto das normais de mercado, agás as bonificacións do ICO.

11.2. A concesión das axudas deste convenio queda supeditada ao cumprimento da normativa vixente e, en especial, á da Unión Europea. Neses termos, serán compatibles con calquera outras axudas públicas ou privadas -salvo as referidas no parágrafo anterior-, pero en ningún caso, illadamente ou en concorrencia con outras, poderán superar os límites máximos de intensidade de axuda establecidos pola Unión Europea, no Regulamento (CE) 70/2001 da Comisión do 12 de xaneiro de 2001, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas estatais ás pequenas e medianas empresas (DOUE L10, do 13-1-2001).

Cláusula 12ª.-Control.
Os beneficiarios e as entidades colaboradoras quedan obrigados a someterse ás actuacións de control que efectúe o Igape para verificar a aplicación das axudas ás finalidades aprobadas e o cumprimento dos requisitos e condicións establecidos, así como ás de control financeiro que corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, e ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas, debendo facilitar toda a información requirida polos citados organismos.

Cláusula 13ª.-Obrigas das entidades de crédito.
1. A entidade asinante comprométese a:
a) Colaborar na tramitación dos expedientes de axuda, cumprindo os prazos e demais formalidades establecidas neste convenio.

b) Manter á disposición do Igape a documentación relativa á personalidade xurídica das sociedades (escritura de constitución e estatutos) e a capacidade do asinante da solicitude (poder de representación), así coma o exemplar da solicitude asinada polo titular (anexo II) e copia da póliza ou contrato formalizado.

c) Cumprir as normas de carácter operativo que dite o Igape para a mellor difusión, administración e control das operacións incluídas neste convenio.

d) Remitir ao Igape as aclaracións que solicite respecto da documentación relativa á formalización e abono das subsidiacións, así como someterse ás actuacións de comprobación que respecto á xestión dos fondos poda efectuar o Igape ou calquera dos organismos referidos na cláusula 12.

Cláusula 14ª.-Obrigas das SGR.
A SGR asinante comprométese a:
a) Colaborar na tramitación dos expedientes de axuda, cumprindo os prazos e demais formalidades establecidas neste convenio.

b) Cumprir as normas de carácter operativo que dite o Igape para a mellor difusión, administración e control das operacións incluídas neste convenio.

c) Remitir ao Igape as aclaracións que solicite respecto da documentación acreditativa das operacións avaladas pola SGR.

Cláusula 15ª.-Denuncia do convenio.
Será causa suficiente para a resolución deste convenio o incumprimento por unha das partes de calquera das súas cláusulas, logo de denuncia da outra cun mínimo de 30 días de aviso previo. A resolución suporá en todo caso deixar atendidas fronte aos beneficiarios as obrigas xa legalmente contraídas polas dúas partes.

Cláusula 16ª.-Seguimento do convenio.
O seguimento do convenio realizarase a través dunha comisión de vixilancia e seguimento, integrada polas entidades de crédito, as SGR e representantes do Igape que terán reunións con periodicidade trimestral ou ben convocando separadamente a cada unha delas. O Igape fará públicos os resultados do convenio de forma periódica.

Cláusula 17ª.-Publicidade.
17.1. As entidades de crédito asinantes comprométense a mostrar, nas súas distintas sucursais, a publicidade facilitada polo Igape e a colaborar na correcta difusión desta liña de axudas.

17.2. Co obxecto de lograr maior coordinación, os proxectos e campañas publicitarias que, se é o caso, realicen as entidades de crédito sobre este convenio, deberán comunicarse previamente ao Igape.

Cláusula 18ª.-Natureza.
Este convenio ten natureza xurídico administrativa correspondendo ao director xeral do Igape a interpretación do seu contido.

Cláusula adicional.
En todo o non regulado expresamente neste convenio haberá que aterse ao establecido no contrato de financiamento subscrito o 19 de febreiro de 2007 entre o Instituto de Crédito Oficial e as entidades de crédito (Plan de fomento empresarial 2007).

Santiago de Compostela, 21 de maio de 2007.
Pola entidade financeira, Polo Igape,
...
Asdo.: ... Asdo.: José Ramón Fernández Antonio
DNI:.. Presidente

ANEXO V
Relación de entidades financeiras colaboradoras
Caixas Bancos SGR
Caixa Galicia Banco Bilbao Vizcaya Afigal
Argentaria Sogarpo
Caixanova Banco de Galicia
Caixa Rural Galega Banco Español de Crédito
Caja España Banco Espirito Santo
Caja Madrid Banco Gallego
La Caixa Banco Pastor
Ibercaja Banco Popular
Bancaja Banco Sabadell
Banco Caixa Geral, S.A.
Banco Santander Central Hispano
Bankinter
Lico Leasing, S.A. EFC


[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es