Diario Oficial de Galicia
venres, 16 de marzo de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

54


Páxina do Dog:

4.196


Data da Disposición:

6 de marzo de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

CONSELLERÍA DE TRABALLO


Rango:

Orde


Título:

Orde do 6 de marzo de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade, cofinanciados polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007.Orde do 6 de marzo de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade, cofinanciados polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007.

No marco establecido nos artigos 40 e 49 da Constitución española, na Lei 56/2003, do 16 de decembro, de emprego, nos artigos 29 e 30 do Estatuto de autonomía de Galicia, nos obxectivos de crecemento e emprego da Unión Europea, conforme á Estratexia europea de emprego, e no primeiro Acordo polo emprego de Galicia, asinado o 5 de febreiro de 2007, e co obxectivo de que a Comunidade Autónoma de Galicia acade uns maiores niveis de desen

volvemento económico, de calidade no emprego, de benestar social, e de cohesión no territorio, é preciso adoptar políticas que promovan a calidade dun modelo de desenvolvemento económico que favoreza a capacidade de toda a sociedade galega para crear emprego, en especial para aquelas persoas cuxa integración laboral supón máis dificultades.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 29, atribúelle á comunidade autónoma, en concordancia co artigo 149.1º.7 da Constitución Española, competencia para a execución da lexislación do Estado en materia laboral, asumindo as facultades, funcións e servizos correspondentes a este ámbito.

No título VII da Lei 13/1982, do 7 de abril, de integración social das persoas minusválidas, establécese como finalidade primordial da política de emprego de traballadores e traballadoras con discapacidade, a súa integración no sistema ordinario de traballo ou, no seu defecto, a súa incorporación ao sistema produtivo mediante fórmulas especiais de traballo protexido, como son os centros especiais de emprego; tamén, como fórmula alternativa ao traballo por conta allea, o autoemprego constitúe un elemento eficaz para a inserción socio profesional das persoas con discapacidade.

De conformidade co Decreto 168/1984, do 15 de novembro, de asunción de funcións e servizos, correspóndelle á comunidade autónoma a xestión de calquera tipo de axudas, subvencións e préstamos que realizaba a Unidade Administradora do Fondo Nacional de Protección ao Traballo. Así mesmo, mediante o Decreto 289/1997, do 9 de outubro, esta comunidade autónoma asumiu as funcións e servizos transferidos pola Administración do Estado relativos á xestión realizada polo Instituto Nacional de Emprego (Inem) no ámbito do traballo, o emprego e a formación. Segundo o disposto no Decreto 536/2005, do 6 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Traballo, correspóndelle a esta o exercicio das anteriores competencias e funcións, entre outras materias, no relativo ás políticas activas de emprego.

Consonte o anterior, correspóndelle a esta consellería a regulación específica, a convocatoria, a xestión e o control das axudas e subvencións á contratación indefinida de traballadores e traballadoras con discapacidade, reguladas no Real decreto 1451/1983, do 11 de maio, e na Orde do 13 de abril de 1994, que desenvolve o capítulo II do mencionado real decreto, no Real decreto 290/2004, do 20 de febreiro, polo que se regulan os enclaves laborais como medida de fomento do emprego das persoas con discapacidade, e das axudas e subvencións para a integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego ou como traballadores e traballadoras autónomos/as ou por conta propia, segundo a disposición adicional terceira da orde do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais do 16 de outubro de 1998.

O acceso ao emprego é un elemento decisivo para a integración das persoas con discapacidade na economía e na sociedade nun sentido amplo. A Consellería de Traballo, en concordancia co desenvolvemento doutras medidas no ámbito social e, na execución das políticas activas de emprego, establece accións específicas para a inserción deste colectivo, que teñen por obxecto a mellora da súa empregabilidade e, coordinadamente, o establecemento de medidas para a súa inserción normalizada no mercado de traballo.

Esta orde constitúe o marco normativo no cal se agrupan os programas que teñen por obxecto establecer incentivos para a creación de emprego das persoas con discapacidade, coa finalidade de dar unha visión integral e coherente do apoio á integración laboral deste colectivo, e regular nos seus anexos A, B e C, respectivamente, os programas de fomento da contratación indefinida das persoas con discapacidade na empresa ordinaria, de integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego e de promoción do seu emprego autónomo.

No programa de fomento da contratación indefinida das persoas con discapacidade na empresa ordinaria para avanzar na estratexia dirixida a promover a integración laboral das persoas con discapacidade en Galicia establécense os incentivos autonómicos adicionais, co obxecto de incidir máis favorablemente no emprego das mulleres con discapacidade e daquelas persoas cunha discapacidade que as afecte máis severamente.

As bases reguladoras dos programas regulados nesta orde establecen un procedemento de concesión que non ten a consideración de concorrencia competitiva, dado que de acordo coa finalidade e co obxecto do programa non resulta necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento, senón que a concesión das axudas se realizará pola comprobación da concorrencia na persoa ou entidade solicitante dos requisitos establecidos ata o esgotamento do crédito orzamentario, conforme o previsto no Real decreto 357/2006, do 24 de marzo, polo que se regula a concesión directa de determinadas subvencións nos ámbitos do emprego e da formación profesional ocupacional.

As bases reguladoras e a convocatoria destes programas axústanse ao disposto no artigo 78 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, na súa redacción dada pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo, na Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007, no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, e, no que resulte de aplicación, a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións,

e no seu Regulamento de desenvolvemento aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo.

Por todo o exposto, no desenvolvemento da planificación presentada ante o Comité Autonómico de Emprego, na súa reunión do día 21 de novembro de 2006, consultado o Consello Galego de Relacións Laborais, e no exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente,

DISPOÑO:
Capítulo I
Finalidade, ámbito e principios de xestión
Artigo 1º.-Finalidade.
1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2007 das axudas e subvencións establecidas pola Consellería de Traballo, coa finalidade de promover a integración laboral das persoas con discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia, a través dos seguintes programas:

-Programa de fomento da contratación indefinida das persoas con discapacidade na empresa ordinaria (anexo A).

-Programa de integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego (anexo B).

-Programa de promoción do emprego autónomo das persoas con discapacidade (anexo C).

2. A xestión destes programas realizarase de acordo cos seguintes principios:
a) Publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non discriminación.

b) Eficacia no cumprimento cos obxectivos fixados.
c) Eficiencia na asignación dos recursos públicos.
3. As bases específicas de cada un dos programas regúlanse nos correspondentes anexos A, B e C desta orde e forman parte integrante dela.

Artigo 2º.-Concepto de persoa con discapacidade e persoa desempregada.
1. Para os efectos das axudas previstas nesta orde, terán a condición de persoas con discapacidade as que teñan recoñecida, pola Administración competente, unha minusvalidez nun grao igual ou superior ao 33%.

De acordo co disposto no artigo 1.2º da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade, en todo caso consideraranse afectadas por unha minusvalidez igual ou superior ao 33 por cento as persoas pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou grande invalidez e as persoas pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión por xubilación ou de retiro por inca

pacidade permanente para o servizo ou inutilidade. Nestes supostos, a acreditación do grao de minusvalidez realizarase conforme o previsto no Real decreto 1414/2006, do 1 de decembro, polo que se determina a consideración de persoa con discapacidade para os efectos da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de oportunidades, non-discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade (BOE nº 300, do 16 de decembro).

2. Para os efectos das axudas previstas nesta orde, terán a consideración de persoas desempregadas aquelas que figuren inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego e que carezan de ocupación segundo o informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, ou, se é o caso, segundo certificado da mutualidade de colexio profesional, no momento da súa alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional.


Artigo 3º.-Normativa aplicable.
As solicitudes, tramitación e concesión destas axudas e subvencións axustaranse ao disposto no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, na Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007, no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, e nesta orde.

Capítulo II
Normas comúns: competencia e procedemento
Artigo 4º.-Competencia.
A competencia para coñecer e resolver as solicitudes de axudas e subvencións previstas nesta orde, por delegación do conselleiro de Traballo, corresponderalles:

a) Aos delegados e delegadas provinciais da Consellería de Traballo, cando a actividade pola cal se solicita subvención se vaia desenvolver no respectivo ámbito provincial.

b) Ao director xeral de Promoción do Emprego cando se trate de solicitudes de axudas para a creación ou ampliación, para o saneamento financeiro e para o equilibrio orzamentario de centros especiais de emprego.

Artigo 5º.-Solicitudes e prazo.
1. As solicitudes de axudas e subvencións dirixiranse ao órgano competente para resolver e presentaranse nos rexistros das respectivas delegacións provinciais ou, se for o caso, na Dirección Xeral de Promoción do Emprego da Consellería de Traballo, ou por calquera das formas previstas no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. O prazo xeral para a presentación de solicitudes de axudas e subvencións dos distintos programas desta orde finalizará o 15 de setembro de 2007,

respectaranse, en todo caso, os prazos específicos previstos nos anexos desta orde.

3. As actuacións subvencionables dos programas para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade, realizadas entre o 16 de setembro de 2006 e a data de publicación desta orde, poderán acollerse ás súas axudas, aínda que transcorrese o prazo establecido desde a contratación ou se tivese iniciado a execución do proxecto de investimento ou se tivesen realizados os gastos subvencionables para a axuda excepcional. O prazo para a presentación destas solicitudes remata o 30 de abril de 2007.

4. As solicitudes e os anexos dos programas están dispoñibles na páxina web da Consellería de Traballo: www.xunta.es/emprego.

5. As solicitudes deberán ir acompañadas da documentación, xeral e específica, que nos anexos A, B e C se estableza para cada programa ou tipo de axuda.

6. A presentación da solicitude de subvención pola persoa ou entidade interesada comportará a autorización de quen solicita para que o órgano concedente obteña de forma directa a acreditación do cumprimento das súas obrigas tributarias co Estado, coa comunidade autónoma e coa Seguridade Social, a través de certificados telemáticos, polo que queda liberada a persoa ou entidade solicitante de achegar a correspondente certificación, segundo o establecido no artigo 43º da Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007 (DOG nº 249, do 29 de decembro).

Non obstante, a persoa ou entidade solicitante poderá denegar expresamente o consentimento, debendo achegar entón as devanditas certificacións.

7. Mediante a presentación da solicitude de subvención a persoa ou entidade interesada préstalle expresamente o seu consentimento á Consellería de Traballo para incluír e facer públicos os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas, nos rexistros públicos de axudas, subvencións e convenios e de sancións administrativas, regulados no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006. (DOG nº 153, do 9 de agosto). Os dereitos de acceso, rectificación, consulta, cancelación e oposición de datos de carácter persoal exerceranse ante o CIXTEC como responsable dos ficheiros, con domicilio na rúa Domingo Fontán, 9-15702 Santiago de Compostela, de conformidade coas prescricións da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

8. Coa presentación da solicitude de subvención, a persoa ou entidade interesada autoriza expresamente a Consellería de Traballo para que de acordo

co establecido nos números 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia e na súa páxina web oficial, con expresión da persoa ou entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade.

9. Para a presentación de solicitudes as persoas ou entidades beneficiarias poderán contar co asesoramento do persoal técnico de emprego da rede coordinada pola Consellería de Traballo (www.tecnicosempregogalicia.xunta.es).

Artigo 6º.-Instrución e tramitación.
Se a solicitude non estivese debidamente cuberta ou non se achegase a documentación exixida, as unidades administrativas encargadas da tramitación do expediente, de conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, requirirán a persoa ou entidade interesada para que, nun prazo de 10 días, emende a falta ou presente os documentos preceptivos coa advertencia de que, se así non o fixese, se considerará por desistida da súa petición, logo de resolución, que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da antedita lei.

Artigo 7º.-Resolución e recursos.
1. Logo da fiscalización polas respectivas intervencións das propostas emitidas polos correspondentes servizos, as resolucións serán ditadas polo órgano competente, por delegación do conselleiro de Traballo, e deberán serlles notificadas ás persoas ou entidades interesadas. As resolucións, concesorias ou denegatorias, deberán ser sempre motivadas.

2. O prazo para resolver e notificar a resolución será de seis meses que se computarán desde a data de entrada da solicitude no rexistro do órgano competente para a súa tramitación. Transcorrido o dito prazo sen que se ditase resolución expresa, entenderase desestimada a solicitude de acordo co establecido no artigo 1 e no artigo 2 da Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa da Comunidade Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. As resolucións que se diten neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o órgano competente da xurisdición contencioso-administrativa, e poderá formularse, con carácter potestativo, recurso de reposición, no prazo dun mes, ante o mesmo órgano que ditou a resolución impugnada, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 8º.-Incompatibilidades e concorrencia.
1. En ningún caso o importe das subvencións ou axudas concedidas ao abeiro desta orde poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia coas concedidas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, supere o custo total da actividade que vaia desenvolver a persoa ou entidade beneficiaria.

Os peticionarios e as peticionarias das axudas e subvencións previstas nesta orde deberán presentar, xunto coa solicitude, unha declaración comprensiva de todas as axudas e subvencións solicitadas ou concedidas para un mesmo proxecto, ou, de ser o caso, unha declaración de que non solicitaron nin percibiron outras axudas ou subvencións.

Así mesmo, na fase de xustificación do pagamento deberán achegar unha declaración complementaria e actualizada co mesmo contido que a descrita no parágrafo anterior.

2. As axudas e subvencións establecidas para cada programa son incompatibles coas establecidas para os demais programas previstos nesta orde.

3. Non se poderán imputar os mesmos gastos aos distintos tipos de axuda previstos en cada programa desta orde, agás nos supostos de rendas para o inicio da actividade, en que só se utilizarán como parámetro para o cálculo da contía da subvención.

Artigo 9º.-Obrigas das persoas ou entidades beneficiarias.
Son obrigas das persoas e entidades beneficiarias das axudas e subvencións:
a) Estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social, así como non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da comunidade autónoma, con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión e realizar a proposta de pagamento da subvención.

b) Realizar a actividade que fundamente a concesión da axuda ou subvención durante un tempo mínimo de tres anos, salvo cesamento por causas alleas á súa vontade, o cal deberá acreditarse fidedignamente.

c) Comunicarlle ao órgano concedente calquera modificación das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, así como dos compromisos e obrigas asumidos polas persoas ou entidades beneficiarias e, de ser o caso, a obtención concorrente de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza, e en todo caso con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.


d) Adoptar as medidas axeitadas de difusión para darlle publicidade ao financiamento público das actuacións subvencionadas pola Consellería de Traballo, así como, se for o caso, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, nos termos establecidos no Regulamento (CE)

nº 1828, da Comisión, do 8 de decembro de 2006, polo que se fixan normas de desenvolvemento do Regulamento (CE) nº 1083/2006, do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, e o Regulamento (CE) nº 1080/2006, do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (DOUE L 371, do 27-12-2006).

e) O sometemento ás actuacións de control, comprobación e inspección que efectuará a Consellería de Traballo, ás de control financeiro que correspondan, se for o caso, á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e o Consello de Contas, ou a outros órganos da Administración do Estado ou da Unión Europea e achegar canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

f) No suposto da subvención financeira, a persoa ou entidade beneficiaria acreditará, no primeiro trimestre natural de cada ano e ata a súa completa xustificación, mediante facturas, escrituras públicas ou contratos, así como os correspondentes xustificantes de pagamento, que o importe do préstamo subvencionado foi destinado a financiar os investimentos obxecto da subvención.

Así mesmo, a persoa ou entidade beneficiaria, no prazo de 30 días desde a data en que teña coñecemento do pagamento efectivo da subvención, ten que presentar certificación expedida pola entidade financeira, acreditativa da amortización do principal do préstamo na contía subvencionada.

g) Aqueloutras obrigas establecidas no artigo 78 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, conforme á redacción dada pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo.

Artigo 10º.-Modificación da resolución de concesión.
Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión das axudas ou subvencións, así como a obtención concorrente de subvencións e axudas outorgadas por outras administracións ou outros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión e, eventualmente, á súa revogación.

Artigo 11º.-Revogación e reintegro.
Procederá a revogación das subvencións e axudas, así como o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e a exixencia do xuro de demora, nos casos e nos termos previstos no artigo 78 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia e no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

A obriga de reintegro establecida no parágrafo anterior enténdese sen prexuízo do establecido no Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

Artigo 12º.-Seguimento e control.
As delegacións provinciais e a Dirección Xeral de Promoción do Emprego poderán comprobar, en todo momento, a aplicación das subvencións concedidas para os fins programados. Para estes efectos as persoas e entidades beneficiarias deberán cumprir as obrigas de comprobación que se establezan nesta orde e na resolución de concesión.

Disposicións adicionais
Primeira.-Sen prexuízo das facultades que teñan atribuídas outros órganos da Administración do Estado ou da comunidade autónoma, a Consellería de Traballo levará a cabo funcións de control, así como de avaliación e seguimento dos programas.

Para realizar as ditas funcións poderanse utilizar cantos medios estean á disposición da Consellería de Traballo para comprobar o cumprimento dos requisitos exixidos nesta orde e demais normas vixentes que resulten de aplicación.

Segunda.-A Consellería de Traballo poderá requirir en todo momento a documentación orixinal que se considere necesaria para acreditar mellor o exacto cumprimento das condicións exixidas nos diferentes programas desta orde, agás aquela que, de acordo co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, xa se atope en poder da Administración actuante.

Terceira.-Apróbase a delegación de atribucións do conselleiro de Traballo nos delegados/as provinciais, no ámbito das súas respectivas provincias, e no director xeral de Promoción do Emprego, para resolver a concesión ou denegación das axudas e subvencións previstas nesta orde, así como para autorizar, dispoñer, recoñecer a obriga e propoñer os correspondentes pagamentos, así como para resolver os procedementos de reintegro das subvencións indebidamente percibidas polos seus beneficiarios e as súas beneficiarias, respecto das resolucións concesorias, das que traen causas, ditadas por delegación do conselleiro.

Cuarta.-A comprobación da condición de persoas con discapacidade realizaraa directamente o órgano xestor das axudas, agás que fose recoñecida por outra Administración, distinta da propia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Para os efectos do sinalado na base 2ª.3 f) do anexo C desta orde, terá a consideración de persoa titular dunha familia monoparental e con responsabilidades familiares, aquela persoa solteira, viúva, separada ou divorciada que teña ao seu coidado fillos/as menores de 21 anos ou persoas maiores inca

pacitadas que non obteñan ingresos de calquera natureza superiores ao 75% do salario mínimo interprofesional vixente no momento da solicitude.

Para os efectos do sinalado na base 2ª.3 j), do anexo C desta orde, terán a consideración de traballadores e traballadoras desempregados/as procedentes de empresas en crise, aqueles traballadores e traballadoras cuxa relación laboral se extinga por algunha das causas sinaladas nos artigos 51 e 52 c) do Estatuto dos traballadores.

Para os efectos do sinalado na base 2ª.3 k), alínea décima do anexo C desta orde, terán a consideración de retornados/as aqueles e aquelas emigrantes que cumpran coa condición de que non transcorresen máis de dous anos entre a data do retorno e a data da alta no correspondente réxime da Seguridade Social.

Quinta.-Para o caso de que se soliciten os incentivos previstos no anexo A desta orde pola transformación en indefinido dun contrato en prácticas, que fose obxecto de subvención ao abeiro dos programas de fomento da contratación en prácticas, convocados pola Consellería de Traballo, e a súa conversión se produza con anterioridade á súa duración mínima inicial de 12 meses, compensarase a parte da subvención concedida correspondente ao período non esgotado reducindo na mesma contía o incentivo pola transformación do contrato en indefinido.

Sexta.-A concesión das axudas e subvencións previstas nesta orde estará suxeita á existencia de crédito orzamentario.

O pagamento das axudas e subvencións reguladas nesta orde financiaranse con cargo aos créditos da aplicación orzamentaria que, mediante disposición complementaria, se determinen anualmente, logo da aprobación dos orzamentos xerais da comunidade autónoma para o exercicio correspondente.

Sétima.-En virtude do anterior, no exercicio económico 2007 as axudas recollidas nesta orde financiaranse con cargo ás aplicacións orzamentarias: 16.02.322C.470.1, código de proxecto 2002 14438, cun crédito de 2.200.000 euros; 16.02.322C.470.1, código de proxecto 2003 00451, cun crédito de 7.000.000 de euros; 16.02.322C.470.2, código de proxecto 2007 00675, cun crédito de 4.142.691 euros; 16.02.322C.470.3, código de proxecto 2007 00676, cun crédito de 6.300.000 de euros; 16.02.322C.470.4, código de proxecto 2007 00677, cun crédito de 3.000.000 de euros; 16.02.322C.470.4, código de proxecto 2007 00678, cun crédito de 4.000.000 de euros; 16.02.322C.470.4; código de proxecto 2007 00679, cun crédito de 7.651.519 euros; 16.02.322C. 470.6, código de proxecto 2007 00749, cun crédito de 6.000.000 de euros; 16.02.322C.480.1, cun crédito de 1.200.000 euros; 16.02.322Z.470.2, código de proxecto 2007 00672, cun crédito de 1.793.659 euros; e 16.02.322Z.470.2, código de proxecto 2007 00700, cun crédito de 383.283 euros.

Estas contías están recollidas na Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007, e constitúen o importe global das aplicacións para o financiamento desta orde, da orde pola que se establecen as bases reguladoras do programa para o fomento das transformacións dos contratos de carácter temporal en indefinidos e se procede á súa convocatoria para o ano 2007, da orde pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007, da orde pola que se establecen as bases reguladoras do réxime de axudas e subvencións ás empresas cualificadas como iniciativas locais de emprego (ILE) ou como iniciativas de emprego rural (IER) cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007, e das demais ordes que establezan as bases das medidas de fomento do emprego, incentivos á contratación por conta allea e actuacións de apoio a persoas emprendedoras, autoemprego e economía social, incluídas nos programas orzamentarios 322C e 322Z.

Estes créditos poderán ser obxecto de modificacións como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de fomento de emprego, coas limitacións que estableza a Conferencia Sectorial de Asuntos Laborais ou as disposicións aplicables ás axudas cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.


Oitava.-Os incentivos establecidos no programa de fomento da contratación indefinida das persoas con discapacidade na empresa ordinaria, e no programa de promoción do emprego autónomo das persoas con discapacidade, quedan sometidos ao réxime de axudas de minimis, establecidos no Regulamento CE nº 1998/2006, da Comisión, do 15 de decembro de 2006, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas de minimis (DOUE L 379, do 28 de decembro de 2006).

Polo tanto, a axuda total de minimis concedida a unha empresa non será superior a 200.000 euros durante calquera período de tres exercicios fiscais, ou a 100.000 euros no suposto dunha axuda concedida a unha empresa que opere no sector do transporte pola estrada.

Novena.-Será obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia e de comunicación aos beneficiarios e ás beneficiarias o cofinanciaciamento dos fondos estruturais europeos no suposto de que algún dos tipos de axudas regulados nesta orde sexa incluído no novo marco aprobado pola Comisión Europea.

Disposicións derradeiras
Primeira.-Facúltase o director xeral de Promoción do Emprego para que dite, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e cumprimento desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2007.
Ricardo Jacinto Varela Sánchez
Conselleiro de Traballo
ANEXO A
Programa de fomento da contratación indefinida das persoas con discapacidade na empresa ordinaria.

Ámbito e réxime das axudas
Primeira.-Obxecto.
1. Este programa ten por obxecto incentivar a contratación indefinida de traballadores e traballadoras con discapacidade desempregados/as, coa finalidade de fomentar e favorecer a súa integración laboral no sistema ordinario de traballo.

2. Os contratos iniciais e as transformacións de contratos temporais en indefinidos para que poidan ser obxecto de subvención, deberán formalizarse por escrito e comunicarse á Oficina Pública de Emprego na forma regulamentariamente establecida.

Segunda.-Entidades beneficiarias.
1. Poderán ser beneficiarias das axudas previstas neste programa as empresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, incluíndo autónomos/as, sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten traballadores e traballadoras con discapacidade para prestaren servizos en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia, sempre que cumpran as condicións e os requisitos establecidos neste anexo e non incorran nas circunstancias previstas no artigo 13.2º da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

No caso de sociedades civís e comunidades de bens deberán nomear unha persoa representante ou apoderada única da agrupación, con poderes bastantes para cumprir as obrigas que, como beneficiaria, lle correspondan á agrupación.

2. Non poderán ser beneficiarias destas axudas as administracións públicas, as sociedades públicas nin as entidades vinculadas ou dependentes de calquera delas.

Terceira.-Exclusións e requisitos.
1. Exclúense dos beneficios regulados nesta orde:
a) As contratacións realizadas con traballadores e traballadoras, que, nos 24 meses anteriores á data de contratación, prestasen servizos na mesma empresa ou grupo de empresas mediante un contrato por tempo indefinido. O disposto no parágrafo precedente será tamén de aplicación no suposto de vinculación laboral anterior do traballador ou traballadora con empresas ás cales a solicitante dos beneficios sucedese en virtude do establecido no artigo 44 do texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo.

b) Traballadores e traballadoras que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de 3 meses previos á formalización do contrato polo cal se solicita a subvención, agás que a dita relación laboral finalizase por causa dun despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo.

2. As exclusións previstas no punto 1 a) e b) non serán de aplicación cando a contratación indefinida se realice cun traballador ou traballadora con discapacidade procedente dun centro especial de emprego e no suposto da incorporación ás empresas colaboradoras dos traballadores e traballadoras con discapacidade procedentes dun enclave laboral.

3. Para que poidan ser de aplicación os incentivos previstos neste anexo, as contratacións deberán realizarse para ocupar postos de traballo que non quedasen vacantes como consecuencia dun despedimento declarado improcedente.

Cuarta.-Axudas.
1. As empresas que contraten con carácter indefinido traballadores ou traballadoras cunha minusvalidez igual ou superior ao 33% que estean en situación de desemprego e inscritos ou inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego no momento da contratación, poderán obter as seguintes axudas:

a) Unha subvención de ata 3.907 euros por cada traballador ou traballadora con discapacidade contratado ou contratada por tempo indefinido a xornada completa.

b) Un incentivo adicional ao previsto na alínea a) desta base de ata 600 euros, no caso da contratación indefinida de persoas cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 49% ou no suposto das persoas con parálise cerebral, con enfermidade mental ou persoas con discapacidade intelectual cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 33%.

c) Cando se trate da contratación indefinida dunha muller con discapacidade, establécese un incentivo adicional aos anteriores de ata 600 euros, calquera que sexa o seu grao de minusvalidez.

d) Unha subvención, compatible coas anteriores, que poderá alcanzar os 902 euros, para a adaptación dos postos de traballo ou para a dotación de equipamentos de protección persoal necesarios para evitar accidentes laborais ao traballador ou traballadora con discapacidade contratado/a, ou para eliminar barreiras ou obstáculos que impidan ou dificulten o traballo dos traballadores/as con discapacidade. A necesidade de adaptación ou de medios especiais de protección persoal deberá contar co informe favorable da Inspección de Traballo e Seguridade Social.

Esta axuda, se non é solicitada pola empresa, poderá ser solicitada polo propio traballador ou traballadora.

2. Serán obxecto das subvencións e, se é o caso, dos incentivos adicionais establecidos no número 1 desta base, as transformacións en indefinidos de contratos formativos e de contratos temporais de fomento do emprego para persoas con discapacidade.

3. As empresas colaboradoras que contraten con carácter indefinido un traballador ou traballadora con discapacidade do enclave laboral, segundo o previsto no Real decreto 290/2004, do 20 de febreiro, polo que se regulan os enclaves laborais como medida de fomento do emprego das persoas con discapacidade, que presente especiais dificultades para o acceso ao mercado ordinario de traballo, nos supostos das persoas con parálise cerebral, con enfermidade mental ou persoas con discapacidade intelectual, cun grao de minusvalidez recoñecido igual ou superior ao 33 por 100, ou persoas con discapacidade física ou sensorial, cun grao de minusvalidez recoñecido igual ou superior ao 65 por 100, poderán obter as seguintes axudas:

a) Unha subvención de ata 7.814 euros por cada traballador ou traballadora con discapacidade contratado ou contratada a xornada completa. Esta subvención poderá ser destinada pola empresa colaboradora, total ou parcialmente, a servizos de apoio do/da traballador/a.

b) A subvención prevista no número 1, alínea d), desta base.
Para ter dereito ás axudas previstas neste número, a contratación deberá realizarse sen solución de continuidade e transcorrido, polo menos, un prazo de tres meses desde o inicio do enclave ou desde a incorporación do traballador ou traballadora se esta fose posterior ao inicio do enclave.

No caso da contratación doutros traballadores ou traballadoras con discapacidade do enclave non incluídos nos supostos do parágrafo primeiro deste número, as axudas serán as establecidas no número 1 desta base.

4. Cando o contrato por tempo indefinido se realice a tempo parcial, as subvencións e os incentivos adicionais, se é o caso, reducirase proporcionalmente á xornada pactada.

5. A subvención prevista no número 1, alínea d), desta base será aplicable ás empresas que realicen contratos temporais de fomento do emprego para persoas con discapacidade de acordo co establecido na disposición adicional primeira da Lei 43/2006, do 29 de decembro, para a mellora do crecemento e do emprego, ou, sempre que a súa duración sexa igual ou superior a 12 meses, contratos en prácticas ou para a formación regulados no artigo 11 do texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, ou contratos de duración determinada ao abeiro do artigo 15 do devandito texto refundido.

Quinta.-Prazos de presentación de solicitudes.
1. As solicitudes de axuda á contratación deberán presentarse nos dous meses seguintes á data en que

se inicie a relación laboral en virtude dunha contratación inicial ou se produza a transformación do contrato en indefinido, respectando en todo caso o prazo xeral establecido no artigo 5.2º desta orde.


2. As solicitudes de axuda para a adaptación de postos de traballo deberán presentarse antes do inicio da dita adaptación, respectando en todo caso o prazo xeral establecido no artigo 5.2º desta orde.

Sexta.-Solicitudes e documentación
As solicitudes deberán presentarse nos modelos normalizados que figuran como anexos numéricos a esta orde e deberán ir acompañadas do orixinal ou fotocopia debidamente compulsada, da seguinte documentación:

1. Se a persoa solicitante é persoa física, DNI e acreditación do NIF e, se é persoa xurídica, DNI e poder bastanteado da persoa representante para actuar en nome da entidade e NIF da empresa.

2. Relación nominal dos traballadores ou traballadoras por quen se solicita subvención, (segundo modelo anexo III-A).

3. DNI do traballador ou traballadora.
4. No caso de contratación inicial, documentos acreditativos dos períodos de inscrición como demandante de emprego na Oficiana Pública de Emprego e do tempo de permanencia no paro segundo os datos do informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, agás no caso de que se trate dun traballador ou traballadora que proveña dun centro especial de emprego, así como, contrato de traballo e alta na Seguridade Social.

5. Cando se trate de transformacións de contratos temporais en indefinidos realizados con traballadores/as con discapacidade, o contrato temporal do cal trae causa e as súas posibles prórrogas, así como a comunicación da conversión do contrato temporal en indefinido á Oficina Pública de Emprego e a comunicación da variación de datos á Seguridade Social.

6. Alta no imposto de actividades económicas ou, se é o caso, no censo de obrigados tributarios.

7. Descrición detallada do posto de traballo que se vai cubrir e as súas características técnicas.

8. No caso de axudas para adaptación dos postos de traballo ocupados por traballadores/as con discapacidade, se é o caso, memoria descritiva da necesidade de adaptación ou dotación de medios de protección persoal con indicación do seu custo e calendario de execución.

9. Declaración comprensiva do conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas, para o mesmo proxecto ou actividade polas administracións públicas competentes ou outros entes públicos, ou, de ser o caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (segundo modelo anexo XIII).

10. Declaración da estrutura da empresa e do emprego (segundo modelo anexo IV-A).

11. De ser o caso, resolución do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) que recoñeza a condición de pensionista por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez, ou resolución do Ministerio de Economía e Facenda ou do Ministerio de Defensa que recoñeza unha pensión por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

12. Documentación acreditativa de se encontraren ao día das súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas- e coa Seguridade Social e de que non teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da comunidade autónoma, unicamente no suposto de que quen solicita lle denegase expresamente a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia.

13. Ficha de transferencia bancaria e certificación da entidade financeira acreditativa de que quen solicita é titular da conta (segundo modelo anexo XIV).

Sétima.-Xustificación do pagamento
1. De non achegarse con anterioridade, o pagamento das axudas ou subvencións quedará condicionado á presentación do orixinal ou copia compulsada, no prazo, nos termos e na forma que se establezan na resolución de concesión, da documentación que se exixa de forma expresa nela, entre a cal deberá figurar a seguinte:

a) A xustificación para a percepción da subvención para a adaptación do posto de traballo requirirá a presentación da documentación xustificativa da súa realización e do seu efectivo pagamento.

b) Declaración complementaria da establecida na base 6ª.9 deste anexo do conxunto das axudas solicitadas, tanto das aprobadas ou concedidas como das pendentes de resolución para o mesmo proxecto das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos, ou, de ser o caso, de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (segundo anexo XIII).

2. Malia o sinalado na base sexta e nos puntos anteriores, a documentación exixida para a fase de pagamento poderá presentarse xunto coa solicitude, a opción da entidade ou persoa interesada. Neste suposto poderán tramitarse conxuntamente a concesión e o pagamento da axuda.

3. Non poderá realizarse a proposta de pagamento da subvención concedida ata a incorporación, no caso de que non conste no expediente, dos seguintes informes que solicitará a Delegación Provincial da Consellería de Traballo na fase de instrución:

-Dos equipos multiprofesionais, sobre a adecuación do posto de traballo á discapacidade dos traballadores ou traballadoras contratados/as.

-Da Inspección de Traballo, sobre a necesidade de adaptación ou de medios especiais de protección persoal, para o suposto de solicitude de subvención de adaptación de postos de traballo.

4. As empresas beneficiarias deberán presentar a documentación xustificativa para o pagamento sinalado no punto 1 desta base no prazo establecido na resolución de concesión, ou, de ser o caso, ata o 30 de novembro de 2007. Excepcionalmente este prazo poderá ser prorrogado en 15 días de forma extraordinaria e debidamente xustificada.

5. Non poderá realizarse en ningún caso o pagamento da subvención mentres a persoa ou entidade beneficiaria non figure ao día do cumprimento das súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas- e da Seguridade Social, sexa debedora en virtude de resolución declarativa da procedencia de reintegro ou teña algunha débeda pendente, por calquera concepto, coa Administración da comunidade autónoma.

Incompatibilidades e obrigas.
Oitava.-Incompatibilidades e concorrencia
1. Os diferentes tipos de axuda previstos neste programa serán incompatibles con outras que, polos mesmos conceptos, poidan outorgar as administracións públicas como medida de fomento de emprego.

2. As axudas establecidas á contratación indefinida neste programa serán compatibles coas bonificacións nas cotas á Seguridade Social establecidas na Lei 43/2006, do 29 de decembro, para a mellora do crecemento e do emprego, e non poderán, en concorrencia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 60% do custo salarial anual correspondente ao contrato que se subvenciona.

3. Non obstante, os incentivos establecidos neste programa serán compatibles con calquera outra axuda para distinta finalidade da Unión Europea, doutras administracións públicas ou entes públicos ou privados pero, sen que en ningún caso, illadamente ou en concorrencia con outras, poidan superar os límites establecidos pola Unión Europea e os que establece o artigo 78.9º do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Novena.-Obrigas das persoas ou entidades beneficiarias.
Son obrigas das persoas ou entidades beneficiarias das axudas e subvencións previstas neste anexo, ademais das xerais recollidas no artigo 9º desta orde, as seguintes:

1. Manter no seu cadro de persoal fixo os traballadores e as traballadoras contratados/as ao abeiro deste programa, por un período mínimo de tres anos, non podendo despedir estes traballadores e estas traballadoras sen causa xustificada e, no caso de despedimento procedente, deberán substituírse por outros traballadores/as con discapacidade, beneficiándose neste caso soamente da bonificación da cota á Seguridade Social correspondente aos traballadores/as substitutos/as.

Para o suposto de despedimento procedente ou baixa voluntaria destes traballadores ou traballadoras, se non puidesen substituírse por non existir persoa candidata idónea no Servizo Público de Emprego, procederá o reintegro parcial da subvención correspondente ao período de tempo que quedou sen cubrir o posto de traballo.

2. Co fin de garantir o cumprimento do anterior, as empresas deberán presentarlle anualmente, dentro do primeiro trimestre, á Delegación Provincial da Consellería de Traballo unha relación dos traballadores ou traballadoras polos cales se lles concederon axudas para efectos de acreditar a súa permanencia na empresa e, no caso de despedimento procedente, dos traballadores ou traballadoras que os/as substituíron; esta obriga esténdese durante os tres anos seguintes á data de concesión da axuda.

ANEXO B
Programa de integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego.

Obxecto e beneficiarios
Primeira.-Obxecto.
O obxecto deste programa é incentivar a creación, ampliación e mantemento de emprego nos centros especiais de emprego mediante o financiamento parcial de iniciativas ou proxectos técnica, económica e financeiramente viables que xeren emprego, preferentemente estable, para traballadores e traballadoras con discapacidade.

Segunda.-Beneficiarios.
Poderán ser beneficiarios os centros especiais de emprego que figuren inscritos como tales no Rexistro de Centros Especiais de Emprego desta comunidade autónoma, de acordo co disposto no Decreto 200/2005, do 7 de xullo, sempre que se cumpran as condicións e os requisitos establecidos neste anexo para cada tipo de axuda e non incorran nas circunstancias previstas no artigo 13.2º da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.


Tipos de axuda.
Terceira.-Tipos de axuda.
Neste programa recóllense as accións subvencionables e tipos de axudas seguintes:

a) Proxectos de creación e de ampliación do cadro de persoal de centros especiais de emprego.

-Axudas para asistencia técnica.
-Subvención financeira.
-Subvención en función do investimento en activo fixo.
b) Mantemento de centros especiais de emprego.
-Subvención do custo salarial.
-Subvención para a adaptación de postos de traballo.
-Subvención para o saneamento financeiro.
-Subvención para o equilibrio orzamentario.
Cuarta.-Proxectos de creación e de ampliación do cadro de persoal de centros especiais de emprego.

1. As axudas para creación e ampliación de centros especiais de emprego reguladas neste anexo concrétanse nas seguintes:

a) Axudas para asistencia técnica
Poderanse subvencionar os gastos ocasionados pola asistencia técnica necesaria para a creación ou ampliación de centros especiais de emprego.

Esta asistencia técnica só poderá solicitarse durante o primeiro ano, contado desde a data de constitución do centro, e deberán prestala empresas ou persoas físicas especializadas que reúnan garantía de solvencia profesional e poderá consistir nalgunha das modalidades seguintes:

-Estudos de viabilidade, organización, comercialización e outros de natureza análoga.

-Contratación de directores/as, xerentes ou técnicos/as, por un período máximo dun ano.

-Auditorías e informes económicos, sempre que estes non se realicen de xeito obrigatorio por unha disposición que así o exixa.

-Labores de asesoramento nas diversas áreas de xestión empresarial, excluídas as tarefas que, pola súa natureza, teñan carácter ordinario e continuado na actividade da empresa.

A asistencia técnica poderá ser subvencionada ata o 50% do seu custo.
b) Subvención financeira.
A subvención financeira ten por finalidade facilitar o emprego nos centros especiais de emprego, mediante a redución dos xuros dos préstamos para financiar investimentos en activo fixo, concedidos polas entidades financeiras que teñan subscrito convenio coa Consellería de Traballo e solicitados a nome dos centros especiais de emprego. Non obstante, no caso de constitución do centro especial de emprego, poderase destinar ata un 25% do préstamo que vai financiar o activo circulante.

Esta subvención será, como máximo, de seis puntos do tipo de xuro fixado pola entidade de crédito que conceda o préstamo, pagadoira dunha soa vez, en contía calculada como se a subvención se xerase cada ano da duración deste, incluído o posible período de carencia.

En ningún caso, o tipo de xuro que deba satisfacer a entidade beneficiaria, despois de calculado o subsidio, poderá resultar inferior a un punto.

c) Subvención en función do investimento en activo fixo.
Aqueles centros especiais de emprego que se consideren proxectos de recoñecido interese social poderán beneficiarse dunha axuda calculada en fun

ción do investimento en activo fixo que se realice durante o ano natural, excluídos os impostos que graven a adquisición.

2. As iniciativas e proxectos referentes aos centros especiais de emprego que soliciten os beneficios recollidos no número anterior, deberán reunir viabilidade técnica, económica e financeira e supoñer a creación de emprego estable. A subvención polos tres tipos de axudas poderá acadar a contía de 12.000 euros por cada posto de traballo creado con carácter indefinido para traballadores e traballadoras con discapacidade.

Para os efectos desta subvención unicamente serán subvencionables aqueles novos postos de traballo que, sendo cubertos con persoas con discapacidade con carácter estable, sexan creados a partir do 16 de setembro de 2006 e supoñan incremento respecto ao cadro de persoal fixo de persoas con discapacidade que tiña o centro no derradeiro expediente de axudas a proxectos de creación e ampliación do cadro de persoal de centros especiais de emprego.

Para a determinación da contía das axudas aplicaranse os criterios de gradación seguintes:

a) A porcentaxe de traballadores e traballadoras con discapacidade respecto do total do cadro de persoal do centro especial de emprego. Só se poderá acadar a contía máxima da subvención cando o número de traballadores e traballadoras con discapacidade supere o 90% do cadro de persoal. Se o número de traballadores e traballadoras con discapacidade do centro especial de emprego está comprendido entre o 70% e o 90% do total do seu cadro de persoal, a subvención por posto de traballo creado con carácter estable poderá ser de ata o 90% da contía máxima.

Tamén se poderá acadar a contía máxima cando o número de persoas con discapacidade supere o límite mínimo legal (70%) e se complete o cadro de persoal ata superar o 90% coa contratación doutros colectivos en risco de exclusión social. A situación de exclusión social deberá acreditarse documentalmente e, para os efectos, entenderase por colectivos na dita situación os seguintes:

-Persoas perceptoras da renda de integración social de Galicia ou aquelas que non poidan acceder a ela, ben por falta do período exixido de residencia ou empadroamento, ou ben por ter esgotado o período máximo de percepción legalmente establecido, ou membros da súa unidade familiar en desemprego.

-Persoas que participen ou participasen en procesos de rehabilitación ou reinserción social de drogodependentes coa debida acreditación ou autorización.

-Internos e internas de centros penais cuxa situación penal lles permita acceder a un emprego, así como liberados/as condicionais ou ex-reclusos/as que non tivesen antes un primeiro emprego fixo remunerado após un período de privación de liberdade.

-Mulleres procedentes de casas de acollida que presenten problemas adicionais de inserción ou reinserción laboral.

-As persoas que teñan acreditada pola Administración competente a condición de vítima de violencia doméstica por parte dalgún membro da unidade familiar de convivencia.

-Mulleres que abandonasen o exercicio da prostitución e se incorporen ao mercado laboral.

-Menores internos/as incluídos/as no ámbito de aplicación da Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, cuxa situación lles permita acceder a un emprego, así como os que estean en situación de liberdade vixiada e os ex-reclusos e ex-reclusas.

-Mozos e mozas que estean ou estivesen ata a súa maioría de idade baixo a tutela ou garda da Administración autonómica.

-Traballadores e traballadoras inmigrantes que pasen a ser residentes da comunidade cuxas características condicionen a súas posibilidades de integración social.

-Emigrantes retornados/as con graves necesidades persoais ou familiares.
-Persoas que formen parte de colectivos ou minorías cuxas características poidan condicionar as súas posibilidades de integración social.

-Traballadores e traballadoras cunha minusvalidez acreditada inferior ao 33%.
Para os efectos de determinar a porcentaxe de traballadores e traballadoras con discapacidade, non se computará o persoal sen discapacidade dedicado á prestación de servizos de axuste persoal e social, así como o que preste servizos naquelas actividades ou postos de traballo específicos que, pola súa propia natureza ou complexidade, non poidan ser desempeñados por persoas con discapacidade.

Entenderanse por servizos de axuste persoal e social os de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, culturais e deportivos que lle procuren ao traballador ou traballadora con discapacidade do centro especial de emprego unha maior rehabilitación persoal e mellor adaptación da súa relación social.

b) Grao de minusvalidez dos traballadores e traballadoras contratados/as: as contías máximas das axudas unha vez aplicado o criterio da alínea a) anterior poderán ser acadadas cando o grao de minusvalidez destes traballadores/as sexa igual ou maior do 49%. No caso de que sexa inferior, a contía máxima da subvención poderá ser de ata o 90%.

c) Grao de minusvalidez da totalidade dos traballadores e traballadoras con discapacidade do centro especial de emprego: as contías máximas das axudas, unha vez aplicados os criterios das alíneas a) e b) anteriores, poderán ser acadadas no caso de que máis da metade do cadro de persoal con

discapacidade do centro teña unha minusvalidez igual ou superior ao 49%. No caso de que sexa inferior, a contía máxima da subvención será do 90%.

No caso de tratarse de centros sen ánimo de lucro, segundo a cualificación rexistral do artigo 10 do Decreto 200/2005, do 7 de xullo, soamente será de aplicación o criterio de gradación establecido na alínea a) anterior.

No caso de contratacións indefinidas a tempo parcial, os importes das axudas serán proporcionais á duración da xornada estipulada no contrato.

As contías das subvencións a que se fai referencia neste número teñen carácter de máximo.

Quinta.-Mantemento de centros especiais de emprego.
Para o mantemento de postos de traballo ocupados por persoas con discapacidade, establécense as seguintes axudas:

a) Subvención do custo salarial correspondente aos postos de traballo ocupados por persoas con discapacidade que realicen unha xornada de traballo laboral normal e que estean en alta na Seguridade Social, ata un importe máximo do 50% do salario mínimo interprofesional. No suposto de contratos de traballo a tempo parcial, a subvención experimentará unha redución proporcional á xornada laboral realizada. Cando o traballador ou traballadora se atope en situación de incapacidade temporal, o importe da subvención salarial referirase exclusivamente aos días en que o pagamento sexa por conta, obrigatoriamente, do centro especial de emprego, de conformidade co que dispoña a normativa da Seguridade Social.


Non se concederá a subvención do custo salarial por aqueles traballadores e aquelas traballadoras con discapacidade contratados e contratadas na mesma mensualidade con máis dunha contratación de natureza temporal.

b) Subvención para adaptación de postos de traballo e eliminación de barreiras arquitectónicas por un importe non superior ao custo real e, en todo caso, cunha contía máxima de 1.800 euros por posto de traballo.

c) Subvención por unha soa vez destinada a equilibrar e sanear financeiramente os centros especiais de emprego co fin de lograr a súa reestruturación para alcanzar niveis de produtividade e rendibilidade que garantan a súa viabilidade e estabilidade.

d) Subvención dirixida a equilibrar o orzamento nos centros especiais de emprego que carezan de ánimo de lucro e sexan de utilidade pública e imprescindibles polo labor que realizan.

Non se poderán conceder subvencións para equilibrio orzamentario cando os resultados económicos adversos deriven dunha xestión deficiente do centro.

Para a concesión e determinación da contía desta subvención aplicarase o disposto no artigo 12 do

Real decreto 2273/1985, do 4 de decembro, polo que se aproba o Regulamento dos centros especiais de emprego, polo que se terá en conta:

-A actividade, dimensión, estrutura, titularidade e xerencia do centro.
-A composición do seu cadro de persoal, con especial atención á proporción de traballadores e traballadoras con discapacidade respecto do total no centro especial de emprego, así como á natureza e grao de minusvalidez das persoas que o compoñen, en relación coa súa capacidade produtiva e de adaptación ao posto de traballo que desempeñen.

-A modalidade e condicións dos contratos subscritos.
-As variables económicas que concorran no centro en relación co seu obxecto e función social.

-Os servizos de axuste persoal e social que lles preste o centro aos seus traballadores e traballadoras con discapacidade.

Solicitudes, documentación e xustificación.
Sexta.-Solicitudes e documentación.
As solicitudes deberán presentarse nos modelos normalizados que figuran como anexos numéricos a esta orde e deberán ir acompañadas do orixinal ou copia compulsada da documentación que se relaciona:

1. Documentación común para todos os tipos de axudas:
a) Se a persoa solicitante é persoa física, DNI e acreditación do NIF, e se é persoa xurídica, DNI e poder suficiente da persoa representante para actuar en nome da entidade e NIF da empresa.

b) Certificación da inscrición do centro especial de emprego, ou, no seu defecto, solicitude de inscrición.

c) Memoria que recolle a titularidade do centro, enderezos dos centros de traballo, actividades, cumprimento ou non dos seus obxectivos económicos e de axuste persoal e social e as causas que as motivaron. No caso de centros que realicen contratos previstos no Real decreto 346/2005, do 8 de abril, polo que se regula o cumprimento alternativo con carácter excepcional da cota de reserva en favor de traballadores e traballadoras con discapacidade, a memoria conterá a tipoloxía das accións realizadas e os recursos aplicados de acordo co artigo 4.1º do citado real decreto.

Para as solicitudes de subvención do custo salarial, agás os centros de nova creación, e para adaptación do posto de traballo non será necesaria a presentación desta memoria.

d) Certificación da relación nominal dos traballadores e traballadoras do cadro de persoal do centro especial de emprego con indicación da relación dos/as traballadores/as con discapacidade contratados/as e daqueles e daquelas polos cales se solicita

a subvención, a relación dos/as traballadores/as de axuste persoal e social que teña o centro e daqueles/as traballadores/as non afectados/as por discapacidade, con indicación dos e das que realizan servizos e/ou ocupan postos que pola súa especificidade non pode realizar o persoal con discapacidade (segundo o modelo do anexo VII-B), agás no caso da subvención ao custo salarial, e para adaptación de postos de traballo en que se xuntará unha relación nominal dos/as traballadores/as con discapacidade polas cales se solicita subvención.

e) Declaración comprensiva do conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas, para o mesmo proxecto ou actividade, das administracións públicas competentes ou outros entes públicos, ou, de ser o caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (segundo o modelo do anexo XIII).

f) Ficha de solicitude de transferencia bancaria e certificación da entidade financeira acreditativa de que quen solicita é titular da conta (segundo o modelo do anexo XIV).

g) Documentación acreditativa de se encontraren ao día das súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas-e coa Seguridade Social e de que non teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da comunidade autónoma, unicamente no suposto de que quen solicita lle denegase expresamente a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia.

2. Documentación específica para a axuda de asistencia técnica:
a) Memoria explicativa do contido da modalidade de asistencia solicitada.
b) Cando se trate da modalidade de contratación o curriculum vitae da persoa que vai prestar o servizo.

c) Cando se trate de estudos ou de asesoramento, o orzamento detallado e un índice do seu contido, así como a memoria da entidade ou o curriculum vitae da persoa que realice o estudo ou asesoramento.

3. Documentación específica para a subvención financeira:
a) Memoria económica do proxecto que inclúa o orzamento de investimento e o plan de financiamento en relación coa finalidade ou obxecto da axuda e xustificación da súa necesidade.

b) Compromiso da entidade financeira sobre a súa concesión, en que figuren as súas características e se faga constar que a operación se acolle ao convenio subscrito para tal fin (segundo o modelo do anexo XV ) ou, de ser o caso, o contrato de préstamo.

c) Facturas pro forma ou orzamentos dos activos fixos e, se é o caso, xustificantes dos activos circulantes que se financiarán co préstamo.

4. Documentación específica para as subvencións en función do investimento en activo fixo:

a) Memoria ampliada do proxecto e antecedentes.
b) Detalle do plan de investimentos en activos fixos e calendario para a súa execución xunto con facturas pro forma e orzamentos.

c) Estudo económico-financeiro de viabilidade do proxecto.
d) Balance de situación e conta de perdas e ganancias dos dous últimos exercicios e provisionais para os dous próximos exercicios.

5. Documentación específica para a subvención do custo salarial:
a) Relación nominal dos traballadores e traballadoras con discapacidade por quen se solicita a subvención (segundo o modelo do anexo X-B).

b) Documentación do cadro de persoal de novos/as traballadores e traballadoras con discapacidade: contratos de traballo, altas e variacións de datos na Seguridade Social e, de ser o caso, resolución do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) en que recoñeza a condición de pensionista por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez, ou resolución do Ministerio de Economía e Facenda ou do Ministerio de Defensa que recoñeza unha pensión por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

c) Fotocopia compulsada dos documentos TC-1 e TC-2, correspondentes ao mes de decembro do ano anterior, ou ao primeiro mes polo cal se solicita a subvención, para o caso de centros que inician a súa actividade por ser de nova creación, e solicitan a súa cualificación como centros especiais de emprego.

d) Recibos de salarios e documento bancario de transferencia que acredite o seu pagamento, dos traballadores e traballadoras con discapacidade, correspondentes ao mes de xaneiro, ou ao primeiro mes polo cal se solicita a subvención, para o caso de centros que inician a súa actividade por seren de nova creación.

6. Documentación específica para a subvención de adaptación de postos de traballo:

-Relación nominal dos traballadores e traballadoras con discapacidade por quen se solicita a subvención (segundo o modelo do anexo X-B).

-Memoria explicativa do obxecto da axuda e xustificación da súa necesidade.
-Orzamento ou facturas pro forma do investimento que se vai realizar.
7. Documentación específica para as subvencións de saneamento financeiro ou equilibrio orzamentario:

-Memoria explicativa do desequilibrio económico ou orzamentario e a súa orixe: antecedentes do centro.

-Estudo económico-financeiro de viabilidade.
-Balances de situación e conta de perdas e ganancias dos dous últimos exercicios e provisionais para os dous próximos exercicios.

Sétima.-Pagamento e xustificación.
1. De non achegarse con anterioridade, o pagamento das axudas quedará condicionado á presentación do orixinal ou copia compulsada, no prazo, nos termos e na forma que se estableza na resolución de concesión, da documentación común e da especifica que se exixa de forma expresa nela, entre a cal deberá figurar a relacionada nos puntos seguintes:


A. Documentación común:
a) Certificación da inscrición da entidade no Rexistro de Centros Especiais de Emprego, de non achegarse con anterioridade.

b) Documentación xustificativa para acreditar o cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención segundo o tipo de axuda.

c) Declaración complementaria do establecido na base sexta, 1 e) deste anexo, do conxunto das axudas solicitadas, tanto das aprobadas ou concedidas como das pendentes de resolución para o mesmo proxecto, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos, ou, de ser o caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (segundo modelo anexo XIII).

B. Documentación específica:
a) Cando se trate de asistencia técnica na súa modalidade contractual, xuntarase copia do contrato e alta na Seguridade Social. Para as outras modalidades de asistencia técnica, xuntaranse as facturas acreditativas do custo do servizo recibido e, para o caso da elaboración de estudos ou informes, presentarase copia del.

b) Cando se trate da subvención financeira, xuntarase copia do contrato de préstamo.

c) Cando se trate da subvención en función do investimento en activo fixo, xuntaranse documentos xustificativos da súa realización e do seu efectivo pagamento.

d) Cando se trate dalgunha das axudas recollidas na base cuarta deste anexo, achegarase documentación acreditativa da contratación e alta na Seguridade Social, das persoas con discapacidade que ocupan os novos postos de traballo creados con carácter estable.

De ser o caso, resolución do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) que recoñeza a condición de pensionista por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez, ou resolución do Ministerio de Economía e Facenda ou do Ministerio de Defensa que recoñeza unha pensión por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

e) Cando se trate da subvención do custo salarial, recibos de salarios e documento bancario de transferencia que acredite o seu pagamento correspondentes á mensualidade pola cal se solicita o pagamento parcial.

Documentos TC1 e TC2 do último mes ingresado, conforme as normas de cotización á Seguridade Social, inmediatamente anterior ao da mensualidade pola cal se solicita pagamento parcial segundo o previsto na base 8ª. 3 deste anexo.

De ser o caso, copia dos contratos de traballo e partes de alta á Seguridade Social, correspondentes ao novo persoal traballador contratado no mes obxecto de pagamento parcial, así como todas as variacións de datos á Seguridade Social realizadas no dito mes.

De ser o caso, resolución do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) que recoñeza a condición de pensionista por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez, ou resolución do Ministerio de Economía e Facenda ou do Ministerio de Defensa que recoñeza unha pensión por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Nos supostos de incapacidade temporal, achegarase parte de baixa e alta.
Relación nominal dos traballadores e traballadoras con discapacidade por quen se solicita o pagamento parcial (segundo o modelo do anexo X-B).

2. Malia o sinalado nos puntos anteriores, a documentación exixida para a fase de pagamento, común ou específica, poderá presentarse xunto coa solicitude a opción do interesado ou da interesada. Neste suposto poderá tramitarse conxuntamente a concesión e o pagamento da axuda.

3. Cando se soliciten e concorran varias axudas ou subvencións só será necesario presentar unha vez a documentación coincidente, tanto na fase de solicitude como na de xustificación.

4. Os beneficiarios e beneficiarias deberán presentar a documentación xustificativa para o pagamento sinalado no punto 1 desta base no prazo establecido na resolución de concesión, ou, de ser o caso, ata o 30 de novembro de 2007. Excepcionalmente este prazo poderá ser prorrogado en 15 días de forma extraordinaria e debidamente xustificada.

5. Non poderá realizarse en ningún caso o pagamento da subvención en tanto a persoa ou entidade beneficiaria non figure ao día do cumprimento das súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas- e da Seguridade Social, sexa debedora en virtude de resolución declarativa da procedencia de reintegro ou teña algunha débeda pendente, por calquera concepto, coa Administración da comunidade autónoma.

6. Poderán acordarse pagamentos parciais á conta da liquidación definitiva, a medida que o beneficiario ou beneficiaria xustifique os libramentos anteriores, ata unha porcentaxe non superior ao 80% da subvención concedida.

7. Se da documentación presentada pola persoa ou entidade beneficiaria para o pagamento quedase xustificada outra contía de subvención da inicialmente concedida, emitirase a correspondente resolución revogatoria ou complementaria.

Oitava.-Prazos de presentación de solicitudes.
1. As solicitudes de asistencia técnica, subvención financeira e subvención en función do investimento en activo fixo deberán presentarse respectando en todo caso o prazo xeral establecido no artigo 5.2º desta orde.

2. Para a subvención do custo salarial deberá presentarse unha única solicitude por todas as mensualidades do ano natural. O prazo para a presentación desta solicitude finalizará o 30 de abril. Para os centros especiais de emprego que soliciten a súa cualificación a partir do 30 de abril a solicitude poderá presentarse ata o 15 de setembro.

Unha vez emitida a resolución, o pagamento quedará condicionado á presentación, no prazo máximo establecido nela, da documentación xustificativa prevista na base 7ª.1 B, alínea e) deste anexo; e poderá acordarse o seu pagamento parcial á conta da liquidación definitiva.

3. As solicitudes de subvención para adaptación de postos de traballo presentaranse con anterioridade á realización da adaptación, respectando en todo caso o prazo xeral establecido no artigo 5.2º desta orde.

4. As solicitudes de axudas para o saneamento financeiro e o equilibrio orzamentario dos centros especiais de emprego deberán presentarse respectando en todo caso o prazo xeral establecido no artigo 5.2º desta orde.

ANEXO C
Programa de promoción do emprego autónomo das persoas con discapacidade.
Obxecto e persoas e entidades beneficiarias
Primeira.-Obxecto.
A finalidade deste programa é promover a integración laboral das persoas con discapacidade mediante o financiamento daqueles proxectos empresariais que faciliten a creación do seu propio posto de traballo a traballadores e traballadoras con discapacidade desempregados/as que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadores e traballadoras autónomos/as ou por conta propia.

Segunda.-Beneficiarios e beneficiarias.
1. Poderán ser beneficiarias das axudas deste programa as persoas con discapacidade, en situación de desemprego, inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego, e que procedan á creación do seu propio posto de traballo mediante a súa constitución en traballadores e tra

balladoras autónomos/as ou por conta propia, sempre que:
-Sexan titulares ou cotitulares do negocio ou explotación, ou ben constitúan unha sociedade limitada que cumpra os requisitos establecidos no número 3 desta base.

-Se dean de alta no réxime especial de autónomos ou no réxime especial do mar da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional.

-Non percibisen subvencións ao abeiro do programa de promoción do emprego autónomo nos catro anos anteriores á data do inicio da nova actividade.

-Non desenvolvesen como traballadores ou traballadoras autónomos/as a mesma ou similar actividade na mesma localidade, nos 6 meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade, nin estivesen de alta como traballadores/as autónomos/as en calquera réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, sempre que a dita situación de alta presupoña actividade, nos tres meses inmediatamente anteriores.

2. Para os efectos deste anexo, entenderase como data de inicio de actividade laboral a da alta como autónomo ou autónoma no correspondente réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional.

3. Poderán ser beneficiarias da axuda prevista na base cuarta deste anexo as sociedades limitadas, sempre que:

-Sexan sociedades de nova creación cun capital social fundacional inferior a 120.200 euros.

-A totalidade das súas socias e socios sexan persoas físicas e o número inicial de socios e socias non sexa superior a tres, agás que a totalidade de persoas socias reúnan os requisitos e condicións establecidos no número 1 desta base, aínda que non todas teñan a condición de persoa con discapacidade, e pertenzan a algún dos seguintes colectivos:

a) Mozos e mozas menores de 25 anos.
b) Mozos e mozas maiores de 25 anos e menores de 30 que finalizasen a súa educación a tempo completo nos dous anos anteriores á súa alta na Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional e que non tivesen antes un primeiro emprego fixo.

c) Persoas desempregadas maiores de 45 anos.
d) Mulleres desempregadas que inicien a súa actividade laboral tras unha ausencia do mercado de traballo non inferior a 24 meses.


e) Mulleres desempregadas cando se incorporen para prestar servizos en profesións ou ocupacións con menor índice de emprego feminino, de acordo co disposto na orde do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, do 16 de setembro de 1998 (BOE do 29 de setembro).

f) Persoas titulares de familias monoparentais e con responsabilidades familiares.

g) Persoas desempregadas que realizasen, no ano da presentación da solicitude, ou nos dous anos naturais anteriores, cursos de formación profesional ocupacional do Plan FIP directamente relacionados co posto de traballo a que se incorporan.

h) Persoas desempregadas que participasen, no ano de presentación da solicitude ou nos dous anos anteriores, como alumnas en escolas obradoiro, casas de oficio ou en obradoiros de emprego directamente relacionadas no seu contido co posto de traballo ao cal se incorporan; ou ben, que traballasen no ano da presentación da solicitude ou no ano natural anterior en obras ou servizos de interese xeral realizados en virtude doutros programas de fomento do emprego.

i) Persoas en situación de desemprego de longa duración, maiores de 25 anos, que estivesen sen traballo e inscritas na Oficina de Emprego durante 12 meses dos anteriores 16 meses.

j) Persoas desempregadas procedentes de empresas en crise.
k) Persoas desempregadas en situación de risco de exclusión social pertencentes a algún dos seguintes colectivos:

-Persoas perceptoras da renda de integración social de Galicia ou aquelas que non poidan acceder a ela, ben por falta do período exixido de residencia ou empadroamento, ou ben por ter esgotado o período máximo de percepción legalmente establecido, ou membros da súa unidade familiar en desemprego.

-Persoas que participen ou participasen en procesos de rehabilitación ou reinserción social de drogodependentes coa debida acreditación ou autorización.

-Internos e internas de centros penitenciarios cuxa situación penitenciaria lles permita acceder a un emprego, así como liberados/as condicionais ou ex-reclusos/as que non tivesen antes un primeiro emprego fixo remunerado após un período de privación de liberdade.

-Mulleres procedentes de casas de acollida que presenten problemas adicionais de inserción ou reinserción laboral.

-As persoas que teñan acreditada pola Administración competente a condición de vítima de violencia doméstica por parte dalgún membro da unidade familiar de convivencia.

-Mulleres que abandonaran o exercicio da prostitución e se incorporen ao mercado laboral.

-Menores internos/as incluídos no ámbito de aplicación da Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, cuxa situación lles permita acceder a un emprego, así como os/as que estean en situación de liberdade vixiada e os ex-reclusos/as.

-Mozos e mozas que estean ou estivesen ata a súa maioría de idade baixo a tutela ou garda da Administración autonómica.

-Traballadores e traballadoras inmigrantes que pasen a ser residentes da comunidade cuxas características condicionen a súa integración social.

-Emigrantes retornados/as con graves necesidades persoais ou familiares.
-Persoas que formen parte de colectivos ou minorías cuxas características poidan condicionar as súas posibilidades de integración social.

4. No caso de constitución dunha sociedade limitada, os socios e socias por quen se conceda a subvención quedan obrigados e obrigadas a manter a súa achega ao capital social e a súa porcentaxe de participación no capital social durante un período mínimo de tres anos. Para estes efectos, no primeiro trimestre de cada ano natural e durante o período de tempo sinalado, o beneficiario ou beneficiaria deberá achegar certificación do Rexistro Mercantil acreditativa desta circunstancia.

5. Non poderán obter a condición de beneficiarias deste programa, as persoas ou entidades nas cales concorran as circunstancias previstas no artigo 13.2º da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Tipos de axuda.
Terceira. -Tipos de axuda.
Neste programa de promoción do emprego autónomo das persoas con discapacidade inclúense os seguintes tipos de axuda:

-Subvención financeira.
-Rendas para o inicio da actividade.
-Subvención en función do investimento en activo fixo.
-Axuda excepcional.
Cuarta.-Subvención financeira.
1. A subvención financeira ten por finalidade facilitar a creación do propio posto de traballo, mediante a redución dos xuros de préstamos necesarios para a súa constitución como traballador ou traballadora autónomo/a, tendo en conta que, como mínimo, o 75% do préstamo deberá destinarse a financiar investimentos en activo fixo podendo destinarse ata un 25% a financiar o activo circulante. Os ditos préstamos, para seren subvencionables, deberán ser concedidos polas entidades financeiras que teñan subscrito convenio coa Consellería de Traballo.

Esta subvención será, como máximo, de seis puntos do tipo de xuro fixado pola entidade financeira que conceda o préstamo, sen que en ningún caso o tipo de xuro que deba satisfacer o beneficiario ou beneficiaria, despois de calculado o subsidio, poida resultar inferior a un punto. A contía calcularase como se a subvención se devengase cada ano de duración do préstamo, incluído o posible período de carencia.

En todo caso, o importe máximo desta subvención non poderá superar a contía de 4.500 euros.

A subvención financeira deberá presentarse con anterioridade ao inicio da execución do proxecto de investimento e, en todo caso, antes de transcorrer 2 meses desde a data de alta na Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional, respectando en todo caso, o prazo xeral establecido no artigo 5.2º desta orde, aínda que non transcorresen os dous meses anteriormente citados.

2. Poderá concederse esta subvención a aquelas sociedades limitadas de nova creación que reúnan os requisitos da base 2ª número 3 deste anexo, polos traballadores e traballadoras con discapacidade desempregados/as que, constituíndose como autónomos/as, teñan a condición de socio ou socia da devandita sociedade.

O importe máximo desta subvención non poderá superar a contía de 4.500 euros por cada socio/a que cumpra os requisitos e condicións previstos na base 2ª, número 1, deste anexo.

A sociedade limitada deberá presentar a solicitude da subvención financeira con anterioridade ao inicio da execución do proxecto de investimento e, en todo caso, antes de transcorrer 2 meses desde a data de alta no IAE ou, se for o caso, no Censo de Obrigados Tributarios do Ministerio de Economía e Facenda, respectando en todo caso o prazo xeral establecido no artigo 5.2º desta orde, aínda que non transcorresen os dous meses anteriormente citados.

3. O investimento deberá realizarse desde a data da solicitude e ata catro meses posteriores á data do contrato do préstamo.

Quinta.-Rendas para o inicio da actividade.
1. Poderán concederse subvencións de ata 3.600 euros, en concepto de renda para o inicio da actividade, por unha soa vez, para contribuír a garantir durante o inicio da actividade uns ingresos mínimos. No caso de que a persoa beneficiaria desta renda sexa unha muller, a subvención incrementarase ata 4.800 euros.

2. A contía da renda para o inicio da actividade non poderá superar o 50% do investimento inicial en activo fixo debidamente acreditado ou, no suposto de constitución dunha sociedade limitada de nova creación, o 50% da achega en diñeiro inicial ao capital social do socio ou socia. No caso de que a persoa beneficiaria desta renda sexa unha muller, a dita porcentaxe será do 60%.

3. O prazo de presentación de solicitudes da renda de inicio da actividade será de dous meses desde a data de alta na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, respectando en todo caso, o prazo xeral establecido no artigo 5.2º desta orde, aínda que non transcorresen os dous meses anteriormente citados.

Sexta.-Subvencións en función do investimento en activo fixo.
Poderá concederse unha subvención de ata un importe de 3.900 euros pola creación do seu posto

de traballo, calculada en función do investimento en activo fixo.
Esta subvención deberá solicitarse con anterioridade ao inicio da execución do proxecto de investimento e, en todo caso, antes de transcorrer 2 meses desde a data de alta na Seguridade Social ou na mutualidade de colexio profesional, respectando en todo caso o prazo xeral establecido no artigo 5.2º desta orde, aínda que non transcorresen os dous meses anteriormente citados.

Non poderán acceder a este tipo de axuda as sociedades limitadas nin os seus socios/as.

Sétima.-Axuda excepcional.
1. Poderáselles conceder unha axuda de ata 3.000 euros para o financiamento dos primeiros gastos da actividade ás persoas con discapacidade desempregadas, sempre que sexan beneficiarias deste programa, de acordo co previsto na base 2ª.1 deste anexo, agás as que constitúan unha sociedade limitada.

2. A través desta axuda serán subvencionables os gastos pola compra de mercadorías, materias primas e outros aprovisionamentos, publicidade, arrendamento de local e maquinaria, realizados nos dous meses anteriores e nos seis meses seguintes ao inicio da actividade e sempre que se realicen no ano 2007 e sexan efectivamente xustificados, mediante facturas e documentos acreditativos do seu pagamento, con anterioridade á finalización do período de xustificación establecido na resolución de concesión, ou, de ser o caso, ata o 30 de novembro de 2007.


Para a data de inicio da actividade estarase ao disposto na base 2ª.2 deste anexo.

3. O prazo de presentación de solicitudes da axuda excepcional será de dous meses desde a data de alta na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, respectando en todo caso, o prazo xeral establecido no artigo 5.2º desta orde, aínda que non transcorresen os dous meses anteriormente citados.

Solicitudes, documentación e xustificación.
Oitava.-Solicitudes e documentación.
1. As solicitudes deberán presentarse no modelo normalizado que figura como anexo desta orde e deberán ir acompañadas do orixinal ou fotocopia compulsada da seguinte documentación:

a) DNI e acreditación do NIF da persoa solicitante e, no suposto de constitución dunha sociedade limitada, escritura de constitución, CIF da empresa, DNI e poder suficiente da persoa representante da sociedade. No caso dunha comunidade de bens ou sociedade civil, escritura de constitución e CIF da empresa.

b) Documentos acreditativos dos períodos de inscrición como demandante de emprego na Oficiana

Pública de Emprego, así como do tempo de permanencia no paro segundo os datos do informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

De ser o caso, certificado do colexio profesional de alta no dito colexio con indicación de se presupón ou non exercicio da actividade e certificado da mutualidade de colexio profesional con indicación dos períodos de alta nela.

No suposto de que se solicite subvención financeira e subvención en función do investimento en activo fixo con anterioridade ao inicio da actividade, esta documentación deberá achegarse, na fase de xustificación do pagamento.

c) De ser o caso, documentos acreditativos das circunstancias sinaladas na base segunda, número 3.

d) Alta no imposto de actividades económicas ou, se for o caso, no Censo de Obrigados Tributarios do Ministerio de Economía e Facenda. Alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou, de ser o caso, en colexio profesional e mutualidade que corresponda.

No suposto de que se solicite subvención financeira e subvención en función do investimento en activo fixo con anterioridade ao inicio da actividade, esta documentación deberá achegarse, na fase de xustificación do pagamento.

e) Memoria económica do proxecto empresarial, asinada por quen solicita, que inclúa orzamento de investimento e o plan de financiamento que acredite a viabilidade do proxecto, xunto con facturas ou, no seu defecto, facturas pro forma ou orzamento dos activos que se vaian ter en conta para o cálculo da contía da subvención.

f) Nos casos en que se solicite subvención financeira, xuntarase o compromiso da entidade financeira sobre a concesión do préstamo, no cal figuren as súas características e se faga constar que a operación se acolle ao convenio subscrito para tal fin (segundo o modelo do anexo XV) ou, de ser o caso, o contrato de préstamo.

g) No caso que se solicite a renda para o inicio da actividade e se constitúa unha sociedade limitada, documento acreditativo do desembolso total da achega inicial ao capital social da sociedade.

h) De ser o caso, resolución do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) recoñecendo a condición de pensionista por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez, ou resolución do Ministerio de Economía e Facenda ou do Ministerio de Defensa recoñecendo unha pensión por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

i) Declaración comprensiva do conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas, para o mesmo proxecto ou actividade, perante as administracións públicas competentes ou outros entes públicos, ou, de ser o caso, unha declaración de que non soli

citou nin percibiu outras axudas ou subvencións (segundo o modelo do anexo XIII).

j) Ficha de solicitude de transferencia bancaria e certificación da entidade financeira acreditativa de que quen solicita é titular da conta (segundo o modelo do anexo XIV).

k) Documentación acreditativa de se encontraren ao día das súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas- e coa Seguridade Social e de que non teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da comunidade autónoma, unicamente no suposto de que quen solicita lle denegase expresamente a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia.

Novena.-Xustificación do pagamento.
1. De non achegarse con anterioridade, o pagamento das axudas quedará condicionado á presentación do orixinal ou copia compulsada, no prazo, nos termos e na forma que se estableza na resolución de concesión, da documentación común e específica que se exixa de forma expresa nela, entre a que deberá figurar a relacionada nos puntos seguintes:

A. Documentación xeral:
a) Documentación xustificativa para acreditar o cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención segundo o tipo de axuda.

b) Declaración complementaria do establecido na base oitava h) deste anexo, do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para o mesmo proxecto das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos, ou, de ser o caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (segundo o modelo do anexo XIII).

B. Documentación específica:
a) Cando se trate da subvención financeira xuntarase copia do contrato de préstamo.

De non achegarse xunto coa solicitude a alta no imposto de actividades económicas ou, se é o caso, alta no Censo de Obrigados Tributarios no Ministerio de Economía e Facenda; alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou, de ser o caso, en colexio profesional e mutualidade que corresponda; e no suposto de constitución dunha sociedade limitada, escritura pública de constitución.

DNI e documentos acreditativos dos períodos de inscrición como demandantes de emprego na Oficiana Pública de Emprego, así como do tempo de permanencia en situación de desemprego, segundo os datos do informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, da persoa solicitante, ou das persoas incorporadas á sociedade limitada

polas que se solicite subvención, de non telo presentado con anterioridade.
b) Cando se trate de subvención en función do investimento en activo fixo, documentación xustificativa da súa realización e do seu efectivo pagamento.

De non achegarse xunto coa solicitude, a alta no imposto de actividades económicas ou, se é o caso, alta no Censo de Obrigados Tributarios no Ministerio de Economía e Facenda; alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou, de ser o caso, en colexio profesional e mutualidade que corresponda.

DNI e documentos acreditativos dos períodos de inscrición como demandantes de emprego na Oficiana Pública de Emprego, así como do tempo de permanencia en situación de desemprego, segundo os datos do informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, de non telo presentado con anterioridade.

c) Cando se trate da axuda excepcional, documentos xustificativos da realización dos gastos obxecto da subvención e do seu efectivo pagamento.

2. Malia o sinalado nos puntos anteriores, a documentación exixida para a fase de pagamento, xeral ou específica, poderá presentarse xunto coa solicitude a opción da persoa interesada. Neste suposto poderán tramitarse conxuntamente a concesión e o pagamento da axuda.

3. Cando concorran varias axudas ou subvencións só será necesario presentar unha vez a documentación coincidente, tanto na fase de solicitude como na de xustificación.

4. Os beneficiarios e beneficiarias deberán presentar a documentación xustificativa para o pagamento sinalado no punto 1 desta base no prazo establecido na resolución de concesión, ou, de ser o caso, ata o 30 de novembro de 2007. Excepcionalmente este prazo poderá ser prorrogado en 15 días de forma extraordinaria e debidamente xustificado.

5. Non poderá realizarse en ningún caso o pagamento da subvención en tanto a persoa beneficiaria non figure ao día do cumprimento das súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas- e da Seguridade Social, sexa debedora en virtude de resolución declarativa da procedencia de reintegro ou teña algunha débeda pendente, por calquera concepto, coa Administración da comunidade autónoma.

Décima.-Incompatibilidades e concorrencia.
Ademais das condicións xerais, sobre incompatibilidades e concorrencia, recollidas no artigo 8º desta orde, as axudas e subvencións establecidas neste programa serán incompatibles coas establecidas nos programas de fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais, iniciativas de emprego, iniciativas de emprego de base tecnolóxica.
[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es