Diario Oficial de Galicia
martes, 13 de marzo de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

51


Páxina do Dog:

3.889


Data da Disposición:

2 de marzo de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA


Rango:

Orde


Título:

Orde do 2 de marzo de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a concellos do litoral para o acondicionamento e mellora das zonas de costa onde se practique asiduamente o baño, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007.Orde do 2 de marzo de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a concellos do litoral para o acondicionamento e mellora das zonas de costa onde se practique asiduamente o baño, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007.

Galicia como destino turístico conta cun amplo abano de produtos que lle outorgan unha singulariedade en canto á súa oferta turística, a cal cunha rica e variada oferta de recursos (patrimoniais, culturais, paisaxísticos...) permite que Galicia sexa, cada vez máis, un dos principais destinos elixidos polas persoas interesadas en coñecer novas xentes e lugares.

No marco desta ampla gama turística que ofrece a comunidade galega, debe destacarse o contorno natural do seu amplo litoral costeiro (1.300 km de costa) no que se reparten 772 praias, espalladas nas cinco grandes rías, espazos naturais cunhas condicións óptimas para o desenvolvemento de actividades turísticas vencelladas ao mar.

A costa é un espazo de lecer cunha gran demanda na época estival co consecuente impacto económico que o seu aproveitamento turístico supón. Mellorar e valorizar este contorno no marco do respecto ao ambiente convértese, polo tanto, nun elemento esencial para captar e consolidar visitantes.

Así, debe ser obxectivo fundamental levar a cabo actuacións en toda a franxa costeira principalmente nos seus concellos, aproveitando basicamente os seus valores paisaxísticos, naturais, culturais e a súa potencialidade para o uso turístico do litoral.

O obxecto das ditas actuacións é por un lado darlle resposta á nova demanda de zonas de lecer e goce en enclaves de maior calidade ambiental e, por outro, potenciar o turismo, tanto foráneo coma local, que opta por lugares que ofrecen posibilidades diferentes aos habituais do turismo de masas.

Trátase de realizar unha explotación organizada e racional do litoral, baseada nas premisas do desenvolvemento sustentable, todo mediante accións que impliquen a preservación e restauración dos distintos recursos e a súa explotación causando o mínimo impacto ambiental.

Con isto preténdese avanzar no proceso de consecución do máis alto grao de calidade nas praias, tanto desde o punto de vista da mellora na xestión dos recursos coma na xestión ambiental, mediante a implantación e posterior certificación de sistemas de xestión de calidade e ambiental, das praias da costa galega.

No desenvolvemento das actuacións expostas teñen especial relevancia, pola súa importancia e amplas competencias, os municipios e demais entidades locais onde se localizan as praias, por ser estas entidades as que asumen a maior participación no proxecto e a súa execución en cada praia concreta.

Por isto, a Consellería de Innovación e Industria, a través da Dirección Xeral de Turismo, pretende con esta orde colaborar coas anteditas entidades co fin de acadar os obxectivos sinalados.

En consecuencia, e con cargo aos créditos da Consellería de Innovación e Industria asignados para esta finalidade, conforme o establecido sobre medidas de fomento nos artigos 73 e 74 da Lei 9/1997, do 21 de agosto, de ordenación e promoción do turismo en Galicia, e tendo en conta o determinado no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia e conforme a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, convócanse axudas destinadas ao acondicionamento e mellora das zonas de costa onde se practique asiduamente o baño para o ano 2007.

Por iso, no uso das facultades que me foron conferidas,
DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto.
Nesta orde establécense as bases reguladoras e convócanse para o ano 2007 subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para apoiar aqueles investimentos dirixidos ao acondicionamento e mellora das zonas de costa onde se practique asiduamente o baño para a obtención de certificados de xestión de calidade e/ou ambiental, nos termos do artigo seguinte.

Artigo 2º.-Actuacións subvencionables.
O acondicionamento e mellora das zonas de costa onde se practique asiduamente o baño realizarase a través das seguintes actuacións:

1. Proxectos que teñan como obxectivo a mellora dos espazos de uso turístico ou dos servizos destinados á mellora do produto praia, tales como construción de accesos ás praias; creación, mellora e acondicionamento dos servizos ofertados, embelecemento de praias e zonas costeiras.

2. Proxectos que teñan como finalidade actuacións consistentes en obras ou reparacións destinadas a desenvolver programas que conduzan á obtención da certificación correspondente de calidade ou de xestión ambiental das praias turísticas da comunidade galega.

Entenderase tamén obxecto subvencionable, o investimento nos procesos de certificación de xestión de calidade e ambiental, orixinados, exclusivamente, durante o proceso de auditoría de certificación de cada unha das seguintes modalidades:

Sistema de Calidade Turística para Praias outorgado polo Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE), e ISO 9001 e ISO 14001, acreditadas pola Entidade Nacional de Acreditación (ENAC).

Só se contemplarán as xustificacións de gasto con data da auditoría de certificación e posterior, que

dando excluídos os gastos xerados polo persoal (laboral ou funcionario) dependentes da corporación local ou da sociedade ou organismo municipal de calquera clase, así como aqueles gastos nos que incorra o solicitante durante o proceso de implantación do correspondente sistema de xestión.

Só se procederá ao pagamento da axuda no caso do logro efectivo da certificación correspondente que se deberá acreditar de xeito fidedigno ante a Dirección Xeral de Turismo, non considerándose en ningún caso a axuda sen esta condición.

Os certificados de calidade e xestión ambiental outorgados polo cumprimento dos requisitos das normas ISO 9001 e ISO 14001 respectivamente, deberán ser extensivos á xestión do conxunto das praias do municipio, non admitíndose un certificado para cada praia individualmente considerado. Cada municipio, polo tanto, pode acceder a unha axuda para a certificación citada da xestión das súas praias, segundo cada modalidade de certificación anteriormente mencionada.

3. Proxectos que teñan como finalidade actuacións consistentes na implantación de infraestruturas adaptadas, así como equipamentos, actividades e servizos que conformen un espazo turístico accesible.

Todas estas actuacións subvencionables deberán adaptarse á Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia e ao Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.

4. Quedan expresamente excluídas do obxecto desta orde as actuacións seguintes:
a) Accións dirixidas á limpeza das praias, así como a adquisición de material para a dita limpeza; tampouco será subvencionable o equipamento de grellas, mesas de pimpón, etc.

b) Accións de rehabilitación de estruturas xa existentes, como paseos, camiños, carreiros, pontes, etc.

Non se considera subvencionable ningún tipo de taxa ou imposto.
Artigo 3º.-Determinacións orzamentarias.
A Consellería de Innovación e Industria concederá as ditas subvencións, que se rexen polos principios de publicidade, concorrencia competitiva e obxectividade, con cargo aos créditos previstos para o ano 2007, imputaranse na aplicación orzamentaria 10.06.761A.760.1 que figura dotada no orzamento de gastos da Consellería e Innovación e Industria para 2007, na que existe crédito ata un importe máximo de 650.000 euros.

Nestas axudas é posible a concorrencia con calquera outra axuda para o mesmo obxecto e finalidade, pero o seu importe, en ningún caso, poderá ser de tal contía que, en concorrencia con subvencións e axudas doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, superen a porcentaxe máxima do investimento subvencionable que legalmente estea establecido.

Artigo 4º.-Contía das axudas.
Os proxectos que se recollen nesta orde como actuacións subvencionables poderán acadar un máximo de axuda de ata o 40%, cun máximo de 60.000 euros.

No caso de certificación de sistemas de xestión de calidade e ambiental, a axuda terá unha contía máxima de 2.000 euros.

Artigo 5º.-Requisitos dos beneficiarios.
Poderán ser beneficiarios da subvención, e solicitar a axuda regulada conforme o sinalado nesta orde, os concellos do litoral galego situados no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia que conten con zonas de praia ou baño utilizadas por residentes e foráneos.

Artigo 6º.-Ámbito temporal.
Poderán acollerse a esta orde as actuacións que se describen no seu artigo 2º, sempre que se realicen no período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2007 e a data de xustificación dos investimentos establecida no artigo 12º.

Artigo 7º.-Obrigas dos beneficiarios.
Os beneficiarios da subvención para o acondicionamento e mellora das zonas de costa onde se practique asiduamente o baño adquiren os seguintes compromisos e obrigas de conformidade co establecido no artigo 78.4º do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia:


a) Executar o proxecto de total conformidade co presentado ao concurso de subvención ou, de ser o caso, o modificado coa autorización da administración turística galega.

b) Asumir todas as responsabilidades que puidesen derivar das actuacións obxecto da subvención.

c) Someterse ás actuacións de comprobación que efectúe a Consellería de Innovación e Industria e ás de control financeiro que lle corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma en relación coas subvencións e axudas concedidas e ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas.

d) Comunicarlle á Dirección Xeral de Turismo da Consellería de Innovación e Industria a obtención

doutras subvencións ou axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera Administración ou ente público, nacional ou internacional.

e) Manter o obxecto da subvención en bo estado de limpeza e conservación axeitada.

f) Xustificar a subvención concedida nos prazos e termos previstos nesta orde.
g) Reintegrar, total ou parcialmente, o importe percibido da subvención concedida así como os correspondentes xuros de demora percibidos desde o momento do pagamento, nos seguintes casos:

* Por incumprimento dos compromisos e obrigas relacionados neste artigo.
* Por incumprimento da obriga de xustificación total ou parcial nos prazos e termos establecidos nesta orde.

* Obtención da subvención sen reunir os requisitos exixidos para a súa concesión con falsificación das condicións requiridas para isto ou ocultación daquelas que o impedisen.

* Incumprimento total ou parcial do obxectivo, da actividade, do proxecto ou non-adopción do comportamento que fundamentou a subvención.

* Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación e control financeiro, ou incumprimento das obrigas contables, rexistrais ou de conservación de documentos cando disto derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o incumprimento do obxectivo ou a concorrencia con outras axudas para a mesma finalidade percibidas de calquera Administración ou ente público ou privado.

Artigo 8º.-Solicitudes e documentación.
Primeiro.-As solicitudes de subvención e a documentación que a continuación se especifica presentaranse por duplicado exemplar, na delegación da Consellería de Innovación e Industria correspondente á localización do investimento, ou en calquera das formas previstas na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia:

a) Solicitude segundo o modelo do anexo I, subscrita polos alcaldes ou presidentes das entidades locais de que se trate.

b) Declaración do conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas, para o mesmo proxecto, das distintas administracións públicas competentes.

c) Certificación do secretario da entidade sobre o acordo adoptado por esta de solicitar a subvención e compromiso de incluír no orzamento o importe do custo da actuación que se vai levar a cabo, asu

mindo a parte non subvencionada pola Dirección Xeral de Turismo, ou certificado de existencia de crédito necesario para afrontar os gastos asumidos por parte do concello ou entidade local correspondente.

d) Copia cotexada do DNI do representante do concello ou entidade local, así como acreditación da súa representación.

e) Copia cotexada do CIF do concello.
f) Autorización da Administración estatal ou autonómica que proceda segundo establece a Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas, e o Decreto 199/2004, do 29 de xullo, polo que se regulan as competencias autonómicas na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre, ou acreditación de que a dita autorización está en trámite.

De non ser necesarias as ditas autorizacións pola natureza da actuación que se vai executar, deberá achegarse certificación acreditativa da súa exención asinada polo alcalde do concello solicitante.

g) Proxecto ou memoria descritiva da actuación que se vai subvencionar con pronunciamento expreso de técnico competente sobre medidas de accesibilidade e seguridade, con inclusión de:

1. Achega de datos, se se dispón deles, de caracterización turística: frecuentación de turistas, número e situación de hoteis ou outro tipo de aloxamentos, etc.

2. Situación con respecto á lexislación en materia de costas e portos do lugar onde se pretenda levar a cabo a actuación sobre a que se solicita a subvención, así como descrición do lugar de actuación e os seus parámetros físicos.

3. Orzamento e prazo de execución da actuación que se vai levar a cabo.
4. Obxectivos da actuación dirixidos ás melloras e acondicionamento do lugar de que se trate.

5. Autorizacións pertinenentes respecto á actuación que se vai subvencionar con base no disposto na Lei 22/1988, de costas, e o seu Regulamento 1471/1989; Lei 62/1997, de portos, modificada pola Lei 43/2003, e Decreto 199/2004, do 29 de xullo, sobre competencias autonómicas na zona de servidume de protección do dominio público terrestre.

6. Fotografías da localización do investimento.
7. Cando sexa preciso, deberase presentar unha maqueta ou a solución máis completa do proxecto obxecto de subvención.

Segundo.-Os interesados emendarán os defectos das solicitudes de subvención que o precisen, segundo o sinalado no artigo 71.1º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo

común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro; de non o facer, teranse por desistidos na súa petición logo de resolución ditada para o efecto.

A Dirección Xeral de Turismo reservará para si a facultade de solicitar a información complementaria que considere conveniente para a correcta definición, avaliación, seguimento e comprobación do proxecto presentado.

De acordo co establecido na disposición adicional primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, de creación dos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións da Xunta de Galicia, a persoa solicitante da subvención consentirá expresamente a inclusión e publicidade dos datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas, no devandito rexistro, feito que terá lugar agás nos supostos legalmente establecidos.

Artigo 9º.-Instrucións e selección das solicitudes.
Correspóndelle á Dirección Xeral de Turismo a instrución do procedemento de concesión de subvencións, e desenvolverá de oficio cantas actuacións considere necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos cales deba formularse a proposta de resolución.

As solicitudes de subvención serán estudadas por unha comisión técnica de valoración constituída polo titular da Subdirección Xeral de Fomento e Cooperación, que a presidirá, actuando como vogais os xefes do Servizo de Turismo de cada unha das delegacións provinciais da Consellería de Innovación e Industria; os xefes do Servizo de Fomento e Promoción, de Inspección, de Investimentos e Supervisión Técnico-Turística, de Ordenación do Turismo e o xefe da Área de Xestión de Calidade de Turgalicia. Exercerá as funcións de secretario da comisión o mencionado xefe do Servizo de Fomento e Promoción.

Os inspectores de Turismo das delegacións provinciais emitirán informe sobre a concordancia do proxecto que se vai realizar e a realidade existente.

Para a valoración das solicitudes teranse en conta en orde decrecente os seguintes criterios, que terán a seguinte puntuación:

Primeiro.-Que no concello solicitante exista un plan de dinamización ou excelencia turística (1,75 puntos).

Segundo.-Estar catalogado como turístico o concello solicitante (1,5 puntos).
Terceiro.-Dotación existente nas praias e necesidades formuladas para o seu bo funcionamento (1,25 puntos).

Cuarto.-Grao de investimento efectuado pola entidade local de que se trate nos últimos exercicios nas praias e no seu contorno (1 punto).

Quinto.-Actividades de recreo, ocio, esparexemento, educativas ou doutra índole relacionadas co mar que o concello solicitante leve a cabo na zona onde se vai intervir (0,75 puntos).

Sexto.-Criterios de calidade da actuación presentada (0,5 puntos).
Esta comisión, á vista dos expedientes e dos informes emitidos e dos que, de ser o caso, considere necesarios, analizará e cualificará os proxectos e, tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias, formularalle ao conselleiro de Innovación e Industria, a través do director xeral de Turismo, as propostas de concesión ou denegación adoptadas por ela. Das ditas propostas redactarase a correspondente acta.

A proposta de resolución redactarase de acordo coas determinacións contidas no artigo 9.5º do Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 10º.-Resolución.
O conselleiro de Innovación e Industria ditará as resolucións de concesión ou, de ser o caso, de denegación de subvencións. Contra as ditas resolucións, que esgotan a vía administrativa, poderá o interesado interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o titular desta consellería no prazo dun mes ou recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contados ambos os dous prazos desde o día seguinte ao da recepción da notificación das ditas resolucións.


A resolución de concesión determinará o importe da subvención concedida, con cargo ás disposicións orzamentarias para o ano 2007.

De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, a consellería publicará na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e da súa publicación na citada páxina web.

Os interesados poderán entender desestimadas as solicitudes sobre as que non recaese resolución expresa no prazo de seis meses contados desde a data de publicación da orde.

Artigo 11º.-Modificación da resolución.
Segundo o artigo 12 do Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia:

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, e en todo caso, a obten

ción concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

Cando por cincunstancias técnicas se varíe o contido específico dos investimentos ou actuacións recollidas no proxecto inicial e as ditas variacións incidan no investimento subvencionable, o órgano competente para a concesión da axuda poderá acordar a modificación da resolución por instancia do beneficiario/a, debendo cumprirse os seguintes requisitos:

a) Que a actividade, conduta ou modificación do proxecto estea comprendida dentro da finalidade desta orde.

b) Que se acredite a inexistencia de prexuízo a terceiros e terceiras.
c) Que os novos elementos e as circunstancias que motiven a modificación, de teren concorrido na concesión inicial, non supuxesen a denegación da axuda ou subvención.

Por outra banda, o beneficiario deberá solicitar a modificación con tempo suficiente para a súa avaliación antes do desenvolvemento do proxecto.

A conformidade expresa da Consellería de Innovación e Industria ás mencionadas modificacións requirirá informe favorable da Dirección Xeral de Turismo.

Artigo 12º.-Xustificación e pagamento das subvencións.
1. Os beneficiarios da subvención deberán:
* Cumprir o obxectivo e realizar a actuación que fundamenta a subvención.
* Comezar a posta en marcha da actuación subvencionada durante o ano 2007 e finalizala con tempo suficiente para xustificar o investimento realizado dentro dos prazos establecidos nesta orde, aínda que tamén poden ser subvencionadas aquelas accións xa iniciadas ou executadas con anterioridade á publicación, iniciadas en 2007, sempre e cando os solicitantes acrediten o dito investimento.

* Achegar á subvención concedida o crédito necesario para afrontar os gastos asumidos por parte do concello correspondente para a realización da actuación subvencionada.

* Os proxectos que se subvencionen terán que cumprir o disposto na Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia e as normas regulamentarias de desenvolvemento.

2. O pagamento das subvencións realizarase logo da xustificación do cumprimento da finalidade para a que foi concedida.

3. Os beneficiarios das subvencións concedidas en virtude desta orde terán como data límite para a xustificación do investimento executado, que se

deberá realizar de conformidade co orzamento presentado, a data do 31 de outubro de 2007.

4. O investimento xustificado deberá coincidir coa resolución da concesión da subvención ou coas modificacións ou prórrogas autorizadas. Se o investimento xustificado fose menor e sempre mantendo os fins para os que se concedeu a subvención, esta reducirase proporcionalmente ao importe xustificado.

5. Para percibir a subvención, os beneficiarios remitiranlle á Dirección Xeral de Turismo, por triplicado exemplar, a seguinte documentación:

a) Solicitude de cobramento, segundo o modelo do anexo II.
b) Facturas orixinais ou copia cotexada destas, xustificativas dos gastos subvencionados realizados en función do orzamento e/ou factura pro forma aceptados para a concesión da subvención.

c) Memoria que detalle as actividades levadas a cabo derivadas das actuacións subvencionadas.

d) Declaración daquelas axudas solicitadas ou concedidas para a actividade obxecto desta orde das distintas administracións públicas ou calquera dos seus organismos ou sociedades.

e) Certificación acreditativa orixinal da entidade bancaria do número de conta e CIF do beneficiario.

f) Acta de manifestacións onde se recollan os compromisos aos que se fai referencia no artigo 7º desta orde.

De non ter presentado as autorizacións pertinentes relativas á Lei de costas e á Lei de portos (artigo 8º g)5.) coa solicitude, deberán achegalas coa documentación exposta.

Se a documentación non reúne os requisitos necesarios, concederase un prazo de dez días para cumprilos segundo o establecido no artigo 76 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, procedendo a declarar decaídos no seu dereito os interesados que non cumpran o disposto neste artigo logo de resolución ditada para o efecto.

Disposición derradeira
En todo o non recollido nesta orde aplicarase o disposto para esta materia no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e as súas disposicións de desenvolvemento, así como no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, e demais normativa que resulte de aplicación.

Santiago de Compostela, 2 de mazo de 2007.
Fernando X. Blanco Álvarez
Conselleiro de Innovación e Industria[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es