Diario Oficial de Galicia
venres, 9 de marzo de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

49


Páxina do Dog:

3.706


Data da Disposición:

19 de febreiro de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL


Rango:

Orde


Título:

Orde do 19 de febreiro de 2007 pola que se regulan e convocan axudas para a compra de gando bovino que teña por obxecto a reposición das reses como consecuencia do sacrificio obrigatorio en execución dos programas de control e erradicación de enfermidades dos animais.Orde do 19 de febreiro de 2007 pola que se regulan e convocan axudas para a compra de gando bovino que teña por obxecto a reposición das reses como consecuencia do sacrificio obrigatorio en execución dos programas de control e erradicación de enfermidades dos animais.

O Real decreto 2611/1996, do 20 de decembro, polo que se regulan os Programas Nacionais de Erradicación de Enfermidades dos Animais (BOE nº 307, do 21 de decembro), establece no seu artigo 2 as enfermidades que estarán sometidas a control oficial en programas nacionais de erradicación e cita a brucelose bovina entre elas.

Nos artigos 15, 16 e 17 deste real decreto disponse o sacrificio obrigatorio dos animais reaccionantes positivos a algunha destas enfermidades e o dereito a percibir indemnizacións como consecuencia desa obrigatoriedade de sacrificio deses animais.

Con todo, as indemnizacións establecidas son insuficientes para paliar as importantes perdas económicas dos produtores, sobre todo naquelas explotacións nas que se fai un baleiro sanitario total por sacrificio preventivo e destrución de todos os animais que, ademais, teñen que sufrir un período de inactividade produtiva ata que os servizos veterinarios oficiais autoricen novamente a reintrodución de animais novos nesa explotación.

Así, aínda que a Lei de sanidade animal recoñece expresamente o dereito do dono do animal a ser indemnizado polo dano causado ao sacrificar os animais, a aplicación dos métodos de valoración existentes na actualidade non é proporcional á deterioración patrimonial que efectivamente se produce porque se lle impide producir durante un período de tempo e en moitos casos constitúe o seu medio de vida, polo que, unha vez declarada a enfermidade se produce, na práctica, nunha situación de grave desamparo e indefensión. Estes feitos poden poñer en perigo a viabilidade económica destas explotacións.

Consecuentemente co exposto anteriormente, faise imprescindible establecer os mecanismos de reparación e resarcimento dos danos realmente causados ao propietario ante o establecemento de medidas obrigatorias como consecuencia dun programa de prevención e erradicación de enfermidades dos animais, das que en ningún caso se pode facer responsable o propietario da explotación.

Ademais, hai que ter en conta a dificultade coa que se atopa o produtor para poder repoñer os animais de similares características aos que se lle obrigou a sacrificar, e que na maior parte dos casos non hai posibilidade de alcanzar a reposición total ao mesmo tempo.

O importe das indemnizacións por sacrificar animais que foron diagnosticados positivos á brucelose

ou tuberculose é un valor fino establecido nun baremo publicado no Real decreto 1328/2000, do 7 de xullo, polo que se establecen os baremos de indemnización por sacrificio obrigatorio dos animais obxecto de programas nacionais de erradicación de enfermidades, modificado polo Real decreto 1473/2005.

Polo tanto, para aqueles casos nos que as indemnizacións por sacrificio obrigatorio non alcanzan o valor de adquisición de novos animais similares aos sacrificados e consecuentemente non resultaría factible repoñer eses animais, considérase necesario establecer axudas para favorecer a reposición de gando sacrificado obrigatoriamente.

En virtude da súa conformidade co disposto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, e en uso das facultades que me confiren os artigos 78 e 79 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do réxime financeiro e orzamentario de Galicia, así como en uso das competencias que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, reguladora da Xunta e do seu presidente

DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto.
Establécense axudas aos titulares de explotacións de gando bovino para a compra de animais da citada especie que teña por obxecto a reposición de efectivos naquelas explotacións nas que se ordenase o sacrificio de animais da especie bovina existentes nela, tras a realización do diagnóstico dunha das enfermidades sometidas a un programa oficial de erradicación de brucelose ou tuberculose.

Artigo 2º.-Beneficiarios.
Poderán acceder a estas axudas as persoas físicas ou xurídicas, titulares de explotacións de gando bovino nas que fose ordenado o sacrificio obrigatorio de bovinos existentes na explotación como consecuencia do diagnóstico dunha das enfermidades sometidas a un programa oficial de erradicación de brucelose ou tuberculose.

Artigo 3º.-Requisitos dos beneficiarios.
Para poder ter dereito ás axudas establecidas nesta orde, é imprescindible o cumprimento estrito da normativa en vigor sobre epizootias, programas de erradicación de enfermidades animais e a relativa á vixilancia epidemiolóxica das encefalopatías esponxiformes transmisibles. Esta normativa recóllese na Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal; Regulamento de epizootias do 4 de febreiro de 1995; R.D. 2611/1996, do 20 de decembro, polo que se regulan os programas nacionais de erradicación de enfermidades dos animais; Regulamento (CE) 999/2001, do Parlamento Europeo

e do Consello, referente á vixilancia epidemiolóxica e aos controis das encefalopatías esponxiformes transmisibles e as súas posteriores modificacións; Regulamento (CE) 1774/2002, do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais non destinados ao consumo humano; e en todas aquelas normas de desenvolvemento en materia de sanidade animal. Especialmente serán comprobados pola Administración os seguintes requisitos:

-En todos os casos, ter sacrificado obrigatoriamente aqueles animais de especies susceptibles de padecer a enfermidade e que foron diagnosticados positivos.

-Ter efectuado, previamente á reposición dos animais, a limpeza e desinfección da explotación de acordo coa lexislación vixente e as institucións da autoridade competente.

-Non estar en ningún dos seguintes supostos establecidos no artigo 22 da Orde do 4 de abril de 1997 pola que se establecen as normas para o desenvolvemento das campañas de saneamento gandeiro das especies bovina, ovina e cabrúa:

a) Que aparezan na corte reses bovinas, ovinas e/ou cabrúas sen identificar, sen existir causa xustificada para isto.

b) Que existan mostras de manipulación na documentación sanitaria e/ou marcas de identificación.

c) Que a totalidade das reses non foi sometida a campañas nos anos anteriores tendo idade para isto.

d) Que exista evidencia de calquera manipulación que poida alterar a fiabilidade dos resultados nas probas prácticas ou laboristas.

e) Que se vendesen ou adquirisen animais quebrantando a inmobilización sinalada no artigo 13 desta orde, ou se incorporase á explotación algún animal que non proceda de explotación cualificada sanitariamente, se descoñeza á súa orixe ou careza de acreditación sanitaria suficiente.

f) Que o sacrificio se leve a cabo en lugares ou matadoiros non autorizados ou nos situados fóra de Galicia sen autorización previa para o seu traslado.

g) Que non se sacrifiquen todas as reses positivas no prazo de trinta días naturais a partir da data da marcación co T ou da notificación de ser positivo.

h) Que a corte estea nun estado de deficiente hixiene e desinfección, ou non cumpra coas normas técnicas que en cada caso se establezan.

i) Que non se declare a incorporación dos animais procedentes doutras explotacións no prazo e condicións establecidas nesta orde.

Artigo 4º.-Requisitos dos animais adquiridos.
1. Os animais da especie bovina obxecto de subvención procederán de explotacións con cualificación sanitaria T3 e B4 e libre de encefalopatías esponxiformes transmisibles.

2. Unicamente será subvencionable a reposición efectuada con animais destinados á reprodución correctamente identificados para manter na explotación un nivel de produción similar ao existente con anterioridade ao sacrificio, e cunha idade comprendida entre 20 meses e 4 anos para gando de aptitude láctea e entre 20 meses e 6 anos para o de aptitude cárnica.

En caso de que a reposición se efectúe mediante a substitución dun rabaño completo, o 70% dos seus animais deberán estar comprendidos neses tramos de idade e do 30% restante serán subvencionables só os animais que estean comprendidos entre os 8 meses e os 6 anos de idade se son de aptitude láctea e entre 8 meses e 9 anos se son de aptitude cárnica.

Artigo 5º.-Clase e contía das axudas.
1. As axudas para a compra de animais destinados á reposición considerados nesta orde poderán concederse nas contías e cos límites seguintes:

-Cincocentos euros (500 A) por animal adquirido da especie bovina, nos casos de baleiro sanitario nunha explotación, que será incrementado nun 10% se pertence a unha ADS ata un máximo de 24.000 A por beneficiario.

-O 75% do importe citado no primeiro punto por cada animal bovino adquirido nos casos en que non se realiza o baleiro total da explotación, ata un máximo de 12.000 A por beneficiario.

-Ademais do establecido nos puntos anteriores, poderá concederse unha contía adicional nos casos seguintes:

* Se os animais sacrificados pertencen a explotacións incluídas en núcleos de control leiteiro, nun importe por animal igual ao resultado de multiplicar:

0,15 A polos quilos de leite resultantes de aplicar a diferenza entre o rendemento leiteiro medio de, polo menos, o 60% da femias da explotación con maiorrendemento e cantidade de 6.700 quilos.


* Se os animais sacrificados pertencen a unha raza cárnica e están inscritos no libro xenealóxico da citada raza, poderase engadir unha contía adicional de:

150 A en vacas menores de 10 anos cualificación morfolóxica de 75 a 79 puntos.
300 A en vacas menores de 10 anos cualificación morfolóxica de 80 a 84 puntos.
450 A en vacas menores de 10 anos cualificación morfolóxica máis de 85 puntos.
Aplicaríase a cualificación morfolóxica que figure na carta do animal.
Nestes últimos casos o límite máximo por beneficiario será de 36.000 A.
-En todo caso, o límite máximo do importe da axuda por cada animal reposto será a diferenza entre o valor de adquisición do animal novo e a suma do importe da indemnización, o sacrificio do animal substituído e o valor obtido na súa comercialización.

2. O número de reses obxecto da axuda non poderá ser superior, en ningún caso, ao dos animais reprodutores que figuren asignados a esa explotación na base de datos oficial da Consellería do Medio Rural e que fosen obxecto de sacrificio obrigatorio, entendéndose como tales os animais bovinos de máis de dous anos, e os de menos de dous anos que parisen antes desa idade e que teñan menos de dez anos de idade, nos de aptitude leiteira e quince nos de aptitude cárnica.

Artigo 6º.-Solicitudes, prazos e documentación.
As solicitudes, segundo modelo que figura como anexo I desta orde, poderán presentarse nas oficinas da Consellería do Medio Rural, así como nos demais lugares e forma previstos no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e no Decreto 164/2005, do 16 de xuño.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da data de publicación desta orde ata o 21 de novembro do ano 2007, incluída esta data no cómputo do prazo.

Coa solicitude achegarase a seguinte documentación:
-NIF do solicitante no caso de persoas físicas e CIF cando se trate de persoas xurídicas.

-Certificado da entidade bancaria acreditativo de que a conta citada na solicitude para a domiciliación dos pagamentos lle corresponde ao solicitante.

-Facturas pagadas, ou documento equivalente, que acrediten a compra das reses polas que se solicita a axuda.

-Xustificantes do importe percibido polas canais dos animais que foron obxecto de comiso no matadoiro.

-En caso de ser unha explotación incluída en núcleo de control leiteiro, certificación que acredite os rendementos medios obtidos polo rabaño correspondente ás lactacións válidas e finalizadas.

-No caso de que os animais sacrificados fosen de raza cárnica e estivesen inscritos no libro xenealóxico da raza, copia cotexada da carta xenealóxica

dos animais sacrificados na que figure a cualificación morfolóxica.
-No caso de persoas xurídicas, copia compulsada do documento de constitución da sociedade e os estatutos e certificado expedido polo órgano xestor da sociedade no que conste o acordo de solicitar a axuda e a identidade da persoa autorizada para solicitala.

-De acordo co establecido na disposición adicional primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, de creación dos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións da Xunta de Galicia, a persoa solicitante da axuda consentirá expresamente a inclusión e publicidade dos datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como as sancións impostas de ser o caso.

Se a solicitude non reúne os requisitos sinalados nos puntos anteriores, os servizos provinciais de gandaría requirirán o interesado, na forma establecida na Lei 30/1992, do 26 de novembro, para que nun prazo de dez días emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, coa indicación de que, se así non o fixese, se considerará que desistiu da súa petición, despois de ditada a resolución para o efecto.

Artigo 7º.-Tramitación e resolución.
Os servizos provinciais de Gandaría remitiranlle á Dirección Xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalimentaria o seu informe sobre as solicitudes presentadas. A tramitación das axudas correspóndelle ao director xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalimentaria, que elevará a correspondente proposta de resolución ao conselleiro do Medio Rural, ao que lle corresponde a resolución das axudas.

Poderán resolverse as solicitudes de axuda a medida que se vaian presentando.
Contra a resolución que dite o conselleiro do Medio Rural poderase interpoñer recurso. A Dirección Xeral de Produción e Sanidade Agropecuaria é o órgano competente para a tramitación das axudas reguladas e convocadas nesta orde, despois do informe técnico das solicitudes polos servizos provinciais de Gandaría. Emitirase resolución do conselleiro do Medio Rural de aprobación ou denegación da axuda, na que se especificarán os recursos que procedan. Contra a resolución que dite o conselleiro do Medio Rural poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da notificación daquela. A resolución notificarase na forma prevista no artigo 59 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

Poderán entenderse desestimadas as solicitudes non resoltas nun prazo de seis meses contados desde a data de presentación delas. Transcorrido o devan

dito prazo, o interesado dispón de tres meses para interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro do Medio Rural.

Cabe interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, se é expresa, ou de seis meses contados a partir do día seguinte a aquel no que se produza o acto presunto, de acordo co previsto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

A resolución de concesión poderá ser modificada en caso de alteración das condicións que se tiveron en conta para a concesión da subvención ou, en todo caso, pola obtención concorrente da axuda e subvención outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais.

Artigo 8º.-Xustificación e pagamento.
O pagamento da subvención realizarase dunha soa vez, despois da comprobación do cumprimento dos requisitos establecidos nos artigos anteriores e comprobada a reposición efectiva.

Os beneficiarios presentarán antes do pagamento unha declaración complementaria do conxunto das axudas, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, das distintas administracións públicas competentes ou calquera dos seus organismos, entes ou sociedades.

De acordo co artigo 43 da Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da comunidade autónoma para o ano 2007, a presentación da solicitude de concesión de axuda polo interesado comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia.

Non obstante, quedarán exentos da xustificación do cumprimento das obrigas os beneficiarios das axudas que non superen un importe de 1.500 euros, segundo o previsto no artigo 41 un) da Lei de orzamentos xerais da comunidade autónoma para o ano 2007.

Artigo 9º.-Compatibilidades das axudas.
As subvencións reguladas por esta orde serán compatibles con calquera outra que se poida obter das distintas administracións para a mesma finalidade.

Artigo 10º.-Controis.
A Consellería do Medio Rural poderá realizar os controis administrativos e inspeccións que considere oportunos co fin de comprobar a veracidade dos datos consignados na documentación presentada, así como o cumprimento dos requisitos para a percepción da

axuda. O beneficiario estará obrigado a colaborar na citada inspección, proporcionando os datos requiridos e facilitando, se é o caso, o acceso á explotación.

O beneficiario ten a obriga de facilitar toda a información que lle sexa requirida polo órgano xestor, así como pola Intervención Xeral da comunidade autónoma, o Consello de Contas e o Tribunal de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control.

Artigo 11º.-Incumprimento e reintegro.
O incumprimento polo beneficiario de calquera das condicións establecidas nesta orde dará lugar á perda do dereito á subvención, e á devolución, se é o caso, das cantidades indebidamente percibidas, sen prexuízo doutras responsabilidades ás que houber lugar (artigos 78 e 79 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia).

Artigo 12º.-Financiamento.
As axudas establecidas nesta orde aboaranse con cargo á aplicación orzamentaria 11.03.713E.770.3 Programas sanitarios especiais, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007, para o que se destina inicialmente un importe de 400.000 euros que poderá ser incrementado na medida necesaria para que poidan ser atendidas todas as solicitudes recibidas.

En todo caso, a concesión das axudas quedará condicionada á existencia de crédito axeitado e suficiente.

Disposición adicional
Nos aspectos non contados nesta orde haberá que aterse ao disposto no artigo 78 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia (Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro), e no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, e a Lei 38/2003, xeral de subvencións.

Disposicións derradeiras
Primeira.-Facúltase o director xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalimentaria para ditar as disposicións necesarias para o desenvolvemento e cumprimento desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2007.
Alfredo Suárez Canal
Conselleiro do Medio Rural[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es