Diario Oficial de Galicia
xoves, 8 de marzo de 2007

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

48


Páxina do Dog:

3.602


Data da Disposición:

1 de marzo de 2007


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

CONSELLERÍA DE TRABALLO


Rango:

Orde


Título:

Orde do 1 de marzo de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007.Orde do 1 de marzo de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007.

No marco establecido no artigo 40 da Constitución española, na Lei 56/2003, do 16 de decembro, de emprego, nos artigos 29 e 30 do Estatuto de autonomía de Galicia, nos obxectivos de crecemento e emprego da Unión Europea, conforme a Estratexia Europea de Emprego, e no primeiro Acordo polo Emprego de Galicia asinado o 5 de febreiro de 2007, e co obxectivo de que a Comunidade Autónoma de Galicia acade uns maiores niveis de desenvolvemento económico, de calidade no emprego, de benestar social, e da cohesión no territorio, é preciso adoptar políticas que promovan a calidade dun modelo de desenvolvemento económico que favoreza a capacidade de toda a sociedade galega para crear emprego.

Neste sentido, o desenvolvemento das políticas activas de emprego na nosa comunidade autónoma, no marco de actuación sinalado, permite adecuar uns instrumentos que configuran o emprego como factor clave da política económica e social na procura de metas máis ambiciosas no progreso de Galicia. No obxectivo principal da creación de emprego é necesario potenciar a capacidade creativa e emprendedora da sociedade galega, en especial dos mozos e mozas, como fonte de riqueza e como elemento esencial para o crecemento, a competitividade e a modernización do tecido produtivo galego.

Conforme con este obxectivo, as diversas medidas de promoción do emprego postas en práctica pola comunidade autónoma inclúen medidas específicas de fomento da cultura emprendedora e de apoio a actividades e iniciativas de autoemprego.

De conformidade co Decreto 168/1984, do 15 de novembro, de asunción de funcións e servizos transferidos, correspóndelle á comunidade autónoma a xestión de calquera tipo de axuda, subvencións e préstamos que realizaba o Fondo Nacional de Protección ao Traballo, e de acordo co disposto no Decreto 536/2005, do 6 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Traballo, correspóndelle a esta o exercicio das anteditas competencias e funcións, entre outras materias, no relativo ás políticas activas de emprego.

Neste contexto de actuación nesta orde regúlase o programa de promoción do emprego autónomo, e procédese á súa convocatoria para o ano 2007.

As bases reguladoras do programa regulado nesta orde establecen un procedemento de concesión que non ten a consideración de concorrencia competitiva, dado que, de acordo coa finalidade e obxecto do programa, non resulta necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento, senón que a concesión das axudas se realizará pola comprobación da concorrencia na persoa solicitante dos requisitos establecidos ata o esgotamento do crédito orzamentario, conforme o previsto no Real decreto 357/2006, do 24 de marzo, polo que se regula a concesión directa de determinadas subvencións nos ámbitos do emprego e da formación profesional ocupacional.

As bases reguladoras e a convocatoria deste programa axústanse ao disposto no artigo 78 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, na súa redacción dada pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo, na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, e no que resulte de aplicación a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e o seu Regulamento de desenvolvemento aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo.

Por todo o exposto, no desenvolvemento da planificación presentada ante o Comité Autonómico de Emprego, na súa reunión do día 21 de novembro de 2006, consultado o Consello Galego de Relacións Laborais, e no exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente,

DISPOÑO:
Capítulo I
Finalidade, ámbito e principios de xestión
Artigo 1º.-Obxecto e finalidade.
1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras do programa de promoción do emprego autónomo, coa finalidade de promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais que facilitan a creación do seu propio posto de traballo ás persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadores ou traballadoras autónomos/as ou por conta propia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007.

2. As solicitudes, tramitación e concesión das axudas do programa de promoción do emprego autónomo axustaranse ao disposto no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, e nesta orde.

3. A xestión deste programa realizarase de acordo cos seguintes principios:
a) Publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non-discriminación.

b) Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados.
c) Eficiencia na asignación e na utilización dos recursos públicos.
Artigo 2º.-Beneficiarios e beneficiarias.
1. Poderán ser beneficiarias das axudas deste programa as persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego, que procedan á creación do seu propio posto de traballo mediante a súa constitución en traballadores ou traballadoras autónomos/as ou por conta propia, sempre que:

-Sexan titulares ou cotitulares do negocio ou explotación ou ben constitúan unha sociedade limitada que cumpra os requisitos establecidos no número 3 deste artigo.

-Se dean de alta no réxime especial de autónomos/as ou no réxime especial do mar da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional.

-Non percibisen subvencións ao abeiro do programa de promoción do emprego autónomo nos catro anos anteriores á data do inicio da nova actividade.

-Non desenvolvesen como traballadores ou traballadoras autónomos/as a mesma ou similar actividade na mesma localidade, nos seis meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade, nin estivesen de alta como traballadores ou traballadoras autónomos/as en calquera réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, sempre que a dita situación de alta presupoña actividade, nos tres meses inmediatamente anteriores.

2. Para os efectos deste programa, entenderase como data de inicio de actividade laboral a da alta como autónomo no correspondente réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional.

3. Poderán ser beneficiarias da axuda prevista no artigo 4º desta orde as sociedades limitadas, sempre que:

-Sexan sociedades de nova creación cun capital social fundacional inferior a 120.200 euros. Entenderase por sociedade limitada de nova creación aquela que inicie a súa actividade con posterioridade ao 15 de setembro de 2006, de acordo coa data de alta no imposto de actividades económicas ou no censo de obrigados tributarios do Ministerio de Economía e Facenda.

-A totalidade dos seus socios e socias sexan persoas físicas e o número inicial de socios/as non sexa superior a tres, agás que todas as persoas asociadas reúnan os requisitos e condicións establecidos no número 1 deste artigo e pertenzan a algún dos seguintes colectivos:

a) Mozos e mozas menores de 25 anos.
b) Mozos e mozas maiores de 25 anos e menores de 30 que finalizasen a súa educación a tempo completo nos dous anos anteriores á súa alta na Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional e que non tivesen antes un primeiro emprego fixo.

c) Persoas desempregadas maiores de 45 anos.
d) Mulleres desempregadas que inicien a súa actividade laboral tras unha ausencia do mercado de traballo non inferior a 24 meses.

e) Mulleres desempregadas que se incorporen para prestar servizos en profesións ou ocupacións con menor índice de emprego feminino, de acordo co disposto na orde do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais do 16 de setembro de 1998 (BOE do 29 de setembro).

f) Persoas titulares de familias monoparentais e con cargas familiares.
g) Persoas desempregadas que realizasen, no ano da presentación da solicitude, ou nos dous anos naturais anteriores, cursos de formación profesional ocupacional do Plan FIP directamente relacionados co posto de traballo ao que se incorporan.

h) Persoas desempregadas que participasen, no ano de presentación da solicitude ou nos dous anos anteriores, como alumnos/as en escolas obradoiro, casas de oficio ou en obradoiros de emprego directamente relacionadas no seu contido co posto de traballo ao que se incorporan; ou ben, que traballasen no ano da presentación da solicitude ou no ano natural anterior en obras ou servizos de interese xeral realizados en virtude doutros programas de fomento do emprego.

i) Persoas en situación de desemprego de longa duración, maiores de 25 anos, que estivesen sen traballo e inscritas na oficina de emprego durante 12 meses dos anteriores 16 meses.

j) Persoas desempregadas afectadas por diversidade funcional cun grao de minusvalidez non inferior ao 33%.

k) Persoas desempregadas procedentes de empresas en crise.
l) Persoas desempregadas en situación de risco de exclusión social pertencentes a algún dos colectivos relacionados no artigo 6º.4 desta orde.


4. Non poderán obter a condición de beneficiarias do programa regulado nesta orde as persoas ou entidades nas que concorran as circunstancias previstas no artigo 13.2º da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Artigo 3º.-Concepto de persoa desempregada.
Para os efectos das axudas previstas nesta orde, terán a consideración de persoas desempregadas aquelas que figuren inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego e que, pola súa vez, carezan de ocupación segundo o informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social e, se é o caso, segundo certificado da mutualidade do colexio profesional, na data da súa alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional.

Capítulo II
Tipos de axuda
Artigo 4º.-Subvención financeira.
1. A subvención financeira ten por finalidade facilitar a creación do seu propio posto de traballo mediante a redución de xuros de préstamos necesarios para a súa constitución como traballador ou traballadora

autónomo/a, tendo en conta que, como mínimo, o 75% do préstamo deberá destinarse a financiar investimentos en activo fixo, podendo destinarse ata un 25% a financiar o activo circulante. Os ditos préstamos, para seren subvencionables, deberán ser concedidos polas entidades financeiras que teñan subscrito convenio coa Consellería de Traballo.

Esta subvención, pagadoira dunha soa vez, será como máximo de seis puntos do tipo de xuro fixado pola entidade financeira que conceda o préstamo, sen que en ningún caso o tipo de xuro que deba satisfacer a beneficiaria ou beneficiario, despois de calculada a subsidiación, poida resultar inferior a un punto. A contía calcularase como se a subvención se devengase cada ano de duración do préstamo, incluído o posible período de carencia. O importe máximo desta subvención non poderá superar a contía de 3.000 euros.

A subvención financeira deberá presentarse con anterioridade ao inicio da execución do proxecto de investimento e, en todo caso, antes de que transcorresen dous meses desde a data de alta na Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional, respectando, en todo caso, o prazo xeral establecido no artigo 8º.2 desta orde, aínda que non transcorresen os dous meses anteriormente citados.

2. Poderá concederse esta subvención a aquelas sociedades limitadas de nova creación que reúnan os requisitos do artigo 2º, parágrafo 3, desta orde, polos traballadores e traballadoras desempregados/as que, constituíndose como autónomos/as, teñan a condición de socio/a da devandita sociedade.

O importe máximo desta subvención non poderá superar a contía de 3.000 euros por cada socia ou socio que cumpra os requisitos e condicións previstos no artigo 2º.1 desta orde.

A sociedade limitada deberá presentar a solicitude da subvención financeira con anterioridade ao inicio da execución do proxecto de investimento e, en todo caso, antes de transcorreren dous meses desde a data de alta no IAE ou, se é o caso, no censo de obrigados tributarios do Ministerio de Economía e Facenda, respectando, en todo caso, o prazo xeral establecido no artigo 8º.2 desta orde, aínda que non transcorresen os dous meses anteriormente citados.

3. O investimento deberá realizarse desde a data da solicitude da subvención e ata catro meses posteriores á data do contrato do préstamo.

Artigo 5º.-Rendas para o inicio da actividade.
1. Poderánselles conceder subvencións de ata 3.000 euros, en concepto de renda para o inicio da actividade, por unha soa vez, para contribuír a garantir durante o inicio da actividade uns ingresos mínimos, ás persoas desempregadas nos seguintes supostos e condicións:

a) Menores de 25 anos ou maiores de 25 anos que estivesen sen traballo e inscritos/as na oficina de emprego durante polo menos 12 dos anteriores 16 meses e que sexan solicitantes e beneficiarios/as da subvención financeira ou obtivesen a prestación contributiva por desemprego na súa modalidade de pagamento único.

b) Para as persoas desempregadas non incluídas nos supostos da letra anterior, a contía da renda para o inicio da actividade non poderá superar o 50% do investimento inicial en activo fixo debidamente acreditado. No caso de que a persoa beneficiaria desta renda sexa unha muller, a dita porcentaxe será do 60%.

c) Para as persoas desempregadas que procedan á creación do seu propio posto de traballo mediante a constitución dunha sociedade limitada de nova creación, a contía da renda para o inicio da actividade non poderá superar o 50% da achega de diñeiro inicial ao capital social da persoa asociada. No caso de que a persoa beneficiaria desta renda sexa unha muller, a dita porcentaxe será do 60%.

2. O prazo de presentación de solicitudes da renda de inicio da actividade será de dous meses desde a data de alta na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, respectando, en todo caso, o prazo xeral establecido no artigo 8º.2 desta orde, aínda que non transcorresen os dous meses anteriormente citados.

Artigo 6º.-Axuda excepcional.
1. Poderáselles conceder unha axuda para o financiamento dos primeiros gastos da actividade ás persoas desempregadas dos colectivos relacionados nos seguintes puntos deste artigo, sempre que cumpran os requisitos para ser beneficiarias deste programa, de acordo co previsto no artigo 2º.1 desta orde, agás as que constitúan unha sociedade limitada.

A través desta axuda serán subvencionables os gastos pola compra de mercadorías, materias primas e outros aprovisionamentos, publicidade, arrendamento de local e maquinaria, realizados nos dous meses anteriores e nos seis meses seguintes ao inicio da actividade e sempre que se realicen no ano 2007 e sexan efectivamente xustificados, mediante facturas e documentos acreditativos do seu pagamento, con anterioridade á finalización do período de xustificación establecido na resolución de concesión, ou, de ser o caso, ata o 30 de novembro de 2007.

2. A contía desta subvención será de ata 2.400 euros para os seguintes colectivos:

a) Mozos e mozas menores de 30 anos.
b) Mulleres desempregadas.
c) Persoas desempregadas maiores de 45 anos.
3. A contía desta subvención será de ata 3.000 euros para os seguintes colectivos:

a) Persoas en situación de desemprego de longa duración que estivesen sen traballo e inscritas na oficina de emprego durante polo menos 12 dos anteriores 16 meses.

b) Persoas desempregadas que realizasen, no ano da presentación da solicitude ou nos dous anos naturais anteriores, cursos de formación profesional ocupacional do Plan FIP directamente relacionados coa actividade empresarial.

c) Persoas desempregadas que participasen, no ano de presentación da solicitude ou nos dous anos anteriores, como alumnos e alumnas en escolas obradoiro, casas de oficios ou en obradoiros de emprego direc

tamente relacionados no seu contido coa actividade empresarial, ou ben que traballasen no ano da presentación da solicitude ou no ano anterior en obras ou servizos de interese xeral realizados en virtude doutros programas de fomento do emprego.

d) Mulleres desempregadas que se reincorporen ao mercado laboral tras unha ausencia non inferior a 24 meses.

e) Mulleres desempregadas que creen o seu posto de traballo naquelas actividades económicas con menor índice de emprego feminino, de acordo co disposto na orde do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais do 16 de setembro de 1998 (BOE do 29 de setembro).

f) Persoas desempregadas responsables dunha familia monoparental e con cargas familiares.

g) Traballadores e traballadoras desempregados/as procedentes de empresas en crise.

4. A contía desta subvención será de ata 3.600 euros para os seguintes colectivos:

-Persoas perceptoras da renda de integración social de Galicia ou aquelas que non poidan acceder a ela, ben por falta do período exixido de residencia ou empadroamento, ou ben por ter esgotado o período máximo de percepción legalmente establecido, ou membros da súa unidade familiar en desemprego.

-Persoas que participen ou participasen en procesos de rehabilitación ou reinserción social de drogodependentes coa debida acreditación ou autorización.

-Internos e internas de centros penitenciarios cuxa situación penitenciaria lles permita acceder a un emprego, así como liberados/as condicionais ou ex-reclusos/as que non tivesen antes un primeiro emprego fixo remunerado tras un período de privación de liberdade.

-Mulleres procedentes de casas de acollida que presenten problemas adicionais de inserción ou reinserción laboral.

-As persoas que teñan acreditada pola Administración competente a condición de vítima de violencia doméstica por parte dalgún membro da unidade familiar de convivencia.

-Mulleres que abandonasen o exercicio da prostitución e se incorporen ao mercado laboral.

-Menores internos e internas incluídos/as no ámbito de aplicación da Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, cuxa situación lles permita acceder a un emprego, así como os que estean en situación de liberdade vixiada e os ex-reclusos e ex-reclusas.

-Mozos e mozas que estean ou estivesen ata a súa maioría de idade baixo a tutela ou garda da Administración autonómica.

-Traballadores e traballadoras inmigrantes que pasen a ser residentes da comunidade cuxas características condicionen a súa integración social.


-Emigrantes retornados/as con graves necesidades persoais ou familiares.
-Persoas que formen parte de colectivos ou minorías cuxas características poidan condicionar as súas posibilidades de integración social.

5. No suposto de que as características da persoa desempregada dea lugar á súa inclusión en máis dun colectivo, só será posible aplicar a contía da subvención respecto dun deles, correspondendo a opción á persoa solicitante.

6. O prazo de presentación de solicitudes da axuda excepcional será de dous meses desde a data de alta na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, respectando, en todo caso, o prazo xeral establecido no artigo 8º.2 desta orde, aínda que non transcorresen os dous meses anteriormente citados.

Capítulo III
Competencia e procedemento
Artigo 7º.-Competencia.
A competencia para coñecer e resolver as solicitudes de axudas e subvencións previstas nesta orde, por delegación do conselleiro de Traballo, corresponderalles aos delegados e delegadas provinciais da Consellería de Traballo, no respectivo ámbito provincial onde a persoa ou entidade solicitante desenvolva a súa actividade empresarial ou profesional, segundo consta na alta do imposto de actividades económicas ou alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio de Economía e Facenda.

Artigo 8º.-Solicitudes e prazo.
1. As solicitudes de axudas e subvencións dirixiranse ao órgano competente para resolver, e presentaranse nos rexistros das respectivas delegacións provinciais da Consellería de Traballo, ou por calquera das formas previstas no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. O prazo xeral para a presentación de solicitudes de axudas do programa para a promoción do emprego autónomo finalizará o 15 de setembro de 2007, aínda que non transcorresen os prazos específicos previstos para cada tipo de axuda.

3. As actuacións subvencionables do programa para a promoción do emprego autónomo, realizadas entre o 16 de setembro do ano 2006 e a data de publicación desta orde, poderán acollerse ás axudas desta, aínda que transcorrese o prazo establecido desde a alta na Seguridade Social ou mutualidade do colexio profesional, ou se tivese iniciado a execución do proxecto de investimento, ou se tivesen realizado os gastos subvencionables para a axuda excepcional. O prazo para a presentación destas solicitudes remata o 30 de abril de 2007.

4. As solicitudes e os anexos deste programa están dispoñibles na páxina web da Consellería de Traballo www.xunta.es/emprego.

5. A presentación da solicitude de subvención pola persoa ou entidade interesada comportará a autorización de quen solicita para que o órgano concedente obteña de forma directa a acreditación do cumprimento das súas obrigas tributarias co Estado, coa Comu

nidade Autónoma e coa Seguridade Social, a través de certificados telemáticos, polo que queda liberada a persoa ou entidade solicitante de achegar a correspondente certificación, segundo o establecido no artigo 43 da Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007 (DOG nº 249, do 29 de decembro).

Non obstante, a persoa ou entidade solicitante poderá denegar expresamente o consentimento, debendo achegar entón as devanditas certificacións.

6. Mediante a presentación da solicitude de subvención, a persoa ou entidade interesada presta expresamente o seu consentimento á Consellería de Traballo para incluír e facer públicos os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas, nos rexistros públicos de axudas, subvencións e convenios e de sancións administrativas, regulados no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006 (DOG nº 153, do 9 de agosto). Os dereitos de acceso, rectificación, consulta, cancelación e oposición de datos de carácter persoal exerceranse ante o CIXTEC, como responsable dos ficheiros, con domicilio na rúa Domingo Fontán 9-15702 Santiago de Compostela, de conformidade coas prescricións da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

7. Coa presentación da solicitude de subvención a persoa ou entidade interesada autoriza expresamente a Consellería de Traballo para que, de acordo co establecido nos puntos 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia e na súa páxina web oficial, con expresión do beneficiario ou beneficiaria, a contía e a súa finalidade.

8. Para a presentación de solicitudes, os beneficiarios e beneficiarias poderán contar co asesoramento dos axentes de emprego e desenvolvemento local da rede coordinada pola Consellería de Traballo (www.tecnicosempregogalicia.xunta.es).

Artigo 9º.-Documentación.
As solicitudes deberán presentarse nos modelos normalizados que figuran como anexos numéricos a esta orde, e deberán ir acompañadas do orixinal ou fotocopia compulsada da seguinte documentación:

a) DNI e acreditación do NIF da persoa solicitante e, no suposto de constitución dunha sociedade limitada, escritura de constitución, CIF da empresa, DNI e poder suficiente da persoa representante da sociedade. No caso dunha comunidade de bens ou sociedade civil, escritura de constitución e CIF da empresa.

b) Documentos acreditativos dos períodos de inscrición como demandante de emprego na oficina pública de emprego, así como do tempo de permanencia no paro segundo os datos do informe da vida laboral na Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

De ser o caso, certificado do colexio profesional de alta no dito colexio, con indicación de se presupón ou non exercicio da actividade, e certificado da mutualidade do colexio profesional con indicación dos períodos de alta nela.

No suposto de que se solicite subvención financeira con anterioridade ao inicio da actividade, esta documentación deberá achegarse na fase de xustificación do pagamento.

c) De ser o caso, documentos acreditativos das circunstancias sinaladas no artigo 2º, parágrafo 3.

d) Alta no imposto de actividades económicas ou, se é o caso, alta no censo de obrigados tributarios no Ministerio de Economía e Facenda. Documentos de solicitude e resolución de alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou, de ser o caso, en colexio profesional e mutualidade que corresponda.

No suposto de que se solicite subvención financeira con anterioridade ao inicio da actividade, esta documentación deberá achegarse na fase de xustificación do pagamento.

e) Memoria económica do proxecto empresarial asinada pola persoa solicitante que inclúa o orzamento de investimento e o plan de financiamento que acredite a viabilidade do proxecto, xunto con facturas ou, no seu defecto, facturas pro forma ou orzamento dos activos que se vaian ter en conta para o cálculo da contía da subvención.

f) Nos casos en que se solicite subvención financeira, xuntarase o compromiso da entidade financeira sobre a concesión do préstamo, en que figuren as súas características e se faga constar que a operación se acolle ao convenio subscrito para tal fin (segundo o modelo do anexo VIII) ou, de ser o caso, o contrato de préstamo.

g) No caso de que se solicite a renda para o inicio de actividade e se constitúa unha sociedade limitada, documento acreditativo do desembolso total da achega inicial ao capital social da sociedade.

Se é o caso, resolución de concesión da prestación de desemprego na modalidade de pagamento único. Se no momento de presentar a solicitude da subvención non se dispuxese da resolución de concesión da prestación de desemprego na modalidade de pagamento único, achegarase copia da solicitude da dita prestación.

h) No suposto de que se solicite a axuda excepcional, documentación acreditativa da concorrencia das circunstancias que determinen a pertenza aos colectivos establecidos no artigo 6º desta orde, e achegarase o anexo III, no que se indicará o colectivo polo que se solicita a axuda.

i) Declaración comprensiva do conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas, para o mesmo proxecto ou actividade, polas administracións públicas competentes ou outros entes públicos ou, de ser o caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (segundo o modelo do anexo VI).

j) Ficha de solicitude de transferencia bancaria e certificación da entidade financeira acreditativa de que quen solicita é titular da conta (segundo o modelo do anexo VII).

k) Documentación acreditativa de se encontraren ao día das súas obrigas tributarias -estatais e autonómicase coa Seguridade Social e de que non teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da comunidade autónoma, unicamente no suposto de que a persoa ou entidade solicitante lle denegase expresamente a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia.

Artigo 10º.-Instrución e tramitación.
Se a solicitude non estivese debidamente cuberta ou non se achegase a documentación exixida, as unidades administrativas encargadas da tramitación do expediente, de conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, requirirán da persoa ou entidade interesada que, nun prazo de dez días, emende a falta ou presente os documentos preceptivos, coa advertencia de que, se así non o fixese, se considerará que desistiu da súa petición, logo de resolución, que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da antedita lei.


Artigo 11º.-Resolución e recursos.
1. Logo da fiscalización polas respectivas intervencións das propostas emitidas polos correspondentes servizos, as resolucións serán ditadas polo órgano competente, por delegación do conselleiro de Traballo, e deberán serlles notificadas ás persoas ou entidades interesadas. As resolucións, concesorias ou denegatorias, deberán ser sempre motivadas.

2. O prazo para resolver e notificar a resolución será de seis meses, que se computará desde a data de entrada da solicitude no rexistro do órgano competente para a súa tramitación. Transcorrido o dito prazo sen que se ditase resolución expresa, entenderase desestimada a solicitude de acordo co establecido no artigo 1 e no artigo 2 da Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa da Comunidade Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. As resolucións que se diten neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas cabe interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, ante o órgano competente da xurisdición contencioso-administrativa, e poderá formularse, con carácter potestativo, recurso de reposición, no prazo dun mes, ante o mesmo órgano que ditou a resolución impugnada, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 12º.-Xustificación do pagamento.
1. De non achegarse con anterioridade, o pagamento das axudas quedará condicionado á presentación do orixinal ou copia compulsada, no prazo, nos termos e na forma que se estableza na resolución de concesión, da documentación común e específica que se exixa de forma expresa nela, entre a cal deberá figurar a relacionada nos puntos seguintes:

A. Documentación xeral:
a) Documentación xustificativa para acreditar o cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención, segundo o tipo de axuda.

b) Declaración complementaria do establecido no artigo 9º, alínea i), desta orde, do conxunto das axudas solicitadas, tanto das aprobadas ou concedidas como das pendentes de resolución para o mesmo proxecto das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos. Ou, de ser o caso, de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (anexo VI).

B. Documentación específica:
a) Cando se trate da subvención financeira de redución de xuros, xuntarase copia do contrato de préstamo.

De non achegarse xunto á solicitude a alta no imposto de actividades económicas ou, se é o caso, alta no censo de obrigados tributarios no Ministerio de Economía e Facenda; alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou, de ser o caso, en colexio profesional e mutualidade que corresponda.

DNI e documentos acreditativos dos períodos de inscrición como demandantes de emprego na oficina pública de emprego, así como do tempo de permanencia en situación de desemprego, segundo os datos do informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social da persoa solicitante, ou das persoas incorporadas á sociedade limitada polas cales se solicite subvención, de non telo presentado con anterioridade.

b) Cando se trate da renda para o inicio da actividade, documentación xustificativa, se é o caso, da realización do investimento en activo fixo e do seu efectivo pagamento.

Se é o caso, resolución de concesión da prestación de desemprego na modalidade de pagamento único.

c) Cando se trate da axuda excepcional, documentos xustificativos da realización dos gastos obxecto da subvención e do seu efectivo pagamento.

2. Malia o sinalado nos puntos anteriores, a documentación exixida para a fase de pagamento común ou específica poderá presentarse xunto coa solicitude, á opción da persoa ou entidade interesada. Neste suposto poderán tramitarse conxuntamente a concesión e o pagamento da axuda.

3. Cando concorran varias axudas ou subvencións só será necesario presentar unha vez a documentación coincidente, tanto na fase de solicitude como na de xustificación.

4. Os beneficiarios/as deberán presentar a documentación xustificativa para o pagamento sinalado no

punto 1 desde artigo no prazo establecido na resolución de concesión, ou, de ser o caso, ata o 30 de novembro de 2007. Excepcionalmente este prazo poderá ser prorrogado en 15 días de forma extraordinaria e debidamente xustificado.

5. Non se poderá realizar en ningún caso o pagamento da subvención mentres a persoa ou entidade beneficiaria non figure ao día do cumprimento das súas obrigas tributarias -estatais e autonómicas- e da Seguridade Social, sexa debedora en virtude de resolución declarativa da procedencia de reintegro ou teña algunha débeda pendente, por calquera concepto, coa Administración da comunidade autónoma.

Capítulo IV
Incompatibilidades e obrigas
Artigo 13º.-Incompatibilidades e concorrencia.
1. En ningún caso o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia coas concedidas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, supere o custo total da actividade que vaia desenvolver a persoa ou entidade beneficiaria.

2. As axudas e subvencións establecidas neste programa son incompatibles coas establecidas nos programas de fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais, iniciativas de emprego, iniciativas de emprego de base tecnolóxica e integración laboral das persoas afectadas por diversidade funcional.

3. Non se poderán imputar os mesmos gastos aos distintos tipos de axuda previstos neste programa, agás nos supostos de rendas para o inicio da actividade, en que só se utilizarán como parámetro para o cálculo da contía da subvención.

Artigo 14º.-Obrigas dos beneficiarios e beneficiarias.
1. Son obrigas dos beneficiarios e beneficiarias das axudas e subvencións:
a) Estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social, así como non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da comunidade autónoma, con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión e realizar a proposta de pagamento da subvención.

b) Realizar a actividade que fundamente a concesión da axuda ou subvención durante un tempo mínimo de tres anos, salvo cesamento por causas alleas á súa vontade, o que deberá acreditar fidedignamente.

c) Comunicarlle ao órgano concedente calquera modificación das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, así como dos compromisos e obrigas asumidos polos beneficiarios e beneficiarias e, de ser o caso, a obtención concorrente de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza, e en todo caso con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

d) Adoptar as medidas axeitadas de difusión para dar publicidade ao financiamento público das actuacións subvencionadas pola Consellería de Traballo, asi como, se é o caso, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, nos termos establecidos no Regulamento (CE) nº 1828 da Comisión, do 8 de decembro de 2006, polo que se fixan normas de desenvolvemento do Regulamento (CE) nº 1083/2006, do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, e o Regulamento (CE) nº 1080/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (DOUE L 371, do 27-12-2006).

e) O sometemento ás actuacións de control, comprobación e inspección que efectuará a Consellería de Traballo, ás de control financeiro que correspondan, se é o caso, á Intervención Xeral da comunidade autónoma, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e o Consello de Contas, ou a outros órganos da Administración do Estado ou da Unión Europea, e achegar canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

f) No caso de constitución dunha sociedade limitada, os socios/as polos cales se conceda a subvención teñen a obriga de manter a súa achega ao capital social e a súa porcentaxe de participación no capital social durante un período mínimo de tres anos. Para estes efectos, no primeiro trimestre de cada ano natural e durante o período de tempo sinalado a entidade beneficiaria deberá presentar certificación do Rexistro Mercantil sobre as variacións no capital social desde a data da constitución da sociedade, e declaración do órgano da Administración, con relación á información que conste no libro de socios/as, respecto á titularidade e ás alteracións producidas desde a data da constitución.

As persoas físicas beneficiarias de calquera axuda deste programa deberán manter, durante un período mínimo de tres anos, a forma empresarial elixida pola que se lles concedeu as axudas ou subvencións.

g) Aqueloutras obrigas establecidas no artigo 78º do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, conforme a redacción dada pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo.

2. O beneficiario/a da subvención financeira acreditará, no primeiro trimestre natural de cada ano e ata a súa completa xustificación, mediante facturas, escrituras públicas ou contratos, así como os correspondentes xustificantes de pagamento, que o importe de préstamo subvencionado foi destinado a financiar os investimentos obxecto da subvención.

O beneficiario/a, no prazo de 30 días desde a data en que teña coñecemento do pagamento efectivo da subvención, ten que presentar certificación expedida pola entidade financeira, acreditativa da amortización do principal do préstamo na contía subvencionada.

Artigo 15º.-Modificación da resolución de concesión.
Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión das axudas ou subvencións, así como a obtención concorrente de subvencións e axudas outorgadas por outras administracións ou outros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión e, eventualmente, á súa revogación.

Artigo 16º.-Revogación e reintegro.
Procederá a revogación das subvencións e axudas, así como o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e a exixencia do xuro de demora, nos casos e nos termos previstos no artigo 78 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

A obriga de reintegro establecida no parágrafo anterior enténdese sen prexuízo do establecido no Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

Artigo 17º.-Seguimento e control.
1. As delegacións provinciais e a Dirección Xeral de Promoción do Emprego poderán comprobar, en todo momento, a aplicación das subvencións concedidas para os fins programados. Para estes efectos as persoas e entidades beneficiarias deberán cumprir as obrigas de comprobación que se establezan nesta orde e na resolución de concesión.

2. Os/as solicitantes das axudas e subvencións recollidas nesta orde, no suposto de ter a condición de beneficiario/a e para os efectos das actuacións de control das obrigas asumidas, autorizan a Consellería de Traballo para que, por parte da Tesourería Xeral da Seguridade Social, lle poida ser facilitada a información sobre situación de alta no sistema da Seguridade Social.

Disposicións adicionais
Primeira.-Sen prexuízo das facultades que teñan atribuídas outros órganos da Administración do Estado ou da comunidade autónoma, a Consellería de Traballo levará a cabo funcións de control, así como de avaliación e seguimento dos programas.

Para realizar as ditas funcións poderanse utilizar cantos medios estean ao dispor da Consellería de Traballo para comprobar o cumprimento dos requisitos exixidos nesta orde e demais normas vixentes que resulten de aplicación.

Segunda.-A Consellería de Traballo poderá requirir en todo momento a documentación orixinal que se considere necesaria para acreditar mellor o exacto cumprimento das condicións exixidas nos diferentes programas desta orde, agás aquela que, de acordo co artigo 35 f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e

do procedemento administrativo común, xa se atopen en poder da Administración actuante.

Terceira.-Apróbase a delegación de atribucións do conselleiro de Traballo nos delegados/as provinciais, no ámbito das súas respectivas provincias, e para resolver a concesión ou denegación das axudas e subvencións previstas nesta orde, así como para autorizar, dispor, recoñecer a obriga e propor os correspondentes pagamentos, e para resolver os procedementos de reintegro das subvencións indebidamente percibidas polos seus beneficiarios e as súas beneficiarias, respecto das resolucións concesorias, das que traen causas, ditadas por delegación do conselleiro.

Cuarta.-Para os efectos do sinalado no artigo 6º.3, alínea f), desta orde, terá a consideración de persoa titular dunha familia monoparental e con cargas familiares aquela persoa solteira, viúva, separada ou divorciada que teña ao seu coidado fillos/as menores de 21 anos ou persoas maiores incapacitadas que non obteñan ingresos de calquera natureza superiores ao 75% do salario mínimo interprofesional vixente no momento da solicitude.

Para os efectos do sinalado no artigo 6º.3, alínea g) desta orde, terán a consideración de traballadores e traballadoras desempregados/as procedentes de empresas en crise aqueles traballadores e traballadoras cuxa relación laboral se extinga por algunha das causas sinaladas nos artigos 51 e 52 c) do Estatuto dos traballadores.

Para os efectos do sinalado no artigo 6º.4 desta orde, terán a consideración de retornados/as os emigrantes que cumpran coa condición de que non transcorresen máis de dous anos entre a data do retorno e a data de alta no correspondente réxime da Seguridade Social.

Quinta.-A concesión das axudas e subvencións previstas nesta orde estará suxeita á existencia de crédito orzamentario.

O pagamento das axudas e subvencións reguladas nesta orde financiaranse con cargo aos créditos da aplicación orzamentaria que, mediante disposición complementaria, se determinen anualmente, logo da aprobación dos orzamentos xerais da comunidade autónoma para o exercicio correspondente.

Sexta.-No exercicio económico 2007, as axudas recollidas nesta orde, entre outras, financiaranse con cargo ás aplicacións orzamentarias 16.02.322C.470.1, código de proxecto 2003 00450, cun crédito de 11.278.000 euros; 16.02.322C.470.2, código de proxecto 2007 00675, cun crédito de 4.142.691 euros e 16.02.322C.470.3, código de proxecto 2007 00676, cun crédito de 6.300.000 euros; 16.02.322C.470.4, código de proxecto 2007 00677, cun crédito de 3.000.000 de euros; 16.02.322C.470.4, código de proxecto 2007 00678, cun crédito de 4.000.000 de euros; 16.02.322C.470.4, código de proxecto 2007 00679, cun crédito de 7.651.519 euros; 16.02.322C. 470.6, código de proxecto 2007 00749, cun crédito de 6.000.000 de euros; 16.02.322Z.470.0, código de proxecto 2007 00690, cun crédito de 963.160 euros; 16.02.322Z.470.0, código de proxecto 2007 00692, cun crédito de 750.383 euros.

Estas contías están recollidas na Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007, e constitúen o importe global das aplicacións para o financiamento desta orde, da orde pola que se establecen as bases reguladoras do programa para o fomento das transformacións dos contratos de carácter temporal en indefinidos, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007, e das demais ordes que establezan as bases das medidas de fomento do emprego, incentivos á contratación por conta allea e actuacións de apoio a persoas emprendedoras, autoemprego e economía social, incluídas nos programas orzamentarios 322C e 322Z.

Así mesmo, os créditos consignados nesta orde poderán ser obxecto de modificacións como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de fomento do emprego, coas limitacións que estableza a Conferencia Sectorial de Asuntos Laborais ou polas disposicións aplicables ás axudas cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

Sétima.-Será obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia e de comunicación aos beneficiarios/as o cofinanciamento dos fondos estruturais europeos no suposto de que algún dos tipos de axudas regulados nesta orde sexan incluídos no novo marco aprobado pola Comisión Europea.

Disposición transitoria
Os expedientes de subvención que estivesen en tramitación unha vez finalizado o exercicio económico 2006, resolveranse con cargo aos créditos orzamentarios destinados para o dito fin para o ano 2007, en función da normativa que lles era de aplicación no momento de presentación da solicitude, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

a) Que se acredite o motivo que impediu resolver en prazo.
b) Que o expediente non fose resolto de forma expresa e non fose impugnado o efecto do silencio.

c) Que a persoa ou entidade solicitante non manifeste expresamente a súa vontade de desistencia da solicitude presentada.

Disposicións derradeiras
Primeira.-Facúltase o director xeral de Promoción do Emprego para que dite, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e cumprimento desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2007.
Ricardo Jacinto Varela Sánchez
Conselleiro de Traballo[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es