Diario Oficial de Galicia
luns, 18 de decembro de 2006

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Número do Dog:

241


Páxina do Dog:

18.319


Data da Disposición:

15 de decembro de 2006


Sección:

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:

VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR


Rango:

Resolución


Título:

Resolución do 15 de decembro de 2006, do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, pola que se modifica a do 13 de marzo de 2006 pola que se regulan as bases reguladoras que rexerán as axudas e subvencións a entidades locais e a entidades de iniciativa social para o desenvolvemento de programas destinados á promoción da muller.Resolución do 15 de decembro de 2006, do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, pola que se modifica a do 13 de marzo de 2006 pola que se regulan as bases reguladoras que rexerán as axudas e subvencións a entidades locais e a entidades de iniciativa social para o desenvolvemento de programas destinados á promoción da muller.

Por Resolución do 13 de marzo de 2006, publicada no Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo de 2006, do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, organismo autónomo adscrito á Secretaría Xeral da Igualdade e dependente da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, convocáronse subvencións destinadas a entidades locais e a entidades de iniciativa social para o desenvolvemento de programas destinados á promoción da muller.

O artigo 2º da citada resolución establece os orzamentos destinados ao financiamento das axudas que se concedan, non obstante, a disposición adicional primeira dispón que se poderán ditar concesións complementarias cando se produza ampliación, logo da publicación, do crédito inicialmente consignado.

A existencia de dispoñibilidades orzamentarias adicionais na aplicación 05.80.212A.480.3, que cómpre dedicar ao financiamento de programas incluídos no ámbito da convocatoria por teren semellante finalidade, permite incrementar os créditos inicialmente previstos, polo que, en uso das facultades que teño atribuídas,

DISPOÑO:
Artigo único.
Primeiro.-Amplíanse os créditos asignados nas bases reguladoras das subvencións destinadas a pro

gramas de promoción da muller na contía de 183.200 euros con cargo á partida orzamentaria 05.80.212A. 480.3 dos orzamentos do organismo para o exercicio 2006.

Segundo.-Esta modificación non afecta o prazo establecido na referida resolución para a presentación de solicitudes.

Disposición derradeira
Única.-Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación.
Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2006.
Ana Luísa Bouza Santiago
Directora do Servizo Galego de Promoción
da Igualdade do Home e da Muller
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA[Páx. Anterior][Sumario D.O.G.][Páx. Seguinte]© Xunta de Galicia
Información mantida pola Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza
Correo electrónico: webdoga xunta.es